В. Д. Губенко, О. В. Чеботарьова icon

В. Д. Губенко, О. В. Чеботарьова
Скачати 134.51 Kb.
НазваВ. Д. Губенко, О. В. Чеботарьова
Дата01.07.2012
Розмір134.51 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В.Д. Губенко,

О.В. Чеботарьова


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи з дисципліни«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»


(для студентів денної форми навчання

із спеціальностей 6.050201 – « Менеджмент організацій»,

6.050107 – «Економіка підприємства», 6.050106 – «Облік і аудіт»)
ХАРКІВ – ХНАМГ - 2008
Методичні вказівки до самостійної роботи ( для студентів денної форми навчання з дисципліни «Основи охорони праці» спеціальностей 6.050201– «Менеджмент організацій», 6.050107 – «Економіка підприємств», 6.050106 – «Облік і аудит» / Укл.: Губенко В.Д., Чеботарьова О.В.. – Харків: ХНАМГ, 2008, – 12 с.


Укладачі: В.Д.Губенко

О.В.Чеботарьова

Рецензент: О.Ю. Нікітченко


Рекомендовано кафедрою БЖД, протокол №12 від 07.05.2007 р.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Ці методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми курсу «Основи охорони праці» (ООП). Робоча програма передбачає виконання студентами самостійної роботи. Значну роль тут відіграє вміння студентів працювати самостійно, висловлювати свою думку, обговорювати актуальні проблеми охорони праці (ОП), відпрацьовувати практичні навички.

Згідно з навчальним планом з курсу «Основи охорони праці» передбачена самостійна робота, на яку припадає 37 годин. У цих вказівках наведено види самостійної роботи студентів, що підлягають обов’язковому виконанню.

Звіти про самостійну роботу студенти подають викладачеві напередодні проведення заліку, оскільки вони є необхідною умовою виконання навчальної програми. При відсутності звіту про виконання самостійної роботи студент до складання заліку не допускається.


^ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Вид самостійної роботи

Тривалість, год.

1

Підготовка письмової доповіді-реферату

7,0

2

Вивчення лекційного матеріалу

9,0

3

Розробка наочного матеріалу за темою

5,0

4

Виконання індивідуального семестрового завдання: Визначення небезпечних і шкідливих виробничих факторів для заданої професії

9,0

5

Підготовка до складання заліку

7,0
Всього

37,0


^ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


1. Підготовка доповідей-рефератів - 7 годин

При підготовці доповідей-рефератів студенти відпрацьовують навички роботи з професійною літературою. Кожний студент виконує один реферат-доповідь. Теми визначає викладач. Номер теми визначається за номером студента у списку групи. На опрацювання літератури за темами відводиться 5 годин, складання і оформлення рефератів-доповідей - 2 год.

Теми доповідей – рефератів

 1. Історія формування і розвитку ОП [3,конспект]

 2. Структура курсу ОП [3, конспект]

 3. Законодавчі й нормативні акти з ОП [3]

 4. Основні розділи курсу „Основи охорони праці” [3]

 5. Завдання ОП [1,2]

 6. Права працівників на ОП при прийомі на роботу [2]

 7. Права працівників на ОП під час роботи [2]

 8. Пільги і компенсації за небезпечні й шкідливі умови праці [2]

 9. Права працівників на спецодяг, ЗІЗ, миючі засоби [2]

 10. Обов’язкові медогляди працівників певних категорій [2, 18]

 11. Фінансування заходів з ОП [2, 3]

 12. Відповідальність працівників за невиконання вимог ОП [2, 3]

 13. Перелік робіт підвищеної небезпеки для навчання з охорони праці [10].

 14. Держнагляд за станом ОП [2, 3]

 15. Громадський контроль за станом ОП [2, 3]

 16. Організація роботи з ОП в Україні [7]

 17. Права і функціональні обов’язки працівника служби ОП [7]

 18. Відображення ОП в колективному договорі [5]

 19. Комісія з ОП підприємства [9]

 20. Перелік заходів, на які можна використовувати кошти на ОП [11]

 21. Перелік робіт підвищеної небезпеки для реєстрації підприємств [12]

 22. Навчання працівників з питань ОП [10]

 23. Спеціальне навчання працівників з питань ОП [10]

 24. Інструктажі з ОП [10]

 25. Обмежені норми підіймання і переміщення важких речей жінками і підлітками [16, 17]

 26. Оформлення і розділи інструкцій з ОП [8]

 27. Затвердження і перезатвердження інструкцій з ОП [8]

 28. Класифікація нещасних випадків на виробництві [6]

 29. Критерії нещасних випадків, які пов’язані й непов’язані з виробництвом [6]

 30. Загальне розслідування нещасних випадків на виробництві [6]

 31. Спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві [6]

 32. Перелік видів невиробничого травматизму [19]

 33. Розслідування невиробничого травматизму [19]

 34. Перелік ситуацій, що призводять до нещасних випадків в навчально-виховних закладах [20]

 35. Розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах [20]

 36. Закон про обов’язкове держстрахування від нещасних випадків на виробництві. Терміни. Фонд соцстрахування. Завдання соціального страхування [4]

 37. Страхові агенти Фонду страхування з ОП [4]

 38. Виплати Фондом відшкодування шкоди здоров’ю, причиненої працівнику на виробництві [4]

 39. Класифікація підприємств за рівнями небезпеки [21]

 40. Внески підприємств у Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві [21].

 41. Звітність підприємств про стан ОП [22]

 42. Нормування мікроклімату виробничої зони [23].

 43. Класифікація небезпечних речовин за небезпекою і дією на організм людини [24, 25].

 44. Нормування шкідливих речовин [26].

 45. Нормування шуму [27].

 46. Нормування вібрації [28].

 47. Нормування електромагнітних коливань [29].

 48. Нормування природного освітлення [30].

 49. Нормування штучного освітлення [30].

 50. Класифікація виробництв за пожежовибухонебезпечністю [31].

 51. Класи вогнетривкості конструкцій [32].


2. Студент повинен протягом семестру вивчити матеріал лекцій та додаткової літератури згідно з переліком занять. Планом на самостійну роботу відводиться 37 год.


3. Розробка наочного матеріалу за рефератами і темами - 5 год.

Педагогічна наука має безліч прикладів про якість запам’ятовування навчального матеріалу, представленого графічним способом, тобто у схемах, рисунках та ін. У зв’язку з цим студенту пропонується розкрити одну з тем або один із рефератів графічним методом. Студент повинен проявити вміння узагальнювати інформацію згідно з наведеним нижче переліком. На вивчення літератури за темою відводиться 3 год., на розробку та оформлення наочного матеріалу – 2 год. Номер теми або реферату для розробки наочного матеріалу визначається студентом разом з викладачем. Розроблений наочний матеріал наводиться у звіті про самостійну роботу студента.


4. Виконання індивідуальної семестрової роботи на тему: «Визначення

небезпечних і шкідливих виробничих факторів» (НШВФ) для даної професії (виду робіт). Професія визначається за домовленістю з викладачем

У МВ наводиться ГОСТ 12.0.003 – 74*, на підставі якого визначаються НШВФ. При цьому необхідно обов’язково розкрити джерело їх виникнення. Якщо який-небудь з НШВФ відсутній, його опускають


ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ – 8 год


Під час самостійної роботи студент складає звіт, який підтверджує виконання встановленої програми. При відсутності звіту про самостійну роботу студент не допускається до складання заліку. Звіт про самостійну роботу містить наступні частини:

 1. Письмова доповідь-реферат за встановленими темами.

 2. Розроблений наочний матеріал на відповідне питання.

 3. Індивідуальна семестрова розрахункова робота.

 4. Звіти оформляють на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм). Звіти виконують рукописним, машинописним або машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу. Текст роботи слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній-20, лівий-30, нижній-25, правий-15 мм.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, повинні бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближатись до щільності основного зображення.

Помилки, описки й графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене має бути чорного кольору.

Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації упродовж усього тексту звіту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Приклад титульного аркуша наведено в Додатку А.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Конституція України від 26.06.1996 р. - К, 1996
 2. ^

  Закон України "Про охорону праці", 21.11. 2002


 3. Гандзюк М.П., Желібо Е.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2004

 4. Закон України про обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві, затв. 29.09.99 за №1105-ХІV (введений в дію 01.04.01 р.)

 5. Спільні рекомендації державних органів і профспілок про зміст розділу “Охорона праці” у колективному договорі. Збірник “Законодавство України про охорону праці”. Т. 1. – К., 1995

 6. Положення про розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Наказ Держнаглядохоронпраці №1112 від 25.08.04 р. - К., 2004.

 7. Положення №255 від 15.11.2004 р. “Організація роботи з охорони праці в України”.- К., 2004.

 8. Положення №9 від 29.01.1998 р. “Про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.00-4.15-98

 9. Типове положення про комісію з питань з охорони праці підприємства №73 від 3.08.1993 р, Київ

 10. Типове Положення про навчання з охорони праці № 15 від 26.01.2005 р., Київ, 2005

 11. Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат. Затвердж. Постав. Каб. Мін. Від 27.06.2003 р. №994

 12. Перелік робіт підвищеної небезпеки та об’єктів, машин, механізмів, обладнання. Пост. Кабінету. Міністрів 15.10.2003 р. №1631.

 13. Типове Положення про розслідування невиробничого травматизму №270 від 22.03.2001.- К.,2001.

 14. Закон України про страхові тарифи на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві №660-IV від 03.04.2003. К., 2003.

 15. Закон України “Про пожежну безпеку” від 22.06.1995 р. №400. К.,1995.

 16. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітнім. Наказ головного санітарного лікаря України від 22.03.1996 р. №59

 17. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей жінками. Наказ головного санітарного лікаря України від 10.12.1993 р. №241

 18. Положення про медичний огляд працівників певних категорій, Наказ МОЗ України від 31.03.1994 р. За№45

 19. Положення про розслідування і облік нещасних випадків невиробничого характеру, Пост. Кабінету Міністрів України від 22.03 2001 р., №270.

 20. Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах, Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.12.1993 р., №178

 21. Закон України про внески у Фонд обов’язкового держстрахування від нещасних випадків,професійних захворювань і аварій на виробництві №660-15 від 03.04.2003р.

 22. Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці, Наказ Держнаглядохоронпраці від 31.03 1994 р., №27.

 23. ДСН 3.3.6.037 – 99, Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку, інфразвуку.

 24. Классификация вредных веществ по опасности;ГОСТ 12.1.006-76!

 25. ОВПФ, ГОСТ 12.0.003 – 74*.

 26. ГОСТ 12.1.005-88, Общин санітарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

 27. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99.

 28. ДСН 3.3.6. 039-99, Нормування виробничої вібрації.

 29. ГОСТ 12.1.006-84, Электромагнитные колебания. Нормирование.

 30. ДБН В 2.5-28-2006, Естественное и искусственное освещение.

 31. ОНТП 24-86, Определение категорий пожаровзрывоопасности производств и помещений.

 32. ДБН В 1.1-7-2002, Пожежна безпека об’єктів будівництва.^ ДОДАТОК А


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Кафедра безпеки життєдіяльності


^ ЗВІТ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ


з курсу «Основи охорони праці»


студента 3 курсу гр.___


(П.І.Б. студента)


Викладач:


______________ _________


Харків, 200____

^ ДОДАТОК Б


Небезпечні й шкідливі виробничі фактори /НІПВФ/

за ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ


І. Фізичні НШВФ:

 • машини і механізми, що рухаються;

 • рухомі частини виробничого устаткування;

 • вироби, матеріали і заготовки, що пересуваються;

 • конструкції, що руйнуються;

 • породи, що завалюються;

 • підвищена або понижена температура повітря робочої зони;

 • підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

 • підвищена або понижена температура поверхні устаткування і матеріалів;

 • підвищений рівень шуму на робочому місці;

 • підвищений рівень вібрації;

 • підвищений рівень ультразвуку;

 • підвищена або понижена вологість повітря;

 • підвищена або понижена рухомість повітря;

 • підвищена напруга струму в електричній мережі, замикання якої може статися через тіло людини;

 • підвищений рівень статичної електрики;

 • підвищений рівень електромагнітних коливань;

 • відсутність або нестача природного світла;

 • недостатня освітленість робочої зони;

 • підвищена яскравість світла;

 • понижена контрастність;

 • пряма й відбивна блискучість;

 • підвищена пульсація світлового потоку;

 • підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

 • підвищений рівень інфрачервоної радіації;

 • гострі кромки, дірки, шершавість на поверхні заготовок, інструментів та устаткування;

 • розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі /підлоги/.

2 . Хімічні НШВФ:

За характером дії на організм людини:

 • загальнотоксичні /окис вуглецю, сірководень, метиловий спирт, сурикова фарба, етилований бензин та ін./;

 • дратівні /хлор, аміак, скипидар, вапно, цемент та ін/.

 • сенсибілізуючі, тобто такі, що діють як алергени /різні розчинники та лаки на їх основі/;

 • канцерогенні, тобто такі, що провокують ракові захворювання/нікель та його з'єднання, окисли хрому, азбест, нафтові бітуми;

 • кам'яновугільні смоли, пари ртуті та ін. /;

 • мутагенні, що призводять до змін на генному рівні /свинець, марганець, радиоактивні речовини та ін. /, а також такі, що впливають на дітородну функцію організму /ртуть, свинець, марганець, стирол, радіоактивні речовини та ін./;

3. Біологічні НШВФ:

 • мікроорганізми /бактерії, віруси, грибки, спірохети та ін./, макроорганізми /рослини й тварини/.

4. Психофізіологічні НШВФ:

 • фізичні перенавантаження /статичні, динамічні, гіподинамічні/;

 • нервово-психічні перевантаження /розумова перенапруга аналізаторів, монотонність праці й емоційні перевантаження – відповідальність робіт, що виконуються, побоювання факторів, що можуть призвести до шкоди здоров’ю/.

^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до самостійної роботи ( для студентів денної форми навчання з дисципліни «Основи охорони праці» спеціальностей 6.050201– «Менеджмент організацій», 6.050107 – «Економіка підприємств», 6.050106 – «Облік і аудит»


Укладачі: Віктор Дмитрович Губенко,

Олександра Вячеславівна Чеботарьова


Редактор М.З. Аляб’єв


План 2008, поз.199 М

Підп.до друку 6.03.2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 0,7 Обл.-вид.арк .1,2

Замовл. №___ Тираж 200 прим.


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

В. Д. Губенко, О. В. Чеботарьова iconВ. Д. Губенко методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів денної форми навчання із спеціальності...
В. Д. Губенко, О. В. Чеботарьова iconО. В. Чеботарьова о. Ю. Нікітченко конспект
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Атестація робочих місць” (для студентів 1 курсу денної форми навчання, Галузь 1702 „Цивільна...
В. Д. Губенко, О. В. Чеботарьова iconО. В. Чеботарьова > І. О. Мікуліна конспект
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Метрологія, стандартизація та сертифікація” (для студентів 2 курсу денної форми навчання,...
В. Д. Губенко, О. В. Чеботарьова iconО. Ю. Нікітченко., О. В. Чеботарьова конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни «гігієна праці» (для студентів за напрямом підготовки 06010) «Будівництво» спеціальності: «Промислове...
В. Д. Губенко, О. В. Чеботарьова iconХарківська національна академія міського господарства о. В. Чеботарьова о. Ю. Нікітченко
Охорона праці, бжд, цо) (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» за...
В. Д. Губенко, О. В. Чеботарьова iconО. В. Чеботарьова І. О. Мікуліна конспект лекцій
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Безпека експлуатації будівель та споруд» (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузь...
В. Д. Губенко, О. В. Чеботарьова iconО. В. Чеботарьова І. О. Мікуліна конспект лекцій
О. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Медіко-біологічні основи охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми навчання...
В. Д. Губенко, О. В. Чеботарьова iconО. В. Чеботарьова програма І робоча програма навчальної дисципліни „безпека життєдіяльності”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів першого курсу заочної форми навчання напряму...
В. Д. Губенко, О. В. Чеботарьова iconО. В. Чеботарьова, І. О. Мікуліна програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни "Атестація робочих місць" (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
В. Д. Губенко, О. В. Чеботарьова iconО. В. Чеботарьова: Харк нац акад міськ госп-ва. Х.: Хнамг, 2012. с
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи