Самостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” icon

Самостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”
Скачати 229.8 Kb.
НазваСамостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”
Дата28.07.2012
Розмір229.8 Kb.
ТипДокументи

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛИНИ «ГРОШОВО-КРЕДИТНІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”. Основною формою перевірки якості результатів її виконання є поточний модульний контроль, який націлений на перевірку засвоєння навчального матеріалу, одержаних навичок, здібностей в осмисленні економічних процесів і явищ, пов'язаних з функціонуванням грошових і кредитних відносин зарубіжних країн, уміння презентувати аудиторії підготовлений матеріал.

Самостійна робота студентів при вивченні кожної теми дисципліни передбачає виконання комплексу різноманітних завдань, які наведені у спеціально розробленому навчально-методичному посібнику «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» для студентів спеціальності «Банківська справа» (2009 р.).

До основних видів завдань належать:

 • складання глосарію;

 • пошук відповідей на проблемні питання;

 • відповідь на тестові завдання;

 • складання логіко-структурних схем;

 • внесення у наведені логіко-структурні схеми елементів, яких бракує;

 • виконання комплексних завдань для творчої самостійної роботи студента.

Виконання комплексних завдань для творчої самостійної роботи студента передбачає підготовку рефератів - учбових завдань, що полягають у підборі та реферуванні 5-7 літературних джерел з відповідної тематики; реферування рекомендованих наукових публікацій; написання резюме за актуальними науковими публікаціями; написання есе - невеликих за обсягом творів, що мають довільну композицію і висловлюють індивідуальні думки та коментарі з конкретного питання; підготовку матеріалів до міні-конференцій та аналітичних звітів (із побудовою діаграм, гра­фіків, таблиць) за наведеною тематикою.


Тема 1. Сутність, основні етапи еволюції та сучасні тенденції розвитку грошових систем зарубіжних країн


Поняття для складання глосарію


 1. Гроші як економічна категорія.

 2. Функції грошей.

 3. Грошовий обіг.

 4. Грошовий оборот.

 5. Золотий стандарт та його різновиди.

 6. Валютний паритет.

 7. Євровалюта.

 8. Спеціальні права запозичення (СПЗ).


Питання для модульного контролю знань студентів


 1. Дайте визначення поняттю «грошова система» і назвіть принципи ії організації.

 2. Які три підсистеми виокремлюють у складі грошової системи?

 3. Яка основна ціль функціонування грошової системи та які функції вона виконує?

 4. Назвіть й охарактеризуйте основні елементи грошової системи.

 5. Які типи грошових систем виділяють за різними критеріями?

 6. Перелічте характерні риси сучасних грошових систем.

 7. Що уявляє масштаб цін як елемент металевої грошової системи?

 8. З якою функцією грошей пов’язаний механізм стихійного регулювання грошового обороту?

 9. Чи виступає золото на сучасному етапі функціональною формою світових грошей?

 10. Як визначають поняття «валютна зона»?

 11. За якими принципами функціонувала зона британського фунта стерлінгів та у чому полягають відмінності механізму її функціонування від інших валютних зон?

 12. Яку назву мала перша в історії світова валютна система?

 13. Які існують форми інтеграції у валютній сфері?

 14. Коли почала свою роботу Європейська Валютна Система? Якою була головна мета її функціонування?

 15. Охарактеризуйте елементи, на які спиралася Європейська валютна система: ЕКЮ, курсово-інтервенційний та кредитний механізми.

 1. Які вигоди, втрати та перспективи країн пов’язані з входженням до Європейського ва­лютного та економічного союзу?


Логіко-структурні схеми


 1. Характеристика елементів грошової системи.

 2. Класифікація типів грошових систем.


Завдання для творчої самостійної роботи студента


 1. Ознайомтеся зі змістом теми у посібниках [7, с. 145-160], [12, с. 11-36], [55]. На основі отриманої інформації складіть хронологічну карту розвитку:

А) грошових систем зарубіжних країн;

Б) валютних систем зарубіжних країн.

 1. Зареферуйте наукову статтю Чухно А.А. Природа современных денег, кредита и денежно-кредитной политики [63, с. 3-12].


Тема 2. Сутність, основні етапи еволюції та сучасні тенденції розвитку кредитних систем зарубіжних країн


Поняття для складання глосарію


 1. Грошовий ринок.

 2. Кредитна система.

 3. Фінансовий посередник.

 4. Банк.

 5. «Небанківські банки».

 6. Універсальне банківництво.

 7. Валютна зона.

 8. Валютний блок


Питання для модульного контролю знань студентів


 1. Перелічите критерії розподілу функцій фінансового посередництва між фінансово-кредитними устано­вами.

 2. Які відк­риті та закриті форми концентрації та централізації банківського капіталу ви знаєте?

 3. Чим відрізняються різні форми банківських об'єднань?

 4. Які існують види кредитних установ? Наведіть спільні та специфічні риси діяльності небанківських фінансово-кредитних установ та банків.

 5. Сформулюйте принципи побудови кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою.

 6. Як розвивалася спеціалізація фінансово-кредитних установ на здійсненні окре­мих функцій та операцій у процесі їх еволюції?

 7. Яким чином трактувалися терміни «банк» і «банкір» у контексті древньої економіки.

 8. Які типи банківських систем розрізняють в залежності від підпорядкованості банківських установ країни і чим вони відрізняються?

 9. Сформулюйте сучасні тенденції розвитку банківських систем країн з розвинутою ринковою економікою.

 10. Назвіть ключові принципи ефективного банківського нагляду.

 11. На що націлена на сучасному етапі діяльність Базельського комітету з питань регулювання діяльності банків?

 12. Які риси притаманні грошовим системам країн з низьким рівнем економічного розвитку?


Логіко-структурні схеми


 1. Структура кредитної системи.

 2. Структура банківської системи.

 3. Кла­сифікація банків за різноманітними критеріями: формою власності капіталу, характером економічної діяльності, за галузями, за територією діяльності, за обсягом активів, за обсягом операцій та послуг та ін.

 4. Моделі взаємозв'язку банків із промисловістю.


Завдання для творчої самостійної роботи студента


 1. Підберіть та підготуйте критичний огляд 2-3 наукових публікацій за тематикою «Проблеми функціонування систем захисту фінансових інтересів вкладників у різних країнах», «Проблеми злиття та поглинання банків» (на конк­ретних прикладах за вибором студента).

 2. Підготуйте есе за темами: «Фінансові супермаркети як організаційна форма банківського бізнесу», «Розв'я­зання проблем взаємозв'язку банків із промисловістю з огляду на історичні особливості розвитку економіки та законодавства окремих країн», «Монополізація банківського бізнесу», «Форми прояву та шляхи подолання банківської кризи».

 3. Знайдіть інформацію та сформуйте із побудовою діаграм, гра­фіків, таблиць аналітичний звіт за тематикою «Характеристика рейтингів десяти провідних банків світу за обсягами активів, ринковою капіталізацією, обся­гами капіталу за останні 5 років».

 4. Підготуйтеся до міні-конференції щодо лібералізації фінансових рин­ків і зняття обмежень в банківській сфері.

 5. Зробіть критичний огляд наукових публікацій:

 • Герасименко В. Концентрація банківського капіталу і методи оцінки її рівня [5, с. 28-32];

 • Кириченко М. Інтернаціоналізація банківської діяльності: досвід країн Центрально-Східної Європи і перспективи для України [21, с. 25-28];

 • Малюкова И.В. Проблемы и перспективы внедрения Базеля II в мире и в Украине [33, с. 49-64];

 • Резника Г. Расцвет и закат инвестиционных супермаркетов [49, с. 30-34];

 • Чуб О.О. Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації [62, с. 138-146].


Тема 3. Грошово-кредитна система США


Поняття для складання глосарію


 1. Федеральна резервна система.

 2. Чартер на відкриття банку.

 3. Банківська система подвійного підпорядкування.

 4. Бан­ківські холдингові компанії (холдинги).

 5. Євродолари.

 6. Закон Мак-Фаддена (1927 р.).

 7. Закон Гласса-Стигола (1933 р.).

 8. Паризький клуб кредиторів.


Питання для модульного контролю знань студентів


 1. Які гроші знаходилися в обігу на американському континенті до кін­ця XVIII століття (до формування власної грошової системи)?

 2. Коли Конгрес США визнав національною грошовою одиницею долар, який містив 24,34 г срібла?

 3. Чи скасували США обмін банкнот на золото за років Першої світової війни?

 4. Які особливості були притаманні грошовій системі США у повоєнні роки?

 5. Сформулюйте причини краху золотого стандарту у США.

 6. Які особливості мала девальвація долара у 1934 році?

 7. Коли створена Федеральна резервна система і яку роль вона відіграє у кредитній системі країни?

 8. Які функції виконує Федеральна резервна система?

 9. Яка частина усіх американських комерційних банків входить до складу ФРС?

 10. Чи змінила ставлення інвесторів до американської валюти офіційна відмова США в 1971 році від виконання взятих на себе зобов'язань за Бреттон-Вудською валютною угодою щодо обміну долара США на золото для центральних банків та урядових установ інших країн світу за офіційною ціною?

 11. Які структурні зміни відбулися в банківській системі США у 1990 році?

 12. Сформулюйте особливості банківської галузі США.

 13. У якій формі існують у США всі найбільші банки?

 14. Яким чином уряд США бере участь у фінансовій посередницькій діяльності?

 15. В чому полягають особливості контролю за діяльністю американських банків?

 16. Охарактеризуйте роль долара як світової резервної та розрахункової валюти.


Логіко-структурні схеми


 1. Функції ФРС.

 2. Органи контролю за діяльністю банків в США.

 3. Баланс комерційних банків США.


Завдання для творчої самостійної роботи студента


 1. Підберіть та підготуйте критичний огляд 2-3 наукових публікацій за темами «Діяльність Федеральної корпорації страхування депозитів у США», «Установи споживчого кредиту у США», «Тенденції конкурентного розвитку небанківських кредитно-фінансових установ США», «Інвестиційні операції американських банків» (на прикладі конк­ретних банків за вибором студента).

 2. Підготуйте есе за темами: «Особливості банківського нагляду в США», «Приховані форми концентрації банківського капіталу в США».

 3. Знайдіть інформацію та сформуйте із побудовою діаграм, гра­фіків, таблиць аналітичний звіт за тематикою «Групування банків в США за обсягами загальних активів та іншими показниками».

 4. Підготуйтеся до міні-конференції щодо проблем, що існують у взаємовідносинах банків –членів ФРС та банків, які не входять до ФРС.

 5. Ознайомтеся з науковими статтями:

 • Изменить структуру капитала банковской системы [19];

 • Кандеева А. Конкуренция, перерастающая в партнерство [20, с. 75-81];

 • Малышев К.О. Банки США ужесточают требования к клиентам [35, с. 104-109];

 • Резник Г. Еще одно американское мегаслияние [48, с. 20-24];

 • Резник Г. Wal-Mart против Уолл- Стрит [51, с. 2-11];

 • Рычик В. Мексиканский эксперимент Wal-Mart [53, с. 2-7];

 • Скороходов А. В погоне за клиентом [56, с. 58-62];

 • Уолл-стрит меняет кожу [59].Тема 4. Грошово-кредитна система Японії


Поняття для складання глосарію


 1. Дзайбацу.

 2. Кейрецу.

 3. Хедж – фонди.

 4. Бюро довірчих фондів.

 5. Андеррайтинг цінних паперів.

 6. Дефолт.

 7. Волатильність валюти.

 8. Валютна інтервенція.


Питання для модульного контролю знань студентів


 1. Які особливості історичного розвитку Японії вплинули на еволюцію грошово-кредитної системи цієї країни?

 2. Які прояви мала та яким чином відбилася на економічному розвитку Японії її тривала самоізоляція (майже повна відгородженість від Заходу)?

 3. В чому полягає специфіка розвитку грошової сис­теми та грошового обігу Японії до Другої світової війни?

 4. Охарактеризуйте особли­вості розвитку кредитної системи Японії до та після Другої світової вій­ни.

 5. Яку роль відіграє ієна в міжнародній та регіональній валют­ній системі?

 6. Якими є правовий статус та функції Банку Японії?

 7. Розкрийте основні напрями регулювання діяльності кредитних та банківських установ в Японії.

 8. Які наслідки мала Азійсько-Тихоокеанська криза 1998 року для банків­ської системи Японії?

 9. Які особливості фінансування мають фінансові групи Японії?

 10. Які особливості функціонування траст-банків у Японії?

 11. Перелікуйте органи контролю за діяльністю банків у Японії?

 12. Дайте характеристику міським комерційним банкам.

 13. Дайте характеристику регіональним комерційним банкам.

 14. Охарактеризуйте діяльність державних поштово-ощадних кас.


Логіко-структурні схеми


1. Періодизація розвитку грошово-кредитної системи Японії.

2. Банківська система Японії.

3. Організаційна структура Банку Японії.

4. Небанківські фінансові посередники.


Завдання для творчої самостійної роботи студента


1. Підберіть та на базі конспектування підготуйте огляд 3-4 наукових публікацій за однією з наведених тем: «Проблеми та перспективи використання японської ієни як регіональної валюти», «Проблеми функціонування іноземних банків у Японії», «Державні кредитно-фінансові установи Японії».

2. Підготуйте есе за темами: «Грошово-кредитне регулювання як головна функція Банку Японії», «Особливості банківського нагляду в Японії».

3. Проаналізуйте інформацію інтернет-сайтів та підготуйте аналітичний звіт щодо зміни позицій японських банків у світових рейтингах останніми роками?

4. Прокоментуйте погляди щодо перспектив розвитку державних спеціалізованих банків: Експортно-імпортного банку Японії та Япон­ського банку розвитку.

5. Напишіть резюме на наукові статті:

 • Маняхина Т.В. Особенности валютных интервенций в развитых странах: на примере Японии в конце ХХ – начале ХХІ веков [39, с. 37-42];

 • Резник Г. Японские мини-банки в системе макроконкуренции [50, с. 2-11];

 • Шапран В. Банковские инвестиции по-японски [65, с. 74-81].


Тема 5. Грошово-кредитна система Німеччини


Поняття для складання глосарію


 1. «Райффайзенбанки».

 2. «Фольксбанки»

 3. Жироцентралі.

 4. «План Дауеса».

 5. «План Маршалла».

 6. Євросоюз.

 7. Єврозона.

 8. Європейська система центральних банків.


Питання для модульного контролю знань студентів


 1. Якими є особливості розвитку грошової системи Німеччини?

 2. Яка грошова одиниця була введена в обіг після об’єднання німецьких земель Отто Бісмарком в 1871-1873 рр. та створення єдиної гро­шової системи 1875 року? Який етап еволюції грошової системи розпочався після введення цієї нової грошової одиниці?

 3. З якою метою в 1923 році паралельно з функціонуючим Рейхсбанком був створений Рентний банк?

 4. У якому співвідношенні під час проведення сепаратної грошової реформи 1948 року у Німеччині обмінювалися рейхсмарки (в межах 60 рейхсмарок) на дойчмарки (ДМ)?

 5. Які наслідки мала грошова реформа 1948 року?

 6. Яку грошову систему было введено після приєднання до Бреттон-Вудської валютної системи й прийняття Конституції ФРН (що зробила законним утворення ФРН в 1949 році)?

 7. Що змінилося в грошовій сфері після возз'єднання зі Східною Німеч­чиною?

 8. Чим зумовлені особли­вості функціонування кредитної системи Німеччини?

 9. Актом злиття яких банків було створено в 1957 році «Дойче Бундесбанк» (НФБ)?

 10. Назвіть центральний виконавчий орган «Дойче Бундесбанка» (НФБ).

 11. Що спільного у функціонуванні приватних комерційних банкі Німеччини?

 12. Які банки посідають провідне місце в системі федеральних універсальних банків Німеччини?

 13. Що поєднує банки, які належать до групи «кредитні уста­нови із спеціальними завданнями»?

 14. Який орган у Німеччині є ліцензуючим органом фінансової діяльності?

 15. Якими є особливості діяльності Дойче Бундесбанку?

 16. Що змінилося у функціонуванні Бундесбанку після вступу до єврозони?


Логіко-структурні схеми


 1. Кредитна система Німеччини.

 2. Банківська система Німеччини.

 3. Організаційна структура Німецького Федерального банку (Бундесбанку).


Завдання для творчої самостійної роботи студента


 1. Підберіть та підготуйте критичний огляд 2-3 статей з періодичних видань за тематикою: «Німецькі грошові реформи», «Зміни в грошово-кредитній системі Німеччини після возз'єд­нання німецьких земель у 90-ті роки XX ст.», «Німецькі приватні банки та їх операції».

 2. Підготуйте есе за темами: «Німецькі ощадні каси — універсальний банк», «Фінансове підґрунтя «німецького економічного дива» 1950-х років».

 3. Проаналізуйте інформацію інтернет-сайтів та підготуйте аналітичний звіт щодо процесів злиття та поглинання німецьких банків за останні п’ять років.

 4. Зробіть критичний огляд наукових публікацій:

 • Сумленный С. И перегнать Америку [58];

 • Резник Г. Банк, оставшийся независимым (Commerzbank) [47, с. 10-15];

 • Мамонтов А. Deutsche Bank оказался плохим провидцем [36, с. 15-19].


Тема 6. Грошово-кредитна система Франції


Поняття для складання глосарію


1. Латинський монетний союз.

2. Золотий стандарт.

3. Золотий блок.

4. Зона французького франка.

5. Франк КФА.

6. Франк КФП.

7. ЕКЮ.

8. «Валютна змія».


Питання для модульного контролю знань студентів


 1. Як створювалася зона французького франка? Яким є механізм її функціонування?

 2. Якими були причини та наслідки грошової реформи 1928 року?

 3. Сформулюйте причини збереження Францією зо­лотого стандарту впродовж світової кризи 1929-1933 років.

 4. Коли створено і які функції виконує Банк Франції?

 5. Як було націоналізовано Банк Франції?

 6. Яким шляхом Франція повернулася до золотого стандарту після Першої світової війни?

 7. Якими є особливості діяльності французьких комерційних банків?

 8. Які органи здійснюють контроль за діяльністю французьких комер­ційних банків?

 9. Якою є специфіка організації ощадної справи у Франції?

 10. Як побудована система кредитної кооперації у Франції?

 11. Яким чином відбувається розвиток державного сектору в кредитній сфері Франції?


Логіко-структурні схеми


 1. Банківська система Франції.

 2. Організаційна структура банку Франції.

 3. Структура системи управління банківською діяльністю у Франції.


Завдання для творчої самостійної роботи студента


 1. Підберіть та підготуйте критичний огляд 3-4 наукових публікацій за однією з тем «Пріоритетні напрямки розвитку спеціалізованих комерційних банків Франції», «Валютно-фінансова співпраця Франції з країнами-членами «зони франку».

 2. Підготуйте есе за темою: «Шляхи подолання банківської кризи групою «Креді Агріколь».

 3. Знайдіть інформацію (інтернет-сайтів, видань «The Banker», «The Economist», «Financial Times», рейтингів міжнародних агенцій та ін.) та сформуйте із побудовою діаграм, гра­фіків, таблиць аналітичний звіт за тематикою «Характеристика кредитних рейтингів французьких банків», «Основні показники французьких банків, що увійшли до числа найбільших у світі».

 4. Напишіть резюме на наукові публікації:

 • Краевая А. Интеграция и экспансия Credit Agricole [24, с. 18-21];

 • Лучшие банки 2006 г. по версии The Banker [32, с. 9-11];

 • Зайцев О. Реальная сила [16, с. 2-8].


Тема 7. Грошово-кредитна система Великої Британії


Поняття для складання глосарію


 1. Авуари.

 2. Реставрація.

 3. Ревальвація.

 4. Акт Роберта Піля (1844 р.).

 5. Облікові будинки.

 6. Таргетування грошової маси.

 7. Дефляційна політика.

 8. Стерлінгова зона.


Питання для модульного контролю знань студентів


 1. Що відображає назва англійської валюти?

 2. Яким чином розвивалася грошова система Великої Британії до Першої світової війни?

 3. Якими були наслідки припинення з початку війни 1914 року розміну фунту стерлінгів на золото?

 4. Якими були причини та наслідки грошової реформи 1925-1928 років?

 5. Охарактеризуйте механізм функціонування та розвалу «стерлінгової зони».

 6. Коли стерлінгова зона вступила в період розпаду і коли практично припинила існування ?

 7. Як було націоналізовано Банк Англії?

 8. Які особливості має структура балансу Банку Англії?

 9. Які операції виконують англійські депозитні банки?

 10. Які операції здійснюють оптові банки?

 11. Яке місце посідають клірингові банки у кредитній системі Великої Британії?

 12. Яка частка іноземних банків в банківській системі Великої Британії?

 13. Яким чином розподілена в кредитній системі Великої Британії спеціалізація між банківським сек­тором та небанківськими інститутами?

 14. Яка урядова агенція здійснює на­гляд за всіма фінансовими посередниками грошового ринку Великої Британії ?

 15. Сформулюйте причини утримання Великої Британії від вступу до зони євро.

 16. Охарактеризуйте особливості британського банківництва.


Логіко-структурні схеми


 1. Банківська система Великої Британії.

 2. Небанківські фінансові посередники Великої Британії.


Завдання для творчої самостійної роботи студента


 1. Підберіть, зареферуйте та зробіть критичний огляд 3-4 наукових публікацій стосовно ролі фунту стерлінгів як світової резервної й розрахункової валюти.

 2. Проаналізуйте структуру балансу Банку Англії.

 3. Підготуйте есе за темами: «Механізм дії та причини розпаду стерлінгової зони», «Небанківський сектор у кредитній системі Великої Британії», «Злиття та поглинання англійських банків».

 4. Прокоментуйте погляди економістів щодо ролі Банку Англії у нагляді за комерційними банками?

5. Зробіть критичний огляд наукових публікацій:

 • Кузнецов О. Монетарна політика Великобританії: досвід подолання інфляції [27, с. 40-43];

 • Мамонтов А. Диалектика британского банковского рынка [36, с. 26-30].


Тема 8. Грошово-кредитна система Росії


Поняття для складання глосарію


 1. «Червонець».

 2. «Совзнак».

 3. Банкнота.

 4. Казначейський білет.

 5. Білонна монета.

 6. «Реформа Канкрина».

 7. «Реформа Вітте».

 8. НЕП.

 9. Золотовалютні резерви.


Питання для модульного контролю знань студентів


 1. Які риси були притаманні обігу грошей у Росії до Першої світової війни?

 2. Виокреміть мету, етапи та наслідки проведення грошової реформи 1839-1843 років.

 3. Виокреміть мету, етапи та наслідки проведення грошової реформи 1895-1897 років.

 4. Який порядок мало проведення грошової реформи 1922-1924 років у СРСР?

 5. Яку структуру мала кредитна система Росії напередодні Жовтневих подій 1917 року?

 6. Які особливості мала кредитна система СРСР напередодні Другої світової війни?

 7. Який вигляд мала кредитна система напередодні розпаду СРСР?

 8. Якою була банківська система СРСР?

 9. Перелічте особливості сучасного стану грошово-кредитної системи Росій­ської Федерації?

 10. Назвіть функції, які виконує Центральний банк Російської Федерації.

 11. Як відбилася світова фінансова криза 2008-2009р.р. на стані російського ринку банківських послуг?Логіко-структурні схеми


 1. Періодизація, цілі, порядок та наслідки проведення грошових реформ у Росії.

 2. Структура банківської системи колишнього СРСР.

 3. Банківська система Росій­ської Федерації.

 4. Організаційна структура Центрального Банку Росії.

 5. Функції Центробанку Російської Федерації.


Завдання для творчої самостійної роботи студента


 1. Підберіть, зареферуйте та зробіть критичний огляд 3-4 наукових публікацій стосовно стану та перспектив розвитку російської банківської системи.

 2. Підготуйте есе за темами: «Грошова рефор­ма 1839—1843 років у Росії», «Підготовка, проведення та наслідки грошової рефор­ми 1892—1997 років у Росії», «Роль та особливості формування золотого запасу Росії до Першої світової війни», «Економічні наслідки світової фінансової кризи для банківської системи Росії».

 3. Проаналізуйте інформацію інтернет-сайтів та статистичний матеріал та підготуйте аналітичний огляд щодо виконання російськими комерційними банками економічних нормативів за останні 2-3 роки.

 4. Прокоментуйте погляди економістів щодо напрямів та ефективності державного регулювання банківської системи Російської Фе­дерації.


5. Зробіть критичний огляд наукових публікацій:

 • Денисенко Н.П., Лукашевский В.М. Опыт реформирования банковских систем России, Украины и Китая [10, с. 6-11];

 • Краевая А. Секьюритизация в России набирает обороты [25, с. 70-73];

 • Малые и средние банки в регионах: пути развития (Рекомендации IX Всероссийского банковского форума) [34, с. 8-15];

 • Меликьян Г.Г. Актуальные вопросы капитализации, устойчивости и конкурентоспособности российского банковского сектора [41, с. 10-14].


Теми рефератів та вимоги до їх виконання


 1. Світові тенденції функціонування грошово-кредитних систем

 2. Світові тенденції функціонування банківських систем

 3. Світові тенденції функціонування валютних систем

 4. Перспективи розвитку інтернет – банкінгу

 5. Ісламський банкінг як спосіб залучення клієнтів та отримання надприбутків банків

 6. Інвестиційний банкінг

 7. Особливості банківської діяльності та банківського продукту

 8. Інвестиційна діяльність іноземних банків

 9. Проблеми та перспективи розвитку іноземних інвестиційних банків

 10. Проблеми капіталізації та консолідації банківських систем окремих країн

 11. Шляхи підвищення рівня капіталізації банківського сектору

 12. Вплив процесів глобалізації на банківництво

 13. Джерела та рівень капіталізації банків окремих країн

 14. Банківські інновації

 15. Оподатковування іноземних банківських установ

 16. Роль банків у суспільному відтворенні

 17. Джерела накопичення капіталу іноземними банками

 18. Особливості та напрямки маркетингу у банківському бізнесі

 19. Інформаційні технології у банківському бізнесі

 20. Концентрація капіталу у банківській системі

 21. Централізація капіталу в банківському бізнесі

 22. Злиття й поглинання на банківському ринку

 23. Банківські холдинги

 24. Проблеми створення та розвитку фінансово-промислових груп

 25. Стимулювання та захист банківської конкуренції у банківських системах окремих країн

 26. Методи конкурентної боротьби у банківському бізнесі

 27. Банківські монополії

 28. Банківські об’єднання

 29. Акціонування та іноземний банківський бізнес

 30. Сек’юритизація та квазісек’юритизація активів банків

 31. Інтернаціоналізація банківського бізнесу та створення ТНК

 32. Тенденції розвитку державних банків різних країн

 33. Стан та перспективи розвитку банківської системи США

 34. Стан та перспективи розвитку банківської системи Японії

 35. Стан та перспективи розвитку банківської системи Німеччини

 36. Стан та перспективи розвитку банківської системи Франції

 37. Стан та перспективи розвитку банківської системи Великої Британії

 38. Стан та перспективи розвитку банківської системи Російської федерації

 39. Взаємодія банків і небанківських фінансових інститутів в кредитних системах зарубіжних країн

 40. Особливості розвитку грошово-кредитних систем країн з нерозвиненою ринковою економікою


Виконання реферату базується на використанні самостійно підібраних студентом джерел.

^ Приклад оформлення змісту реферату


Зміст

1 частина.

Тлумачення ключового (на думку студента) терміну чи поняття теми (з посиланням на джерело в квадратних дужках після нього)

1.1.

в енциклопедії .....................................................................

стор. 1

1.2.

в словнику.............................................................................

стор. 1

1.3.

в навчальному посібнику....................................................

стор. 2

1.4.

в науковій статті..................................................................

стор. 2

2 частина.

Реферування мовою оригіналу трьох журнальних чи газетних статей, що видані за останні 2-3 роки (не більш, ніж третина з яких може бути взята з інтернету, але бути розпечатаною та мати чітке посилання на сайт)

2.1.

Реферування статті статті Зайцева О. Банки - инноваторы // Банковская практика за рубежом. - 2008. - № 7. - С. 58-65....................................................................


стор. 4

2.2.

................................................................................................

стор. 6

2.3.

................................................................................................

стор. 7

3 частина.

Статистичний огляд сучасного стану та тенденцій розвитку досліджуваної проблеми

3.1.

Таблиця або діаграма (з посиланням в квадратних дужках на джерело, з якого вона вилучена чи на базі якого створена (підкреслити цей факт), після її назви)

стор. 7

3.2.

Логіко-структурна схема (з посиланням в квадратних дужках на джерело, з якого вона вилучена чи на базі якого створена (підкреслити цей факт), після її назви)

стор. 9


Об’єм змістовної частини не повинен перевищувати 10 аркушів комп’ютерного тексту: шрифт 14 Times New Roman, полуторний міжрядковий інтервал. Поля: по 20 мм. Аркуші скріплюють швидкозшивачем і нумерують в правому верхньому куті.

Реферат має бути представлений до перевірки в зазначений викладачем термін в електронному варіанті одним файлом, що має назву за прізвищем студента, який його виконав. Потрібно прикласти ксерокопії статей, в яких маркером виділити найважливіші частини тексту.

Схожі:

Самостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” iconЕкзаменаційні матеріали по дисципліні «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Програмні (екзаменаційні питання)
Екзаменаційні матеріали по дисципліні «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
Самостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” iconДисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент
Предметом навчальної дисципліни є система економічних відно­син, які виникають в процесі еволюції грошових І кредитних систем зарубіжних...
Самостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” iconАнотація дисципліни Актуальність курсу «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
move to 0-16380981
Самостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” iconАнотація дисципліни Актуальність курсу «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
«міжнародна економіка», значення якої полягає в розумінні закономірностей організації та еволюції грошових та кредитних систем країн...
Самостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” iconСписок основної літератури
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навч посібник / В. М. Добров, О. А. Мартинюк-Медкова, С. М. Непонящий; Одес держ екон...
Самостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” iconІспит з Конституційного права зарубіжних країн (форма проведення, критерії оцінювання знань студентів)
Навчальна дисципліна Конституційне право зарубіжних країн передбачає отримання студентами комплексу знань з теорії конституційного...
Самостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” iconСамостійна робота студентів як проблема модульно-рейтингової системи
Загальний освітній та науковий ступінь має дозволити національним системам європейських країн взяти все краще за рахунок підвищення...
Самостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” iconРобоча програма валеологія з методикою викладання для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни
Самостійна робота (виконання домашніх завдань,робота над конспектом, з рекомендованою літературою, робота в Інтернет)
Самостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Самостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи