Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) icon

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НазваWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Дата02.07.2012
Розмір93.3 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЛЮТИЙ 2009 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28.8

Ш37

Шевченко О.О. Функціональна анатомія серцево-судинної системи: навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації / О.О.Шевченко. – К.: Олімпійська літ., 2008. - 184 с.

Кільк. прим.: 20 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


4

Л73

Локес П.І. Лікарські рослини: підручник для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації / П.І.Локес, І.Г.Панасенко. – К.: Кондор, 2009. - 326 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

Л84

Лукомский И.В. Физиотерапия. Лечебная физкультура. Массаж: учебник для медицинских училищ и колледжей / И.В.Лукомский, И.С.Сикорская, В.С.Улащик. – 2-е изд., испр. - Минск: Выш. школа, 2008. - 384 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА. ПОЛІТИКА. ПРАВО


60

Е45

Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект / ред. В.В.Москаленко. – К.: Укр. центр політ. менеджменту, 2008. - 336 с. - (Бібліотека журналу "Соціальна психологія").

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


60

С69

Соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах: навчально-тренінговий модуль із підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / авт.-упоряд. І.Д.Звєрєва, Ж.В.Петрочко, Л.І.Козуб. [та ін.]. – К.: Держсоцслужба, 2008. - 300 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


60

С91

Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Політичний менеджмент: спецвипуск: [статті та повідомлення учасників міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми політичного менеджменту», Київ, 15-16 жовтня 2008 р.]. – К.: Укр. центр політ. менеджменту, 2008. - 364 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


66.6

П50

Політичні партії України: [довідник]: в 3 т. / уклад. Ю.Шайгородський. – К.: Укр. центр політ. менеджменту, 2005. - Т. 1. - 876 с.; Т. 2. - 900 с.; Т. 3. - 872 с.;

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


88

К68

Коробейников Г.В. Психофизиологическая организация деятельности человека: монография / Г.В.Коробейников. - Белая Церковь, 2008. - 138 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

Л50

Петр Францевич Лесгафт: главные труды / комментарии профессоров В.А.Таймазова, Ю.Ф.Курамшина, А.Т.Марьяновича. – СПб.: Печатный Двор, 2006. - 720 с.: ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75

С48

Слобожанський науково-спортивний вісник: зб. наук. ст. / ХДАФК. – Х., 2008. – Вип. 3. - 196 с.; Вип. 4. - 268 с. - Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.07

В49

Виноградов В.Е. Стимуляция работоспособности и восстановительных процессов в тренировочной и соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов: монография / В.Е.Виноградов. - Киев: Славутич-Дельфин, 2009. - 368 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.09

Л35

Левенець В.М. Спортивна травматологія: навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / В.М.Левенець, Я.В.Лінько. – К.: Олімпійська літ., 2008. - 216 с.

Кільк. прим.: 25 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.10

В61

Вовк В.М. Преемственность физического воспитания учащейся и студенческой молодежи: монография / В.М.Вовк; Восточный НУ им. В.Даля.- Луганск: СНУ им. В.Даля, 2004.- 336 с.: ил.- библиогр. 265 назв.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Є33

Єдина спортивна класифікація України на 2002-2006 рр. Ч. 3. Види спорту інвалідів / укл. М.В.Тищенко; Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту. – К.: Олімпійська літ., 2003. - 92 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

З-46

Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях: 1 международная научная конференция (25 ноября 2008 года) / ред. С.С.Ермаков; Харьковская ГАДИ. - Белгород; Красноярск; Харьков, 2008. - 112 с. - Укр., рус. яз.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. науч. тр. / ред. С.С.Ермаков; ХХПИ. - Харьков, 2008. - № 5. - 116 с.; № 6. - 136 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Физкультурное образование: международный опыт и перспективы развития: материалы всеукр. юбилейной науч. конф. с международным участием (Симферополь, 11-12 декабря 2008 года) / ред. Ю.А.Буков, С.В.Погодина, Е.Ю.Грабовская [и др.]; Таврийский НУ им. В.И.Вернадского. - Симферополь, 2008. - 170 с.- Укр., рус. яз..

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

О-72

Осадчая Т.Ю. Физическое воспитание школьников в США: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.Ю.Осадчая, И.Г.Максименко. - Киев: Олимпийская лит., 2008. - 144 с.

Кільк. прим.: 20 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.13

А57

Альошина А.І. Лабораторні роботи зі спортивної метрології / А.І.Альошина. - Луцьк, 2007. - 66 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.13

Д33

Денисова Л.В. Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений физ. воспитания и спорта / Л.В.Денисова, И.В.Хмельницкая, Л.А.Харченко. - Киев: Олимпийская лит., 2008. - 128 с.

Кільк. прим.: 20 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.14

П24

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наук. монографія: [зб. наук. пр.] / ред. С.С.Єрмаков; ХДАДМ (ХХПІ). – Х., 2008. - № 10. - 160 c.; № 11. - 228 c.; № 12. - 162 c.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.14

П24

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наук. монографія: [зб. наук. пр.] / ред. С.С.Єрмаков; ХДАДМ (ХХПІ). – Х., 2009. - № 1. - 228 c.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.3(2)

Т14

Таймазов В.А. Петр Францевич Лесгафт. История жизни и деятельности / В.А.Таймазов, Ю.Ф.Курамшин, А.Т.Марьянович. – СПб.: Печатный Двор, 2006. - 480 с.: ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(0)90

С65

Сорока М. З Олімпії до Афін - через Україну / М.Сорока. – К.: Київська правда, 2005. - 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.717.5

Ш95

Шульга Л.М. Оздоровче плавання: навч. посібник для студентів вищих закладів фізичного виховання і спорту / Л.М.Шульга. - К: Олімпійська літ., 2008. - 232 с.: іл.

Кільк. прим.: 50 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


Д

Ж73

Жирнов А.В. Совершенствование техники гребли квалифицированных байдарочников на основе моделирования кинематической структуры движений: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: 24.00.01 / А.В.Жирнов; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 180 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

П44

Подлесний О.І. Самоконтроль у фізичному вихованні як засіб підвищення мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів-судноводіїв: дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / О.І.Подлесний; НУФВСУ; Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного. – К., 2008. - 232 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А44

Акулова К.Ю. Педагогические условия формирования у студентов готовности к самопознанию в процессе физического воспитания: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / К.Ю.Акулова; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – М., 2006. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А62

Амир Сейфаддини Мохаммед Реза. Биомеханические закономерности выполнения ударов ногой по мячу в футболе: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 01.02.08 / Амир Сейфаддини Мохаммед Реза; Белорусский государственный университет физической культуры. - Минск, 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б87

Бриллиантова О.О. Нормирование объемов нагрузок на академических занятиях по физической культуре для студентов вузов в различные сезоны года: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.О.Бриллиантова; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. - Краснодар, 2009. 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В12

Вавилов А.Л. Влияние групповой интеграции и индивидуальной подготовленности баскетболистов на эффективность командных действий: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.Л.Вавилов; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2009. - 28 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В75

Воробьева Е.В. Проектирование модели творческой деятельности в процессе подготовки специалистов высших учебных заведений физической культуры и спорта: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08 / Е.В.Воробьева; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – М., 2009. - 50 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г52

Гладенкова В.П. Индивидуализация физической подготовки студентов технического университета на основе конституционной идентификации: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.П.Гладенкова; Московская государственная академия физической культуры. - Малаховка, 2009. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ж73

Жирнов О.В. Удосконалення техніки веслування кваліфікованих байдарочників на основі моделювання кінематичної структури рухів: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / О.В.Жирнов; НУФВСУ. – К., 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

Ж91

Журавлева С.Н. Психолого-педагогические особенности формирования имиджа женщин в условиях активного шейпинга: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 13.00.04 / С.Н.Журавлева; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

З-17

Зайко Д.С. Индивидуализация специальной физической подготовки прыгунов в высоту с учетом особенностей дугообразного разбега: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Д.С.Зайко; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгвфта. - СПб., 2009. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М71

Мінін В.В. Реакції серцево-судинної і центральної нервової систем на вестибулярні подразнення у боксерів з різним рівнем вестибулярної стійкості: автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / В.В.Мінін; Таврійський НУ ім. В.І.Вернадського. - Сімферополь, 2007. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П44

Подлесний О.І. Самоконтроль у фізичному вихованні як засіб підвищення мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів-судноводіїв: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / О.І.Подлесний; НУФВСУ. – К., 2008. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П96

Пятахин А.М. Повышение оздоровительной направленности физического воспитания младших школьников на основе дифференцированного подхода: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.М.Пятахин; Московская государственная академия физической культуры. - Малаховка, 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С14

Садым А.М. Формирование когнитивных компонентов саморегуляции поведения у детей младшего школьного возраста средствами физического воспитания: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 13.00.04 / А.М.Садым; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. - Краснодар, 2009. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ф95

Фураев В.А. Формирование двигательных действий прыжковой направленности с учетом их динамической структуры: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.А.Фураев; Московская государственная академия физической культуры. - Малаховка, 2009. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ш68

Шлапаченко О.А. Корекція рухової активності та пізнавальних процесів у дітей 5-8 років з ДЦП в умовах санаторно-курортного лікування з використанням рухливих ігор: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / О.А.Шлапаченко; Львівський державний університет фізичної культури. - Львів, 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ю18

Южикова О.С. Комплексные модельные характеристики спортивной подготовленности и морфофункционального состояния юных брассисток на этапе углубленной специализации: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.С.Южикова; Московский государственная академия физической культуры. - Малаховка, 2009. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)
Схожі:

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. : Республика, 2006. – 592 с. : ил
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко. Киев, 2005. 48 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Гарматин, А. Учимся работать на компьютере / А. Гарматин. – Ростов-на-Дону : Владис, 2002. – 384 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Форняк, Н. М. Фізіологія людини І тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Сядро, В. В. 100 знаменитых загадок природы / В. В. Сядро, Т. В. Иовлева, О. Ю. Очкурова. – Харьков : фолио, 2008. – 512 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Казначеев В. П. Адаптация и конституция человека / В. П. Казначеев, С. В. Казначеев. Новосибирск: Наука, 1986. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми: навч посібник / В. Р. Кучеренко, В. А. Кар-пов, О. С. Маркітан. – К.: Знання, 2006. 424...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Деминская Л. А. Курс лекций по физиологии: учеб пособие / Л. А. Деминская; дгизфвиС. - донецк: Вега-Принт, 2007. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", "Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Специальная психология" / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи