Положення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського icon

Положення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Скачати 55.05 Kb.
НазваПоложення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Дата28.05.2012
Розмір55.05 Kb.
ТипРегламент


ПОЛОЖЕННЯ

про науково-технічну раду

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського


1.1 Це Положення регламентує діяльність науково-технічної ради (НТР) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КНУ), яка організовується згідно з Положенням «Про організацію наукової та науково-технічної діяльності у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського».

1.2 У своїй діяльності НТР керується законами України: «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», Концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом КНУ, Положенням «Про організацію наукової та науково-технічної діяльності у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського», Положенням «Про науково-дослідну частину» та цим Положенням.

1.3 НТР є науково-консультаційним та дорадчим органом ректора. Рекомендації та висновки НТР є основою для прийняття рішень ректором та проректором з наукової роботи, видання наказів і розпоряджень в університеті, що забезпечує інтеграцію освіти, науки і виробництва.

^ 2 Склад науково-технічної ради

2.1 Головою НТР є проректор з наукової роботи КНУ. Заступником голови НТР є начальник науково-дослідної частини КНУ.

До складу НТР входять директори інститутів та декани факультетів, або їх заступники з наукової роботи, керівники наукових підрозділів, висококваліфіковані фахівці, провідні вчені університету в основних галузях наукової діяльності КНУ, зокрема керівники наукових шкіл.

2.2 Персональний склад НТР затверджується наказом ректора терміном на 5 роки. Часткові зміни в складі НТР здійснюються відповідними наказами ректора.

2.3 Чисельний склад НТР складає не більше 40 осіб.

3 Основні завдання і функції науково-технічної ради

3.1 Вирішує найважливіші питання наукової та інноваційної політики університету, аналізує й узагальнює стан науково-дослідної роботи в університеті, здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики і результатів науково-дослідних робіт тощо.

3.2 Визначає пріоритетні напрямки наукової роботи університету і розвитку дослідно-конструкторської бази.

3.3 Розглядає і подає пропозиції вченій раді університету щодо структури наукових підрозділів університету, виробляє рекомендації щодо створення, закриття та реорганізації структурних підрозділів, які виконують науково-дослідні роботи.

3.4 Розробляє пропозиції щодо розвитку і вдосконалення організації науково-дослідної роботи в університеті; розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень.

3.5 Здійснює університетський конкурс науково-дослідних робіт (НДР), які виконуються за рахунок бюджетного фінансування, заслуховує підсумкові і щорічні звіти керівників робіт і надає пропозиції голові НТР щодо рейтингу НДР та розподілу обсягів бюджетного фінансування між структурними підрозділами університету.

3.6 Здійснює контроль наукової діяльності підрозділів і заслуховує звіти керівників підрозділів, у тому числі – завідувачів кафедр раз на три роки.

3.7 Затверджує кошти (у відсотках) на підтримку й інші витрати університету, а також грантів, отриманих співробітниками КНУ.

3.8 Подає висновки на вчену раду університету щодо висунення наукових робіт на конкурси міжнародних наукових фондів, НАН України і державних науково-технічних програм.

3.9 Від імені університету здійснює наукову і науково-технічну експертизу пропозицій фізичних і юридичних осіб, відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу».

3.10 Кожного року аналізує діяльність аспірантури і докторантури університету; надає пропозиції щодо планів прийому, проводить оцінку ефективності роботи наукових керівників.

3.11 Висуває кандидатури для присвоєння державних нагород, призначення державних стипендій обдарованим студентам, молодим ученим та видатним діячам освіти і науки.

3.12 Проводить атестацію наукових робіт стипендіатів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України тощо.

3.13 Заслуховує звіти деканів факультетів, директору інституту щодо стану підготовки кадрів вищої кваліфікації та ефективності використання наукового потенціалу.

Розробляє рекомендації щодо підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів і кадрів вищої кваліфікації КНУ.

3.14 Здійснює контроль за рівнем інформаційного забезпечення наукових досліджень. Розробляє заходи щодо забезпечення широкого використання, реклами, маркетингу завершених наукових досліджень. Виробляє рекомендації щодо експонування розробок і технологій на виставках.

3.15 Формує плани проведення науково-технічних конференцій, семінарів, виставок та інших наукових заходів в університеті.

3.16 Здійснює контроль за організацією наукової роботи студентів, аспірантів, молодих учених і діяльністю ради молодих вчених, студентського наукового товариства. Підводить підсумки університетських конкурсів студентських та інших наукових робіт.

3.17 Заслухує кожного року звіти голів спеціалізованих вчених рад і забезпечує всебічну допомогу в їх роботі.

3.18 Формує річний план видання збірників наукових праць КНУ, монографій та подає на затвердження Вченій раді університету. Надає пропозиції ректору щодо фінансування або відшкодування витрат на видавничу діяльність за рахунок коштів КНУ.

3.19 Проводить аналіз і координацію діяльності редколегій наукових видань КНУ.

3.20 Контролює виконання міжнародних угод та контрактів.

3.21 Розглядає інші питання за пропозицією членів науково-технічної ради, пов'язані з науковою і науково-технічною діяльністю університету.

4 Порядок роботи науково-технічної ради

4.1 Засідання НТР проводяться Головою або, за його дорученням, заступником, не менше ніж один раз на місяць.

4.2 НТР працює за річним планом, який складається на основі пропозицій НДЧ та структурних підрозділів КНУ. Пропозиції до плану роботи розглядаються на засіданні НТР; розроблений річний план роботи на наступний рік затверджується Головою НТР.

4.3 Окремі питання, що виникають у процесі діяльності КНУ і не входять до плану роботи НТР, можуть включатися до порядку денного за згодою Голови НТР, або для їх розгляду може бути призначене позапланове засідання НТР.

4.4 Для підготовки та розгляду окремих питань Голова НТР може створювати комісії з членів НТР та інших науковців.

4.5 Матеріали для розгляду на позаплановому засіданні НТР або з питань, які не входять до плану роботи НТР, подаються не пізніше ніж за 10 днів до засідання НТР.

4.6 Про час і порядок денний засідання НТР повідомляється персонально її членам, а також запрошеним за 7 днів до засідання НТР.

4.7 Порядок денний та проекти рішень за кожним окремим питанням готуються секретарем НТР напередодні засідання та розміщуються на сайті університету.

4.8 На засідання НТР можуть бути запрошені відповідні фахівці структурних підрозділів КНУ, інших організацій.

4.9 Рішення НТР приймаються за наявністю кворуму (більше половини членів НТР від складу) у результаті відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради і є обов'язковими для виконання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови ради.

4.10 Рішення НТР оформляються у вигляді протоколів, які підписуються Головою НТР і секретарем. Виписки з протоколів засідань підписуються Головою НТР і секретарем. Протоколи засідань НТР здаються в архів по закінченню року.

4.11 На підставі рішення НТР університету ректор може видавати накази, обов’язкові для виконання співробітниками, аспірантами і студентами університету, а також виносити окремі рішення для обговорення на вченій раді університету.

4.12 Рішення НТР набирають чинності після затвердження їх Головою НТР.


Розглянуто і прийнято Науково-технічною радою

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

25 листопада 2010 року (протокол № 9)


Схожі:

Положення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (ннтд) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського...
Положення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconЄдині вимоги до періодичних наукових видань Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Наукові, науково-практичні, науково-методичні журнали, наукові збірники надалі – Видання – рекомендуються до друку Вченою радою Кременчуцького...
Положення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconСтату т кременчуцького національного університету імені михайла остроградського прийнято в новій редакції
Даний Статут вищого навчального закладу розроблено відповідно до чинного законодавства України І є документом, який реґламентує діяльність...
Положення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconРеєстр охоронних документів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за 2010 рік
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за 2010 рік
Положення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про науково-дослідну частину Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Ндч є самостійним структурним підрозділом університету, що здійснює управління фундаментальними та прикладними науково-дослідними...
Положення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПерелік документів щодо отримання вчених звань
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” та „доцент Кременчуцького національного
Положення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПроведення наукових І науково-технічних заходів
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2012 році
Положення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconКременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського
Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол...
Положення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Положення про науково-технічну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про науково-технічну раду Сумдпу ім. А. С. Макаренка > Науково-технічна рада (hit) створюється як дорадчий орган при ректорі І вченій раді університету наказом ректора
Науково-технічна рада складається з провідних вчених університету, науково-педагогічних працівників, що мають досвід організації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи