Інструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу icon

Інструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу
Скачати 412.54 Kb.
НазваІнструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу
Сторінка1/4
Дата02.07.2012
Розмір412.54 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Інструкція

щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа

та його представлення рейтинговій комісії ДонДУУ


I. Заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа.

1. Вказати повністю своє прізвище, ім`я та по-батькові (державною мовою і в родовому відмінку).

2. Вводити поступово необхідні дані у відповідні клітинки стовпчику «Значення (кількість балів)» спочатку до розділу «Показники кваліфікаційного потенціалу викладача», що розкриває його накопичений і реалізований потенціал, який підтверджується документально (трудовою книжкою, атестатами, свідоцтвами, сертифікатами, дипломами, грамотами тощо), а потім до розділу «Показники активності та результативності роботи викладача за основними напрямками діяльності», що відображає фактичні результати роботи науково-педагогічного працівника за окремий навчальний рік в конкретній галузі – навчальній, методичній, науковій, організаційній і виховній.

Увага! Після введення до відповідної клітинки необхідних даних (фактичного кількісного значення певного показника) АВТОМАТИЧНО підсумовується загальна кількість балів за кожний блок, підраховуються рейтинги «КПВ» і «АРД» окремо, а насамкінець виводиться абсолютний рейтинг викладача (АРВ).

Для забезпечення коректної і чіткої роботи системи розрахунку загальної кількості балів за конкретним блоком показників обох розділів зверніть особливу увагу на характер і сутність значення, яке проставляється у відповідній клітинці. Це означає, що переважно враховується не загальний обсяг того чи іншого виду діяльності, а кількість заходів або окремих складових певного виду діяльності.

Детально це розкривається у наведених нижче схемах внесення даних і прикладах.

^ 1). Показники кваліфікаційного потенціалу викладача

1. Посада, яку обіймає викладач.^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

1.1

Завідувач кафедри

1 повна ставка

25

1.2

Професор

1 повна ставка

20

1.3

Доцент

1 повна ставка

15

1.4

Старший викладач

1 повна ставка

10

1.5

Викладач

1 повна ставка

5

1.6

Асистент

1 повна ставка

3

Викладач проставляє ту кількість балів, яка відповідає його штатній (основній) посаді. В разі сумісництва (для штатних внутрішніх сумісників) вживається коефіцієнт, який відображає долю ставки викладача (0,25; 0,33; 0,5; 0,75; 1,0 повної ставки).

Приклад:

1. Посада, яку обіймає викладач

1.1

Завідувач кафедри

 

1.2

Професор

 

1.3

Доцент

 

1.4

Старший викладач

10

1.5

Викладач

 

1.6

Асистент

 

Кількість балів за блок

1,00

^ 2. Наявність наукового ступеня, вченого звання.

Науковий ступінь, вчене звання, наявність яких документально підтверджується дипломом, атестатом, оцінюються наступною кількістю балів, які (або сума яких) проставляються у бланку:

- доктор наук - 10 балів;

- професор - 10 балів;

- кандидат наук - 5 балів;

- доцент - 5 балів.^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

2.1

Доктор наук, професор

Диплом + атестат


10 + 10 = 20

2.2

Доктор наук, доцент / Кандидат наук, професор

10 + 5 або 5 + 10 = 15

2.3

Кандидат наук, доцент

5 + 5 = 10

2.4

Кандидат наук (без вченого звання)

Диплом

5

2.5

Доцент (без наукового ступеня)

Атестат

5

2.6

Відсутність і наукового ступеня, і вченого звання
0

Приклад:

2. Наявність наукового ступеня, вченого звання

2.1

Доктор наук, професор

 

2.2

Доктор наук, доцент / Кандидат наук, професор

15

2.3

Кандидат наук, доцент

 

2.4

Кандидат наук (без вченого звання)

 

2.5

Доцент (без наукового ступеня)

 

2.6

Відсутність і наукового ступеня, і вченого звання

 

^ Кількість балів за блок

4,50

3. Стаж науково-педагогічної роботи і підвищення кваліфікації.^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

3.1

Загальний стаж безпосередньо науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах

Повний

навчальний рік

(12 місяців)

1

Значення в клітинці дорівнює загальній кількості років. Для підрахування загального стажу безпосередньо науково-педагогічної роботи в системі вищій освіті (на підставі даних трудової книжки) враховується лише діяльність у вищих навчальних закладах на посадах, вказаних в п. 2 ст. 48 Закону України «Про вищу освіту». Кожний повний навчальний рік (12 місяців) дорівнює 1. В разі неповного навчального року кількість відпрацьованих місяців поділяється на 12 (наприклад, 5 : 12 = 0,4), що додається до повної кількості років.

3.2

Стаж науково-педагогічної роботи на посаді, яку зараз обіймає викладач

Повний місяць

0,2

Вказується загальна кількість місяців перебування на посаді, відповідно до якої викладач заповнює індивідуальний рейтинг-лист. Обчислення стажу здійснюється з дати призначення на посаду, про яку звітує викладач (згідно даних трудової книжки), до дати заповнення бланку.

3.3

Підвищення кваліфікації, що підтверджено документально:

- здобування наукового ступеня;

- навчання на курсах підвищення кваліфікації або участь в спеціалізованих семінарах;

- стажування в іншому ВНЗ або певній організації, установіОдин рік

Одні курси або один семінар


Одне стажування5

3


2

Щодо підвищення кваліфікації, яке здійснюється різними шляхами, то по кожній позиції вказується загальна кількість кожного з видів (форм) підвищення кваліфікації.

Приклад:

3. Стаж науково-педагогічної роботи і підвищення кваліфікації

3.1

Загальний стаж безпосередньо науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах

10,4

3.2

Стаж науково-педагогічної роботи на посаді, яку зараз обіймає викладач

15

3.3

Підвищення кваліфікації:

 

- здобування наукового ступеня;

1

- навчання на курсах підвищення кваліфікації або участь в спеціалізованих семінарах;

2

- стажування в іншому ВНЗ або певній організації, установі

1

^ Кількість балів за блок

2,64

4. Суспільне визнання кваліфікації і досягнутих результатів.

По кожній позиції вказується фактична кількість конкретних видів (форм) суспільного визнання кваліфікації і досягнутих результатів. Ця кількість визначається отриманими протягом звітного навчального року нагородами, преміями, дипломами, іншими офіційними документами (посвідченнями, свідоцтвами, витягами з наказу тощо) і членством (на повну ставку) у відповідних академіях.^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

4.1

Членство в НАН України, інших міжнародних, закордонних та галузевих академіях наук (наявність відповідного вченого звання)

Ставка

Академік НАН Ук-раїни, інших міжна-родних або закор-донних академій наук – 25

Член-кореспондент НАН України, ін-ших міжнародних або закордонних академій наук – 20

Академік галузевої академії наук – 10

Член-кореспондент галузевої академії наук – 5

4.2

Звання «Заслужений працівник освіти», «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений тренер України» та інші подібні почесні звання державного рівня

1 нагорода

15

4.3

Звання за спортивні досягнення («Майстер спорту», «Кандидат у майстри спорту» тощо) або звання судді відповідної категорії (міжнародної, національної)

1 нагорода

10

4.4

Державні премії і державні нагороди України або інших країн

1 нагорода

20

4.5

Нагороди (дипломи, грамоти, подяки) і премії протягом навчального року за вагомі досягнення в навчально-методичній, науко-вій, виховній роботі або перемогу в кон-курсах чи спортивних змаганнях на будь-якому рівні - університетському, місце-вому, обласному і національному

1 нагорода

(премія)

5

Приклад:

4. Суспільне визнання кваліфікації і досягнутих результатів

4.1

Членство в НАН України, інших міжнародних, закордонних та галузевих академіях наук (наявність відповідного вченого звання):

 

- Академік НАН України, інших міжнародних або закордонних академій наук

 

- Член-кореспондент НАН України, інших міжнародних або закордонних академій наук

1

- Академік галузевої академії наук

 

- Член-кореспондент галузевої академії наук

 

4.2

Звання «Заслужений працівник освіти», «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений тренер України» та інших подібних звань державного рівня

1

4.3

Звання за спортивні досягнення («Майстер спорту», «Кандидат у майстри спорту» тощо) або звання судді відповідної категорії (міжнародної, національної)

 

4.4

Державні премії і державні нагороди України або інших країн

1

4.5

Нагороди (дипломи, грамоти) і премії протягом звітнього навчального року за вагомі досягнення в навчально-методичній, науковій, виховній роботі або перемогу в конкурсах чи спортивних змаганнях на будь-якому рівні - університетському, місцевому, обласному і національному

3

^ Кількість балів за блок

14,00

5. Виконання додаткових посадових обов`язків на кафедрі (факультеті)

Нарахування балів за виконання додаткових посадових обов`язків на кафедрі (факультеті) або в університеті здійснюється лише за умов наявності відповідного рішення ректора або першого проректора - проректора з науково-педагогічної роботи, яке документально підтверджено наказом чи розпорядженням, або завідувача кафедри, що зафіксовано у книзі протоколів засідання кафедри.

В разі виконання визначених додаткових обов`язків викладач проставляє у відповідній клітинці цифру 1.^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

5.1

Виконання обов`язків заступника завіду-вача кафедри з навчально-методичної, наукової або виховної роботи

Окремий

напрямок

діяльності

20

5.2

Виконання обов`язків відповідального на кафедрі за профорієнтаційну роботу, прак-тичну підготовку студентів, науково-дослідну роботу зі студентами, за роботу з випускниками кафедри, за міжнародні зв`язки на кафедрі

Окремий

напрямок

діяльності

15

5.3

Виконання обов`язків декана факультету (директора центру) - тільки за умовами сумісництва

1 повна ставка

10

5.4

Виконання обов`язків заступника декана факультету (директора центру) – тільки за умовами сумісництва

1 повна ставка

5
  1   2   3   4

Схожі:

Інструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу iconІнструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу
Вказати повністю своє прізвище, ім`я та по-батькові (державною мовою І в родовому відмінку)
Інструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу iconІнструкція щодо заповнення форми відповідального по кафедрі за рейтинг
Зайдіть на головну сторінку університету www kdu edu ua. Виберіть пункт меню Рейтинг
Інструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу iconІнструкція щодо заповнення форми викладача
Зайдіть на головну сторінку університету www kdu edu ua. Виберіть пункт меню Рейтинг
Інструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу iconІнструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача
Зміни до індивідуального робочого плану протягом навчального року можуть бути внесені на підставі рішення кафедри за згодою викладача....
Інструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу iconМетодичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...
Інструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу iconЗвіт щодо причин та наслідків страйку та Інструкцію щодо її заповнення (додаються). Поширити форму державної статистичної звітності n 1-пв (страйк) та Інструкцію щодо її заповнення на всіх юридичних осіб
Затвердити та ввести в дію, починаючи зі звіту за I квартал 2001 року, форму державної статистичної звітності n 1-пв
Інструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління методичні рекомендації щодо підготовки та використання тестових завдань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів в Дондуу
Методичні рекомендації щодо підготовки та використання тестових завдань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів...
Інструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та використання тестових завдань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів в Дондуу
Методичні рекомендації щодо підготовки та використання тестових завдань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів...
Інструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу iconДодаток до листа мон від 10. 09. 10 №1/9-617 Зразок заповнення таблиці
Тип та назва сучасного обладнання, що використовується у виконанні ндр або дкр за заявленою тематикою
Інструкція щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа та його представлення рейтинговій комісії Дондуу iconПротокол засідання дммго «Студентська рада Дондуу» від 28. 02. 2013 №4 положення
«Про затвердження проведення конкурсу проектів «Студентська ідея», розроблених студентськими організаціями І студентськими радами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи