Конащук вадим Леонтійович icon

Конащук вадим Леонтійович
Скачати 361.95 Kb.
НазваКонащук вадим Леонтійович
Дата01.07.2012
Розмір361.95 Kb.
ТипАвтореферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


КОНАЩУК Вадим Леонтійович
УДК 338.45:69+338.534
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ


ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ

ПІДПРИЄМСТВ


Спеціальність 08.07.03 – економіка будівництва


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня


кандидата економічних наук


Харків-2004
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Придніпровській державній академії будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України

^

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор


Тян Рево Борисович,
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури,

завідувач кафедри фінансів


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Волинський Георгій Семенович,

Харківська національна академія міського господарства,

професор кафедри економіки будівництва,


кандидат економічних наук, доцент

Кучма Олег Олександрович,

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури, доцент кафедри організації будівельного виробництва

Провідна установа: Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, кафедра організації будівельного виробництва, м. Київ


Захист відбудеться “_____” _____________ 2004 р. о “____” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 у Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, в приміщенні музею академії.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.

Автореферат розісланий “____”____________ 2004 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01,

кандидат економічних наук, доцент Т.В.Момот


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Загальна спрямованість економічних реформ в Україні, стратегія та економічна політика уряду на сучасному етапі дозволяють стверджувати, що тенденція поглиблення ринкових відносин в умовах гармонізації взаємодії ринкового механізму і державного регулювання є стійкою і збережеться в перспективі. Тому, на думку фахівців з трансформаційної економіки (Волинський Г.С., Гальчинський А.С.), вплив ринкових факторів на діяльність українських підприємств зростатиме. У першу чергу мається на увазі основа функціонування будь-якого ринку – механізм ціноутворення, в рамках якого відбувається взаємодія та взаємовплив цінової політики підприємств – учасників конкретного ринку. Саме через це обґрунтований з теоретичної точки зору та методологічно забезпечений процес формування цінової політики підприємства стає надійним інструментом у реалізації ним своєї ринкової стратегії, а з іншого боку – потужним важелем управління його діяльністю. Проте аналіз наукових джерел показує, що стосовно сфери будівництва теоретико-методологічне забезпечення процесів ціноутворення є недостатнім та одностороннім, а питання формування цінової політики будівельних підприємств залишаються практично малодослідженими. У той же час теоретичне опрацювання, створення інструментарію та розробка методології формування цінової політики будівельних підприємств на основі аналізу сучасних умов розвитку будівельної галузі дозволить ефективніше використовувати інвестиційні ресурси та оптимізувати процеси управління будівельним виробництвом, що й визначає актуальність та своєчасність даної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до завдань, окреслених “Основними положеннями (концепцією) реформування ціноутворення в будівництві”, затвердженими рішенням колегії Держбуду України від 25.01.99р., протокол №4. Обраний в дисертаційній роботі напрямок досліджень відповідає “Концепції економічної стабілізації і зростання в Україні”, Закону України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91 р., організаційно-технічним заходам Держбуду України щодо стабілізації і розвитку будівельного комплексу на 2001, 2002, 2003 і 2004 рр., а також пов’язаний з напрямком наукової роботи кафедр організації і планування виробництва та фінансів Придніпровської державної академії будівництва і архітектури відповідно до програми науково-дослідної роботи “Розробка систем управління ефективністю виробництва”, номер держреєстрації 0102U004867, затвердженої рішенням Науково-технічної ради ПДАБА, протокол №5 від 14.05.2001р., в рамках якої автором досліджені цінові важелі управління ефективністю виробництва.

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування і розробка основ методологічного забезпечення процесу формування цінової політики будівельних підприємств, що дозволить підвищити ефективність реалізації будівельних проектів на основі оптимізації управління і фінансування будівельно-монтажних робіт (БМР) та раціоналізації взаємовідносин між підрядником і замовником.

Для досягнення поставленої мети були розв’язані такі задачі:

 • дослідження сучасних умов ціноутворення в будівництві та формування цінової політики будівельних підприємств;

 • розробка концептуальних засад удосконалення методології оцінки вартості БМР;

 • дослідження впливу часового фактора на вартість БМР;

 • теоретичне обґрунтування поведінки будівельних підприємств щодо вибору ними цінових параметрів реалізації будівельного проекту;

 • подальший розвиток методології формування цінової політики будівельних підприємств;

 • розробка практичних рекомендацій з формування цінової політики будівельних підприємств;

 • уточнення підходів до визначення порядку фінансування БМР.

Об’єктом дослідження є діяльність будівельних підприємств.

Предмет дослідження – процес формування цінової політики будівельних підприємств.

Методи дослідження. У дисертації застосовувались такі методи і підходи:

 • системний та структурний аналіз – для дослідження сучасних умов ціноутворення у будівництві та формування цінової політики будівельних підприємств;

 • методологія управління проектами, економіко-математичне моделювання, математична статистика – для дослідження впливу часового фактора на вартість БМР та теоретичного обґрунтування цінової поведінки будівельних підприємств;

 • елементи інвестиційного та маркетингового аналізу – для розробки основ методологічного забезпечення формування цінової політики будівельних підприємств.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному й методологічному забезпеченні процесу формування цінової політики будівельних підприємств.

Вперше:

- розроблено теоретичну основу для формування цінової політики будівельних підприємств-підрядників, в рамках якої визначено, що: цінова політика підрядника формується під впливом ринкових факторів, опосередкованих ціновою політикою замовника; важливою складовою цінової політики підрядника є оптимізація терміну виконання БМР, виходячи з організаційно-технологічних критеріїв та вимог замовника з урахуванням впливу ефекту “людського фактора”;

- розроблено інструментарій цінової політики будівельних підприємств, основою якого є величина питомої доданої вартості.

Удосконалено:

- методологію оцінки вартості БМР шляхом посилення ролі елементів ринкового ціноутворення (через виділення об’єкта торгу у складі ціни БМР – доданої вартості) та впровадження елементів методології управління проектами (через урахування впливу часового фактора на вартість БМР).

^ Дістали подальший розвиток:

- теоретичні положення щодо врахування впливу часового фактора на вартість БМР;

- методологія формування цінової політики стосовно будівельних підприємств.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що:

 • напрацьовані в роботі пропозиції та положення частково враховані при розробці змін і доповнень до ДБН Д.1.1-1-2000 (відповідно до листа Держбуду України від 16.04.02 за № 7/7-350);

 • розроблені практичні рекомендації для будівельних підприємств з формування та реалізації цінової політики (акти впровадження по ВАТ “НПМК-4” №86 від 25.05.2004р., ЗАТ ПМК-2 №137 від 12.05.2004р., ТОВ “Нікопольська будівельно-комерційна фірма” №111 від 02.06.2004р.);

 • розроблені принципи й напрямки подальшого вдосконалення системи ціноутворення у будівництві;

 • визначено основні тенденції і закономірності процесу формування та розбудови підрядного ринку в Україні, принципи його функціонування в умовах трансформаційної економіки.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею, в якій автором особисто розроблено наукові положення, методологічні підходи та практичні рекомендації з формування цінової політики будівельних підприємств. Основні ідеї і розробки опубліковані без співавторів. З наукової праці, опублікованої у співавторстві, в дисертаційній роботі використані тільки ті ідеї та положення, які отримані автором особисто, що відзначено в списку опублікованих праць (поз. №8).

Апробація результатів дисертації. Результати, отримані в ході дисертаційного дослідження, доповідались і одержали позитивну оцінку на Міжнародній науково-практичній конференції “Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття” (м. Київ, березень 2000 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття” (м. Полтава, листопад 2001р.); 1-й Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми управління” (м. Київ, грудень 2001 р.); 5-й Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта” (м. Дніпропетровськ, березень 2002 р.); міжвузівській науково-практичній конференції “Нові технології в малому та середньому бізнесі” (м. Херсон, травень 2002 р.).

Публікації. Основні результати і висновки роботи знайшли відображення у 15 публікаціях загальним обсягом 4,35 друк.арк., серед яких особисто автору належать 4,3 друк.арк., у тому числі: 5 статей опубліковано в наукових фахових виданнях, 3 статті – в інших наукових виданнях, 7 публікацій – матеріали і тези доповідей на конференціях.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, загальних висновків та додатків, викладених на 147 сторінках комп’ютерного тексту, в тому числі містить 7 таблиць, 18 рисунків, список використаних джерел із 133 найменувань.
^

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі викладено актуальність роботи, сформульовано мету та завдання досліджень, показано наукову новизну й практичну цінність роботи.

У першому розділі “Загальна характеристика стану та середовища формування цінової політики будівельних підприємств” розглянуто теоретико-методологічні підойми та сучасні умови формування цінової політики будівельних підприємств. Виконано огляд літературних джерел за темою дисертації, зокрема, проаналізовані загальнотеоретичні аспекти проблеми ціноутворення і прикладні розробки з питань цінової політики підприємств, переважно у складі комплексу маркетингових заходів. Охарактеризовано стан системи ціноутворення у будівництві в Україні, визначено спільні для будівельних підприємств країни проблеми формування цінової політики, внаслідок яких виникла необхідність зміни методологічних підходів до формування ціни будівельно-монтажних робіт.

Далі в розділі розглянуті економічні, організаційно-технологічні та інституціональні умови формування цінової політики будівельних підприємств. Зокрема визначено, що економічні умови характеризуються процесами формування і розбудови підрядного ринку в Україні. На основі аналізу статистичних даних виділено два етапи формування цього ринку. На першому етапі (1992-1998 рр.) в ході процесів роздержавлення, корпоратизації і приватизації підприємств будівельного комплексу, а також диверсифікації джерел фінансування капіталовкладень в основному було сформоване конкурентне середовище в галузі. Але ці процеси розгорталися в умовах поглиблення системної економічної кризи в країні, наслідком якої стало безпрецедентне падіння обсягів виконаних БМР (більше ніж у 6 разів в 1998 р. порівняно з 1990 р.). У результаті задовольнявся в основному невідкладний попит на БМР (QБМРН ) в умовах простою значних потужностей будівельних підприємств ( В ), причому за ціною РН , що значно перевищувала рівноважну ціну РР (рис. 1). Це пояснюється, зокрема, жорстким контролем сфери ціноутворення з боку Держбуду, який лобіював інтереси підрядника з метою порятунку галузі. Через це попит (DI ) і пропозиція (SI ) на першому етапі були не еластичні за ціною.

Другий етап (з 1998 р.) характеризується розвитком підрядного ринку вже як системного утворення. У цей період деяка стабілізація економічної ситуації в країні, лібералізація політики Держбуду у сфері ціноутворення та інші фактори посилили еластичність попиту (DII ) і пропозиції (SII ), а ціна БМР, визначена за методологією Держбуду (РН ) , вже значно ближча до рівноважної РР (рис. 2).

Структурний аналіз підрядного ринку характеризує його елементи – попит, пропозицію і ціну БМР у їх взаємозв’язку. При цьому особлива увага приділяється ціні, розглядаються особливості її формування на етапах проектних робіт, укладання контракту підряду, реалізації проекту в контексті вирішення за допомогою ціни БМР важливої функції підрядного ринку – збалансування інвестиційних ресурсів і підрядних потужностей.


P Р

SI DII'


В SII

B

PH РР'

РН

РР

PP В' DII

DI

DI' QБМР QБМР

QБМРН QБМРН

Рис. 1. Стан підрядного ринку Рис. 2. Стан підрядного ринку

на І етапі формування на ІІ етапі формування


Організаційно-технологічні умови формування цінової політики будівельних підприємств визначаються головним чином впровадженням в будівельну практику методології управління проектами, причому цей процес в Україні має певні особливості. Він в основному визначається не внутрішніми потребами підвищення ефективності управління і організації будівельно-монтажних робіт, а зовнішніми умовами більш жорсткого характеру взаємовідносин між замовником і підрядником. За цих обставин ціна БМР розглядається як управлінський інструмент, за допомогою якого підрядник може максимізувати додану вартість у складі договірної ціни (навіть у випадку необхідності мінімізації договірної ціни в цілому). Це можливо за рахунок загального підвищення ефективності будівельного виробництва і перерозподілу витрат на користь структурних елементів договірної ціни, що складають додану вартість.

Інституціональні умови формування цінової політики будівельних підприємств визначаються державним регулюванням у сфері ціноутворення в будівництві. У розділі виконано ретроспективний аналіз еволюції регламентованої Держбудом України системи ціноутворення, виходячи з ролі і завдань цінових факторів у різних економічних умовах. Докладно розглянуто чинний варіант “Порядку визначення вартості будівництва” із змінами і доповненнями, якими враховані рекомендації науковців і практиків (у тому числі автора), зокрема відносно визначення накладних витрат і планового прибутку залежно від величини трудовитрат.

У цілому аналіз умов формування цінової політики будівельних підприємств підтверджує необхідність удосконалення методологічної бази ціноутворення в будівництві як основи цінової політики будівельних підприємств за такими напрямками:

 • подальша лібералізація системи ціноутворення в будівництві;

 • підвищення надійності оцінки вартості будівельно-монтажних робіт;

 • спрощення механізму оцінювання будівельно-монтажних робіт.

У другому розділі “Теоретичні засади цінової політики будівельних підприємств” розроблена вдосконалена система оцінки вартості будівельно-монтажних робіт, у тому числі запропоновані принципи врахування впливу часового фактора на вартість БМР та будівельного проекту в цілому, і на цій основі – теоретична база формування цінової політики будівельних підприємств у вигляді теорії поведінки учасників проекту.

Одним із завдань, що вирішуються удосконаленням методології оцінки вартості БМР, є нейтралізація викривлень, викликаних впливом організаційних та економічних факторів динаміки вартості БМР. Основні принципи удосконалення методології оцінки вартості БМР наступні:

 1. Економічно доцільна реструктуризація ціни БМР. Замість традиційної структури вартості БМР, що включає прямі витрати (у тому числі вартість будівельних матеріалів, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, основну заробітну плату) і накладні витрати (загальновиробничі й адміністративні витрати) у складі витратної частини та плановий прибуток, запроваджується нова. Елементами цієї нової структури ціни БМР є вартість будівельних матеріалів (у тому числі транспортна складова) і додана вартість. У них згруповано статті, що мають єдину економічну природу (плата за капітальні ресурси і плата за людські ресурси).

 2. Виділення предмету торгу в складі ціни БМР. Більш динамічним структурним елементом ціни БМР є додана вартість, бо вартість будівельних матеріалів вже визначена на інших ринках. Тому основою формування ціни БМР є визначення доданої вартості (ДВ) за формулою


, (1)

де – трудовитрати на одиницю j–го виду робіт;

rj – кількість (обсяг) j–го виду робіт;

Q – спеціальний коефіцієнт, що являє собою додану вартість, створювану одиницею трудовитрат, тобто питома додана вартість.

Оскільки Tj визначені ресурсними кошторисними нормами, rj – інвесторським кошторисом, предметом узгодження між замовником і підрядником (а отже, і предметом торгу) є питома додана вартість Q.

Використання такого потужного цінового інструменту, як питома додана вартість має практичне і теоретичне значення. З теоретичної точки зору питома додана вартість поєднує переваги витратної концепції вартості і концепції корисності, тому що є суб’єктивною оцінкою корисності об’єктивно необхідних витрат праці. З практичної точки зору застосування питомої доданої вартості створює можливості цінового маневру для майбутніх учасників будівельного проекту в процесі торгу.

Питома додана вартість БМР складається з двох компонентів:

 • середньої основної заробітної плати за 1 нормо-год. трудовитрат (пряма складова);

 • суми накладних витрат і нормального прибутку, що припадають на 1 нормо-год. (непряма, побічна складова).

Структура питомої доданої вартості БМР дозволяє зрозуміти природу її невизначеності подвійного роду. Ця невизначеність, по-перше, викликана кон’юнктурними коливаннями підрядного ринку, а по-друге, породжується впливом часового фактора, тобто залежністю вартості БМР від терміну їх виконання.

Невизначеність першого роду нейтралізується на етапі узгодження учасниками будівельного проекту договірної величини питомої доданої вартості як базового елемента договірної ціни БМР. У розділі наведено теоретичне обґрунтування рамочних параметрів для її визначення.

Нейтралізація невизначеності другого роду являє собою складне методологічне завдання підвищення надійності оцінки вартості БМР за рахунок урахування впливу залежності вартості БМР від терміну їх виконання. Здійснені у розділі дослідження характеру такої залежності показали, що вона хоч і є кореляційною, але дуже близька до функціональної.

Докладний структурний аналіз питомої доданої вартості БМР дозволяє визначити загальний вигляд функції Q(t):

, (2)

де а0, а1, а2, а4 – параметри, що характеризують питому вагу складових доданої вартості (Q), які змінюються відповідно до певних законів залежно від терміну будівництва;

а3 – параметр, що характеризує складнішу за пропорційну (степеневу) залежність від терміну будівництва.

Враховуючи, що величина параметра а2 мала у порівнянні з а0 , а1, а4 , вираз (2) можна спростити:

, (3)

Графічно вигляд функції ^ Q(t) буде наступним (рис 3).

Q


Q = f(t)


Q1

Q2

Qmin


t1 to t2 t


Рис. 3. Загальний вигляд функції Q=f(t)


де t0 – оптимальний з точки зору організаційно-технологічних можливостей підрядника термін виконання БМР, при якому Q = Qmin ;

t1, t2 – відповідно форсований і “розтягнутий” терміни виконання БМР, при яких відповідно Q1 і Q2 перевищать Qmin .

Отримана інформація про функцію Q(t) дозволяє вирішувати питання теоретичного обґрунтування цінової політики будівельного підприємства в рамках теорії поведінки учасників проекту. Дана теорія не є альтернативою відомим теоріям фірми (маржиналістській, менеджерській, біхевіористській), вона, скоріше, розвиває теорію фірми щодо сучасних умов господарської діяльності, зокрема розглядає стратегію поведінки у сфері ціноутворення підприємства, що працює в режимі реалізації проекту (в нашому випадку - будівельного). Вихідні положення теорії поведінки учасників проекту наступні:

 1. Цінова політика будівельного підприємства – підрядника розглядається як його поведінка відносно вибору вартісних і часових параметрів реалізації проекту залежно від цінової політики власника проекту (замовника).

 2. Вплив кон’юнктури підрядного ринку в значній мірі опосередковується ціновою політикою власника проекту.

 3. Важливим елементом цінової політики власника проекту є його власні вимоги щодо вартісних і часових параметрів реалізації проекту.

 4. Поведінка учасників проекту формалізована в графічних моделях у координатах “питома додана вартість БМР – термін реалізації проекту (виконання БМР)”. Вибір координат обумовлений відмінністю діяльності з реалізації проекту від звичайної виробничої діяльності, оскільки метою реалізації проекту є створення максимальної доданої вартості для власника проекту при певних вартісних і часових обмеженнях.

Можливі два варіанти цінової політики власника проекту: обмежувальна і заохочувальна. Розглядаючи обмежувальний варіант, можна виділити обмеження щодо вартості й обмеження щодо терміну виконання робіт. Якщо для власника проекту пріоритетними є вартісні параметри його реалізації, а часові параметри менш важливі, то крива граничного попиту на БМР зі сторони власника проекту MQD матиме вигляд горизонтальної прямої (попит на БМР абсолютно еластичний за терміном їх виконання). Крива питомої доданої вартості БМР підрядника одночасно є кривою його граничної пропозиції MQS (рис. 4).


Вартість


MQS


QД MQD

QФ

Qmin

t


tmin t0 tф tmax t

Рис. 4. Поведінка підрядника за жорстких вартісних обмежень з боку

власника проекту (стратегія QД – QФ max)

У наведеній на рис. 4 ситуації підрядник узгоджує як основу для формування договірної ціни БМР запропоновану власником проекту величину Q = QД , бо вона значно перевищує Qmin , розраховану підрядником для оптимального з організаційно-технологічної точки зору терміну t0 виконання БМР. Стратегія поведінки підрядника в цьому випадку буде спрямована на максимізацію надлишкової доданої вартості (QД – QФ max). Для цього підрядник буде намагатися погодити в якості договірного терміну виконання БМР t0 , при якому QФ = Qmin .

Але при виконанні БМР може статися перевищення t0 через вплив ефекту людського фактора. Сутність цього ефекту полягає в тому, що виконання виробничого завдання має тим більш стійку тенденцію до запізнення за термінами, чим більше це завдання насичене живою працею. У результаті QД – QФ може виявитися меншим за QД – Qmin . Щоб цього не допустити, підрядник повинен мінімізувати вплив ефекту людського фактора (переважно за рахунок підвищення ефективності менеджменту).

Якщо для власника проекту пріоритетними є часові параметри реалізації проекту і при цьому потрібний термін виконання БМР буде меншим, ніж оптимальний з точки зору організаційно-технологічних можливостей підрядника, то останній буде нарощувати потужності (рис. 5).


Вартість MQD


QД MQS'

MQS

QФ'

Qmin'

Qmin

t


t'0 t0 tФ' t


Рис. 5. Поведінка підрядника за жорстких часових обмежень

з боку власника проекту


На графіку крива граничного попиту власника проекту MQD через абсолютну нееластичність попиту за термінами виконання робіт матиме вигляд вертикальної прямої, яка і визначає потрібний термін виконання БМР. Нарощування підрядником потужностей з метою скорочення терміну робіт з t0 до t0' призведе до зменшення надлишкової питомої доданої вартості з QД – Qmin до QД – Qmin' . Але в цьому випадку підрядник вправі запросити QД' , яка більша за QД на величину Qmin' – Qmin . Слід зауважити, що нове значення Qmin' отримане не в результаті руху по кривій граничної пропозиції підрядника MQS , а переміщенням самої кривої в положення MQS' , викликане дією ефекту людського фактора. Тоді якщо підрядник не вкладеться в потрібний термін виконання БМР t0' , то це може призвести до значних втрат надлишкової питомої доданої вартості (на величину QФ' – Qmin' ).

Варіант заохочувальної цінової політики власника проекту поданий на рис 6.


Вартість


QД' MQS

QД

QДФ


QФ

Qmin MQD


tmin t0 tФ tmax t

Рис. 6. Поведінка підрядника за умови заохочувальної цінової

політики власника проекту


Власник проекту заохочує підрядника, збільшуючи ціну робіт (питому додану вартість як базовий елемент ціни робіт) в міру скорочення їх тривалості. Тому крива попиту власника проекту на БМР має від’ємний нахил. У цьому випадку, як видно з графіка, підрядник буде максимізувати надлишкову питому додану вартість шляхом вибору оптимального з точки зору власних організаційно-технологічних можливостей терміну виконання робіт. При цьому він повинен мати на увазі вплив ефекту людського фактора, який може проявитись у запізненні за термінами виконання робіт і, відповідно, втраті надлишкової питомої доданої вартості.

У цілому теорія поведінки учасників проекту являє собою обґрунтування вибору підрядником вартісних і часових параметрів реалізації будівельного проекту.

У третьому розділі “Прикладні аспекти формування та реалізації цінової політики будівельних підприємств” визначено, що процес формування і реалізації цінової політики будівельного підприємства відбувається в рамках певного алгоритму (рис. 7). Наведено докладний аналіз кожного етапу і кожного кроку цього алгоритму. Детально проаналізовані можливі цільові орієнтири й конкретні цілі цінової політики підрядника, процес вибору цільових комбінацій. Далі досліджено різні варіанти цінової політики власника проекту, включаючи різні типи комбінованої цінової політики. Розглянуто можливі варіанти цінових стратегій підрядника і умови вибору цінової стратегії для конкретного будівельного проекту на прикладі комбінованої цінової політики власника проекту з жорсткими вартісними і м’якими часовими обмеженнями, наведені рекомендації з методичного забезпечення формування договірної ціни БМР.


1 етап


2 етап

ні


так


3етап


Рис. 7. Схема алгоритму формування та реалізації цінової

політики будівельного підприємства


Зроблено висновок, що конкретним продуктом цінової політики будівельного підприємства є цінова складова контракту підряду, що містить:

 • договірну ціну БМР і принципи її формування (тобто оцінку вартості БМР і методику її уточнення в ході реалізації будівельного проекту), що структурована в розрізі вартісних складових, окремих етапів і конструктивів;

 • термін виконання БМР з розподілом на окремі етапи;

 • план фінансування БМР в розрізі окремих етапів.

Важливим питанням методики формування і реалізації цінової політики є вибір цінових інструментів. Питанню інструментарію цінової політики підприємства присвячено окремий підрозділ, в якому наведені конкретні рекомендації щодо використання основного цінового інструменту – питомої доданої вартості, і допоміжних цінових інструментів, зокрема поправочних коефіцієнтів для урахування часового фактора.

Питанням фінансування також присвячений окремий підрозділ. У ньому, зокрема, вказується, що хоча порядок оплати виконаних БМР прямо не впливає на їх ціну, опосередковано він може породжувати потенціальні втрати чи здобутки через зміну вартості грошей у часі. Це пояснюється тим, що грошовий потік оплати БМР і вартісний потік виконання БМР, як правило, не співпадають у часі, в основному через нерівномірність останнього. Порівняння траєкторій цих потоків за допомогою дисконтування допоможе оптимізувати порядок оплати виконаних БМР. З цієї метою вводиться коефіцієнт адекватності грошового потоку, що визначається за формулою


, (4)


де PVГ – дисконтований грошовий потік оплати БМР;

PVB – дисконтований вартісний потік виконання БМР;

Р – договірна ціна БМР.

Для того, щоб будівельний проект був фінансово стійким, коефіцієнт адекватності грошового потоку повинен бути більшим або дорівнювати нулю. Таким чином, цей коефіцієнт є допоміжним ціновим інструментом, а його використання надає закінченості зусиллям підрядника у сфері цінової політики.


ВИСНОВКИ

У дисертації наведено узагальнення і нове вирішення наукової задачі – теоретичного обґрунтування і методологічного забезпечення формування цінової політики будівельних підприємств, що виявляється в наступному:

 1. Досліджено стан процесів ціноутворення і формування цінової політики підприємств в Україні, вивчено теоретико-методологічні проблеми в цій сфері. Зважаючи на недостатнє забезпечення вказаних процесів у будівельній галузі, зроблено висновки щодо необхідності теоретичного обґрунтування та розробки практичних рекомендацій з питань формування цінової політики будівельних підприємств.

 2. Враховуючи зростання актуальності ефективної цінової політики у зв’язку з поглибленням процесу ринкових перетворень в країні, виконано аналіз умов формування цінової політики будівельних підприємств, зокрема економічних, організаційно-технологічних, інституціональних, що в сукупності мають вирішальний вплив на цінову поведінку підприємств будівельної галузі. Встановлено, що економічні умови характеризуються формуванням та розвитком підрядного ринку, що привело до якісних змін механізму ціноутворення в будівництві, організаційно-технологічні умови визначаються запровадженням в будівельну практику системи управління будівельними проектами, а інституціональні умови являють собою систему державного регулювання ціноутворення в будівництві.

 3. З метою розбудови теоретичної бази процесу формування цінової політики будівельних підприємств на основі аналізу умов цього процесу встановлено напрямки вдосконалення існуючої методології ціноутворення на БМР, а саме: лібералізація, спрощення та підвищення надійності оцінювання вартості БМР.

 4. Розроблено концепцію удосконалення методології оцінки вартості БМР, яка частково або повністю нейтралізує організаційні й економічні фактори, вплив яких призводить до відхилення фактичної ціни БМР від прогнозованої. Концепція передбачає:

  • посилення елементів ринкового ціноутворення через виділення як об’єкта торгу доданої вартості у складі ціни БМР;

  • впровадження елементів методології управління проектами через урахування впливу часового фактора на вартість БМР з метою підвищення надійності оцінки вартості БМР і створення ефективних важелів управління процесом реалізації будівельного проекту.

 1. У розвиток концепції вдосконалення методології оцінки вартості БМР визначено характер та досліджено залежність вартості БМР від терміну їх виконання.

 2. Розроблено теорію поведінки учасників проекту, що є теоретичним підґрунтям процесу формування цінової політики будівельних підприємств. Ця теорія визначає цінову поведінку підрядників, що формується під впливом економічних та організаційно-технологічних факторів, опосередкованих ціновою політикою замовника.

 3. Розроблено алгоритм процесу формування та реалізації цінової політики будівельних підприємств. Проаналізовано основні етапи цього процесу – визначення цілей цінової політики, вибір цінових стратегій, узгодження цінової складової контракту підряду, управління ціною у процесі реалізації проекту.

 4. Визначено основні й допоміжні цінові інструменти будівельного підприємства, зокрема основний ціновий інструмент – величину питомої доданої вартості, запропоновано рекомендації щодо їх використання.

 5. Розроблено рекомендації з оптимізації плану фінансування БМР з метою раціонального розміщення грошових потоків оплати БМР у часі.

 6. Результати дисертаційного дослідження можуть широко використовуватися в діяльності будівельних підприємств країни, що сприятиме підвищенню ефективності функціонування ринкового механізму, поліпшенню якості управління будівельними проектами, раціональному використанню інвестиційних коштів, зниженню трансакційних витрат у будівництві.^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРАЦІЇ

Статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України:

1. Конащук В.Л. Формування цінової політики будівельних підприємств // Науково-практичний журнал “Регіональні перспективи”. – 2001.-5-6. – С. 101-103.

2. Конащук В.Л. Управління будівельними проектами: теоретичні аспекти формування цінової політики будівельних підприємств // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. Сб. науч. тр. Института экономики промышленности НАН Украины. – Донецк, 2002. – С. 176-179.

3. Конащук В.Л. Вплив часового фактора на динаміку вартості будівельно-монтажних робіт // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 145. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 8-13.

4. Конащук В.Л. Практичні аспекти цінової політики будівельного підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 167. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 66-72.

 1. Конащук В.Л. Теорія поведінки учасників проекту // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 189. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 879-890.

Статті та тези в інших наукових виданнях:

6. Конащук В.Л. Проблеми ціноутворення в умовах формування підрядного ринку в Україні // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ч.2. – К., 2000. – С. 99-100.

7. Конащук В.Л. Экономические аспекты управления строительными проектами // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2000. – С. 98-101.

8. Конащук В.Л., Оскома Е.В. Некоторые аспекты повышения надежности оценки стоимости строительно-монтажных работ // Вісник ПДАБА. – 2000.-№12. – С.41-45 (автором дисертаційної роботи запропоновано підходи до вирішення проблеми підвищення надійності оцінок вартості БМР).

9. Конащук В.Л. Управління реальними проектами в промисловому бізнесі: цінова складова і організація фінансування // Економіка України: реалії, перспективи розвитку ринкових відносин. Міжвідомчий науковий збірник. Т.20. – К., 2000. – С. 222-225.

10. Конащук В.Л. Ефективність сільськогосподарського виробництва та проблеми забезпечення інвестиційного процесу в агропромисловому комплексі // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 54. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. – С. 79-81.

11. Конащук В.Л. Ринкові перетворення у будівельній галузі і управління будівельними проектами // Теорія і практика перебудови економіки. Збірник наукових праць. Черкаського інженерно-технологічного інституту. – Черкаси, 2001. – С. 179-181.

12. Конащук В.Л. Аналіз впливу умов діяльності будівельних підприємств на формування їх цінової політики // Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Т. 1.- Полтава, 2001. – С. 70-71.

13. Конащук В.Л. Управління будівельними проектами – нова парадигма менеджменту будівельних організацій // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління”. – К.: Політехніка, 2001. – С. 94-395.

14. Конащук В.Л. Факторний аналіз динаміки вартості будівельно-монтажних робіт // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2002”. Т. 11. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 18-19.

15. Конащук В.Л. Мале підприємництво та інституціональне забезпечення інвестиційного процесу // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Нові технології в малому та середньому бізнесі”. – Херсон, 2002. – С. 47-50.

АНОТАЦІЯ


Конащук В. Л. Організаційно-економічний механізм формування цінової політики будівельних підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.03. – економіка будівництва. – Харківська національна академія міського господарства, Харків, 2004.

Дисертаційна робота присвячена створенню теоретичних і практичних засад нових підходів до формування цінової політики будівельних підприємств. Робота містить сукупність теоретичних і методологічних положень з удосконалення існуючої системи ціноутворення в будівництві як базового елемента цінової політики будівельних підприємств. Вдосконалена методологія передбачає кількісну оцінку доданої вартості, створеної підрядною організацією, залежно від трудовитрат, і вартісну оцінку її залежно від кон’юнктури підрядного ринку та суб’єктивних факторів за допомогою принципово нового цінового інструменту – питомої доданої вартості. Досліджено вплив часового фактора на вартість будівельно-монтажних робіт, опосередкований через функціональну залежність величини питомої доданої вартості від терміну виконання робіт. Розроблено теоретичні положення щодо вибору будівельним підприємством вартісних і часових параметрів виконання робіт залежно від цінової політики замовника. Розроблено алгоритм та адаптовані до потреб практики рекомендації з формування цінової політики будівельних підприємств.

^ Ключові слова: цінова політика будівельних підприємств, ціноутворення у будівництві, підрядний ринок, вартість будівельно-монтажних робіт, питома додана вартість, трудовитрати, часовий фактор.

АННОТАЦИЯ

Конащук В.Л. Организационно-экономический механизм формирования ценовой политики строительных предприятий – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.07.03 – экономика строительства. – Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков, 2004.

Диссертационная работа посвящена разработке теоретических и практических основ новых подходов к формированию ценовой политики строительных предприятий. В условиях дальнейшего развития рыночной реформы в Украине роль ценовых факторов в деятельности предприятий усиливается. Особое значение имеет механизм ценообразования в строительной отрасли, занимающий центральное место в сфере воспроизводства основных фондов, обеспечения функционирования инфраструктуры. Поэтому четко выверенная, разработанная на научных принципах ценовая политика строительных предприятий является мощным инструментом повышения эффективности строительного комплекса в целом, что и определяет актуальность диссертационной работы.

В работе исследованы условия формирования ценовой политики строительных предприятий, а именно: экономические, определяемые процессом формирования и развития подрядного рынка; организационно-технологические, определяемые перестройкой организации и управления строительным производством в ходе внедрения в строительную практику системы управления строительными проектами; институциональные, определяемые государственным регулированием в сфере ценообразования в строительстве. В итоге сделан вывод о необходимости дальнейшего совершенствования методологии ценообразования в строительстве как базы для формирования ценовой политики в направлениях либерализации регламентируемой Госстроем системы ценообразования, ее упрощения и повышения надежности оценки стоимости строительно-монтажных работ.

Работа содержит совокупность теоретических и методологических положений по совершенствованию существующей системы ценообразования в строительстве. Сущность такого совершенствования состоит в экономически целесообразной реструктуризации цены строительно-монтажных работ на однородные по экономическому происхождению составляющие: стоимость строительных материалов (оценка капитальных ресурсов) и добавленная стоимость, включающая основную заработную плату, стоимость эксплуатации строительных механизмов, накладные расходы и прибыль (оценка людских ресурсов). Таким образом, усовершенствованная методология предусматривает количественную оценку добавленной стоимости, созданной подрядной организацией, в зависимости от трудозатрат на производство работ, и стоимостную оценку ее в зависимости от конъюнктуры подрядного рынка и субъективных факторов, при помощи нового ценового инструмента – удельной добавленной стоимости. То есть, удельная добавленная стоимость, характеризуя динамичную часть цены подрядных работ, является базой для ее формирования.

Исследовано влияние временного фактора на стоимости строительно-монтажных работ в виде функциональной зависимости удельной добавленной стоимости от сроков выполнения работ. На базе данного исследования выполнено теоретическое обоснование ценового поведения строительного предприятия при реализации строительного проекта, то есть, принципов выбора строительным предприятием стоимостных и временных параметров выполнения строительно-монтажных работ в виде графической формализации ценового поведения подрядной организации в системе координат «удельная добавленная стоимость - срок выполнения работ». Определено, что основным мотивом ценового поведения подрядчика является максимизация избыточной удельной добавленной стоимости, представляющей собою разницу между договорной и фактической величинами удельной добавленной стоимости.

Получила дальнейшее развитие методология формирования ценовой политики. Разработан алгоритм формирования и реализации ценовой политики строительного предприятия, проанализированы этапы и конкретные шаги предприятия в рамках этого алгоритма, в частности, выбор целей ценовой политики, анализ ценовой политики заказчика, выбор ценовой стратегии и т.д. Разработаны методические рекомендации по использованию ценового инструментария, в том числе приведены рамочные параметры для определения удельной добавленной стоимости в различных экономических условиях, направления оптимизации сроков выполнения работ и т.д. Уточнены подходы к оптимизации порядка финансирования строительно-монтажных работ на основе сравнения дисконтированного денежного потока оплаты за выполненные строительно-монтажные работы и дисконтированного стоимостного потока выполнения строительно-монтажных работ.

^ Ключевые слова: ценовая политика строительных предприятий, ценообразование в строительстве, подрядный рынок, стоимость строительно-монтажных работ, удельная добавленная стоимость, трудозатраты, временной фактор.


ABSTRACTS

V. L. Konashchuk Economic and organizational mechanism of forming pricing policy in construction enterprises. – Manuscript.

Dissertation for receiving Candidate degree in Economics, specialty: 08.07.03 Economics of Construction. – Kharkiv National Academy of Municipal Economy, Kharkiv, 2004.

The dissertation is devoted to creation of theoretical and practical basis for new approaches in forming pricing policy of construction enterprises. The dissertation contains the complex of theoretical and methodological propositions dealing with the improvement of existing system of price formation in construction as the main enterprises pricing policy. The improved methodology provides the quantitative evaluation of added value, created a building organization, depending on labour expenses; and its qualitative evaluation in accordance with market conjuncture and subjective factors. The influence of the terms of building works realization of building and mounting works is investigated. This influence depends from the functional connection of value added ratio and terms of construction. The theoretical propositions dealing with the building enterprise choice of the value and times parameters of works realization are developed. These propositions are depended from the price policy building owner. The order and the recommendations of pricing policy formulation of building enterprise are developed.

Key words: pricing policy in construction; price formation in construction; building and mounting works; added value; labour expenses; contract market; temporal factor.

Схожі:

Конащук вадим Леонтійович iconМетодичні вказівки з філософії для аспірантів та
Петрушенко Віктор Леонтійович (загальна редакція, тематика лекційного курсу, плани семінарських занять, рекомендації до написання...
Конащук вадим Леонтійович iconБалабко Олег Валентинович Теліженко О. М. Брик Вадим Іванович Валенкевич Л. П

Конащук вадим Леонтійович iconВіктор Леонтійович Петрушенко
Лише філософія, позаяк вона поширюється на все доступне людському пізнанню, відрізняє нас від дикунів та варварів, І кожен народ...
Конащук вадим Леонтійович iconВіктор Леонтійович Петрушенко
Лише філософія, позаяк вона поширюється на все доступне людському пізнанню, відрізняє нас від дикунів та варварів, і кожен народ...
Конащук вадим Леонтійович iconД. А. Бабій менеджмент зовнішньоекономічної діяльності навчально-методичний посібник
...
Конащук вадим Леонтійович iconПрофессор   Вадим Садовский
Он был выдающимся отечественным философом и логиком и очень многое сделал для возрождения российской философии и логики. Прошу Вас...
Конащук вадим Леонтійович iconЗатверджено: Заст директора з нпр канд техн наук, проф. Г. Г. Гаркуша 24 вересня 2012 р. Питання дО контрольної роботи з дисципліни «Радіонавігаційні прилади»
«Радіонавігаційні прилади» для спеціальності «Судноводіння» викладач: доц. Ханько Вадим Вікторович
Конащук вадим Леонтійович iconМатериалы конференции 26 апреля 2011 г. Кривой рог министерство просвещения и науки, молодежи и спорта украины криворожский технический университет
Щекин Вадим Петрович в и о зав каф энерго и ресурсосбережения, канд техн наук, доц., Лауреат премии Президента Украины
Конащук вадим Леонтійович iconО. С. Попова каптур Вадим Анатолійович удк 621. 391: 004. 732: 004. 057. 4 Механізм організації віртуальних каналів в однорангових ethernet мережах 05. 12. 02 телекомунікаційні системи та мережі Автореферат
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Конащук вадим Леонтійович iconО. С. Попова каптур Вадим Анатолійович удк 621. 391: 004. 732: 004. 057. 4 Механізм організації віртуальних каналів в однорангових ethernet мережах 05. 12. 02 телекомунікаційні системи та мережі Автореферат
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи