Наказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету icon

Наказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету
НазваНаказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету
Дата02.07.2012
Розмір192 Kb.
ТипНаказ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Н А К А З


м.Тернопіль

«___» ___________ 2011р. № ______


Про затвердження Положення про

приймальну комісії Тернопільського

національного економічного університету


На виконання Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002  № 2984-III, Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року за № 1179 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році» та Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2011 р. за № 1373 «Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України» та рішення приймальної комісії від 19.12.2011р. протокол №16

НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити Положення про приймальну комісію Тернопільського національного економічного університету, що додається.

 2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про приймальну комісію Тернопільського національного економічного університету, затверджене 23.02.2011 р.

 3. Контроль за виконанням наказу покласти на відповідального секретаря приймальної комісії О. П. АдаміваРектор С.І. Юрій

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Тернопільського національного

економічного університету


_______________________С.І.Юрій

^ Протокол ПК № 16 від «19» грудня 2011р.

ПОЛОЖЕННЯ


про приймальну комісію

Тернопільського національного економічного університету

І. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія Тернопільського національного економічного універ­си­тету (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Тернопільського національного економічного універ­си­тету, що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України (далі – Умови прийому), правил прийому до Тернопільського національного економічного універ­си­тету (далі – Правила прийому), Статуту Тернопільського національного економічного універ­си­тету та положення про Приймальну комісію.

1.2. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором Тернопільського національного економічного універ­си­тету.

1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності керівників її функціональних підрозділів.

До складу Приймальної комісії входять:

  • заступник (заступники) голови Приймальної комісії;

  • відповідальний секретар Приймальної комісії;

  • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;

  • члени Приймальної комісії.

Заступниками голови Приймальної комісії призначаються проректори університету.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом ректора з числа провідних науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету.

Членами Приймальної комісії призначаються декани факультетів, директори інститутів, коледжів, навчально-консультаційних центрів та філій, а також керівники інших структурних підрозділів вищого навчального закладу.

Кількість членів Приймальної комісії встановлюється щорічно, врахо­вуючи потреби.

До складу Приймальної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до цього вищого навчального закладу у поточному році.

До складу Приймальної комісії можуть бути включені представники місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ і організацій, для яких ведеться підготовка фахівців.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора з числа науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу Тернопільського національного економічного універ­си­тету.

1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора Тернопільського національного економічного універ­си­тету утворюються такі підрозділи Приймальної комісії та призначаються їх голови:

– відбіркові комісії;

– предметні екзаменаційні комісії;

– комісії для проведення співбесід;

– фахові атестаційні комісії;

– апеляційна комісія.

До роботи у складі підрозділів Приймальної комісії залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні науково-педагогічні працівники університету.

Відбіркова комісія створюється для прийому документів, оформлення особових справ вступників і проведення консультацій з питань вибору майбутньої професії. У територіально-віддалених структурних підрозділах університету (філіях, інститутах, факультетах, НКЦ та коледжах) створюються відбіркові комісії, які працюють під керівництвом Приймальної комісії університету. За необхідності можуть створю­ва­ти­ся виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлює Приймальна комісія університету. Відповідальність за дотримання норм даного Положення та Правил прийому до Тернопільського національного економічного університету у тери­то­рі­аль­но віддалених структурних підрозділах університету (філіях, інститутах, факуль­те­тах, НКЦ) покладається на керівників цих підрозділів.

До складу відбіркових комісій входять декан (заступник декана) факультету (директор філії, керівник НКЦ) – голова, секретар відбіркової комісії (технічний секретар, відповідальний за прийом та оформлення документів), а також можуть бути включені науково-педагогічні працівники, кількість яких встановлюється виходячи з потреби.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід Предметні екзаменаційні комісії та комісії по проведенню співбесід (або інші підрозділи, які відповідають за проведення вступних випробувань), створюються у випадках, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (далі – Умовами прийому) для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти та бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ за рекоменда­ці­ями керівництва за місцем їх основної роботи.

Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Програми вступних екзаменів розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів.

Фахові атестаційні комісії (або інші підрозділи, які відповідають за проведення вступних випробувань) створюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

Програми конкурсних фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на основі базової вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови, програма та форма проведення якого (співбесіда або екзамен) затверджується керівником вищого навчального закладу. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік додаткових показників конкурсного відбору визначається правилами прийому до вищого навчального закладу та положеннями.

Апеляційна комісія створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів. Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів університету. При прийомі на навчання на основі загальної середньої освіти (базової, а також повної) склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищого навчального закладу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід університету. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджує голова Приймальної комісії.

Апеляційні комісії можуть утворюватись у відокремлених структурних підрозділах. Головою апеляційної комісії відокремленого структурного підрозділу призначається один із заступників керівника цього підрозділу.

Оплата праці членам апеляційної комісії (за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками) проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій, інших підрозділів видається ректором Тернопільського національного економічного універ­си­тету не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв та документів на навчання до Тернопільського національного економічного універ­си­тету. Наказ про призначення уповноваженої особи приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, яка є відповідальною за вчасне прийняття та розгляд електронних заяв, – до 1 березня року проведення вступної кампанії.

1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на чверть.


ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1. Приймальна комісія розробляє відповідно до Умов прийому Правила прийому, які затверджує керівник вищого навчального закладу.

2.2. Приймальна комісія:

– забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до вищого навчального закладу;

– організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

– в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) отримані від вступників відомості, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

– координує діяльність усіх підрозділів вищого навчального закладу щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

– організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору напряму (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступника особи, яка вирішила вступити до Тернопільського національного економічного університету;

– здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

– організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

– приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності мінімум двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

^
IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Приймальної комісії журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

– порядковий номер (та/або номер особової справи);

– прізвище, ім’я та по батькові;

– домашня адреса (адреса реєстрації);

– стать;

– рік народження;

– номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

– назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

– номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та кількість балів з конкурсних предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний вступником напрям (спеціальність);

– середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту;

– інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування;

– причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

У разі потреби Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря, його заступника або технічного секретаря відповідаль­но­го за прийом документів скріплена печаткою Приймальної комісії.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків порушення вступником законодавства або відсутності передбачених Умовами прийому документів для реєстрації вступника.

При проведенні реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації в кінці робочого дня роздруковуються, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників закривається підписами голови Приймальної комісії та відповідального секретаря і скріплюється печаткою вищого навчального закладу або Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі (за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, з урахуванням середнього бала документа про повну (базову) загальну середню освіту, співбесіди, вступних випробувань, що проводить вищий навчальний заклад, інших додаткових показників, передбачених Умовами прийому та про зарахування поза конкурсом тощо) та повідомляє про це вступнику в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.

3.3. Для проведення вступних випробувань вищим навчальним закладом формуються екзаменаційні групи по 25-30 осіб в порядку надходження (реєстрації) документів.

На абітурієнтів, які допущені до участі у конкурсі заповнюється екзаменаційний лист, до якого вносяться результати зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнта, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту (на осіб, які складають вступні випробування, заповнюється екзаменаційний лист з зазначенням особистих даних вступника, обраний напрям підготовки, факультет, номер групи, курс, який разом з паспортом є перепусткою на вступне випробування та середнього балу документа про повну (базову) загальну середню освіту).

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться Тернопільським національним економічним університетом, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб – сайті та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання. В розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування.

3.5. Копії документів вступників, які не зараховані на навчання, та їх фотокартки зберігаються протягом трьох місяців, після чого знищуються за актом.


ІV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або інших підрозділів, що відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

Вступні випробування (співбесіда) проводяться вищим навчальним закладом при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників за програмами зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. Інформація про порядок проведення вступних випробувань та Правила прийому доводяться до відома вступників до початку вступної кампанії.

На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

4.3. Вступне випробування з кожним вступником у формі співбесіди або екзамену в усній формі з кожної дисципліни проводять не менше двох членів комісії, які відповідають за проведення вступних випробувань.

Під час співбесіди (екзамену в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або екзамену в усній формі оголошується вступникові в день її проведення.

4.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить вищий навчальний заклад у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менш як два члени відповідної комісії.

4.5. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії або її підрозділу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії (керівника відповідного підрозділу), який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

– з мови та літератури: твір – 4 години; переказ – 2 години; диктант – 1 го­ди­на;

– з інших предметів – 2-3 години;

– при тестуванні – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, а члени відповідної комісії зобов’язані звірити з листком завдань правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові; керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії.

4.10. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної), додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші разом з екзаменаційними листами абітурієнтів зберігаються у сейфі відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної (відбір­ко­вої) комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні вищого навчального закладу членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

Випадки наступної зміни виставлених екзаменаторами оцінок засвідчуються підписом голови предметної екзаменаційної комісії, письмовим поясненням екзаменатора та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124 бали, більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали, більше, ніж на 10 балів, за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 100 балів) – менше, ніж на 60 балів, більше, ніж на 90 балів. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

Письмові екзаменаційні роботи, листки співбесід та усних відповідей, екзаменаційні листи з оцінками зарахованих до вищого навчального закладу, зберігаються в їх особових справах, а осіб, не зарахованих до вищого навчального закладу, знищуються за актом після першого семестру навчання.

4.14. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, потрібна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника на результат усного вступного випробування, подається особисто в день його проведення, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше від наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводиться до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.


^ V. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінал сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екза­ме­на­цій­ний лист (для вступників, що складали вступні випробування) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до вищого навчального закладу, зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії завірену копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього та копію медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

5.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступників приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії керівник вищого навчального закладу видає наказ про зарахування вступників, інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

5.4. Зарахованим до складу студентів вступникам за їх проханням видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку із вступом до вищого навчального закладу. Іногороднім вступникам надсилається письмове повідомлення про зарахування.

5.5. Після видання керівником вищого навчального закладу наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та подають до Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання. Внесені до Єдиної бази дані про зарахування вступників є підставою для випуску студентських квитків.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради університету.

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.


Відповідальний секретар

приймальної комісії О. П. Адамів


Схожі:

Наказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету iconПоложення про присвоєння звань «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa)» та «Запрошений професор (Visiting Professor)» Тернопільського національного економічного університету Загальні положення
«Почесний доктор» та «Запрошений професор» Тернопільського національного економічного університету, спрямовані на розширення зв’язків...
Наказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету iconПоложення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових І науково-педагогічних працівників Тернопільського національного економічного університету
Тернопільського національного економічного університету (далі – університет) в провідних вищих навчальних закладах та наукових установах...
Наказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Приймальна комісія Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
Наказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук
Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  Приймальна комісія) – робочий орган...
Наказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету iconПоложення про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка Тернопіль 2007
Дане Положення розроблене на основі базового «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (наказ...
Наказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету iconНаказ №829 Про затвердження складу Наглядової ради Київського Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Відповідно до статті 35 Закону України «Про вищу освіту» наказую
Затвердити склад Наглядової ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (додається), установивши...
Наказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету iconРектор М. Кулик Додаток 1 до наказу ректора від „ 20 р. №
Про затвердження Положення про Раду з поселення Національного авіаційного університету та Положення про комісію з поселення інституту...
Наказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету iconНаказ №1373 Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України
На виконання статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до вищих навчальних...
Наказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету iconНаказ №1373 Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України
На виконання статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до вищих навчальних...
Наказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету iconПоложення про приймальну комісію двнз «Криворізький національний університет»
З метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до двнз «Криворізький національний університет» та на виконання наказу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи