Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації icon

Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації
НазваХарківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації
Сторінка3/3
Дата01.07.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
^

Методичні вказівки до виконання завдань 31-40


Для виконання цих завдань необхідно використати прийом порівняння показників, спосіб відносних величин і індексний метод. При цьому треба роз- рахувати індекси деяких похідних узагальнюючих показників (продуктивності і фондоозброєності праці, фондовіддачі основних фондів, рентабельності основних фондів, праці і продукції) і на основі їх порівняльного аналізу зробити відпо- відні висновки щодо зміни ефективності використання ресурсів досліджувального підприємства, а також дати узагальнюючу оцінку його виробничої діяльності в цілому.

^ Завдання 41-50. Використовуючи вихідні дані табл. 4, виконати факторний аналіз продукції (послуг) підприємства міського господарства, тобто розрахувати абсолютний і відносний вплив на зміну цього показника таких чинників: середньої чисельності робітників і продуктивності праці одного робітника.


Таблиця 4. – Вихідні дані для факторного аналізу обсягу продукції (послуг)

^ Номер завдання

Порівняльні періоди

Обсяг продукції (послуг), тис. грн.

Середня чисельність робітників, чол.

41

Базисний

4250

650

Звітний

4530

660

42

Базисний

3250

500

Звітний

3520

515

43

Базисний

3940

560

Звітний

4200

580

44

Базисний

4570

635

Звітний

4610

640

45

Базисний

5380

865

Звітний

5515

875

46

Базисний

2930

425

Звітний

3120

440

47

Базисний

1470

210

Звітний

1665

225

48

Базисний

1200

150

Звітний

1385

165

49

Базисний

850

100

Звітний

1035

115

50

Базисний

2925

325

Звітний

3115

335
^

Методичні вказівки до виконання завдань 41-50


Для виконання завдань 41-50 треба спочатку розрахувати продуктивність праці одного робітника (відношення обсягу продукції до середньої чисельності робітників). Потім для здійснення факторного аналізу обсягу продукції слід скористатися такими модифікаціями метода ланцюгових підстановок: ланцюговою схемою розрахунку впливу факторів, способом обчислення абсолютний різниць і індексною схемою розрахунку впливу окремих чинників. При цьому треба визначити абсолютний і відносний (у відсотках) вплив зазначених чинників на загальну зміну обсягу продукції, а також розрахувати структуру впливу факторів. На основі проведеного аналізу дати оцінку економічного розвитку підприємства (інтенсивний чи екстенсивний розвиток, переважно на інтенсивній чи екстенсивній основі).

Результати аналізу подати у вигляді аналітичної таблиці, графіка, зробити відповідні висновки.


3. Тести з навчальної дисципліни


Змістовий модуль 3.1. Предмет, методологія і організація аналізу господарської діяльності підприємств міського господарства


Тест 1.

Термін «аналіз» у перекладі з грецької мови означає:

1) визначення взаємозв’язку показників;

2) вимірювання та узагальнення даних про зміну економічних явищ та процесів;

3) вивчення впливу окремих чинників на досліджуваний показник;

4) об’єднання окремих складових економічних явищ;

5) розчленування об'єкта на його окремі частини.


Тест 2.

Причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ та процесів є:

1) методом економічного аналізу;

2) об'єктами економічного аналізу;

3) предметом економічного аналізу;

4) суб'єктами економічного аналізу.


Тест 3.

Економічні показники діяльності підприємства є:

 1. методом економічного аналізу;

 2. об'єктами економічного аналізу;

 3. предметом економічного аналізу;

 4. суб'єктами економічного аналізу.


Тест 4.

Послідовність аналітичних процедур, що мають на меті одержання висновків і рекомендацій щодо прийняття оптимальних рішень стосовно досліджуваного економічного об’єкта чи явища є:

1) аналіз;

2) синтез;

3) індукція;

4) дедукція.


Тест 5.

За допомогою якого аналізу встановлюють причинно-наслідкові зв'язки досліджуваного економічного об'єкта чи явища:

1) оціночного; 2) пошукового; 3) діагностичного.

Тест 6.

Економічний аналіз за часом його проведення поділяють на:

 1. комплексний і тематичний;

 2. попередній і наступний;

 3. прогнозний і підсумковий;

 4. перспективний і ретроспективний.


Тест 7.

Комплексний і тематичний аналіз – це класифікація економічного аналізу за:

 1. досліджуваними об'єктами;

 2. просторовою ознакою;

 3. ступенем охоплення аналізом досліджуваних об'єктів.


Тест 8.

Внутрішній і зовнішній аналіз – це класифікація економічного аналізу за:

1) ступенем охоплення аналізом досліджуваного об'єкта;

2) напрямами дослідження;

3) суб'єктами (користувачами) аналізу;

4) способами проведення аналізу.


Тест 9.

Горизонтальний, вертикальний і коефіцієнтний аналіз – це класифікація економічного аналізу за:

 1. напрямами аналітичного дослідження;

 2. широтою (характером) порівняння;

 3. способами проведення аналізу.


Тест 10.

Метою економічного аналізу є:

 1. оцінка інвестиційної діяльності підприємства;

 2. розрахунок показників, що характеризують діяльність підприємства;

 3. створення аналітичного забезпечення для системи менеджменту;

 4. використання економіко-математичних методів для дослідження явищ та процесів;

 5. визначення резервів.


Тест 11.

Економічна теорія для аналізу господарської діяльності підприємства є:

 1. інформаційно-організаційною основою:

 2. теоретичною і методологічною основою;

 3. нормативно-правовою базою.


Тест 12.

Економічний аналіз створює інформаційне забезпечення для:

 1. статистичних досліджень;

 2. економічної теорії;

 3. менеджменту;

 4. управлінського обліку.


Тест 13.

Оцінкова функція економічного аналізу полягає у:

1) виявленні резервів підвищення ефективності господарювання;

2) використанні методів елімінування;

3) визначенні стану досліджуваних показників та їх характеристиці;

4) виявленні пріоритетних напрямків розвитку підприємства.


Тест 14.

Діагностична функція економічного аналізу полягає у:

1) виявленні резервів підвищення ефективності господарювання ;

2) використанні методів елімінування;

3) визначенні стану досліджуваних показників та їх характеристиці;

4) виявленні пріоритетних напрямків розвитку підприємства;

5) виявленні та оцінці причинно-наслідкових зв’язків зміни та розвитку досліджуваних економічних показників.


Тест 15.

Пошукова функція економічного аналізу полягає в:

 1. розробці рекомендацій для підвищення ефективності господарювання;

 2. використанні методів елімінування;

 3. визначенні стану досліджуваних показників та їх характеристиці;

 4. виявленні та оцінці причинно-наслідкових зв’язків зміни й розвитку досліджуваних економічних показників.


Тест 16.

Резерви виробництва – це:

 1. запаси готової продукції на складі;

 2. невикористані можливості або упущені вигоди;

 3. збільшення середньої заробітної плати;

 4. зменшення норми використання сировини.


Тест 17.

Під терміном «фактори» розуміють:

 1. індукцію та дедукцію;

 2. взаємозв'язки та взаємозалежності;

 3. рушійні сили розвитку явищ;

 4. види економічного аналізу та резерви виробництва.


Тест 18.

До користувачів матеріалами внутрішнього економічного аналізу належать:

 1. акціонери;

 2. податкові органи;

 3. державні статистичні органи;

 4. керівники підприємств.


Тест 19.

До позаоблікових джерел інформації економічного аналізу відносяться:

 1. статистичний облік і звітність;

 2. оперативний облік і звітність;

 3. вибіркові дані;

 4. бухгалтерський облік і звітність.


Тест 20.

Метод економічного аналізу – це:

 1. системне, комплексне вивчення економічних явищ та процесів;

 2. збір інформаційних даних;

 3. перевірка інформаційної бази та підготовка її до аналізу.


Тест 21.

Факторний аналіз передбачає:

 1. класифікацію факторів за просторовою ознакою;

 2. оцінку зміни факторів у просторі й часі;

 3. поділ факторів на кількісні та якісні;

 4. кількісну і якісну оцінку зміни досліджуваних економічних показників.


Тест 22.

Модель в економічному аналізі – це:

 1. система показників, що характеризують об’єкт аналізу;

 2. метод економічного аналізу;

 3. критерії оптимізації зміни досліджуваного об’єкта;

 4. умовний образ об’єкта аналізу, що відображає його основні характеристики.


Тест 23.

Моделі, що використовуються в економічному аналізі, коли досліджуваний показник є добутком кількох факторів, – це:

 1. мультиплікативні моделі;

 2. адитивні моделі;

 3. змішані моделі.


Тест 24.

Сукупність методів і прийомів, що визначають алгоритм розв’язання задачі – це:

 1. метод економічного аналізу;

 2. методика економічного аналізу;

 3. предмет економічного аналізу;

 4. принцип аналітичних досліджень.


Тест 25.

До прийомів економічного аналізу належать:

 1. фактори й причини;

 2. деталізація економічних показників;

 3. прийом порівняння показників;

 4. статистичне групування;

 5. балансовий прийом;

 6. метод абсолютних і відносних величин;

 7. метод середніх величин;

 8. вибірковий метод;

 9. прогнозні розрахунки;

 10. спосіб зіставлення паралельних рядів;

 11. кореляція;

 12. індексний метод;

 13. ланцюгові підстановки;

 14. статистичні таблиці;

 15. експертні оцінки;

 16. графіки;

 17. ряди динаміки.


Тест 26.

Який метод економічного аналізу використовують для розрахунку впливу окремих чинників на зміну досліджуваних показників:

 1. прийом деталізації;

 2. ланцюгові підстановки;

 3. індексний метод;

 4. спосіб обчислення абсолютних різниць;

 5. кореляція?


Тест 27.

Метод ланцюгових підстановок дозволяє:

 1. оцінити зміну параметрів у часі;

 2. визначити вплив факторів на результативний показник;

 3. визначити тип функціонального зв’язку;

 4. виявити тенденцію та закономірності зміни й розвитку економічних явищ та процесів.


Тест 28.

Якщо різницю за кількісним показником помножимо на базисне значення якісного показника, то за способом різниць визначаємо:

 1. вплив зміни якісного показника на зміну аналізованого показника;

 2. вплив зміни кількісного показника на зміну аналізованого показника;

 3. вплив зміни аналізованого показника на зміну кількісного показника.


Тест 29.

За допомогою яких статистичних групувань можна встановити причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними ознаками економічних явищ та факторів:

1) типологічних; 2) структурних; 3) аналітичних?


Тест 30.

Середні величини в економічному аналізі використовують для:

 1. визначення структурних зрушень;

 2. узагальнення характеристики сукупності однорідних явищ;

 3. оцінки впливу факторів на зміну результативного показника;

 4. визначення тенденції зміни економічних явищ і процесів.


Тест 31.

За допомогою яких способів аналізу виявляються взаємозв’язки між еконо- мічними явищами:

 1. деталізація;

 2. статистичне групування;

 3. кореляція;

 4. спосіб зіставлення паралельних рядів?


Тест 32.

За способами проведення аналізу він поділяється на :

  1. горизонтальний;

  2. внутрішній;

  3. вертикальний;

  4. коефіцієнтний.

Тест 33.

Теоретичною основою економічного аналізу є:

 1. філософія;

 2. математика;

 3. інформатика;

 4. економічна теорія.


Тест 34.

Рівнями проведення економічного аналізу є:

 1. житлово-комунальне господарство країни в цілому;

 2. житлово-комунальне господарство окремого регіону;

 3. господарство області;

 4. господарство міста;

 5. господарство району;

 6. господарська діяльність підприємства;

 7. основні фонди підприємства;

 8. діяльність виробничої служби;

 9. діяльність окремої дільниці;

 10. діяльність бригади;

 11. виробнича діяльність окремої ланки;

 12. собівартість продукції (послуг).


Тест 35.

Суб’єктами економічного аналізу діяльності підприємства є:

 1. працівники даного підприємства;

 2. планово-економічні служби;

 3. виконавці структурних підрозділів підприємства;

 4. кредитно-фінансові органи;

 5. аудиторські фірми;

 6. інвестори;

 7. податкові адміністрації;

 8. банки;

 9. статистичні органи;

 10. профспілки;

 11. акціонери;

 12. власники підприємства;

 13. керівники підприємства;

 14. робітники лінійних підрозділів інших підприємств.Змістовний модуль 3.2. Аналіз виконання виробничої програми і ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства


Тест 1.

У виконання плану з випуску продукції за структурою зараховується:

1) плановий обсяг продукції;

2) фактичний обсяг випуску продукції;

3) фактичний обсяг випуску продукції, але не вищий за його рівень при пла- новій структурі.


Тест 2.

Коефіцієнт асортиментності продукції – це відношення:

 1. фактичного випуску продукції до планового;

 2. планового випуску продукції до фактичного;

 3. фактичного випуску в межах плану до планового.


Тест 3.

Чи може процент виконання плану з асортименту перевищувати 100

1) так; 2) ні?


Тест 4.

Коефіцієнт ритмічності розраховують як відношення:

 1. обсягу продукції, який зараховано у виконання плану, до планового випуску продукції;

 2. обсягу продукції, зарахованого у виконання плану, до фактичного випуску продукції;

 3. фактичного випуску продукції до планового випуску.


Тест 5.

На зміну обсягу виробничої програми підприємства впливають наступні трудові фактори:

 1. чисельність працівників;

 2. чисельність робітників;

 3. питома вага робітників у загальній величині чисельності працівників;

 4. робочий період одного робітника;

 5. робочий день одного робітника;

 6. коефіцієнт використання тривалості нормального робочого дня одного робітника;

 7. коефіцієнт використання тривалості нормального робочого періоду одного робітника;

 8. робочий період одного працівника;

 9. робочий день одного працівника;

 10. нормальна тривалість робочого періоду одного працівника;

 11. нормальна тривалість робочого дня одного робітника;

 12. середньо годинна продуктивність праці одного робітника;

 13. середньоденна продуктивність праці одного робітника;

 14. коефіцієнт змінності роботи устаткування;

 15. середньомісячна продуктивність праці одного робітника;

 16. екстенсивний коефіцієнт використання устаткування;

 17. середньоквартальна продуктивність праці одного робітника;

 18. середньорічна продуктивність праці одного робітника;

 19. середньогодинна продуктивність праці одного працівника;

 20. середньоденна продуктивність праці одного працівника;

 21. середньомісячна продуктивність праці одного працівника;

 22. середньорічна продуктивність праці одного працівника;

 23. середньоквартальна продуктивність праці одного працівника;

 24. коефіцієнт використання тривалості нормального робочого дня одного працівника;

 25. коефіцієнт використання тривалості нормального робочого дня одного працівника.


Тест 6.

На зміну вагоно-кілометрів пробігу рухомого складу трамваю впливають такі фактори:

 1. середньоінвентарне число рухомого складу;

 2. середня дальність поїздки одного пасажира;

 3. число днів роботи рухомого складу;

 4. коефіцієнт випуску вагонів на лінію;

 5. середньодобова тривалість рухомого складу на лінії;

 6. середньоексплуатаційна швидкість руху вагонів;

 7. вагоно-дні у господарстві;

 8. вагоно-дні у русі.


Тест 7.

Яка з формул дозволяє визначити вплив продуктивності одиниці обладнання на відхилення фактичного обсягу виробництва від планового (?Qv), коли обсяг виробництва продукції розраховується як добуток кількості одиниць обладнання (N), фонду часу його роботи (t) й продуктивності одиниці обладнання (V):

 1. ?Qv = (Vф - Vпл) Nпл tпл;

 2. ?Qv = (Vф - Vпл) Nф tпл;

 3. ?Qv = (Vф - Vпл) Nф tф?


Тест 8.

Яка з формул дозволяє визначити вплив використання обладнання у часі на відхилення фактичного обсягу виробництва від планового (?Qt), коли обсяг виробництва розраховується як добуток кількості одиниць обладнання (N), фонду часу його роботи (t) та продуктивність одиниці обладнання (V):

 1. ?Qt = (tф - tпл) Nпл Vф;

 2. ?Qt = (tф - tпл) Nф Vпл;

 3. ?Qt = (tф - tпл) Nф Vф?

Тест 9.

Як аналізується структура промислово-виробничого персоналу підприємства:

 1. зіставленням фактичної питомої ваги робітників у загальній численності персоналу з плановою величиною;

 2. зіставленням фактичної питомої ваги кожної категорії персоналу з плано- вою і фактичною ії величиною за минулий звітний період;

 3. зіставленням фактичної чисельності робітників за категоріями персоналу з плановою їх величиною?


Тест 10.

Які фактори впливають на зміну середньорічного рівня продуктивності праці одного працівника:

 1. обсяг продукції;

 2. чисельність працівників;

 3. питома вага робітників у загальній чисельності персоналу підприємства;

 4. продуктивність праці одного робітника;

 5. робочий період одного робітника;

 6. робочий день одного робітника;

 7. середньоденний виробіток одного робітника;

 8. середньогодинний виробіток одного робітника;

 9. коефіцієнт використання тривалості нормального робочого періоду одного робітника;

 10. коефіцієнт використання тривалості нормального робочого дня одного робітника;

 11. середньомісячний виробіток одного робітника;

 12. середньоквартальний виробіток одного робітника?


Тест 11.

Як визначити вплив зміни питомої ваги робітників на зміну продуктивності праці всього персоналу:

 1. множенням відпрацьованого часу на середньогодинну продуктивність праці;

 2. множенням відхилення за чисельністю робітників на обсяг продукції;

 3. множенням відхилення між фактичною і плановою величиною питомої ваги робітників на їх планову продуктивність праці?


Тест 12.

Які фактори впливають на зміну денної продуктивності праці робітників:

 1. обсяг продукції і загальна кількість відпрацьованих людино-днів;

 2. зміна тривалості робочого дня і годинної продуктивності праці;

 3. зміна чисельності робітників і їх продуктивності праці?


Тест 13.

Як визначити вплив годинної продуктивності праці на обсяг виробленої продукції:

 1. множенням фактичної чисельності робітників на планову годинну продук- тивність праці;

 2. множенням планової годинної продуктивності праці на загальну величину фактично відпрацьованої кількості людино-годин;

 3. множенням відхилення між фактичною і плановою величинами годинної продуктивності на фактично відпрацьовані робітниками людино-години?


Тест 14.

Які фактори впливають на зміну рівня фондовіддачі основних фондів:

 1. обсяг продукції;

 2. величина основних фондів;

 3. питома вага активної частини основних фондів;

 4. фондовіддача активної частини основних фондів;

 5. коефіцієнт змінності роботи устаткування;

 6. тривалість зміни роботи устаткування;

 7. годинна продуктивність одиниці устаткування;

 8. коефіцієнт використання устаткування за часом;

 9. інтегральний коефіцієнт використання устаткування;

 10. коефіцієнт готовності устаткування до роботи;

 11. коефіцієнт використання встановленого устаткування;

 12. частка ведучої групи устаткування;

 13. фондовіддача ведучої групи устаткування;

 14. коефіцієнт використання наявного устаткування;

 15. інтенсивний коефіцієнт використання устаткування?


Тест 15.

Як визначити вплив фондовіддачі на зміну обсягу продукції:

 1. множенням фондовіддачі на середню вартість основних фондів;

 2. множенням зміни фондовіддачі на середню вартість основних фондів у звітному періоді;

 3. множенням зміни середньої вартості основних фондів на рівень фондо- віддачі в базисному періоді?


Тест 16.

На зміну рівня рентабельності основних виробничих фондів впливають такі чинники:

 1. величина прибутку;

 2. частка активної частини основних фондів в їх загальній вартості;

 3. коефіцієнт змінності роботи устаткування;

 4. тривалість зміни;

 5. годинна продуктивність одиниці устаткування;

 6. частка ведучої групи устаткування;

 7. фондовіддача активної частини основних фондів;

 8. фондовіддача ведучої групи устаткування;

 9. рентабельність продажу;

 10. кількість відпрацьованих діб одиницею устаткування;

 11. коефіцієнт використання встановленого устаткування;

 12. величина основних фондів;

 13. фондовіддача основних фондів;

 14. коефіцієнт готовності устаткування до роботи.


Тест 17.

Який метод досліджування використовується для факторного аналізу обсягу виробництва продукції (послуг):

 1. ряди динаміки;

 2. ланцюгові підстановки;

 3. вибірковий метод?


Тест 18.

Яка з формул дозволяє визначити вплив чисельності працівників на від- хилення обсягу виробництва продукції у звітному періоді від базисного (?Qт), коли обсяг виробництва розраховується як добуток кількості працівників (Т), фондоозброєності праці (W) та фондовіддачі основних фондів (f):

1) ?Qт = (Т1 - Т0) W0 f0;

2) ?Qт = (Т1 - Т0) W0 f1;

3) ?Qт = (Т1 - Т0) W1 f0?


Тест 19.

Яка з формул дозволяє визначити вплив фондоозброєності праці на від- хилення обсягу виробництва продукції у звітному періоді від базисного (?Qw), коли обсяг виробництва розраховується як добуток кількості працівників (Т), фондоозброєності праці (W) та фондовіддачі основних фондів (f):

 1. ?Qw = (W1 - W0) T1 f0;

 2. ?Qw = (W1 - W0) T0 f1;

 3. ?Qw = (W1 - W0) T1 f1?


Тест 20.

Яка з формул дозволяє визначити вплив фондовіддачі основних фондів на відхилення обсягу виробництва продукції у звітному періоді від базисного (?Qf), коли обсяг виробництва розраховується як добуток кількості працівників (Т), фондоозброєності праці (W) та фондовіддачі основних фондів (f):

1) ?Qf = (f1 - f0) T0 W0;

2) ?Qf = (f1 - f0) T1 W0;

3) ?Qf = (f1 - f0) T1 W1?


Змістовий модуль 3.3. Аналіз фінансових показників


Тест 1.

Як визначити вплив середньої ціни (тарифу) одиниці продукції (послуг) на зміну величини доходу підприємства:

 1. множенням зміни обсягу продукції на рівень середньої ціни (тарифу) одиниці продукції (послуг) в базисному періоді;

 2. множенням зміни рівня середньої ціни (тарифу) одиниці продукції (послуг) на обсяг реалізованої продукції (послуг) в звітному періоді;

 3. множенням зміни середньої ціни (тарифу) одиниці продукції (послуг) на обсяг реалізованої продукції (послуг) в базисному періоді?


Тест 2.

Як визначити вплив обсягу реалізації послуг підприємства на зміну вели- чини його доходу:

1) множенням зміни обсягу реалізації послуг на середній тариф одиниці послуг в базисному періоді;

 1. множенням зміни обсягу реалізації послуг на середній тариф одиниці послуг у звітному періоді;

 2. множенням зміни обсягу реалізації послуг на зміну середнього тарифу послуг?


Тест 3.

Як визначити вплив рівня рентабельності продажів на зміну величини при- бутку підприємства:

 1. множенням зміни рівня рентабельності продажів на величину доходу підприємства у звітному періоді;

 2. множенням зміни рівня рентабельності продажів на величину доходу у базисному періоді;

 3. множенням зміни рівня рентабельності продажів на зміну доходу під- приємства?


Тест 4.

Яка формула дозволяє визначити вплив обсягу реалізації води споживачам водопровідного підприємства на відхилення величини його прибутку у звітному періоді від базисного (?ПQ), коли прибуток розраховується як добуток обсягу реалізації води споживачам (Q), середнього тарифу одного кубічного метра реалізованої води (t) і рівня рентабельності продажів (Р):

 1. Q = (Q1 - Q0) t1 P1;

 2. Q = (Q1 - Q0) t0 P0;

 3. Q = (Q1 - Q0) t1 P0;

 4. Q = (Q1 - Q0) t0 P1?Тест 5.

Яка з формул дозволяє визначити вплив середнього тарифу одного кубіч- ного метра реалізованої води на відхилення величини прибутку водопровідного підприємства у звітному періоді від базисного (?Пt), коли прибуток розрахо- вується як добуток обсягу реалізації води споживачам (Q), середнього тарифу одного кубічного метра реалізованої води (t)і рівня рентабельності продажів (Р):

 1. t = (t1 - t0) Q0 P0;

 2. t = (t1 - t0) Q1 P1;

 3. t = (t1 - t0) Q1 P0;

 4. t = (t1 - t0) Q0 P1?


Тест 6.

Яка з формул дозволяє визначити вплив рівня рентабельності продажів на відхилення величини прибутку водопровідного підприємства у звітному періоді від базисного (?Пр), коли прибуток розраховується як добуток реалізації води споживачам (Q), середнього тарифу одного кубічного метра реалізованої води (t)і рівня рентабельності продажів (Р):

 1. р = (Р1 - Р0) Q1 t1;

 2. р = (Р1 - Р0) Q0 t0;

 3. р = (Р1 - Р0) Q1 t0;

 4. р = (P1 - P0) Q0 t1?


Тест 7.

Як визначити вплив зміни матеріальних затрат на відхилення обсягу вироб- ництва продукції у звітному періоді від базисного:

 1. множенням зміни матеріальних затрат на величину рівня матеріаловіддачі у звітному періоді;

 2. множенням зміни матеріальних затрат на величину рівня матеріаловіддачі у базисному періоді;

 3. множенням зміни матеріальних затрат на індекс рівня матеріаловіддачі?


Тест 8.

Як визначити вплив рівня матеріаловіддачі на зміну обсягу виробництва продукції у звітному періоді стосовно базисного:

1) множенням зміни рівня матеріаловіддачі на величину матеріальних затрат у базисному періоді;

2) множенням зміни рівня матеріаловіддачі на величину матеріальних затрат у звітному періоді;

 1. множенням зміни рівня матеріаловіддачі на відносний приріст матері- альних затрат?


Тест 9.

Маржинальний дохід визначається як :

 1. сума прибутку та змінних витрат;

 2. сума прибутку та постійних витрат;

 3. різниця обсягу реалізації продукції та постійних витрат;

 4. різниця обсягу реалізації продукції та суми постійних і змінних витрат.


Тест 10.

Яке з наведених співвідношень є оптимальним з економічної точки зору (де Іт, Іф, ІQ, Іп – відповідно індекси чисельності працівників, основних фондів, обсягу продукції, прибутку):

 1. 1< Іт <І ф < ІQ < Іп;

 2. 1< Іт > Іф > ІQ > Іп;

 3. 1> Іт > Іф > ІQ > Іп;

 4. 1< Іт < Іф < ІQ > Іп;

 5. 1 > Іт >Іф > ІQ > Іп?


Тест 11.

Для комплексного вивчення рівня рентабельності господарської діяльності підприємства можна використовувати такі показники-індикатори:

 1. відношення прибутку до величини основних фондів;

 2. відношення затрат до обсягу продукції (послуг);

 3. відношення прибутку до величини виробничих фондів;

 4. відношення прибутку до величини активів;

 5. відношення прибутку до собівартості продукції;

 6. відношення прибутку до величини капіталу;

 7. відношення прибутку до величини власного капіталу;

 8. відношення прибутку до кількості працівників;

 9. відношення прибутку до величини доходу підприємства;

 10. відношення фонду оплати праці до величини власного капіталу;

 11. відношення прибутку до величини акціонерного капіталу;

 12. відношення прибутку до обсягу реалізованої продукції (послуг);

 13. відношення чистого прибутку до величини обсягу реалізованої продукції;

 14. відношення валового прибутку до величини обсягу реалізованої продукції;

 15. відношення операційного прибутку до величини обсягу реалізованої продукції.


Тест 12.

Вихідні розрахункові формули прибутку від реалізації води споживачам водопровідного підприємства для факторного аналізу цього показника являють собою добуток таких чинників:

 1. підйом води і величини прибутку, розрахованого на кубічний метр піднятої води;

 2. дохід підприємства і рентабельність продажу;

 3. обсяг реалізованої води, середній тариф кубічного метра реалізованої води і рентабельність продажу;

 4. обсяг реалізованої води, дохід підприємства і рентабельність продажу;

 5. обсяг поданої води в мережу, коефіцієнт реалізованої води споживачам, середній тариф кубічного метра реалізованої води, рентабельність продажу;

 6. підйом води, коефіцієнт подання води в мережу, коефіцієнт реалізо- ваної води споживачам, середній тариф кубічного метра реалізованої води, рентабельність продажу;

 7. обсяг реалізованої води споживачам і величина прибутку, розрахованого на кубічний метр реалізованої води споживачам;

 8. підйом води, дохід, реалізований на кубічний метр піднятої води і рен- табельність продажу;

 9. дохід підприємства і середній тариф одного кубічного метра реалізованої води.


Тест 13.

Які з наведених співвідношень є оптимальними з економічної точки зору:

 1. індекс продуктивності праці випереджає індекс середньої заробітної плати;

 2. індекс середньої заробітної плати випереджає індекс продуктивності праці;

 3. індекс прибутку випереджає індекс доходів;

 4. індекс доходу випереджає індекс основних фондів;

 5. індекс чистого прибутку випереджає індекс операційного прибутку;

 6. індекс операційного прибутку випереджає індекс валового прибутку;

 7. індекс валового прибутку випереджає індекс обсягу реалізації продукції (послуг);

 8. індекс основних фондів випереджає індекс доходів підприємства?


Тест 14.

Для вивчення зміни прибутку підприємства в часі можна використовувати наступні показники динаміки:

 1. ланцюгові абсолютні прирости;

 2. базисні абсолютні прирости;

 3. ланцюгові індекси;

 4. базисні індекси;

 5. рівень рентабельності продаж;

 6. абсолютне значення одного процента приросту прибутку;

 7. середньорічний темп зростання;

 8. середньорічні абсолютні прирости;

 9. ланцюгові темпи приросту;

 10. базисні темпи приросту;

 11. коефіцієнт варіації;

 12. середньорічні рівні прибутку.


Тест 15.

Для аналізу складу і структури собівартості продукції за економічними елементами операційних витрат використовують такі її складові частини:

 1. матеріальні затрати;

 2. витрати на оплату праці;

 3. відрахування на соціальні заходи;

 4. витрати на утримання і експлуатацію обладнання;

 5. накладні затрати;

 6. амортизація;

 7. інші операційні витрати.


Тест 16.

Які з наведених нижче показників необхідно включити до вихідної моделі прибутку готелю, щоб можна було здійснити семифакторний аналіз цього показ- ника за допомогою способу ланцюгових підстановок:

 1. кількість номерів у готелю;

 2. середня місткість одного номера;

 3. число днів роботи готелю;

 4. коефіцієнт готовності готелю до надання послуг;

 5. коефіцієнт використання койко-діб у експлуатації;

 6. середній тариф однієї койко-доби;

 7. доходи від експлуатації готелю;

 8. кількість койко-діб, наданих населенню;

 9. рентабельність продажу?


Тест 17.

Які з наведених нижче показників треба включити до вихідної моделі прибутку водопроводу, щоб можна було здійснити п'ятифакторний аналіз цього показника за допомогою способу ланцюгових підстановок:

 1. середня вартість основних фондів;

 2. рівень рентабельності виробничих фондів;

 3. підйом води;

 4. коефіцієнт подачі води в мережу;

 5. коефіцієнт реалізованої води споживачам;

 6. середній тариф кубічного метра реалізованої води;

 7. рентабельність обсягу продажу?


Тест 18.

Які з наведених нижче показників необхідно включити до вихідної моделі доходу від пасажироперевезень, щоб можна було здійснити семифакторний аналіз цього показника за допомогою способу ланцюгових підстановок:

 1. середньоінвентарне число рухомого складу;

 2. число календарних днів у звітному періоді;

 3. коефіцієнт випуску вагонів на лінію;

 4. середньодобова тривалість рухомого складу на лінії;

 5. середньоексплуатаційна швидкість руху вагонів;

 6. кількість пасажирів, що припадає на один вагоно-кілометр пробігу;

 7. середній тариф однієї пасажиро перевозки;

 8. середня дальність поїздки одного пасажира;

 9. кількість виконаних пасажиро-кілометрів?


Тест 19.

Для факторного аналізу показника «доходи від пасажироперевезень» за допомогою способу ланцюгових підстановок необхідно скласти і обґрунтувати його семифакторну модель за умови, що на зміну цього показника впливають наступні чинники:

 1. середньоінвентарне число рухомого складу;

 2. число днів у звітному періоді;

 3. середньодобова тривалість рухомого складу на лінії;

 4. коефіцієнт випуску вагонів на лінію;

 5. кількість пасажирів, що припадає на один вагоно-кілометр пробігу;

 6. середньоексплуатаційна швидкість руху вагонів;

 7. середній тариф перевози одного пасажира.

 8. середня дальність поїздки одного пасажира;

 9. кількість робітників підприємства.


Тест 20

Які з наведених нижче показників треба включити до вихідної моделі показника «прибутку від операційної діяльності», щоб можна було здійснити його чотирифакторний аналіз за допомогою способу ланцюгових підстановок:

 1. середня вартість усіх виробничих фондів;

 2. частка активної частини основних виробничих фондів;

 3. фондовіддача активної частини основних фондів;

 4. рентабельність об’єму продаж;

 5. середня вартість активної частини основних фондів;

 6. коефіцієнт змінності роботи устаткування?^ 4. Критерії оцінювання тестової форми поточного

і підсумкового контролю


З метою більш повного розкриття окремих питань для проведення поточ- ного контролю за окремими змістовими модулями використовують тестові завдання відкритої та закритої форми. Сума балів тестового завдання визначається обсягом матеріалу змістовного модуля, його складністю, важливістю, кількістю нормативно-правових показників, обов'язкових для запам'ятовування, рівнем практичного застосування знань.

Тест-завдання оцінюють в балах шляхом підрахунку суми балів по кож- ному тесту. Цю суму балів приймають за сто відсотків. Далі за наведеною шкалою набрані бали переводяться в національну оцінку.


Відсоток балів, набраних в результаті виконання тестового завдання

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

0-25%

Незадовільно

F

26-50%

Незадовільно

FX

51-60%

Задовільно

E

61-70%

Задовільно

D

71-80%

Добре

C

81-90%

Добре

B

91-100%

Відмінно

A^ 5. Питання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни


1. Визначіть предмет, зміст, об'єкт, суб'єкт і рівень проведення аналізу діяльності підприємств міського господарства.

2. Обґрунтуйте роль і значення проведення фінансово-економічного аналізу у вивчені діяльності підприємства міського господарства.

3. Визначіть мету, основні функції та завдання проведення фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства міського господарства.

4. Дайте узагальнюючу оцінку основним вимогам (принципам), що пред'являються до проведення аналізу діяльності підприємств міського господарства.

5. Дайте визначення терміну «метод економічного аналізу», назвіть його характерні особливості.

6. Інтерпретуйте поняття загальної та часткової методики фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств міського господарства.

7. Поясніть суть і необхідність використання економіко-статистичних моделей в аналітичних дослідженнях.

8. Дайте характеристику основним прийомам (способам) фінансово-економічного аналізу, що використовуються при вивчені діяльності підприємств міського господарства.

9. Визначіть, за якими ознаками класифікують фактори, що впливають на зміну результатів діяльності підприємств міського господарства.

10. Обґрунтуйте основні напрямки застосування прийому порівняння показників в аналітичних дослідженнях.

11. Поясність суть, значення та сферу використання прийому деталізації показників в аналітичних дослідженнях.

12. Розкрийте суть, значення і сферу використання балансового (сальдового) прийому в економічному аналізі діяльності підприємств міського господарства.

13. Поясніть суть, значення і сферу використання прийому статистичних групувань в аналізі діяльності підприємств міського господарства.

14. Обґрунтуйте основі напрямки застосування способу перерахунку показників в аналізі діяльності підприємств міського господарства.

15. Розкрийте суть, значення і сферу використання абсолютних і відносних величин (показників) в аналітичних дослідженнях підприємства.

16. Поясніть суть методу середніх величин та особливості його використання при аналізі діяльності підприємств міського господарства.

17. Розкрийте суть, значення та сферу використання прийому «ряди динаміки» при дослідженні закономірностей зміни показників діяльності підприємств міського господарства.

18. Поясніть суть способу зіставлення паралельних рядів та особливості його використання при вивченні взаємозв'язків між економічними явищами та процесами.

19. Обґрунтуйте значення і сферу використання індексного методу при аналізі діяльності підприємств міського господарства.

20. Розкрийте суть методу ланцюгових підстановок, його модифікацій та сферу їх використання у фінансово-економічному аналізі діяльності підприємств міського господарства.

21. Поясніть суть, значення і сферу використання вибіркового методу при аналі- тичних дослідженнях діяльності підприємств міського господарства.

22. Визначіть суть методу експертних оцінок та сферу його використання в економічному аналізі діяльності підприємства.

23. Поясніть методику побудови схематичних і математичних факторних моделей узагальнюючих показників діяльності підприємств міського господарства (назвіть типи таких моделей і визначіть сферу їх застосування в аналітичних дослідженнях).

24. Розкрийте суть, завдання і методику проведення факторного аналізу узагаль- нюючих показників діяльності підприємства.

25. Визначіть основні напрямки використання графічного і табличного способів відображення аналітичних даних в аналізі господарської діяльності підприємств.

26. Назвіть види економічного аналізу, характеризуйте їх за різними ознаками.

27. Охарактеризуйте види економічного аналізу за функціями й способами їх проведення.

28. Дайте характеристику інформаційної бази аналітичних досліджень.

29. Розкрийте роль, зміст і основні етапи організації аналітичної роботи.

30. Охарактеризуйте основні форми узагальнення та оформлення результатів фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств міського господарства.

31. Розкрийте значення, основні завдання, інформаційну базу, аналітичні показники (вимірники) продукції (робіт, послуг) техніко-економічного аналізу виробничої програми підприємств міського господарства.

32. Охарактеризуйте загальну методику аналізу виконання виробничої програми підприємств міського господарства.

33. Розкрийте загальну методику розрахунку впливу техніко-економічних факторів на зміну обсягу виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг).

34. Обґрунтуйте методику розрахунку впливу трудових факторів на зміну показників виробничої програми підприємств міського господарства.

35. Охарактеризуйте методику розрахунку впливу техніко-експлуатаційних факторів на зміну показників виробничої програми підприємств міського електро- транспорту.

36. Поясніть методику обчислення впливу окремих чинників на зміну показника виробничої програми водопровідного підприємства «обсяг реалізованої води споживачам» (побудуйте й обґрунтуйте структурно-логічну факторну модель цього показника).

37. Розкрийте методику факторного аналізу показника виробничої програми готелю «кількість ліжко-діб, наданих населенню» (побудуйте й обґрунтуйте структурно-логічну факторну модель цього показника).

38. Поясніть методику аналізу складу і структури наданих послуг за їх асорти- ментом й обґрунтуйте розрахунок впливу структурного чинника (структурних зрушень) на виконання виробничої програми підприємств міського житлово-комунального господарства.

39. Аналіз і оцінка ритмічності роботи комунального підприємства (назвіть і прокоментуйте методику обчислення аналітичних показників, що викорис- товуються для оцінки ритмічності виробничого процесу).

40. Визначте основні напрямки, за якими проводиться аналіз основних фондів комунальних підприємств.

41. Розкрийте методику аналізу динаміки, складу, структуру, руху, технічного стану та ефективності використання основних фондів підприємства.

42. Охарактеризуйте методику аналізу динаміки, складу, структури, технічного стану й ефективності використання виробничого устаткування підприємства за різними ознаками.

43. Поясніть методику факторного аналізу фондовіддачі основних фондів (побудуйте й обґрунтуйте факторну модель цього показника).

44. Прокоментуйте методику факторного аналізу рентабельності основних фондів (побудуйте й обґрунтуйте факторну модель цього показника).

45. Розкрийте методику розрахунку впливу виробничого устаткування та ефектив- ності його використання на зміну обсягу виробництва продукції (обґрунтуйте схематичну і математичну модель взаємозв'язку відповідних аналітичних показників).

46. Охарактеризуйте методику розрахунку впливу основних фондів та ефективності їх використання на зміну обсягу виробництва продукції (послуг) комунальних підприємств (побудуйте схему й математичну модель взаємозв'язку відповідних аналітичних показників).

47. Дайте оцінку озброєності праці основними фондами (назвіть і прокоментуйте методику розрахунку аналітичних показників, що використовуються для такої оцінки).

48. Розкрийте методику аналізу ефективності використання земельної площі, зайнятої аналізованим підприємством (обґрунтуйте схематичну й математичну модель взаємозв'язку).

49. Охарактеризуйте загальну методику аналізу динаміки, укомплектованості, складу, структури, руху та ефективності використання чисельності працівників підприємства за різними ознаками.

50. Прокоментуйте методику аналізу ефективності використання робочого часу працівників підприємства (назвіть і поясніть методику обчислення відповідних показників, що використовуються у процесі такого аналізу).

51. Розкрийте методику розрахунку впливу трудового та технічного потенціалу підприємства на кінцеві результати його роботи: обсяг виробництва продукції (послуг), дохід та прибуток (побудуйте й обґрунтуйте схематичну і математичну модель цих показників для їх факторного аналізу).

52. Поясніть методику факторного аналізу показників продуктивності праці (об- ґрунтуйте математичні факторні моделі цих показників).

53. Визнаіть основні напрямки аналізу собівартості продукції (робіт, послуг) комунальних підприємств за окремими ознаками.

54. Охарактеризуйте методику факторного аналізу окремих економічних елементів операційних витрат на виробництво продукції (робіт, послуг).

55. Розкрийте загальну методику аналізу доходів підприємств міського житлово-комунального господарства.

56. Прокоментуйте методику факторного аналізу доходів окремих комунальних підприємств.

57. Охарактеризуйте основні напрямки аналізу прибутку та рентабельності підпри- ємств міського господарства.

58. Обґрунтуйте методику факторного аналізу прибутку окремих підприємств міського житлово-комунального господарства (побудуйте схематичну та мате- матичну факторну модель цього показника стосовно житлового підприємства міського електротранспорту, водопроводу, каналізації, теплових, електричних та газових мереж, готелю та ін.).

59. Поясніть суть маржинального підходу до аналізу доходу та прибутку підпри- ємства (побудуйте й обґрунтуйте схематичну і математичну модель цих показників з погляду на їх маржинальний аналіз).

60. Висвітліть основні напрямки аналізу фінансового стану підприємства.

Список літератури


 1. Бабець Є.К., Горлов М.І., Жуков С.О., Стасюк В.П. Теорія економічного аналізу: Навч. посібник. – К.: Професіонал, 2007.

 2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономичного анализа. – М.: Финансы и статистика, 2003.

 3. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономичного анализа: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004.

 4. Доля В.Т. Экономический анализ: теория и практические методики: Уч. пособие. – К.: Кондор, 2003.

 5. Івахненко В.М., Горбатюк М.І. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2006.

 6. Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни): Уч.-метод. пособие. – К.: МАУП, 2003.

 7. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник. – Львів: «Магнолія – 2006», 2007.

 8. Кожанова Є.П., Отенко І.П. Економічний аналіз: Навч. посібник. – Харків: ВД Інжек, 2005.

 9. Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: Навч. посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене. – Харків: ХНАМГ, 2006.

 10. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Москаленко В.В. Комп'ютеризація економічного аналізу (теорія, практика): Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005.

 11. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. – М.: Новое знание, 2004.

 12. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004.

 13. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навч. посібник. – Львів: «Новий світ – 2000», 2006.

 14. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навч. посібник. – Львів: «Новий світ – 2000», 2006.

Зміст

Стор.

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Програма курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1. Зміст дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Змістовий модуль 1.1. Предмет, методологія і організація аналізу

господарської діяльності підприємств міського господарства . . . . . . . . . . . . . 4

Змістовий модуль 1.2. Аналіз виконання виробничої програми і

ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства . . . . . . . . . 7

Змістовий модуль 1.3. Аналіз фінансових показників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2. Тематичний план (розподіл часу за темами, формами і видами

навчальної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2. Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи

та проведення практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3. Тести з навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Змістовий модуль 3.1. Предмет, методологія і організація аналізу

господарської діяльності підприємств міського господарства . . . . . . . . . . . . 22

Змістовий модуль 3.2. Аналіз виконання виробничої програми і

ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства . . . . . . . . 29

Змістовий модуль 3.3. Аналіз фінансових показників . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4. Критерії оцінювання тестової форми поточного і підсумкового

контролю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5. Питання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни . . . . . 41

Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46


^ Навчальне видання


Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з курсу «Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз») для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.050100, 7.050107, 8.050107 – «Економіка підприємства», 6.050200, 7.050201 – «Менеджмент організації».


Укладач: Василь Остапович Костюк


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз. 48 М

Підп. до друку 27.03.08 р. Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовно-друк. арк. 2,1 Обл.-вид. арк. 2,5

Тираж 150 прим. Замовл. №


61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12

1   2   3

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
«Будівництво» спеціальності 092103 «Міське будівництво та господарство» / Укл.: Костюк М. Г. – Харків: хнамг, 2010. – 40 с
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства методичні рекомендації
Методичні рекомендації для вивчення політологічних проблем (для студентів 2-4 курсів усіх спеціальностей Академії). Укл. Крюкова...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська Національна Академія міського господарства методичні рекомендації до підготовки реферат
Методичні рекомендації до підготовки рефератів з правових дисциплін для студентів денної форми навчання Укладач Кубах А.І., Харків:...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи