Фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 \"Фінанси І кредит\" (за спеціалізованими програмами) icon

Фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 "Фінанси І кредит" (за спеціалізованими програмами)
Скачати 268.39 Kb.
НазваФахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 "Фінанси І кредит" (за спеціалізованими програмами)
Дата28.07.2012
Розмір268.39 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського

державного університету

_______________ А.В. Васильєв

"____"________________ 20___ р.


ПРОГРАМА


ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр»

за спеціальністю 8.03050801/7.03050801 "Фінанси і кредит"
(за спеціалізованими програмами)Суми 2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів та спеціалістів галузі знань «Економіка та підприємництво» - напряму підготовки «Фінанси і кредит» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки магістра та спеціаліста.

Фахові вступні випробування здійснюється шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників, передбачених Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму «Економіка та підприємництво», з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Фахові вступні випробування складаються з двох етапів:

1 - тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОН «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму підготовки «Економіка та підприємництво» та розв'язання розрахунково-аналітичних задач;

2 – письмове розкриття теоретичних питань, що дозволяє перевірити сформованість відповідних теоретичних знань.

На фахові вступні випробування виносяться наступні дисципліни:


 1. Фінанси;

 2. Бюджетна система;

 3. Податкова система;

 4. Гроші та кредит;

 5. Банківські операції;

 6. Фінансовий ринок;

 7. Інвестування;

 8. Інвестиційний аналіз;

 9. Страхові послуги;

 10. Фінанси підприємств;

 11. Фінансовий аналіз;

 12. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва.


Регламент фахових вступних випробувань


1. Фахові вступні випробування тривають 3 акад.години і складаються з двох етапів:

1) тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОН «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра у галузі знань «Економіка та підприємництво» та розв'язання розрахунково-аналітичних задач;

2) письмове розкриття теоретичних питань, що дозволяє перевірити сформованість відповідних теоретичних знань. Відповідь на кожне теоретичне питання викладається у письмовій формі на аркуші формату А4 з обох сторін.

2. Під час фахового вступного випробування використовується шарикова або гелева ручка чорного чи синього кольору, чистий аркуш паперу (в якості чернетки) та калькулятор. Усі інші речі та пристрої (в т.ч. мобільні телефони) використовувати забороняється. Під час іспиту мобільні телефони повинні бути відключені.


^ 2. АНОТАЦІЇ ТА КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ


2.1. Фінанси


Зміст дисципліни

Фінансова система України. Фінансовий механізм. Сутність бюджету. Бюджетний устрій. Система доходів бюджету. Система видатків бюджету. Бюджетний дефіцит. Бюджетний процес. Податки. Місцеві фінанси. Державні цільові фонди. Державний кредит. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності. Фінанси установ невиробничої сфери та громадських організацій.


^ 2.2. Бюджетна система


Зміст дисципліни

Сутність, призначення та роль бюджету держави. Бюджет як економічна категорія. Бюджет як фінансовий план. Роль бюджету у фінансово-кредитному механізмі. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України. Методи та джерела формування доходів бюджету. Склад і структура доходів бюджету України. Класифікація видатків бюджету. Склад і структура видатків бюджету України. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу. Основи кошторисного фінансування. Фінансування освіти. Фінансування охорони здоров’я. Фінансування культурно-освітніх закладів. Фінансування закладів соціального забезпечення. Видатки бюджету на національну оборону та управління. Сутність, чинники та форми державного кредиту. Державний борг та видатки на його обслуговування.


^ 2.3. Податкова система


Зміст дисципліни

Роль податкової системи в економічному механізмі держави. Прямі та непрямі податки. Державні та місцеві податки та збори. Функції податків та зборів. Закони, що формують податкову систему України. Методика визначення податкових платежів на прибуток підприємства. Податкові періоди. Валові витрати та воловий дохід підприємства. Ставка податку на прибуток. Плата за землю. Податок на нерухомість. Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств. Податок на додану вартість. Мито. Акцизний збір. Прибутковий податок. Прогресивна шкала оподаткування. Пільги по прибутковому податку. Інші податки з фізичних осіб. Місцеві податки та збори. Основні напрямки вдосконалення податкової системи України. Податковий кодекс.


^ 2.4. Гроші та кредит


Зміст дисципліни

Походження грошей. Роль держави у творенні грошей. Сутність та економічна основа грошового обороту. Сутність та особливості функціонування грошового ринку. Маса грошей в обороті. Попит на гроші. Пропозиція грошей. Державне регулювання грошового обороту. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції. Сутність валюти та валютних відносин. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання. Кругообіг коштів підприємства та необхідність залучення кредитів. Класифікація кредитів. Умови та порядок отримання банківського кредиту. Факторингові операції. Класична кількісна теорія грошей. Сучасний монетаризм. Призначення, статус та основи організації центрального банку. Поняття, призначення та класифікація комерційних баків.


^ 2.5. Банківські операції


Зміст дисципліни

Заощадження, інвестиції фінансового ринку. Роль держави в кругообігу продуктів і доходів. Правове регулювання банківської діяльності. Поняття комерційних банків, порядок їх створення. Нормативи діяльності комерційних банків. Відкриття рахунків у національній валюті. Відкриття рахунків в іноземній валюті. Принцип організації платіжної системи. Розрахунки платіжними дорученнями, вимогами, вимогами-дорученнями. Характеристика ресурсів комерційних банків. Активні та пасивні операції комерційних банків. Регулятивний капітал. Поняття форми забезпечення зворотності кредиту. Поняття цінних паперів. Вексельна форма розрахунків. Види обліку в банках. Поняття кореспондентських відносин. Рахунки “ностро”, “лоро” та “востро”. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Експорт, імпорт, реекспорт. Бартерні операції. Зони пільгового інвестування. Підстави для відкриття акредитиву. Основні види валютних операцій. Електронні розрахунки за допомогою пластикових карток.


^ 2.6. Фінансовий ринок


Зміст дисципліни

Поняття фінансового ринку та його структура. Суб’єкти фінансового ринку. Об’єкти фінансового ринку. Грошовий ринок, його структура і суть. Об’єкти і суб’єкти грошового ринку. Валютний ринок. Ринок капіталів. Ринок цінних паперів. Характеристика акцій та їх законодавче підґрунтя. Облігації. Вексель. Вексельний обіг в Україні. Цілі та завдання первинного ринку. Формування портфелів цінних паперів. Портфелі цінних паперів, їх види. Завдання та принципи ціноутворення на фінансовому ринку. Майбутня та поточна вартість фінансових інструментів. Вартість капіталу. Поняття та класифікація фінансових ризиків. Ризик та процентні ставки. Оцінка ризику окремого активу. Оцінка ризику портфелю активів. Концепція бета-коефіціентів. Модель оцінки капітальних активів. Мета та значення проведення фундаментального аналізу. Регіональний та галузевий аналіз. Технічний аналіз.


2.7. Інвестування


Зміст дисципліни

Поняття “нової техніки”. Вибір розрахункового року. Категорії “річний економічний ефект”, “приведені витрати”. Вибір бази порівняння. Розрахунок річного економічного ефекту для різних видів нової техніки. Критерії абсолютної ефективності. Ефект капітальних вкладень. Розрахунок терміну повернення капіталу для комплексних програм. Постановка проблеми. Сутність нормативів ефективності. Підходи до їх визначення. Принципи оцінки капітальних вкладень. Поняття критерію та показника ефективності. Моделювання показників ефективності. Основні та супутні результати, методи їх оцінки. Розрахунок величини витрат при виробництві та застосуванні нововведення. Розрахунок ефекту для техніки, що характеризується стабільністю техніко-економічних показників. Сутність фактору часу, механізм та методи його урахування. Дисконтування. Норматив дисконтування. Проблема циклічності розвитку економічної системи. Аналіз теорій циклу. Середні цикли та проблеми НТП.


^ 2.8. Інвестиційний аналіз


Зміст дисципліни

Поняття про інвестиції. Основні типи інвестицій. Класифікація інвестицій у реальні активи. Основні категорії інвестиційного аналізу. Схема та завдання проектного аналізу. Поняття розрахункового періоду. Розбивка розрахункового періоду на кроки розрахунку. Поняття грошового потоку. Кумулятивний грошовий потік. Метод визначення чистої приведеної вартості. Метод визначення рентабельності інвестиційного проекту. Метод визначення внутрішньої норми прибутку. Прості методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Методи оцінки ефективності міжнародних інвестиційних проектів. Валютна ефективність, критерій Бруно. Визначення конкуруючих інвестицій. Сутність і вимірники інфляції. Поточні і незмінні ціни. Поняття ризиків інвестиційної діяльності. Аналіз чутливості та беззбитковості інвестиційного проекту. Аналіз факторів, що впливають на результатні параметри. Графічна інтерпретація аналізу беззбитковості.


^ 2.9. Страхові послуги


Зміст дисципліни

Ризик і страхування. Види ризику і їхня оцінка. Ризикові обставини і страховий випадок. Загальна теорія керування ризиком. Класифікація по об”єктах і предметах страхування. Форми страхування. Обов”язкове і добровільне страхування. Поняття про актуарні розрахунки. Показники страхової статистики. Склад і структура тарифної ставки. Тарифна політика. Визначення Нетто-, Брутто-ставки і навантаження. Тарифи по основних видах страхування. Основи актуарних розрахунків по страхуванню життя. Доходи, витрати і фінансовий результат діяльності страхової організації. Страхові, запасні і резервні фонди, їх утворення і використання. Фінансова стабільність страхових операцій. Зміст і види договорів перестрахування. Активне і пасивне перестрахування. Пропорційне і непропорційне перестрахування. Основні принципи страхової справи. Організація страхових суспільств. Державне регулювання страхової діяльності.


^ 2.10. Фінанси підприємств


Зміст дисципліни

Сфера фінансових відносин підприємств. Система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємства. Структура фінансового відділу підприємства. Фінансове прогнозування та планування. Грошові фонди й та частина грошових засобів, яка використовується в не фондовій формі. Пайовий капітал. Додатковий вкладений капітал. Резервний капітал. Нерозподілений прибуток. Неоплачений капітал. Залучений капітал. Кругообіг коштів підприємства. Класифікація кредитів. Умови та порядок отримання банківського кредиту. Закон про оподаткування прибутку підприємства. Сума валових витрат. Сума амортизаційних відрахувань. Методи розрахунку прибутку від реалізації. Розподіл і використання прибутку. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах. Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів. Алгоритми розрахунків основних аналітичних показників фінансового стану підприємства.


^ 2.11. Фінансовий аналіз

Зміст дисципліни

Система показників. Основні джерела інформації. Вимоги до інформації. Форми фінансової звітності підприємств. Принципи складання фінансової звітності. Критерії поділу. Види аналізу за галузевою ознакою. Системний підхід. Характеристика та принципи застосування аналітичного методу. Порівняльний аналіз. Метод моделювання. Метод елімінування. Економіко-математичні методи. Структурно-динамічний аналіз пасивів та активів підприємства. Облік інфляції. Середньозважена та гранична вартість капіталу. Постійні та змінні витрати. Побудова моделі “директ-костінг”. Залежність ціни від обсягів виробництва. Маргінальний аналіз. Максимізація прибутку при змінній ціні. Поняття ліквідності. Коефіцієнти загальної, абсолютної та швидкої ліквідності. Сутність фінансової стійкості. Коефіцієнти автономії. Сутність ділової активності підприємства. Коефіцієнти обертання. Сутність виробничого, операційного та фінансового циклу підприємства. Формування прибутку та напрямки його використання. Фактори впливу на загальний фінансовий стан підприємства. Доходність підприємства. Визначення коефіцієнтів граничного рівня валового прибутку.


^ 2.12. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва


Зміст дисципліни

Цілі фінансової діяльності та завдання, які вирішуються у процесі управління фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва. Критерії прийняття фінансових рішень. Власний капітал підприємства, його функції та складові. Збільшення статутного капіталу підприємства: цілі та джерела. Додаткова емісія акцій і вибір емісійної вартості. Ризик “роздвоєння” капіталу і визначення вартості переважного права підписки. Ризик “роздвоєння” прибутку і визначення зниження прибутку на 1 акцію. Переважні права на придбання цінних паперів емісії як інструмент захисту інтересів інвесторів. Сутність, учасники та етапи лізингових операцій. Довгострокове боргове фінансування діяльності суб'єктів підприємництва. Облігаційне фінансування. Управління джерелами фінансування оборотного капіталу. Комерційний кредит та вексельне кредитування. Короткострокове фінансування з використанням факторингу. Фінансування на основі РЕПО. Фінансування на основі форфейтингу. Оптимізація залишку грошових коштів за допомогою моделей Баумоля і Міллера-Орра. Вартість акціонерного фінансування. Вартість самофінансування суб’єкта підприємництва. Оптимізація структури капіталу та ефект фінансового левериджу.


Перелік теоретичних питань, що виносяться на іспит


^ “ФІНАНСИ”, “БЮДЖЕТНА СИСТЕМА”, “ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

 1. Сутність і функції фінансів. Регіональні фінанси. Сутність і функції державного кредиту. Державні цільові фонди, формування і напрямок використання.

 2. Визначення Державного бюджету. Складові частини бюджетної системи. Склад бюджетних доходів. Склад бюджетних витрат.

 3. Функції державного бюджету. Підготовка державного бюджету. Розподіл запланованих витрат. Розподіл надходжень держбюджету. Обґрунтування позик і гарантій.

 4. Механізм прийняття державного бюджету. Бюджетний дефіцит.

 5. Бюджетна система. Принципи побудови бюджетної системи.

 6. Місцеві бюджети: види, склад та структура доходів і видатків.

 7. Бюджет як економічна категорія: призначення бюджету держави; суб'єкти бюджетних відносин; об'єкт бюджетних відносин; бюджет і фінансова модель суспільства.

 8. Система оподатковування. Класифікація податків. Загальна структура майнових, ресурсних платежів і зборів, місцевих податків і зборів і їхня класифікація.

 9. Основні законодавчі акти, що регламентують оподатковування в Україні. Характеристика податкової політики в Україні і шляхи удосконалення податкової системи.

 10. Об'єкт оподатковування, платники і порядок нарахування й оплати податку на додану вартість.

 11. Об'єкт оподатковування, платники і порядок нарахування й оплати податку на прибуток.

 12. Єдиний соціальний внесок, його розрахунок і складові.

 13. Місцеві податки. Порядок нарахування й оплати.

 14. Оподатковування доходів фізичних осіб.


^ “ГРОШІ ТА КРЕДИТ”, “БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ”, “Фінансовий ринок

 1. Історичний процес виникнення грошей. Товари, що виконували роль грошей. Визначення грошей. Функції грошей.

 2. Роль грошей у розширеному відтворенні. Суть грошового обігу. Грошовий обіг на макро- і мікрорівні.

 3. Закон грошового обігу. Швидкість обігу грошей. Грошова маса. Грошові агрегати.

 4. Види готівкових і безготівкових грошей. Їх характеристика.

 5. Кредит, суть і необхідність. Види кредитних операцій. Механізми простого і складного нарахування відсотків.

 6. Кореспондентські відносини між банками. Юридична особа, філія, представництво. Система електронних платежів.

 7. Основні форми розрахунків у безготівковій формі. Розрахунки чеками, платіжними дорученнями.

 8. Поняття ліквідності комерційного банку. Нормативи короткострокової і загальної ліквідності.

 9. Банківські ресурси, їх склад. Кредитний потенціал комерційних банків.

 10. Основні економічні нормативи діяльності комерційного банку. Норматив платоспроможності, норматив капіталу.

 11. Фінансово-кредитна система України. Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути. Емісійні банки і їх функції.

 12. Види рахунків у комерційних банках. Порядок відкриття і ведення.

 13. Пасивні операції комерційних банків. Формування власних і залучених коштів.

 14. Визначення фінансового ринку, його цілі, функції та умові виникнення, місце у кругообігу продуктів та доходів. Складові фінансового ринку та їх загальна характеристика. Характеристика елементів фінансового ринку України. Політика та засоби державного регулювання фінансового ринку в Україні. Основні нормативні акти, що регулюють його діяльність.

 15. Визначення цінного паперу. Класифікація та види цінних паперів, що обертаються в Україні, порівняння їх з тими, що існують в світовій практиці. Акції й облігації, види, механізм випуску і обігу. Шляхи подальшого розвитку інструментів фінансового ринку.


“ІНВЕСТУВАННЯ”, “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ”, СТРАХОВІ ПОСЛУГИ”

 1. Абсолютна і порівняльна ефективність: різниця у визначенні і необхідності розрахунку. Показники і нормативи.

 2. Нова техніка: визначення, рішення про доцільність створення. Річний економічний ефект: нові засоби праці.

 3. Правило тотожності. Параметри порівнянності. Річний економічний ефект: нові предмети праці.

 4. База порівняння при визначенні економічного ефекту. Витрати, що враховуються в складі капітальних вкладень і собівартості. Річний економічний ефект: нові техпроцеси.

 5. Приведені витрати. Норматив ефективності і норматив приведення: співвідношення, методи оцінки, величина.

 6. Строк окупності. Попарне порівняння варіантів.

 7. Результатний підхід до оцінки економічного ефекту. Початковий і кінцевий рік розрахункового періоду. Розрахунок витрат при виробництві (використанні) продукції.

 8. Принципи виміру економічної ефективності. Прийоми зіставлення витрат і результатів і їх характеристика.

 9. Поняття інвестицій, інвестиційного проекту. Урахування фактора часу в інвестиційних розрахунках. Дисконтування.

 10. Поняття грошового потоку, таблиці грошових потоків. Фінансовий профіль інвестиційного проекту.

 11. Методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Чиста поточна вартість: розрахунок переваги і недоліки показника, застосування в інвестиційному аналізі.

 12. Методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Рентабельність: розрахунок, переваги і недоліки показника, застосування в інвестиційному аналізі.

 13. Методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Внутрішня норма прибутку. Визначення чисельного значення методом підбора і графічно. Використання показника ВНП при прийнятті інвестиційних рішень.

 14. Найпростіші методи інвестиційного аналізу: період окупності і бухгалтерська рентабельність інвестицій. Економічна сутність, розрахунок, застосування в інвестиційному аналізі.

 15. Проблеми урахування ризику та інфляції в інвестиційних розрахунках. Урахування ризику та інфляції в ставці дисконтування. Аналіз чутливості інвестиційного проекту.

 16. Страхові ризики і їх оцінка. Склад і структура тарифної ставки. Розрахунок складових тарифної ставки.


^ “ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ”, “ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ”, “ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА”

 1. Сутність понять: оборотні кошти, нормовані і ненормовані оборотні кошти, норма і норматив.

 2. Порядок визначення основних показників ефективності використання оборотних коштів і їх економічний зміст.

 3. Результати господарської діяльності підприємства. Рентабельність. Розрахунок загальної рентабельності продукції. Поріг рентабельності. Види прибутку підприємств. Методи планування прибутку від реалізації продукції.

 4. Характеристика основних видів кредитів. Фінансово-економічні розрахунки в кредитних операціях. Урахування інфляції у фінансово-економічних розрахунках.

 5. Дайте визначення фінансового стану підприємства. Сутність ліквідності. Показники ліквідності підприємства, їх економічний зміст та джерела інформації для розрахунків. Сутність платоспроможності та фінансової стійкості. Показники фінансової стійкості підприємства, їх економічний зміст та джерела інформації для розрахунків.

 6. Розкрийте сутність поняття “ділова активність підприємства”. Наведіть розрахунки показників ділова активність підприємства, розкрийте їх економічний зміст та назвіть джерела інформації для розрахунків.

 7. Розкрийте сутність поняття “рентабельність”. Наведіть розрахунки показників рентабельності, розкрийте їх економічний зміст та назвіть джерела інформації для розрахунків.

 8. Види лізингу, їх ознаки і цілі використання. Оперативний, фінансовий, зворотний, роздільний лізинг, сублізинг, прямий, компенсаційний, чистий, генеральний, револьверний лізинг, селенг.

 9. Кількісний аналіз фінансової ренти. Нарощування. Дисконтування. Розрахунок виплат, здійснюваних рівними сумами при фінансовому лізингу з урахуванням залишкової вартості об'єкта лізингу та авансовості платежів.

 10. Роздвоєння власності при емісії акцій. Розрахунок вартості переважного права підписки на акцію. Роздвоєння прибутку і влади при додатковій емісії акцій. Види підписки на акції.

 11. Короткострокове фінансування. Комерційний кредит і вексельне фінансування: характеристика, переваги і недоліки. Факторинг: сутність, умови, етапи і види. Методи встановлення граничних сум. Фінансування на основі РЕПО.

 12. Довгострокове фінансування. Облігаційне фінансування, його переваги і недоліки. Ефективна ставка процента для емітента та інвестора. Повна і поточна прибутковість. Прибутковість різних видів облігацій. Фінансування на основі форфейтингу, його переваги і недоліки.

 13. Оцінка вартості фінансування: явна і прихована. Вартість акціонерного фінансування. Оцінка вартості фінансування за теорією портфелів.

 14. Правила фінансування підприємств. Управління джерелами фінансування оборотного капіталу: консервативна, агресивна і компромісна стратегії.

 15. Ефект фінансового левериджу. Залежність рентабельності власного капіталу від фінансового важеля. Правила виростання фінансового важеля. Вибір джерел фінансування та граничне значення НРЕІ.^ 3. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ


Екзаменаційні білети складаються із двох частин: тестово-розрахункової та теоретичної. Тестово-розрахункове завдання включає 30 тестових питань з п’ятьма варіантами відповідей (приклад додається).

Усі тестові завдання можуть мати лише одну правильну відповідь.

У розрахунковій частині містяться задачі з дисциплін «Банківські операції», «Інвестування», «Податкова система», «Фінансовий аналіз», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва». По переліченим дисциплінам у кожному розрахунково-тестовому завданні міститься по 7 задач (тематичний зміст задач додається) з п’ятьма варіантами відповідей. Усі тестові задачі можуть мати лише одну правильну відповідь.

Теоретична частина білета складається з двох питань (перелік 60-ти екзаменаційних питань наведено вище).


^ 3.1. Приклад завдань тестової частини


1. Фінансовий цикл підприємства показує, скільки проходить часу між моментами ...

 1. придбання запасів та виготовлення готової продукції.

 2. придбання запасів та відвантаження продукції покупцям.

 3. оплати постачальником за придбані виробничі запаси та оплати покупцями за відвантажену продукцію.

 4. оплати постачальникам за придбані виробничі запаси та виготовлення готової продукції.

 5. оплати постачальникам за придбані виробничі запаси та відвантаження покупцям готової продукції.


^ 3.2. Приклад завдань теоретичної частини


 1. Сутність і функції фінансів. Регіональні фінанси. Сутність і функції державного кредиту. Державні цільові фонди, формування і напрямок використання.

 2. Дайте визначення фінансового стану підприємства. Сутність ліквідності. Показники ліквідності підприємства, їх економічний зміст та джерела інформації для розрахунків. Сутність платоспроможності та фінансової стійкості. Показники фінансової стійкості підприємства, їх економічний зміст та джерела інформації для розрахунків.


^ 3.3. Приклад завдань практичної частини


Задача №1.

Розрахуйте показник поточної ліквідності підприємства, якщо основні кошти дорівнюють 300 тис.грн., запаси становлять 250 тис.грн., дебіторська заборгованість - 200 тис. грн., короткострокові фінансові вкладення - 20 тис. грн., грошові кошти - 40 тис.грн., власний капітал підприємства - 450 тис.грн., довгострокові залучені кошти - 100 тис.грн., поточні зобов'язання - 240 тис. грн.

Варіанти відповідей: 1)2,1;2)1,9; 3)1,7; 4)1,5; 5)1,3.


^ 3.4. Тематика задач фахових вступних випробувань


 1. Вибір кращого варіанта здійснення заходу шляхом послідовного попарного їхнього порівняння.

 2. Вибір кращого варіанта проекту шляхом порівняння за показником чистої поточної вартості.

 3. Розрахунок капіталу банку на основі даних про структуру активу й пасиву.

 4. Визначення брутто-премії, яку зобов'язаний сплатити страхувальник при страхуванні кредиту й відсотків за користування кредитом при відомій тарифній брутто-ставці.

 5. Визначення величини приведених до розрахункового року питомих капітальних вкладень, що враховують у складі приведених витрат.

 6. Визначення коефіцієнта (множника) нарощення з урахуванням інфляції.

 7. Визначення нарощеної суми по позичці за змінною ставкою складних відсотків.

 8. Визначення ПДВ до сплати для торговельного підприємства при заданій кількості товару, його ціни, торговій націнці.

 9. Визначення суми, яка погашається по позичці за складною ставкою відсотків з урахуванням інфляції.

 10. Визначення суми, яка погашається з урахуванням інфляції при відомому річному рівні інфляції.

 11. Визначення рентабельності інвестиційного проекту.

 12. Визначення рентабельності власного капіталу підприємства на основі даних його фінансової звітності й величини коефіцієнта автономії (платоспроможності).

 13. Визначення ставки ПДВ при відомих ПДВ до сплати, сумі реалізованого товару, торговій націнці.

 14. Визначення вартості звичайної акції при відомих річному дивіденді, середній ринковій прибутковості цінних паперів, прогнозованому щорічному приросту дивідендів по зазначеній акції.

 15. Визначення питомих капіталовкладень за весь період будівництва підприємства виходячи з розподілу капіталовкладень по роках.

 16. Визначення чистої поточної вартості по інвестиційному проекту.

 17. Розрахунок на основі даних балансу значення нормативу миттєвої ліквідності.

 18. Визначення облікової ставки, прийнятої при обліку векселя.

 19. Розрахунок показника поточної ліквідності підприємства.

 20. Розрахунок розміру страхового платежу при заданих страховій сумі, нетто-ставці, питомій вазі навантаження в структурі брутто-ставки, франшизі безумовній.

 21. Розрахунок страхового відшкодування при системі пропорційної відповідальності.

 22. Визначення вартості права на підписку при додатковій емісії акцій.

 23. Визначення фактичної вартості кредиту з урахуванням комісійних, обов’язкового резервного залишку тощо.^ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ


Фахові вступні випробування складаються з двох етапів:

1)   перевірка знань на основі тестово-розрахункових завдань, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОН «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра у галузі знань «Економіка та підприємництво»;

2)   письмове розкриття теоретичних питань, що дозволяє перевірити сформованість відповідних теоретичних знань.

Оцінювання письмового вступного іспиту здійснюється таким чином:

Атестаційна складова

Кількість

Питома кількість балів за правильну відповідь

Максимальна кількість балів

Тести

30 (тестів)

0,66 (за 1 тест)

19,8

Задачі

7 (задач)

1,98 (за 1 задачу)

13,8

Письмова відповідь №1

5 (балів)

2,64 (за 1 бал)

13,2

Письмова відповідь №2

5 (балів)

2,64 (за 1 бал)

13,2


1 При оцінці тестово-розрахункової частини вступник отримує:

1) за правильно розв’язане тестове питання один 0,66 балів, за неправильно розв’язане – 0 балів;

2) за правильно розв’язану задачу – 1,98 балів, за неправильно розв’язану задачу – 0 балів.

2 При оцінці письмового розкриття теоретичних питань вступник отримує за відповідь на кожне теоретичне питання такі оцінки:

1) оцінку "ВІДМІННО" («5» або «4,5») - виставляється вступникові, який глибоко засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно та логічно його викладає, у відповіді якого тісно узгоджується теорія з практикою.

При цьому вступник показує знайомство з монографічною літературою, правильно обґрунтовує теоретичні висновки, володіє прикладами, які ілюструють викладений матеріал.

2) оцінка "ДОБРЕ" («4,0» або «3,5») - виставляється вступникові, який грамотно та по суті викладає програмний матеріал, не допускає істотних неточностей у відповіді на питання.

При цьому вступник правильно ілюструє теоретичні положення поточними прикладами, володіє необхідними навичками та прийомами теоретичного обґрунтування відповіді.

3) оцінка "ЗАДОВІЛЬНО" («3,0» або «2,5») - виставляється вступникові, який має загальні знання з програмного матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушення послідовності у викладі програмного матеріалу та зазнає труднощі у аналітичному поясненні теоретичних положень.

4) оцінка "НЕЗАДОВІЛЬНО" («2,0» або «1,5» або «1,0» або «0,5» або «0») - виставляється вступникові, який не знає значної частини програмного матеріалу, допускає істотні помилки.

3 Загальна сума балів визначається за результатами складання балів, отриманих за пунктами 1 і 2. Бали, отримані за відповіді на теоретичні питання множаться на ваговий коефіцієнт “2,64”.

4 Підсумкова оцінка визначається на основі загальної суми балів, виходячи з наступної системи оцінювання:

^ Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Національна п’ятибальна шкала оцінювання

Бальна шкала оцінювання

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5,0(відмінно)

54  RD  60

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4,5(дуже добре)

48  RD  53,99

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

4,0(добре)

39  RD  47,99

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3,5(задовільно)

33  RD  38,99

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

3,0(достатньо)

30  RD  32,99

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе повторне складання

2(незадовільно)

21  RD  29,99

F

НЕПРИЙНЯТНО – необхідний повторний курс навчання

1(неприйнятно)

RD  20,99


Приклад оцінювання знань вступника за результатами письмового вступного іспиту:

Вступник вірно відповів на 18 тестових запитань, правильно розв’язав 5 задач та отримав за письмові відповіді по кожному теоретичному питанню такі бали: 4,5 та 3,0.

Загальна кількість набраних балів розраховується таким чином:

18*0,66+5*1,98+(4,5+3,0)*2,64=41,58

Оцінка знань вступника – “добре” («С» за шкалою ECTS).


^ 5. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Фінанси

 1. Венгер, В. В. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. В. Венгер. — К. : ЦУЛ, 2009. — 432 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/Knigi_CYL/Finansi-Venger.pdf

 2. Опарін, В. М. Фінанси (Загальна теорія) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Опарін. — 2-е вид., доп. і перероб. — К. : КНЕУ, 2001. — 240 с. + Гриф МОН.

 3. Романенко, О. Р. Фінанси [Текст] : підручник / О. Р. Романенко. — 4-те вид., стереотип. — К. : ЦУЛ, 2009. — 312 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/KnigiCD_CYL/Finansi-Romanenko.pdf


Бюджетна система

 1. Василик, О. Д. Бюджетна система України [Текст] : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. — К. : ЦНЛ, 2004. — 544 с. + Гриф МОН. 

 2. Карлін, М. І. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. — К. : Знання, 2008. — 428 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/1130.pdf

 3. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / К.М. Владимиров, Л.О. Абсава, Л.В. Владимирова, Т.К. Мінза. — К. : Кондор, 2009. — 220 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/846.pdf


Податкова система

 1. Податкова система [Текст] / І.О. Лютий, Л.М. Демиденко, М.В. Романюк та ін.; За ред. І.О. Лютого. — К. : ЦУЛ, 2009. — 456 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/KnigiCD_CYL/podatkova sustema.pdf

 2. Гавриленко, Н. В. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гавриленко. — Львів : Новий Світ-2000, 2007. — 328 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/457.pdf

 3. Онисько, С. М. Податкова система [Текст] : підручник / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина. — 4-те вид., виправл. і доп. — Львів : Магнолія 2006, 2009. — 336 с. + Гриф МОН.


Гроші та кредит

 1. Зайцев, О. В. Гроші та кредит. Лекційне викладення [Текст] : навч. посіб. / О. В. Зайцев. — Суми : СумДУ, 2010. — 179 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/Zajcev.doc

 2. Гроші та кредит [Текст] : підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. — К. : КНЕУ, 2001. — 602 с.

 3. Коваленко, Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Коваленко. — К. : ЦУЛ, 2010. — 344 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/Knigi_CYL/Groshi_ta_kredit-Kovalenko2010.pdf

 4. Щетинін, А. І. Гроші та кредит [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. — 3-є вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2008. — 432 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/KnigiCD_CYL/Groshi_ta_kredit_Schetinin_CD.pdf


Банківські операції

 1. Васюренко, О. В. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / О. В. Васюренко. — 6-е вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 318 с. + Гриф МОН.

 2. Міщенко, В. І. Банківські операції [Текст] : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав`нська, О. Г. Коренєва. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2007. — 796 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/1271.pdf

 3. Вовчак, О. Д. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. — Львів : Новий Світ-2000, 2008. — 560 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/1355.pdf


Фінансовий ринок

 1. Маслова, С. О. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / С. О. Маслова, О. А. Опалов. — 4-те вид. — К. : Каравела, 2008. — 288 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/1142.pdf

 2. Шелудько, В. М. Фінансовий ринок [Текст] : підручник / В. М. Шелудько. — К. : Знання, 2006. — 535 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/159.pdf

 3. Буднік, М. М. Фінансовий ринок (+Доступ з локальної мережі СумДУ) [Текст] : навч. пос. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна. — К. : ЦУЛ, 2009. — 334 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/KnigiCD_CYL/Fins_rinok-Budnik.pdf


Інвестування

 1. Дука, А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування [Текст] : навч. посіб. / А. П. Дука. — К. : Каравела, 2007. — 424 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/175.pdf

 2. Федоренко, В. Г. Інвестування [Текст] : підручник / В. Г. Федоренко. — К. : Алерта, 2006. — 443 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/66.pdf

 3. Гриньова, В. М. Інвестування [Текст] : підручник / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т.І. та ін. Лепейко. — К. : Знання, 2008. — 452 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/208.pdf

 4. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 376 с.


Інвестиційний аналіз

 1. Бланк, И. А. Основы инвестиционного менеджмента [Текст] : учебник. Т.1 / И. А. Бланк. — К. : Ника-Центр, Эльга-Н, 2001. — 536 с.

 2. Липсиц, И. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа [Текст] : учеб.-справ. пос. / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. — М. : БЕК, 1996. — 304 с.

 3. Бардиш, Г. О. Проектне фінансування [Текст] : підручник / Г. О. Бардиш. — 2-ге вид., стереотип. — К. : Алерта, 2007. — 463 с. + Гриф МОН.

 4. Куриленко, Т. П. Проектне фінансування (+Доступ з локальної мережі СумДУ) [Текст] : підручник / Т. П. Куриленко. — К. : Кондор, 2006. — 208 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/KnigiCD/123_CD.pdf


Страхові послуги

 1. Говорушко, Т. А. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко. — 2-е вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2008. — 344с.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/KnigiCD_CYL/Strahovi_poslugi-Govoruhko.pdf

 2. Страхування [Текст] : підручник / За ред.. В.Д. Базилевича. — К. : Знання, 2008. — 1019 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/Books/strahuvannya.rar

 3. Плиса, В. Й. Страхування [Текст] : підручник / В. Й. Плиса. — К. : Каравела, 2010. — 472 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/nashiskanirovannie/1172.pdf


Фінанси підприємств

 1. Слав`юк, Р. А. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Р. А. Слав`юк. — 3-е вид., перероб., доп. — К. : ЦУЛ, 2004. — 460 с. + Гриф МОН.

 2. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. — 3-тє вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2000. — 460 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/Ekon/52.doc

 3. Бердар, М. М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. — К. : ЦУЛ, 2010. — 352 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/Knigi_CYL/Finansi_pidpriemstv-Berdar.pdf


Фінансовий аналіз

 1. Базілінська, О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика [Текст] / О. Я. Базілінська. — К. : ЦУЛ, 2009. — 328 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/KnigiCD_CYL/Fin_analiz-Bazilinska.pdf

 2. Крамаренко, Г. О. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. — К. : ЦУЛ, 2008. — 392 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/Knigi_CYL/Fin_analiz-Kramarenko.pdf

 3. Брігхем, Є. Основи фінансового менеджменту [Текст] / Є. Брігхем ; пер.В. Біленький, О. Медвідь та ін. — К. : Молодь, 1997. — 1000 с.

 4. Ковалев, В. В. Финансовый анализ [Текст] : Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности / В. В. Ковалев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика, 1998. — 512 с. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

 1. Терещенко, О. О. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / О. О. Терещенко. — К., 2003. — 554 с. + Гриф МОН.

 2. Філіна, Г. І. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Філіна. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2009. — 320 c. + Гриф МОН. – Режим доступу: Зміст: ftp://lib.localnet/ebooks/ nashiskanirovannie/26.pdf

 3. Кравчук, О. М. Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. — К. : ЦУЛ, 2010. — 504 с. + Гриф МОН.   Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/Knigi_CYL/Fin_diyalnist_ subyektiv_gosp-Kravchuk.pdfГолова атестаційної комісії,

декан факультету економіки та менеджменту О.В. Прокопенко


Заступник голови атестаційної комісії,

завідувач кафедри фінансів і кредиту В.М. Боронос


Затверджено на засіданні приймальної комісії протокол №__ від _____________2012 р.

Відповідальний секретар

приймальної комісії М.М. КолесникСхожі:

Фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 \"Фінанси І кредит\" (за спеціалізованими програмами) iconМетодичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Методичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» освітньо-кваліфікаційного...
Фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 \"Фінанси І кредит\" (за спеціалізованими програмами) iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 \"Фінанси І кредит\" (за спеціалізованими програмами) iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 \"Фінанси І кредит\" (за спеціалізованими програмами) iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
«спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 \"Фінанси І кредит\" (за спеціалізованими програмами) iconФахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 03050801 “ Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 \"Фінанси І кредит\" (за спеціалізованими програмами) icon7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
Фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 \"Фінанси І кредит\" (за спеціалізованими програмами) icon8. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
Фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 \"Фінанси І кредит\" (за спеціалізованими програмами) iconОкр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 \"Фінанси І кредит\" (за спеціалізованими програмами) iconОкр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 \"Фінанси І кредит\" (за спеціалізованими програмами) iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010004 "Управління проектами"
Програма фахового вступного випробування на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за напрямом 1801 «Специфічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи