Список наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р icon

Список наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р
Скачати 131.45 Kb.
НазваСписок наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р
Дата01.07.2012
Розмір131.45 Kb.
ТипДокументи

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

викладачів кафедри «ПРИРОДНИЧИХ НАУК»

КІІ ДонНТУ за 2008р.
п/п

Найменування робіт

Вихідні дані

Характеристик

роботи

Обсяг

друков.

аркушів сторінок

Мова

Автори
1

2

3

4

5

6

7
^ Видання , затверджені ВАК
1

Совершенствование учебного процесса путем внедрения элементов проектно-созидательной системы

Девятый международный научно-практический семинар "Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы" (г. Таганрог), 16-19 июня 2008 г. – С. 32-36

друк.

0,31/ 0,06

рос.

Вирич С.А.

Данильчук О.Н.

Бабенко М.О.
2

Організація та контроль самостійної роботи студентів в вищому навчальному закладі в контексті Болонської угоди

Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього просторуМоніторинг якості освіти: засоби, технології та перспективи. Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі Збірник наукових праць. – Київ, 2008 - С. 53-58

друк.

0,44


укр.....


Данильчук О.М.
3

Методологічні проблеми фундаментальної інженерної освіти в світлі положень Болонської декларації

Зб. наукових праць “Сучасні інформацій-ні технології та інно-ваційні методики нав-чання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, пробле- ми”. Вид-во Техно Проф Інформ, Винни-ця, 2008.

Друк.

0,25

укр.

Сергієнко Л.Г

4


Інформаційно-технопогічна парадигма індивідуаліза ції навчання фахівців з охо рони праці та екобезпеки

Вісник СНУ ім.. Володимира Даля.- № 8(126),- 2008,-

с. 261 – 266.

друк.

0,38/ 0,19

укр....

Гого В.Б.,

Русанова О.О
5

Мультимедиа как средство эффективной организации дистанци онного обучения


Вісник Східноукра їнського національно го університету ім.Володимира Даля. Науковий журнал .Частина 1. Видавниц тво СНУ ім..В.Даля. Луганск-2008, С. 278-283

друк.

0,45 / 0,30

рос.

Ушакова Т.О., Ляшок Я.А., Сергиенко Л.Г.
6

Структура и принципы создания компьютер ных обучающих систем для повышения эффек тивности преподавания научно-естественных дисциплин в ВУЗе

Вісник Східноукра їнського національно го університету ім.Володимира Даля. Науковий журнал .Частина 1. Видавниц тво СНУ ім..В.Даля. Луганск-2008, С. 274-278

друк.

0,31/ 0,15

рос.

Ушакова Т.О., Павлыш В.Н.
7

Учет особенностей организации дистанционного процесса обучения при разработке компьютерных систем обучения

Научный журнал технич. университета – Варна. Специальный выпуск в 2-х томах, Т.2: «Strategy of Quality in Indusyry and Education”, Изд-во «Фортуна» – ТУ-Варна–2008,С.369-372

Друк

0,2/

0,1

рос.

Ушакова Т.А., Павлыш В.Н.
8

Вдосконалення організації СРС втузів при вивченні фундаментальних дисциплін


“Теорія та методика навчання фундамен-тальних дисциплін у вищій школі”: – Збірник наукових праць. Випуск V. - Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2008. -

С. 129-132

Друк.

0,25

укр..

Сергієнко Л.Г
9

Некоторые пути повышения эффективности использования АОС


“Теорія та методика навчання математи-ки, фізики, інформа-тики”: – Збірник нау-кових праць. Випуск V. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2008 –

С. 26-30.

Друк

0,3 /

0,15

рос.

Сергієнко Л.Г

Сергієнко М.І.
10

Информатизация специальности – как фактор оптимизации процесса обучения


Научный журнал технич. университета – Варна. Специальный выпуск в 2-х томах, Т.2: «Strategy of Quality in Indusyry and Education”, Изд-во «Фортуна» – ТУ-Варна–2008,С.369-372

Друк

0,25

рос.

Сергієнко Л.Г


Вдосконалення організації СРС втузів при вивченні фундаментальних дисциплін


Монографії
1

«Гидродинамическое подавление пыли в условиях угольных шахт: теория и техни ческие решения »: -

монографія

Монографія.-Донецьк : ДВНЗ « ДонНТУ» ,- 2008, -

240 с.

друк.

11,3/

5,65

рос.

Гого В.Б.,

Малєєв В.Б.
^ Статті в Україні (не ВАК)
1

Великі числа і константи, реальні чи віртуальні

“Геотехнології і охо-рона праці у гірничій промисловості”, Збірник матеріалів науково-практичної конф. КІІ ДонНТУ – Донецьк: ООО “Цифровая типогра-фия”, 2008.- С.131-134

друк

0, 2

укр..

Волков С.В.
2

Шлях до узагальнення та абстрактного мислення через споглядання конкретного


“Геотехнології і охо-рона праці у гірничій промисловості”, Збірник матеріалів науково-практичної конф. КІІ ДонНТУ – Донецьк: ООО “Цифровая типогра-фия”, 2008.- С.153-158

друк.

0,25

укр.....

Мальцева В.Д.
3

Реферативные студен ческие работы как фактор организации и активизации самосто ятельности

Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості: Зб. матеріалів регіональної науково-практичної конференції, Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 29 травня 2008р – 150 с.

Друк

0,3 /

0,2

рос.

Винник Е.А., Сергиенко Л.Г., Сергиенко Н.И.
4

Оптимизация учебного процесса студентов втуза

Проблеми гірничої технології: матеріали науково-практичної конференції. КІІ ДонНТУ, - Донецьк: Цифрова типографія, 2008. – с.156-158


друк.

0,2/

0,14

рос.

Винник Е.А., Сергиенко Л.Г., Сергиенко Н.И.
5

Способ предупреждения піылегазовоздушных смесей на основе жидкого азота.

“Геотехнології і охо-рона праці у гірничій промисловості”, Збірник матеріалів науково-практичної конф. КІІ ДонНТУ – Донецьк: ООО “Цифровая типогра-фия”, 2008.- С.73-76

друк.

0,2 / 0,05

рос.

ГогоВ.Б.,

Булыч А.С.

Малеев В.Б.

Семенчнко А.К.
6

Дидактическая стратегия и тактика компьютеоризации процесса обучения


“Філософсько-педаго-гічні аспекти форму-вання свідомості тех-нічної інтелігенції”-

Матеріали регіональ-ної науково-практич-ної конференції (13 березня 2008р.) – Красноармійськ, КІІ ДонНТУ, 2008. – С.79-87

Друк.

0,5625/ 0,3

рос

Сергиенко Л.Г,

Сергиенко Н.И.
7

Информатизация специальности – как фактор оптимизации процесса обучения


“Філософсько-педаго-гічні аспекти форму-вання свідомості тех-нічної інтелігенції”-

Матеріали регіональ-ної науково-практич-ної конференції (13 березня 2008р.) – Красноармійськ, КІІ ДонНТУ, 2008. – С.73-78

Друк.

0,375

рос.

Сергиенко Л.Г.
8

Направления использования компьютерных обучающих систем для повышения эффективности самостоятельной работы студентов

Известия ТТИ ЮФУ-ДонНТУ. Материалы Девятого Международного научно-практического семинара «Практика и перспективы развития партнерства в высшей школе». В 3-х кн. - Таганрог. Изд-во ТИИ ЮФУ. Кн.2. 2008, № 8. – С. 214-221

Друк

0,5/

0,25

рос.

Ушакова Т А., Павлыш В.Н.
9Застосування пакету Microsoft Office для ефективної організації самоосвітньої діяльності студентів економіко-гірничих спеціальностей з дисципліни „Економічна інформатика”

Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості: Зб. матеріалів регіональної наук.-практ. конф., Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 29 травня 2008 р. - Донецьк: ООО «Цифровая типография», 2008. – С. 135-137

Друк

0,375

/0,375

укр..

Ушакова Т.О.
10

Характерні риси дистанційного навчання

Проблеми підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформаційних технологій / Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції „Комп’ютерні технології в будівництві”: Київ-Севастополь, 18-21 вересня 2007 р. – Кривий Ріг, 2008. – С.90-91

Друк.

0,125

укр..

Ушакова Т.О.
11

Впровадження особистісно-орієнтованого

принципу у поточне оцінювання навчальних досягнень студентів


Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти: Матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, 13-14 грудня 2—7 р. – Х., 2008. – С. 102-106

Друк

0,31/ 0,15

укр..

Ушакова Т,О. , Придатько С.П.
12

Использование программ MICROSOFT OFFICE для повышения эффективности учебного процесса


Международная научно-практическая Интернет-конферен ция „Информацион ные технологии - путь к успеху”, 19 мая – 06 июня , Белград 2008 г.

В електрвигляді

0,44/ 0,44

рос.

Ушакова Т.А.
13

Метод аналогий в физике

Геотехнології і охо-рона праці у гірничій промисловості”, Зб. матеріалів науково-практичної конф. КІІ ДонНТУ – Донецьк: ООО “Цифровая типография”, 2008.-

С. 134-138

друк.

0,3/

0,15

рос.

Сергиенко Л.Г,

Сергиенко А.И.
^ Навчально-методичні посібники
1

Навчально – методичний посібник. Спеціальний розділ математики – Операційне числення

Донецьк, ТОВ ” Норд комп’ютер” , 2008

друк.

3,23

укр.

Мальцева В.Д., Волков С.В.
2

Лабораторний практикум з фізики “Електродинаміка, оптика, атомна та ядерна фізика” (частина 2)

Донецьк, ТОВ “Норд Компьютер”, 2008

друк.

5,10

укр.

Сергієнко Л.Г.
3

Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт і контрольних робіт з дисципліни „ Економіч на інформатика „ для студентів заочної форми навчання

Затверджено на засіданні навчаль- но- видавницької Ради ДонНТУ, протокол № 4 від 19.05..2008 р.

друк

5,25

укр

Павлиш В.М.,

Ушакова Т.О.
Схожі:

Список наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р iconСписок наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р
move to 0-16406995
Список наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р iconНаукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук»
move to 0-16406996
Список наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р iconНаукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук»
Аналіз характерних проблем запровадження систем штучного інтелекту в навчальний процес
Список наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Список наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Список наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р iconСписок наукових та навчально-методичних праць д-ра екон наук Дубницького Володимира Івановича
Маркетинговая концепция управления региональным развитием промышленного комплекса
Список наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р iconСписок наукових та навчально-методичних праць доцента кафедри електротехніки І світлотехніки фсу к т. н., доцента Мартинюка В. С
Система автоматичного регулювання напруги каскадного агрегата стабільної І регулюємої частоти
Список наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р iconШвачко Світлана Олексіївна Навчити вчитися друк. Навч посібник. Рек. Мон. Вінниця: Нова книга
Список наукових та навчально-методичних робіт викладачів кафедри теорії та практики перекладу
Список наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Список наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р iconСписок наукових та науково-методичних праць ст викладача кафедри економічної теорії та підприємництва Аксьонової Т. К

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи