Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів
Скачати 142.28 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів
Дата01.07.2012
Розмір142.28 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійної роботи студентів з курсів

Охорона праці і БЖД” та “Охорона праці”

(для студентів 3 курсу денної форми навчання

спеціальностей 6.092600 – “Водопостачання та

водовідведення “ та 6.092100 – “Теплогазопостачання і вентиляція ”)


Харків – ХНАМГ – 2007Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів “Охорона праці і БЖД” та “Охорона праці” (для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.092600 – “Водопостачання та водовідведення” та 6.092100 – “Теплогазопостачання і вентиляція”) Укл.: Ю.І.Жигло, С.Л.Дмитрієв. –Харків: ХНАМГ, 2007. – 12 с.


Укладачі: Ю.І. Жигло,

С.Л. Дмитрієв


Рецензент: В.Д. Губенко


Рекомендовано кафедрою “БЖД”,

протокол № 6 від 13.12.2006 р.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Робочими програмами дисциплін “Охорона праці і БЖД” та “Охорона праці” для студентів спеціальностей ОВ,ВВ,ТВ у 5 навчальному семестрі передбачено самостійну роботу студентів.

Мета даних методичних вказівок – активізація самостійної роботи студентів, їх творчих здібностей, вироблення навичок прийняття інженерних рішень з питань охорони праці.


^ 2.ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ


Завдання виконують у вигляді пояснювальної записки, на обкладинці якої робиться напис “Індивідуальне завдання з курсів “Охорона праці і БЖД” для спеціальності ОВ і ВВ та “Охорона праці” для спеціальності ТВ. Крім того, тут вказують найменування міністерства, академії, кафедри, прізвище студента група, курс навчання, а також прізвище й посада викладача, який здійснює керівництво виконанням індивідуального завдання студентом.

Повністю виконане і оформлене завдання здається викладачеві не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

Завдання виконується згідно з виданим бланком завдання, який розміщується у пояснювальній записці після титульного аркуша (див. додаток 1).

Завдання полягає у виявленні небезпечних та шкідливих виробничих факторів у приміщенні насосної станції (для спец. ОВ, ВВ) або котельної (для спец. ТВ), виконання розрахунків штучного освітлення приміщення, заземлювача, блискавкозахисту, а також запасу води для пожежогасіння. Усі розрахунки супроводжуються посиланням на нормативні документи.

2.1. ВСТУП

На першому етапі виконання індивідуального завдання студент, користуючись виданим кафедрою бланком семестрового завдання, дає стислу характеристику об'єкта, для якого будуть розробляти інженерні заходи з охорони праці: загальна площа території, де розташовано об'єкт, геометричні розміри приміщення, питомий опір грунту, інтенсивність грозової діяльності за рік, матеріал будівельних конструкцій: стін, перекриття.


^ 2.2. ВИЯВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТА ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ

ФАКТОРІВ

Перш ніж приступити до виявлення небезпечних та шкідливих виробничих факторів (НШВФ), студент повинен вивчити технологію виробництва за літературними джерелами [1,2,3].

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

На підставі вивчених літературних джерел, а також знань, отриманих на виробничих практиках, користуючись ГОСТ 12.0.003-74*[4], студент виявляє потенційно небезпечні та шкідливі виробничі фактори, характерні для даних умов, дія яких на працюючих може призвести до травми або професійного захворювання. Перелік НШВФ слід систематизувати за групами (ФІЗИЧНІ, ХІМІЧНІ, БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ) в тій послідовності, в якій їх подано в ГОСТ 12.0.003-74* (див. додаток 2). Студенти спеціальностей ОВ і ВВ, як допоміжним користуються ГОСТ 12.3.006-75 [5] (див. додаток 3), де наведені НШВФ, характерні для водопровідно-каналізаційного господарства.

Результатом аналізу умов праці є перелік НШВФ, що можуть з'явитися у випадку недотримання необхідних заходів безпеки або порушення технологічного процесу. При цьому для кожного встановленого фактора дають коротке пояснення обставин та умов його виявлення.


^ 2.3. РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНОГО ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ

ПРИМІЩЕННЯ

Розрахунок загального штучного освітлення заданого приміщення виконують за методом коефіцієнта використання світлового потоку.
^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Керуючись СНиП ІІ-4-79, вибрати джерело світла для заданого приміщення та кількість ламп у одному світильнику.

У залежності від розмірів приміщення намічають схему розташування світильників та їх кількість. Визначають потрібну кількість ламп (N). Потім за СНиП ІІ-4-79 [6, табл.2] встановлюють норму освітленості для заданого приміщення Ен.

Після цього розраховують потрібний світловий потік однієї лампи, що забезпечує нормативну освітленість:

,

де Ен - нормативна освітленість, лк;

^ S - площа приміщення, м2;

kз - коефіцієнт запасу (приймається за світлотехнічними довідниками, або за [7, табл. 5.10];

z - коефіцієнт нерівномірності освітлення (визначається там же, де і попередній коефіцієнт) [7];

? - коефіцієнт використання світлового потоку (в відсотках одиниці):

? = f(i,),

тут i - індекс приміщення;

- коефіцієнти відображення відповідно стін, стелі та підлоги приміщення, % (приймаються студентом самостійно за [7, табл. 5.12]);

N - кількість ламп, шт.

Індекс приміщення визначають за формулою

,

де ^ A,B - відповідно довжина й ширина приміщення, м;

h - розрахункова висота, м (приймається рівною різниці між висотою приміщення та відстанню від підлоги до робочої поверхні).

Далі за табл. 5.12 [7, с.124] знаходять значення коефіцієнта використання світлового потоку і розраховують світловий потік однієї лампи.

За величиною світлового потоку, згідно [7, с.118-119] студент вибирає найближчу серійну лампу розжарювання.


^ 2.4. РОЗРАХУНОК ЗАЗЕМЛЮЮЧОГО ПРИСТРОЮ

На цьому етапі виконання індивідуального завдання студент проводить розрахунок заземлюючого пристрою для трифазної мережі, що живиться від трансформатора з ізольованою нейтраллю. Діаметр і довжину заземлювача, а також довжину з’єднувальної смуги студент приймає самостійно за узгодженням з викладачем.

Необхідно:

а) визначити потрібний за ГОСТ12.1.030-81[8] опір заземлюючого пристрою;

б) знайти опір одиночного вертикального заземлювача;

в) виявити опір сталевої смуги, що з'єднує стержневі заземлювачі;

г) визначити необхідну кількість одиночних стержневих заземлювачів;

д) встановити загальний опір заземлюючого пристрою з урахуванням з’єднувальної смуги і оцінити його на відповідність вимогам [8];

е) накреслити схему заземлюючого пристрою з розташуванням одиночних заземлювачів.
^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Завдання слід виконувати за методикою, викладеною на [9 с.87-88] з урахуванням визначеної за ГОСТ 12.1.030-81 допустимої величини опору заземлюючого пристрою.

Схему заземлюючого пристрою треба подати за аналогом рис. VІ.3 на с.88 [9]. Додатково показати контур заземлюючого пристрою в плані, при цьому кількість одиночних стержневих заземлювачів, показаних на схемі, повинна відповідати розрахунку.


^ 2.5. РОЗРАХУНОК БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЛІ

Вихідними даними для розрахунку висоти стержневого блискавкозахисту є:

- інтенсивність грозової діяльності на рік, год.;

- ширина будівлі, що підлягає захисту, м;

- довжина будівлі, м;

- відстань від блискавковідводу до будівлі;

- висота будівлі, м.

Необхідно:

а) знайти очікувану кількість ураження будівлі без улаштування блискавкозахисту і визначити тип зони захисту відповідно до [9, с.25-28];

б) визначити висоту одиничного стержневого блискавковідводу відповідно до [9, с.27], а також використовуючи схему, наведену нижче;

в) накреслити ескіз взаємного розташування блискавкозахисту і будівлі із зазначенням розмірів кордонів зон захисту на рівні землі й висоти будівлі


^

Схема взаємного розташування блискавкозахисту


і будови об'єкта, що підлягає захисту


2.6. ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ БУДІВЛІ, КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕННЯ ЗА ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕКОЮ ТА ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ ТА НЕОБХІДНОГО ОБ’ЄМУ ВОДИ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Вихідними даними для визначення ступеня вогнестійкості будівлі є її конструктивні характеристики, а категорії приміщення за вибухопожежо-небезпекою – характеристика речовин і матеріалів, що знаходяться в приміщенні.

Розрахункові витрати води на зовнішнє пожежогасіння приймають залежно від категорії вибухопожежонебезпечності та ступеня вогнестійкості будівлі.

Для промислових об’єктів число одночасних пожеж приймаються рівним 1-му при площі території до 150 Га і 2-м – при площі понад 150 Га.

Необхідно:

а) визначити ступінь вогнестійкості будівлі;

б) категорію приміщення за вибухопожежонебезпекою;

в) витрати води для зовнішньго пожежогасіння.

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Ступінь вогнестійкості будівлі слід визначити за ДБН В.1.1-7–2002 [10], або за [11, с.240-241], категорію приміщення за вибухопожежонебезпекою – за ОНТП 24-86 [12] або [11, с.219].

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння приймають за СНиП 2.04.02-84 або за [13, с.170].


ДОДАТОК 1

ХНАМГ

Кафедра “Безпека життєдіяльності”

Спеціальність

Курс Група Семестр

^

З А В Д А Н Н Я


на контрольну роботу студента

_________________________________________________

  1. ТЕМА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

“Проектування безпечних й нешкідливих умов праці для персоналу котельні, розташованої на території очисних споруд”.

  1. ^ СТРОК ЗДАЧІ СТУДЕНТОМ ЗАКІНЧЕНОЇ РОБОТИ:

________________________________________________________

  1. ВИХІДНІ ДАНІ ДО РОБОТИ

___________________________________


  1. Площа території очисних споруд, га;

  2. Геометричні розміри котельні:

а = м; в = м; h = м;

3. Питомий опір ґрунту ? = Ом·м;

діаметр труби d = м; довжина труби = м.

4. Інтенсивність грозової діяльності за рік год.

5. Матеріал будівельних конструкцій: стіни -

перекриття -

^ 4. ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

(перелік підлягаючих розробці питань):

__________________________________________________________

  1. Виявити небезпечні й шкідливі виробничі фактори.

  2. Розрахувати загальне штучне освітлення котельні.

  3. Розрахувати заземлюючий пристрій корпуса електронасоса.

  4. Розрахувати систему блискавкозахисту будинку котельні.

  5. Визначити ступінь вогнестійкості котельні, категорію пожежної небезпеки й необхідний обсяг води на зовнішнє пожежогасіння.

^ 5. ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

__________________________________________________________

Представити схему розташування світильників у котельні, схему заземлюючого пристрою ї схему улаштування блискавкозахисту.

^ 6. ДАТА ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ

______________________________

Студент

Керівник доц. Ю. І. Жигло

ДОДАТОК 2

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

Класифікація (ГОСТ 12.0.003-74*)


^ 1. Физические опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы;

- подвижные части производственного оборудования;

- передвигающиеся изделия, заготовки и материалы;

- разрушающиеся конструкции;

- обрушивающиеся горные породы;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и материалов;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний;

-повышенный уровень ультразвука;

- повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне, его резкое изменение;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха;

- повышенная или пониженная ионизация воздуха;

- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- повышенная напряженность электрического поля;

- повышенная напряженность магнитного поля;

- отсутствие или недостаток естественного света;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная яркость света;

- повышенная контрастность;

- прямая или отраженная блесткость;

- повышенная пульсация светового потока;

- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;

- повышенный уровень инфракрасной радиации;

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях заго­товок, инструментов и оборудования;

- расположение рабочего места на значительной высоте относи­тельно поверхности земли (пола);

- невесомость.


^ 2.Химические опасные и вредные производственные факторы. Данная группа факторов подразделяется на две подгруппы:

по характеру воздействия на организм человека:

- общетоксические (окись углерода, сероводород, метиловый спирт, суриковые краски, этиловый бензин и др.);

- раздражающие (хлор, аммиак, скипидар, известь и др.);

- сенсибилирующие, действующие как аллергены (различные растворители и лаки на основе нитросоединений и др.);

- канцерогенные, вызывающие раковые заболевания (никель и его соединения, окись хрома, асбест, нефтяные битумы, каменноу­гольные смолы и пеки и др.);

- мутагенные, приводящие к изменению наследственной информации (свинец, марганец, радиоактивные вещества и др.);

- влияющие на репродуктивную (детородную) функцию организма (ртуть, свинец, марганец, стирол, радиоактивные вещества и др.);

по пути проникновения в организм человека:

- через дыхательные пути;

- пищеварительный тракт;

- кожу.

^ 3. Биологические опасные и вредные производственные факторы:

- включают биологические объекты, воздействие которых на работаю­щих вызывает травмы или заболевания;

- микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы. простейшие);

- макроорганизмы (растения и животные).

^ 4. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы:

- физические перегрузки (статистические, динамические, гиподинамические);

- нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение анализаторов, монотонность труда и эмоциональные перегрузки).

ДОДАТОК 3


Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, специфічні для водопровідно-каналізаційного господарства (ГОСТ 12.3.006-75)


• движущиеся элементы оборудования (насосного, силового, механизированных решеток, лебедок, скребков, оросителей, механических мешалок и других механизмов);

• отлетающие предметы (при дроблении в дробилках отбросов, снимаемых с решеток), отлетающие части (при выбивании заглушек в испытываемых трубопроводах, при обработке и обкалывании бетонных труб и фасонных изделий и др.);

• падающие предметы и инструменты (при работах в водопроводных и канализационных колодцах, на очистных сооружениях и сетях, в помещениях и др.);

• образование взрывоопасных смесей газов (в колодцах и сетях, в помещениях метантенков и в других помещениях и сооружениях);

• опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

• пониженная температура воздуха в производственных помещениях и сооружениях;

• повышенная влажность воздуха (в насосных станциях, в помещениях фильтров, отстойников и др.);

• повышенный уровень ультрафиолетовой (бактерицидные установки) и инфракрасной (дегельминтезаторы) радиации;

• повышенный уровень шума и вибраций (в машинных залах, насосных и воздуходувных станций и в других помещениях и сооружениях, где установлено технологическое оборудование);

• недостаточная освещенность рабочей зоны (в колодцах, камерах, каналах и т. п.);

• газообразные вещества общетоксического и другого вредного воздействия в колодцах, каналах, очистных сооружениях (сероводород, метан, пары бензина, эфира, углекислый газ, озон и др.);

• газы, выделяющиеся в результате утечки из баллонов, бочек, цистерн (аммиак, хлор и др. сжатые, сжиженные и растворенные газы);

• горючие примеси, попавшие в сточные воды (бензин, нефть и др.), а также растворенные газообразные вещества, могущие образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные смеси;

• повышенная запыленность воздуха в рабочей зоне пылеобразующими реагентами (сернокислый алюминий, хлорное железо, негашеная и хлорная известь, сода, едкий натр, активированный уголь, фторосодержащие реагенты и др.);

• патогенные микроорганизмы в сточных и природных водах (бактерии, вирусы, простейшие);

•яйца гельминтов в сточных водах.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ


1. Брежнев И.А.. Трескунов В.М. Охрана труда при эксплуатации систем водоснабжения и канализации. – М.: Стройиздат, 1983.

2. Справочник по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины. Специальные работы /Под ред.К.Н.Зайцева. – К.: Будівельник,1989

3. Онищенко Н.П. Охрана труда при эксплуатации котельных установок. -М.: Стройиздат,1991.

4. ГОСТ 12.003-74*.ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

5. ГОСТ 12.3.006-75.ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сетей и сооружений. Общие требования безопасности.

6. СНиП ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение.

7. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей. За ред. В.В. Сафонова. –К:, .

8. ГОСТ 12.1.030-81.ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

9. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. М.: Энергоатомиздат, 1989. –56 с.

10. ДБН В.1.1-7–2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.

11. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. –М.: Высшая школа, 1991.

12. ОНТП 24 – 86. Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. – М.: 1986.

13. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения: Справочник/ В.М. Русин, Г.Г. Орлов, Н.М. Неделько и др. – К.: Будівельник, 1990. –208с.

14. СНиП 2.04.02 – 84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів “Охорона праці і БЖД” та “Охорона праці” (для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.092600 – “Водопостачання та водовідведення” та 6.092100 – “Теплогазопостачання і вентиляція”)


Укладачі: Юрій Іванович Жигло,

Сергій Львович Дмитрієв

Відповідальний за випуск: Б.М.Коржик

Редактор: З.М. Москаленко


План 2007, поз. 53-М

__________________________________________________________________

Підп. до друку 27.11.2006.

Формат 60 х 84 1/16.

Папір офісний

Друк на ризографі.

Умовн.-друк. арк. 0,5.

Обл.-вид. арк. 0,4

Тираж 100 прим.

Замов. №
__________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

__________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул..Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з курсу „Екологічне право І експертиза” (для студентів 3 І 4 курсів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 4 курсів усіх форм навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Фехтування: Методичні вказівки для самостійної роботи з дисциплін «Фізичне виховання»,«Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Основи психології та педагогіки», «Психологія», «Психологія...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять, виконання самостійної роботи та графічної роботи з курсу
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «основи геодезії» (для студентів 1 та 3 курсів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства автоматика І квп
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи