Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації icon

Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації
НазваХарківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації
Сторінка1/3
Дата01.07.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В.О. Костюк


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з курсу «Аналіз господарської діяльності»

(«Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз»)

(для студентів усіх форм навчання спеціальностей

6.050100, 7.050107, 8.050107 – «Економіка підприємства»,

6.050200, 7.050201 – «Менеджмент організації»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з курсу «Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз») для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.050100, 7.050107, 8.050107 – «Економіка підприємства», 6.050200, 7.050201 – «Менеджмент організації» / Укл.: В.О. Костюк. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 48 с.


Укладач: В.О. Костюк


Рецензент: В.М. Тюріна


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 12 від 5 лютого 2008 р.

ВСТУП


Забезпечення ефективного функціонування підприємств в умовах транс- формації економіки України потребує нових підходів до формування системи управління. Важливого значення для реалізації цих процесів набуває економічний аналіз, який дає змогу об'єктивно оцінювати діяльність підприємства, обґрунтувати управлінські рішення і контролювати їх виконання.

В умовах ринку всім господарюючим суб'єктам надані широкі права й можливості щодо реалізації економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, використання ресурсів, пошуку резервів підвищення ефективності їх діяльності. Реалізувати ці права й можливості, вирішити всю сукупність еконо- мічних проблем, які виникають у процесі розвитку економічної реформи, зможуть тільки спеціалісти, які здобули високий рівень знань, відповідну професійну підго- товку, мають достатню кваліфікацію.

Спеціаліст з будь-якого фахового економіко – менеджерського спрямування має вміти виробляти стратегію і тактику розвитку підприємства в довготермі- новий перспективі, оцінювати результати господарської діяльності з погляду їх сумірності з викладеним капіталом, визначати вплив різних чинників на відхилення від результативних показників, виявляли всі недоліки й прорахунки з тим, щоб уникнути банкрутства, досягнути успіху в бізнесі. Саме тому на сучасному етапі розвитку економіки одним з найважливіших питань становлення повноцінних ринкових відносин є глибоке вивчення економічного аналізу, його використання. Уміння користуватися методами й прийомами економічного аналізу зміцнює і удосконалює економічне мислення, створює для фахівців підґрунтя для набуття ними здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на підприємстві, у всій їх багатогранності й взаємообумовленості.

Це навчальне видання має на меті допомогти студентам набути практичні навички з розв'язування складних аналітичних завдань при проведенні еконо- мічного аналізу підприємства міського господарства.


^ 1. ПРОГРАМА КУРСУ


1.1. Зміст дисципліни


Змістовий модуль 1.1. Предмет, методологія і організація аналізу господарської діяльності підприємств міського господарства


Тема 1. Суть, предмет, зміст і завдання економічного аналізу підприємств міського господарства


Аналіз і синтез – методи вивчання процесів і явищ природи та суспільства. Способи аналітичного розчленування досліджуваного об’єкта на складові частини. Використання аналітичного методу дослідження у різних галузях сучасної науки (хімії, фізиці, біології, медицині та ін.). Суть економічного аналізу й синтезу, їх взаємозв’язок.

Економічний аналіз в умовах ринкової економіки.

Роль і значення економічного аналізу у вивченні господарської діяльності підприємств і організацій міського господарства.

Аналіз – основа складання планів-прогнозів, бізнес-планів, виробничих завдань, програм, стратегії підприємства на внутрішньому й зовнішньому ринку, експрес-діагностики його техніко-економічного і фінансового стану. Роль еконо- мічного аналізу у здійсненні контролю за виконанням виробничих завдань, програм, індикативних планів, планів-прогнозів, бізнес-планів, у проведенні діагностики ризику банкрутства підприємства. Економічний аналіз – ефективний спосіб виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності і якості роботи підприємств та організацій міського господарства.

Роль економічного аналізу й діагностики в оперативному керівництві діяль- ністю підприємства, у виробленні й оцінці наслідків управлінських рішень, знаходженні найбільш результативних і оптимальних з них.

Теоретична основа економічного аналізу. Його зв’язок з галузевими еконо- міками, статистикою, бухгалтерським обліком, аудитом, фінансами, плануванням, маркетингом, менеджментом, організацією виробництва, праці й заробітної плати, інформатикою, математикою тощо.

Предмет економічного аналізу. Об’єкти й суб’єкти аналізу. Зміст аналізу. Рівні проведення економічного аналізу господарської діяльності підприємств і організацій міського господарства. Мета економічного аналізу. Використання в економічному аналізі системи показників.

Основні завдання економічного аналізу. Основні вимоги, яким повинен відповідати економічний аналіз. Оперативність, конкретність, систематичність, комплексність та об’єктивність економічного аналізу.


^ Тема 2. Метод і основні прийоми економічного аналізу


Визначення методу. Метод економічного аналізу і його характерні особ- ливості. Класифікація факторів, що впливають на зміну результатів господарської діяльності підприємства. Групування факторів за ступенем складності, ступенем діяння, часом дії, можливістю розрахунку величини впливу, характером впливу на результати виробництва. Внутрішні й зовнішні фактори. Суб’єктивні й об’єктивні фактори.

Методика економічного аналізу. Загальна (типова) і часткова (галузева) методика аналізу.

Основні прийоми (способи) економічного аналізу. Прийом порівняння показ- ників і його основні форми. Деталізація економічних показників. Балансовий прийом. Метод статистичних групувань. Спосіб перерахунку показників. Метод абсолютних, відносних і середніх величин.

Ряди динаміки. Спосіб зіставлення паралельних рядів. Індексний метод. Метод ланцюгових підстановок і його різновидності. Вибірковий метод. Анкетний метод дослідження. Опитування суб’єктів аналізу. Метод моментних спостережень. Метод експертних оцінок. Метод кореляції. Статистичні таблиці. Графічний метод. Математичні методи (лінійне і динамічне програмування, матричні методи, теорія ігор, теорія масового обслуговування та ін.) застосовувані в аналізі.


^ Тема 3. Види, інформаційна база і організація економічного аналізу


Види економічного аналізу. Групування економічного аналізу за широтою (характером) порівняння, обсягом аналізованих об’єктів (показників, питань), ступенем повторювання аналітичної роботи, часом проведення аналізу, ступенем охоплення аналізом досліджуваного об’єкта (показника), аспектами (напрямками) досліджування, суб’єктами (користувачами) аналізу, способами проведення аналізу, його функціями та ін.

Внутрішньогосподарський і міжгосподарський (порівняльний) аналіз. Загаль- ний і тематичний аналіз. Епізодичний і систематичний аналіз. Попередній (пер- спективний) і наступний (ретроспективний) аналіз. Суцільний і вибірковий аналіз. Загальноекономічний і техніко – економічний аналіз. Внутрішній і зовнішній аналіз. Коефіцієнтний, горизонтальний і вертикальний аналіз. Оцінний, діагностичний і розшуковий аналіз.

Інформаційна база економічного аналізу. Зміст і поняття інформації, Інфор- мація – важливий ресурс ринкової економіки. Гласність і секретність інформації. Комерційна таємниця, її межі й значення для суб’єктів господарювання. Харак- теристика і класифікація видів інформації. Планово – нормативні, облікові, звітні й позаоблікові джерела інформації. Вимоги, яким має відповідати система інформації на підприємстві. Репрезентативність (при вибірковому аналізі), повнота, аналітич- ність, раціональність, своєчасність надходження і достовірність інформації. Пере- вірка вірогідності джерел інформації. Технічна і суттєва перевірка аналітичної інформації. Накопичення, обробка, систематизація, зберігання та використання аналітичної інформації.

Організація аналітичної роботи і оформлення результатів економічного аналізу. Поняття організації аналітичної роботи. Підготовчий, аналітичний і заключний етапи економічного аналізу. Послідовність (технологія) проведення аналізу господарської діяльності підприємства. Узагальнення, оцінка та оформлення результатів економічного аналізу. Форми узагальнення результатів аналізу госпо- дарської діяльності підприємств та організацій міського господарства. Описова форма узагальнення результатів аналізу (заключення, пояснювальна записка до звіту роботи підприємства, аналітична записка, доповідь, доповідна записка, довідка, рапорт – звіт, коментар, наказ, розпорядження та ін.).

Безтекстова форма узагальнення результатів аналізу (аналітичні таблиці, графіки, схеми, номограми, моделі та ін.). Зміст і основні складові частини пояснювальної записки. Формування пропозицій за результатами економічного аналізу, контроль за їх реалізацією.

Автоматизація аналітичної роботи. Використання ЕОМ в економічному аналізі. Розробка і класифікація аналітичних задач. Створення автоматизованого банку даних для розв’язування аналітичних задач.


Змістовий модуль 1.2. Аналіз виконання виробничої програми

і ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства


Тема 4. Аналіз виконання виробничої програми підприємств

міського господарства


Значення і завдання аналізу виробничої програми підприємств та організацій міського господарства. Аналізовані показники і вимірники обсягу продукції (робіт, послуг), що застосовуються при аналізі виробничої програми підприємств міського господарства. Джерела інформації, що використовуються у процесі аналізу вироб- ничої програми.

Загальна методика аналізу виконання виробничої програми. Оцінка ступеня виконання плану за показниками виробничої програми. Аналіз виконання держ- контракту та договірних зобов’язань за виробленою продукцією, виконаними роботами, наданими послугами. Аналіз динаміки виробничої програми за певну кількість періодів (років, кварталів, місяців). Аналіз виробничої програми за видами виробленої продукції (наданих послуг). Аналіз виробничої програми по окремих структурних підрозділах підприємства. Аналіз виробничої програми комунальних підприємств по окремих групах споживачів наданих послуг. Аналіз виробничої програми за територіальною ознакою. Оперативний аналіз виконання виробничої програми. Аналіз структури виробленої продукції (виконання робіт, наданих послуг) та розрахунок впливу структурних зрушень на зміну показників виробничої програми. Аналіз ритмічності (рівномірності) випуску продукції (на- дання послуг). Аналіз показників якості продукції (послуг) і якості обслуговування міського населення комунальними послугами. Оцінка місця комунального під- приємства в галузі за ступенем виконання виробничої програми.

Факторний аналіз виробничої програми. Основні фактори, що впливають на виконання виробничої програми підприємств міського господарства, їх взаємозв’язок. Принципи побудови схематичних і математичних факторних моделей показників виробничої програми підприємств міського транспорту, водопровідно-каналізаційних, готельно-туристичних, енергетичних, санітарної очистки міст, ремонтно-будівельних та ін. Аналітичний розрахунок впливу техніко-експлуатаційних факторів на виконання виробничої програми комунальних підприємств. Принципові схеми взаємозв’язку аналізованих і техніко-експлуа- таційних факторних показників виробничої програми комунальних підприємств. Автоматизація факторного аналізу виробничої програми в окремих галузях міського господарства.

Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції (послуг) в умовах становлення ринкової економіки. Аналіз ринкових можливостей підприємств за різними критеріями і ознаками (сегментами), групами споживачів, параметрами продукції (послуг), основними конкурентами та ін. Аналіз конкурентоспроможності виробленої продукції (поданих послуг). Оцінка конкурентних позицій підприємства за виробленою продукцією (наданими послугами).


^ Тема 5. Аналіз ефективності використання основних фондів

комунальних підприємств


Завдання і джерела аналізу основних фондів комунальних підприємств. Аналіз обсягу основних фондів за певну кількість періодів. Аналіз складу і структури основних фондів за різними ознаками: за натурально-предметним складом, призначенням, формою підпорядкування, власності, використання у процесі виробництва та ін. Розрахунок впливу змін структури основних фондів на обсяг продукції (послуг) та інші економічні показники.

Аналіз руху і технічного стану основних фондів. Аналітичні показники, що використовуються для аналізу руху основних фондів і їх технічного стану. Аналіз фондоозброєності праці. Аналітичний розрахунок впливу фондоозброєності праці на кінцеві результати роботи підприємства.

Аналіз ефективності використання основних фондів. Аналітичні показники, що застосовуються для вивчення ефективності використання основних фондів: фондовіддача, фондоємкість продукції, рентабельність.

Основні фактори, що впливають на зміну фондовіддачі й рентабельності основних фондів. Побудова економіко-математичних моделей показників фондо- віддачі й рентабельності основних фондів. Аналітичний розрахунок впливу важливих факторів на зміну фондовіддачі й рентабельності основних фондів. Принципові схеми взаємозв’язку аналізованих і факторних показників фондо- віддачі і рентабельності основних фондів. Аналіз співвідношень темпів зміни показників фондовіддачі, фондоозброєності й продуктивності праці. Аналіз впливу основних фондів і ефективності їх використання на обсяг продукції (послуг).

Аналіз ефективності використання виробничого устаткування. Вивчення складу і структури виробничого устаткування за різними ознаками: за видами, терміном експлуатації, зносом, часом роботи, продуктивністю та ін.

Аналіз ефективності використання виробничого устаткування. Аналітичні показники, що застосовуються для вивчення ефективності використання вироб- ничого устаткування. Аналіз впливу кількості устаткування і ефективності його використання на виконання виробничої програми комунальних підприємств. Блок – схема взаємозв’язку обсягу продукції і факторів, що характеризують загальну величину, структуру та ефективність використання основних фондів (виробничого устаткування). Визначення впливу екстенсивних та інтенсивних чинників ефективності використання основних фондів (устаткування) на зміну обсягу продукції (послуг) підприємства.

Аналіз ефективності використання земельних площ підприємства. Аналі- тичні показники, що застосовуються для вивчення ефективності використання земельних площ. Блок-схема і математична модель взаємозв’язку обсягу продукції і показників, що характеризують ефективність використання земельних площ підприємства.


^ Тема 6. Аналіз ефективності використання праці


Завдання і джерела аналізу кадрового потенціалу підприємства. Аналітичні показники чисельності працівників, що використовуються для вивчення ефек- тивності використання трудових ресурсів підприємства.

Аналіз динаміки чисельності працівників за певну кількість періодів. Аналіз укомплектованості підприємства кадрами. Аналіз складу і структури чисельності працівників за ознаками статі, віку, стажу роботи, рівня освіти, кваліфікацією, окремими спеціальностями, категоріями та ін. Визначення впливу зміни структури чисельності працівників на виконання виробничої програми підприємства.

Аналіз руху кадрів, вивчення причин і мотивів плинності робітників підприємства. Аналітичні показники, що використовуються для вивчення інтен- сивності руху робочої сили на підприємстві. Визначення економічного збитку, який завдається підприємству у зв’язку з плинністю кадрів.

Аналіз використання фонду робочого часу. Вивчення ефективності викорис- тання календарного, табельного й максимально можливого фондів робочого часу. Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну фонду робочого часу. Аналіз внутрішньозмінних і цілоденних втрат робочого часу. Визначення економічного збитку, що завдається підприємству у зв’язку з втратами робочого часу.

Аналіз продуктивності праці. Оцінка ступеня виконання плану продуктив- ності праці. Аналіз динаміки продуктивності праці. Фактори, що впливають на зміну рівня продуктивності праці. Розробка факторних математичних моделей для аналізу продуктивності праці. Принципові схеми взаємозв’язку аналізованих і факторних показників продуктивності праці. Розрахунок впливу різних факторів на зміну рівня продуктивності праці. Розрахунок впливу продуктивності праці на обсяг виробництва продукції (послуг). Визначення частки приросту виробленої продукції (послуг), яку одержано у зв’язку із зростанням продуктивності праці.

Вивчення впливу трудових факторів на зміну виробничої програми під- приємства. Принципові схеми взаємозв’язку аналізованих і трудових факторних показників виробничої програми. Методика розрахунку абсолютного й відносного впливу трудових факторів на зміну показників виробничої програми.

Аналіз впливу трудового та технічного потенціалу підприємства на кінцевий виробничий результат його роботи. Схема взаємозв’язку показників трудового і технічного потенціалів підприємства. Аналітичний розрахунок впливу трудового і технічного потенціалів підприємства на кінцевий результат його роботи.


Змістовий модуль 1.3. Аналіз фінансових показників


Тема 7. Аналіз собівартості продукції (послуг)


Значення і джерела аналізу собівартості продукції (послуг) підприємства міського житлово-комунального господарства. Основні напрямки аналізу собі- вартості продукції (послуг). Аналіз виконання плану і динаміки експлуатаційних витрат. Залежність експлуатаційних витрат від обсягу виробленої продукції (послуг) і собівартості одиниці продукції (послуг). Розрахунок впливу окремих факторів на зміну експлуатаційних витрат комунальних підприємств.

Аналіз складу і структури собівартості продукції (послуг) за економічними елементами операційних витрат. Визначення ступеня впливу окремих економічних елементів операційних затрат на загальну зміну собівартості продукції (послуг). Факторний аналіз окремих економічних елементів витрат. Аналіз витрат на матеріали. Показники використання матеріальних затрат. Матеріалоємкість про- дукції і матеріаловіддача. Аналітичний розрахунок впливу матеріальних затрат і матеріаловіддачі на зміну обсягу виробництва продукції.

Аналіз витрат на оплату праці. Вивчення складу, структури й динаміки фонду оплати праці. Аналіз співвідношення темпів росту показників продуктивності праці й середньої заробітної плати. Факторний аналіз фонду оплати праці. Схема взаємозв’язку фонду оплати праці і факторів, що впливають на його зміну.

Аналіз відрахувань на соціальні заходи. Аналіз амортизації основних фондів. Вивчення впливу окремих факторів на зміну цих елементів операційних витрат.

Аналіз складу і структури комплексних (калькуляційних) статей витрат. Визначення впливу калькуляційних статей витрат на загальну зміну експлуатаційних витрат в цілому по підприємству. Аналіз комплексних статей витрат за їх окремими економічними елементами витрат.

Аналіз складу і структури експлуатаційних витрат за їх умовно-постійним і умовно-змінним характером. Аналіз рівня динаміки собівартості одиниці продукції. Аналітичні показники – індикатори, що використовуються для вивчення собі- вартості комунальних послуг.

Особливості аналізу експлуатаційних витрат в окремих галузях житлово-комунального господарства.


^ Тема 8. Аналіз доходів підприємств міського господарства


Значення і джерела аналізу доходів підприємства та організацій житлово-комунального господарства. Основні напрямки аналізу доходів. Оцінка ступеня виконання плану і аналізу динаміки доходів за певну кількість періодів.

Аналіз складу і структури доходів. Вивчення структурних змін в динаміці аналізованого показника.

Аналіз доходів у розрізі окремих джерел, споживачів продукції, структурних підрозділів підприємства та окремих відрізків часу звітного періоду. Вивчення ступеня участі окремих підрозділів підприємства у формуванні його доходів.

Основні фактори, що впливають на зміну доходів: обсяг реалізованої продукції (послуг) і середній тариф (ціна) одиниці продукції (послуг). Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну доходів. Багатофакторний аналіз доходів окремих комунальних підприємств.

Аналіз маржинального доходу. Схематичний і математичний взаємозв’язок між маржинальним доходом і факторами, що впливають на його зміну. Факторний аналіз маржинального доходу.

Аналітичні показники – індикатори, що використовуються у процесі аналізу доходів. Порівняльний аналіз показників – індикаторів доходів.


^ Тема 9. Аналіз фінансових результатів і фінансового стану

підприємств міського господарства


Значення і джерела аналізу прибутку та рівня рентабельності. Аналітичні показники, що використовуються під час аналізу прибутку. Аналітична схема взаємозв’язку показників прибутку підприємства. Оцінка ступеня виконання плану та аналіз динаміки прибутку за ряд періодів.

Аналіз складу й структури прибутку. Порівняльний аналіз показників при- бутку. Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну величини прибутку.

Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (послуг). Аналітичні схеми і мультиплікативні моделі прибутку і основних чинників, що впливають на його зміну в розрізі окремих підприємств міського господарства. Методика розрахунку впливу окремих факторів на зміну прибутку в розрізі окремих підприємств міського господарства.

Маржинальний підхід до вивчення прибутку підприємств. Логічна схема і математична модель взаємозв’язку прибутку, маржинального доходу і факторів, що впливають на їх зміну.

Порівняльний аналіз динаміки співвідношень фінансових показників під- приємства: доходів, витрат і прибутку. Аналітичне дослідження співвідношень індексів чисельності працівників, основних фондів, обсягу продукції (послуг) і прибутку підприємства.

Аналіз рівня рентабельності. Показники – індикатори, які використовуються для аналізу рентабельності виробництва, капіталу, активів, продукції, інвестиційних проектів та ін.

Фактори, що впливають на зміну рівня рентабельності виробництва. Розробка факторних моделей для аналізу рентабельності виробництва. Принципові схеми взаємозв’язку факторних і аналізованих показників рентабельності. Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну рівня рентабельності виробництва. Побудова графіка рентабельності (беззбитковості) роботи підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства.


^ 1.2. Тематичний план (розподіл часу за темами, формами і видами навчальної роботи)


Зміст навчальної дисципліни

(теми, підтеми)

Обсяг у годинах

Денне навчання

Заочне навчання

Л

П

Лз

СРС

Л

П

Лз

СРС

Тема 1 Суть, предмет, зміст і завдання еконо- мічного аналізу підприємств міського гос- подарства

2

-

-

5

1

-

-

5

Тема 2. Метод і основні прийоми економіч- ного аналізу

4

6

-

10

2

1

-

15

Тема 3. Види, інформаційна база і організація економічного аналізу

2

2

-

5

1

-

-

5

Тема 4. Аналіз виконання виробничої про- грами підприємств міського господарства

4

4

-

10

1

1

-

10

Тема 5. Аналіз ефективності використання основних фондів комунальних підприємств

2

2

-

5

1

1

-

9

Тема 6. Аналіз ефективності використання праці

2

2

-

5

1

1

-

10

Тема 7. Аналіз собівартості продукції (послуг)

2

2

-

4

1

-

-

9

Тема 8. Аналіз доходів підприємств міського господарства

2

2

-

4

1

1

-

9

Тема 9. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств міського гос- подарства.

4

4

-

12

1

1

-

20

Разом

24

24

-

60

10

6

-

92^ 2. Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи

та проведення практичних занять


Контрольна робота являє собою розрахунково-аналітичні завдання, які мають за мету закріплення теоретичних знань з навчального курсу і розвиток у студентів навичок практичного розв’язування окремих задач з аналізу господар- ської діяльності підприємств міського господарства.

Перед виконанням контрольної роботи студенти повинні вивчити теоре- тичний матеріал за програмою навчального курсу, використовуючи запропо- новану літературу.

Контрольна робота включає в собі п’ять завдань. Варіанти завдань студенти самостійно визначають за останньою цифрою їх залікової книжки.

Оформлення контрольної роботи треба виконувати згідно з вимогами державних стандартів. Робота повинна бути написана розбірливо, наприкінці необхідно навести список використаної літератури.

Наведенні завдання, в деяких випадках, рекомендується використовувати при проведенні практичних занять.

^ Завдання 1-10. На підставі даних табл. 1 дати оцінку ступеня виконання плану за обсягом виробництва продукції, її динаміки за аналізований період, проаналізувати динаміку, склад і структуру чисельності працівників за статтю, визначити ефективність використання праці й встановити, чи є дане підпри- ємство конкурентоспроможним.


Таблиця 1. – Показники діяльності підприємства

Показники

^ Номер підприємства (завдання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Обсяг виробництва про- дукції, тис. грн.а) базисний період

5500

4900

3900

6350

3630

5750

6400

4250

8320

7630

б) звітний період:за планом

5775

5047

4173

6921

3884

6325

7168

4632

9318

8622

фактично

5948

4795

4298

7198

4000

6768

6594

4771

9691

9225

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2. Кількість працівників, осіба) базисний період-усього

120

110

95

115

85

90

105

75

134

140

у тому числі жінки

45

50

65

73

51

44

38

30

73

75

б) звітний період-усього

110

115

83

105

72

83

108

66

120

130

у тому числі жінки

40

47

56

69

44

38

40

34

65

70

3. Продуктивність праці од- ного працівника в звітному періоді на підприємстві-конкуренті, тис. грн.

47

45

44

58

48

73

67

66

69

62  1   2   3

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
«Будівництво» спеціальності 092103 «Міське будівництво та господарство» / Укл.: Костюк М. Г. – Харків: хнамг, 2010. – 40 с
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства методичні рекомендації
Методичні рекомендації для вивчення політологічних проблем (для студентів 2-4 курсів усіх спеціальностей Академії). Укл. Крюкова...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська Національна Академія міського господарства методичні рекомендації до підготовки реферат
Методичні рекомендації до підготовки рефератів з правових дисциплін для студентів денної форми навчання Укладач Кубах А.І., Харків:...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи