Рішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління icon

Рішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління
Скачати 116.02 Kb.
НазваРішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління
Дата02.07.2012
Розмір116.02 Kb.
ТипРішення

Ухвалено

на засіданні вченої ради ДонДУУ

25 листопада 2010 року.

Рішення № 3/1.

Положення

про рейтингове оцінювання

в Донецькому державному університету управління

Дане Положення про рейтингове оцінювання (в подальшому «Положення») вводиться з метою створення і впровадження в Донецькому державному університеті управління системи рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних кадрів.

Система рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних кадрів, запровадження якої передбачено п. 5.2 наказу Міністерства освіти і науки України «Про удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів» від 29 жовтня 2007 року № 948, має бути необхідним і вагомим інструментом конкуренції і, як наслідок, забезпечення високої якості навчального процесу, постійного підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації всіх науково-педагогічних працівників.

Запровадження системи рейтингового оцінювання в ДонДУУ передбачає:

  • підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників;

  • забезпечення об’єктивності та прозорості оцінювання діяльності кожного науково-педагогічного працівника та структурних підрозділів університету;

  • забезпечення змагальності та здорової конкуренції, підвищення мотивації ефективності праці;

  • забезпечення ефективного перетворення університету в університет європейського рівня.

1. Загальні положення

1.1. Рейтинг (від англ. rating - оцінка) – індивідуальний числовий показник оцінки досягнень деякого суб`єкта в класифікаційному списку, який щорічно складається у відповідних галузях. Фактично «рейтинг» - це система впорядкування у вигляді списку якості будь-яких об`єктів на основі кількісних показників або рейтингових оцінок, результат порівняння декількох однорідних об`єктів і різних людей, які мають дещо спільне.

1.2. Цілями рейтингового оцінювання і аналізу є оцінка якості роботи кожного окремого науково-педагогічного працівника та університетського комплексу в цілому, вдосконалення системи управління структурними підрозділами Донецького державного університету управління та створення умов динамічного розвитку на основі узагальнень та максимально повного використання наявного кадрового потенціалу.

Завданням системи визначення рейтингу науково-педагогічних працівників є оцінювання їх особистого внеску в діяльність університету на підставі аналізу результатів виконання основних видів робіт, попередніх досягнень та процесу вдосконалення.

В якості провідної ідеї поетапного введення моніторингових оцінок якості педагогічної, методичної та наукової роботи науково-педагогічних працівників виступає прагнення вийти на рівень особистісної зацікавленості працівників у розвитку творчої активності, підвищенні кваліфікаційного рівня, професіоналізму, продуктивності всіх видів їх діяльності, підвищення рейтингового показника університету серед інших вищих навчальних закладів.

1.3. Основними задачами рейтингової оцінки і аналізу є:

- розробка і використання єдиних комплексних критеріїв для оцінки і контролю рівня та ефективності діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів (центрів, коледжів);

- побудування і забезпечення функціонування максимально повної комп’ютеризованої інформаційної бази даних, що всебічно відображає і дозволяє аналізувати різні напрямки діяльності університету в цілому, його факультетів (центрів, коледжів), кафедр і викладачів окремо;

- формування управлінських кадрів і науково-педагогічного складу університету з урахуванням індивідуального внеску працівників університету в підвищення рейтингу ДонДУУ в цілому;

- вдосконалення діяльності та розвиток університету через критичний, серйозний і відвертий аналіз колективом результативності власної праці;

- активізація та стимулювання видів діяльності, які орієнтують і сприяють підвищенню рейтингу університету в цілому, та створення умов для професійного зростання всіх працівників;

- стимулювання нових напрямів наукових досліджень та вдосконалення науково-методичної основи викладацької діяльності;

- виявлення недоліків і проблемних питань в діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів (центрів, коледжів);

- створення системи внутрішнього аудиту ефективності освітньої діяльності структурних підрозділів університету, оптимізація діловодства та зниження трудовитрат на складання звітної документації;

- формування системи матеріального і морального стимулювання діяльності науково-педагогічних працівників для подальшого їх заохочування.

1.4. Для підготовки і проведення рейтингового оцінювання, аналізу і внутрішнього аудиту ефективності освітньої діяльності структурних підрозділів ДонДУУ наказом ректора створюється рейтингова комісія.

Основними функціями рейтингової комісії є:

- організація і координація діяльності, яка зорієнтована на розробку і вдосконалення критеріїв, показників, вимог, методик та інструментарію рейтингового оцінювання;

- надання допомоги (сприяння) керівництву структурних підрозділів університету і науково-педагогічним працівникам у проведенні самообстеження та підготовки до рейтингового оцінювання;

- здійснення контролю за достовірність наданої інформації, що є основою (підґрунтям) як для розрахунку рейтингових показників, так і складання звітів з основних напрямків діяльності університету та його структурних підрозділів;

- формування банку даних і рейтингів науково-педагогічних працівників, кафедр та підготовка аналітичної і статистичної інформації для керівництва ДонДУУ. Результати рейтингового аналізу складають інформаційну базу ректорату і можуть використовуватися при прийнятті відповідного рішення керівним складом університету;

- формування програмного забезпечення для розрахунку науково-педагогічними працівниками рейтингових показників і формування звітів в локальній інтрамережі (Intranet);

- розробка рекомендацій і методик щодо заохочування науково-педагогічних працівників, які мають високі рейтингові показники.

1.5. Рейтингова комісія підводить підсумки діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів (центрів, коледжів) щорічно, оформлює це протоколом і оприлюднює їх на початку нового навчального року.

^ 2. Вхідні дані і методика рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічного працівника

2.1. В основу методики визначення рейтингу покладено уявлення про нього, як про акт визнання адміністрацією, колегами і студентами вищого навчального закладу кінцевих результатів діяльності конкретного науково-педагогічного працівника, продуктивності та якості його праці щодо підготовки фахівців сучасного рівня і здійснення наукової роботи.

Для визначення рейтингу залучаються тільки штатні викладачі (включаючи штатних внутрішніх сумісників) кафедр.

Рейтингове оцінювання діяльності конкретного науково-педагогічного працівника полягає у визначенні його абсолютного рейтингу. Для цього використовується система кількісної оцінки (ранжування) діяльності викладачів, яка містить розроблені рейтинговою комісією відповідні показники і процедури щодо заповнення обліково-звітних форм.

Показники та інструкція (пояснення) щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа наведені у додатках 1 – 2 до даного Положення.

2.2. Абсолютний рейтинг викладача (АРВ) складається з двох компонентів: рейтингу «КПВ», який свідчить про кваліфікаційний потенціал викладача, і рейтингу «АРД», який характеризує активність та результативність роботи викладача за основними напрямками діяльності за конкретний навчальний рік.

Для визначення абсолютного рейтингу викладача в кожному з компонентів рейтинговою комісією встановлені відповідні показники, які зведені в окремі блоки. Вагомість кожного показника характеризується кількістю балів на розрахункову одиницю показника. Рейтинги «КПВ» і «АРД» визначаються відповідно як суми добутків значень показників на кількість балів за одиницю показника.

З метою стимулювання постійної активної творчої роботи викладачів коефіцієнти вагомості кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтингу «КПВ») і активності та результативності роботи викладача за основними напрямками діяльності (рейтинг «АРД») встановлено відповідно 0,33 та 0,67, тому абсолютний рейтинг викладача (АРВ) визначається за формулою

АРВ = 0,33ЧКПВ + 0,67ЧАРД.

2.2.1 Кваліфікаційний потенціал викладача (рейтинг «КПВ») характеризує його реальні досягнення, суспільне визнання кваліфікації та здобутків, засвідчує кількісні дані щодо науково-педагогічної діяльності на відповідних посадах загалом (в минулому) і безпосередньо в ДонДУУ (теперішній час). Рейтинг «КПВ» є відображенням накопиченого і реалізованого потенціалу науково-педагогічного працівника, що підтверджено документально.

2.2.2 Активність і результативність роботи викладача за основними напрямками діяльності (рейтинг «АРД») відображає фактичні результати роботи науково-педагогічного працівника за окремий навчальний рік (реальне виконання необхідних заходів) в конкретній галузі - навчальній, методичній, науковій, організаційній, виховній, а також результати оцінювання роботи викладача з боку студентів і колег з урахуванням його особистісних якостей. Кожний напрям діяльності розбито на елементарні блоки закінчених видів роботи, які підлягають оцінюванню за встановленими схемами (формулами, методиками).

2.3. Абсолютний рейтинг викладача в подальшому використовується для визначення відносного рейтингу викладача в чотирьох кваліфікаційних категоріях:

- «Кафедра», в якій відносний кафедральний рейтинг розраховується за формулою:

^ ВРВкаф = АРВ / АРВкафср ,

де АРВкафср - середній абсолютний рейтинг викладачів кафедри;

- певна кваліфікаційна група, тобто посади (асистент, викладач, старший викладач, доцент, професор, завідуючий кафедрою), в якій відносний рейтинг викладача певної кваліфікаційної групи розраховується за формулою:

^ ВРВкваліф = АРВ / АРВкваліфср ,

де АРВкваліфср - середній абсолютний рейтинг викладачів за кваліфікаційною групою;

- «Факультет», в якій відносний факультетський рейтинг розраховується за формулою:

^ ВРВфакул = АРВ / АРВфакулср ,

де АРВфакулср - середній абсолютний рейтинг викладачів факультету;

- «Університет», в якій відносний університетський рейтинг розраховується за формулою:

^ ВРВунівер = АРВ / АРВуніверср ,

де АРВуніверср - середній абсолютний рейтинг викладачів університету.

2.4. Науково-педагогічний працівник особисто вносить в електронну базу даних в мережі Intranet всі необхідні для заповнення обліково-звітних форм дані, що характеризують результати його діяльності за поточний навчальний рік, і несе особисту відповідальність за правильне і своєчасне заповнення (оновлення) електронного варіанту форм показників («індивідуального рейтинг-листа»).

Контроль достовірності значень показників здійснює завідувач кафедри. Вибірковий контроль показників мають право здійснювати працівники навчального відділу, Методичного центру, відділу контролю якості освіти, науково-організаційного відділу та відділу виховної роботи.

В разі представлення недостовірної, викривленої, свідомо помилкової інформації або виявлення приписок показники з відповідного пункту обнулюються, а науково-педагогічний працівник знімається з рейтингу (ставиться на останнє місце).

^ 3. Вхідні дані і методика рейтингового оцінювання кафедр

3.1. Рейтинг кафедри визначається сукупністю показників, які характеризують її кваліфікаційний потенціал, навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін, а також наукову і науково-дослідну діяльність за певним напрямом.

Діяльність кафедр оцінюється на підставі здобутків і досягнень, котрі якісно та кількісно відображають характер і зміст їх праці та дозволяють адміністрації університету цілеспрямовано аналізувати результативність діяльності колективу кафедри в цілому.

3.2. Величина рейтингу визначається шляхом порівняння кафедр між собою. В якості бази порівняння використовуються таблиці вхідних даних, які заносяться в електронний варіант форми показників («колективний рейтинг-лист»), де всі показники мають чітко визначену і суворо однозначну інтерпретацію.

3.3. Рейтинг кафедри в університеті є інтегральною характеристикою і визначається в балах як сума двох складових - кваліфікаційної (кваліфікаційний рейтинг кафедри - КРК) і результативної (рейтинг результативності кафедри - РРК). Цей рейтинг кафедри має назву абсолютного рейтингу кафедри (АРК).

Кваліфікаційний рейтинг кафедри (КРК) відображає якісно-кількісні показники кваліфікаційного рівня (вчені ступені, вчені звання, суспільне визнання кваліфікації і досягнутих результатів, зміст підвищення кваліфікації тощо) науково-педагогічних працівників кафедри, що приведені до кількості їх ставок згідно її штатного розпису.

Рейтинг результативності кафедри (РРК) відображає сумарні результати діяльності всіх викладачів кафедри з показників навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи, що також приведені за окремими показниками до кількості ставок науково-педагогічних працівників згідно штатного розпису.

Показники та пояснення щодо заповнення звіту кафедри з рейтингу наведені у додатках 3 – 4 до даного Положення.

3.4. Абсолютний рейтинг кафедри (АРК) в подальшому використовується для визначення відносного рейтингу кафедри в трьох кваліфікаційних категоріях:

- «Факультет», в якій відносний факультетський рейтинг (або відносний рейтинг кафедри на факультеті) розраховується за формулою:

^ ВРКфакул = АРК / АРКфакулср ,

де АРКфакулср - середній абсолютний рейтинг кафедр факультету;

- певна кваліфікаційна група (випускові кафедри), в якій відносний рейтинг кафедри за кваліфікаційною групою розраховується за формулою:

^ ВРКкваліф = АРК / АРКкафкваліфср ,

де АРКкафкваліфср - середній абсолютний рейтинг кафедр університету за кваліфікаційною групою;

- «Університет», в якій відносний університетський рейтинг кафедри розраховується за формулою:

^ ВРКунівер = АРК / АРКуніверср ,

де АРКуніверср - середній абсолютний рейтинг кафедр університету.

3.5. Всі необхідні для заповнення обліково-звітних форм дані, що характеризують результати діяльності кафедри за поточний навчальний рік, за дорученням завідувача кафедри вносить в електронну базу даних в мережі Intranet один із його заступників, який несе особисту відповідальність за правильне і своєчасне заповнення (оновлення) електронного варіанту форм показників («колективного рейтинг-листа»).

Контроль достовірності значень показників здійснюють завідувач кафедри і декан факультету (директор коледжу, центру). Вибірковий контроль щодо достовірності показників за конкретним напрямком діяльності науково-педагогічного працівника або кафедри мають право здійснювати працівники навчального відділу, Методичного центру, відділу контролю якості освіти, науково-організаційного відділу та відділу виховної роботи за дорученням голови рейтингової комісії.

В разі представлення недостовірної, викривленої, свідомо помилкової інформації або виявлення приписок показники з відповідного пункту обнулюються, а кафедра знімається з рейтингу (ставиться на останнє місце).

^ 4. Оформлення результатів рейтингового оцінювання

4.1. Після введення всіх необхідних даних в індивідуальний та колективний рейтинг-листи (обліково-звітні форми даних) і збереження у встановленому порядку вони роздруковуються у двох примірниках і в обов`язковому порядку підписуються: індивідуальний рейтинг-лист (на конкретного викладача) - безпосередньо викладачами і завідувачем кафедри; колективний рейтинг-лист (конкретної кафедри) - завідувачем кафедри та всіма його заступниками з відповідних напрямів діяльності кафедри.

До роздрукованих обліково-звітних документів прикладаються довідкові матеріали, копії дипломів, наказів, витягів тощо, які підтверджують відповідні рейтингові показники.

4.2. Рейтингова комісія на своєму засіданні затверджує результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників і кафедр (факультетів, центрів, коледжів), забезпечує публікацію відомостей, формування наказів про заохочування та зберігає звіти про рейтинги протягом 5 (п`яти років). На підставі мотивованої (обґрунтованої) пропозиції кафедр (факультетів) рейтингова комісія може підвищити їх загальний рейтинг при наявності вагомих неврахованих додаткових відомостей. Максимальна величина бала для зростання за показниками кафедри - 20, а мінімальна - 0,2.

В разі відсутності даних опитування «Викладач очима студентів» на більшості кафедр рейтингова комісія може прийняти рішення про неврахування даного показника.

Найкращі рейтинги в університеті висвітлюються на офіційному сайті ДонДУУ, а повні дані рейтингового оцінювання надаються ректору.

4.3. Всі бали рейтингового оцінювання показників можуть щорічно змінюватися залежно від пріоритетів і напрямків розвитку університету або на підставі спільної (принаймні 5 кафедр) обґрунтованої пропозиції.
Схожі:

Рішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління iconРішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління
move to 0-16594870
Рішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління iconПоложення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1
Донецькому державному університеті управління впроваджується і реалізується новий порядок оцінювання знань студентів всіх освітньо-кваліфікаційних...
Рішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління iconПро організацію рейтингового оцінювання у Донецькому державному університеті управління
З метою забезпечення умов розвитку кадрового потенціалу університету, об`єктивності та прозорості оцінювання діяльності науково-педагогічних...
Рішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління iconПро організацію рейтингового оцінювання у Донецькому державному університеті управління
З метою забезпечення умов розвитку кадрового потенціалу університету, об`єктивності та прозорості оцінювання діяльності науково-педагогічних...
Рішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління iconПоложення про організацію самостійної роботи студентів донецького державного університету управління розглянуто на засіданні навчально-методичної ради Дондуу І рекомендовано до затвердження
«Про впровадження кмсонп в Донецькому державному університеті управління», Концепції самостійної роботи студентів у Дондуу (в контексті...
Рішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління iconПро організацію самостійної роботи студентів донецького державного університету управління
«Про впровадження кмсонп в Донецькому державному університеті управління», Концепції самостійної роботи студентів у Дондуу (в контексті...
Рішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління iconПоложення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління
Постанови Кабінету Міністрів України „Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів І студентів навчальних закладів підручниками...
Рішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу
Тимчасове положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення в Дондуу навчального процесу за кредитно-модульною...
Рішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління iconЗакон України «Про освіту» від 23. 05. 1991 р. №1060-xii (Відомості Верховної Ради урср вiд 20. 08. 1991 1991 р., №34, стор. 451)
«Положення» вводиться з метою створення в Донецькому державному університеті управління єдиної системи опрацювання та оформлення...
Рішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління iconПоложення про проведення Фестивалю науки в Донецькому національному університеті
Фестивалю. Зміни та пропозиції розглядаються на засіданні Організаційного комітету Фестивалю (далі – Оргкомітету), за результатами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи