Типова програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом icon

Типова програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом
Скачати 418.69 Kb.
НазваТипова програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом
Сторінка2/4
Сухомлинська О.В
Дата01.07.2012
Розмір418.69 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
^

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ


Суть і спрямованість інновацій. Авторські навчально-виховні заклади. Інноваційні навчально-виховні заклади. Системи організації педагогічного процесу (історія питання, сучасні аспекти). Сучасні педагогічні технології.

^ УЧИТЕЛЬ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Роль і місце школи в навчально-виховному процесі. Функції сучасного вчителя (цілеполягання, діагностична, прогностична, розвивальна, проективна, планування, інформаційна, організаційна, оціночно-контрольна, корекційна, аналітична). Вимоги до вчителя. Творчість вчителя. Педагогічна майстерність вчителя. Організація та управління діяльністю вчителя. Директор навчально- виховного закладу і вчитель.

^ ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

Сутність процесу навчання, його структура, методологія. Зміст освіти. Освітні стандарти. Зміст освіти в середній школі. Зміст освіти в національній школі. Закономірності й принципи навчання. Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Актуальні проблеми сучасної дидактики (диференціація, індивідуалізація навчання, інтеграційні процеси, групова форма організації, гуманізація та гуманітаризація навчання, формування критичного мислення).
^

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ


Суть І зміст процесу виховання. Основні закономірності й методологія виховного процесу. Теоретико-методологічна характеристика основних напрямів виховання. Загальні методи виховання. Національне виховання, його суть і зміст. Організаційні форми виховної роботи. Актуальні проблеми теорії та практики національного виховання (громадянське виховання, патріотичне виховання, цінності виховання, соціально-правове виховання, особистісний підхід у вихованні, духовний розвиток особистості). Українська народна педагогіка про вихованя дітей і молоді.
^

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА


Порівняльна педагогіка як галузь педагогічної науки. Предмет порівняльної педагогіки, завдання та методи дослідження.

Чинники впливу на розвиток сучасної освіти (глобалізація, економічний розвиток, соціальний, культурний попит).

Сучасний стан та перспективи розвитку освіти у провідних розвинутих країнах та Україні (США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія).

Загальні тенденції реформування сучасних світових освітніх систем.

Тенденції розвитку систем дошкільного виховання в розвинутих країнах.

Початкова школа: сучасний стан та перспективи реформування у різних країнах світу.

Особливості реформування середньої освіти в розвинених країнах світу.

Приватні загальноосвітні заклади в сучасних освітніх системах Заходу.

Основні напрями розвитку системи середньої професійної освіти.

Тенденції розвитку системи вищої освіти.

Освіта дорослих. Дистанційна освіта.

Провідні підходи до вирішення завдань ефективності навчального процесу.

Диференціація освіти в провідних розвинутих країнах.

Проблеми стандартизації освіти в провідних зарубіжних країнах.

Характеристика моделей європейської школи.

Система виховних цінностей у сучасному шкільництві Заходу.

Форми й методи соціалізації дитини в освіті зарубіжжя.

Альтернативні навчально-виховні заклади у країнах Заходу в XX ст.

Проблема інтеграції в сучасній школі і педагогіці.


2. ІСТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
^
ВИХОВАННЯ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Концепції генези первісного виховання: еволюційно-біологічна (Ш.Летурно, Дж.Сілтсон) та психологічна (П.Монро).

Становлення виховання як особливої форми діяльності людини. Виникнення сім'ї і родинного виховання.

^ ШКОЛА І ВИХОВАННЯ У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ

Виховання і навчання в умовах цивілізації Давнього Сходу: встановлення традицій сімейного виховання (літературні пам'ятки), зародження нових спосо­бів соціалізації молоді (спеціальні підготовки жреців, воїнів, чиновників), ви­никнення і розвиток писемності і пов^язаного з ним запровадження шкіл (вини­кнення професії вчителя, характер шкільництва зорієнтований на жорстоку ди­сципліну, застосування покарань).

"Дім табличок" у Древній Месопотамії. Школа Древнього Сгипту.

Виховання і школа у Стародавній Індії (вплив кастовості і релігії на вихо­вання).

Педагогічна думка Древнього Китаю (погляди Конфуція на виховання).

^ Виховання і школа в античному світі. Школи Древньої Греції (предмети: читання, письмо, співи; використання абаки, стила; терміни навчання); специ­фіка виховання у Спарті; особливості шкіл в Афінах (витоки ідеї гармонійно розвиненої особистості, принцип агоністики, платні заклади: мусичні школи і гімнастичні (палестри); гімнасії і ефебії як суспільні навчальні заклади). Педагогічні ідеї Сократа ("майевтика", сократичний метод викладу). Педагогічна ді­яльність Платона (застосування ним Академії, його погляди на виховання, принцип "виховуючого" навчання). Педагогічна діяльність Арістотеля (застосу­вання Лікею, його принцип піклування про "всі три види людської душі").

Школа епохи Елінізму (новий ступінь шкільної освіти - граматичні шко­ли, зміни у статусах гімнасій і ефібій, формування вищої освіти у вигляді філо­софських шкіл).

^ Виховання і школа Древнього Риму (вплив давньогрецьких зразків освіти на організацію навчання в Римі; самобутність - у пріоритеті принципу "корис­ності", практичної спрямованості освіти; "програма семи вільних мистецтв"); структура системи навчання (тривіальні школи, граматичні школи, легіони, ри­торичні школи). Педагогічні погляди Катона Старшого, Ціцерона і Квінтіліана.

^ Вплив раннього християнства на виховання і навчання (Євангеліє як етичний орієнтир виховання, християнські школи катахумени як попередниці школи катехизису).
1   2   3   4

Схожі:

Типова програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Загальні основи педагогіки. Педагогіка в системі наук про людину. Предмет, завдання І основні категорії педагогіки. Система педагогічних...
Типова програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом iconПаспорт спеціальності 13. 00. 01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
Галузь науки, яка вивчає загальні засади педагогіки як науки, методологію педагогіки, історію педагогічної думки та освіти
Типова програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом iconН. А. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену дошкільна педагогіка та дитяча психологія
Програма державного екзамену з дошкільної педагогіки містить у собі основні проблеми дошкільної педагогіки, які дозволяють уявити...
Типова програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з педагогіки та психології
Програму розроблено на основі програми з курсу “Педагогіка”, “Історія педагогіки” І “Психологія” з урахуванням змін, що відбуваються...
Типова програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом iconПрограма фахового іспиту з історії для вступників окр «магістр» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів
Програма усного екзамену для вступників спеціальності «історія» на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст»...
Типова програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом iconПрограма фахового іспиту з історії для вступників окр «спеціаліст» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма усного екзамену для вступників спеціальності «Історія» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 2013 р розроблена...
Типова програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом iconПаспорт спеціальності 13. 00. 01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
move to 1812-11310
Типова програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом iconІ. пояснювальна записка
Програма екзамену розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю «Соціальна...
Типова програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом iconІ. пояснювальна записка
Програма екзамену розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки...
Типова програма кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 01 за­гальна педагогіка та історія педагогіки розроблена авторським колективом iconПрограма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз
Курс “Педагогіка вищої школи” завершує весь цикл педагогічних дисциплін і логічно пов’язаний з основними курсами педагогіки (загальної,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи