Харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу icon

Харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу
НазваХарківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу
Сторінка1/8
Дата02.07.2012
Розмір1.71 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З КУРСУ

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ”

(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальностей 6.050100   «Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства»


Харків – ХНАМГ   2007

Конспект лекцій з курсу „Потенціал підприємства: формування та оцінювання”. (для студентів 4 курсів денної та 5 курсів заочної форм навчання за спеціальністю 6.050100   „Економіка підприємства”, „Економіка будівельного підприємства”, „Економіка підприємств міського господарства”./ Укл. Мамаєва Т .О., Торкатюк В.І., Золотова Н.М., Пан М.П. - Харків: ХНАМГ, 2007 - 154 с.


Укладачі: Т.О.Мамаєва

В.І.Торкатюк,

Н.М.Золотова,

М.П.Пан


Рецензент: зав. кафедри управління будівництвом і міським господарством ХНАМГ, доктор економічних наук А.Є.Ачкасов


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол № 8 від 27 .02. 2007р.


© Мамаєва Т.О., ХНАМГ, 2007

Торкатюк В.І.,

Золотова Н.М.,

Пан М.П.

ВСТУП


Даний курс лекцій прізначен студентам як денного так і заочного відділення спеціальності "Економіка підприємства (будівництво)" для підготовки до теоретичних, практичних занять та самостійної роботи з курсу "Потенціал підприємства : формування та оцінювання"

Ціллю конспекту лекцій є надання допомоги студентам у вивчені теоретичних аспектів обгрунтування доцільності прийняття та впровадження окремих альтернативних рішень в умовах обмеженості ресурсів, їх ефективного користування: виробити теоретичні та практичні навички щодо прийомів та процедур, які застосовуються в процесі оцінки вартості підприємства, його ефективності, як основної характеристики потенціалу. Також, студент зможе ознайомитися з методичним інструментарієм оцінки окремих складових потенціалу підприємства.

Нормативна дисципліна „Потенціал підприємства: формування та оцінювання" є основою до розробки методичних вказівок курсу і відтворюють її структуру.

Підприємство стає центром економічної діяльності. Саме наша країна має чудові землі, достатні трудові ресурси, їх творчій потенціал.

Основою високого розвитку найбагатших країн є високо розвинутий трудовий потенціал, максимізація його використання., розкриття його творчого потенціалу.

Потенціал підприємства це можливості системи ресурсів і компетенції підприємства створювати ефективний результат для зацікавлених осіб за допомогою реалізації усього комплексу потенціалу.

Метою викладання дисципліни "Потенціал підприємства: формування та оцінка" є сформування системи знань з методології формування та вартісної цінки потенціалу підприємства, та на практичних прикладах продемонструвати механізм використання інструментарію оцінки його вартості.

Предметом курсу є набуття глибоких теоретичних та практичних знань з питань вивчення закономірностей, принципів і особливостей формування, розвитку та оцінки потенціалу підприємства.

Діяльність підприємства по розкриттю внутрішніх можливостей направлена на забезпечення головної мети, яка повинна забезпечити тривалу життєздатність організації в умовах, що змінюються.

Керівник забезпечує постійний потенціал прибутковості, створює ' організаційну схему, сприяючі стратегічним змінам, підбирає та виховує творчі кадри, проводить потенційні зміни в життя.

Потенціал - це внутрішні можливості, котрі потребують розкриття для ефективного користування підприємства, його кадрів.

Основні поняття у теорії потенціалу підприємства це поняття їх стратега, оточення, конкурентних переваг, місії, цільових установ.

Таким чином потенціал підприємства входить далі в потенціал управління підприємством, стратегію підприємства, управління стратегією, розкриття внутрішніх переваг і вивчення зовнішнього середовища.

Розкриття внутрішнього потенціалу підприємства в реальному часу зв'язані з рішенням творчих задач.

На основі роботи з рекомендованою економічною літературою студенти мають можливість самостійно підготуватися до іспиту (заліку).


МОДУЛЬ 1


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.1. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Тема 1. СУТНІСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


1.1 Сутнісне - змістова еволюція терміна „потенціал”

1.2. Потенціал підприємства як економічна категорія

1.3. Структура потенціалу підприємства.

1.4. Графоаналітична модель потенціалу підприємства.


Тема 2. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


  1. Потенціал підприємства як економічна система

  2. Методичні та організаційно-економічні засади формування потенціалу підприємства

  3. Алгоритм формування потенціалу підприємства

  4. Оптимізація структури потенціалу підприємстваТема 3 . КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


3.1. Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства

3.2. Діагностика конкурентних сил

3.3. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

3.4. стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства.


Тема 4. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. \Особливості потенціалу підприємства як об’єкта оцінки

4.2. Поняття вартості та її модифікації

4.3. Принципи оцінки потенціалу підприємства


Тема 5. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


5.1. Загальна характеристика методичного інструментарію оцінки вартості потенціалу підприємства

5.2. Основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу підприємства

5.3. Результатна оцінка потенціалу підприємства.


Тема 6. ОЦІНКА ВАРТОСТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА

6.1. Особливості оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд.

6.2. Організація грошової оцінки землі по Україні

6.3. Оцінка вартості землі

6.4. Оцінка вартості будівель і споруд


Тема 7. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ


7.1. Особливості оцінки техніко-технологічного потенціалу підприємства.

7.2. Класифікація об’єктів оцінки

7.3. Методичні підходи до оцінки машин і обладнання.

Тема 8. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

8.1. Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства

8.2. Особливості оцінки вартості нематеріальних активів

8.3 Методологія оцінки нематеріальних активів


Тема 9. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА


9.1. Роль і значення трудового потенціалу в економічних відносинах

9.2. Методологія та методика оцінки трудового потенціалу підприємства

9.3. Ефективність використання кадрового потенціалу


Тема 10. ОЦІНЮВАННЯ СУКУПНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ)


10.1. Методичні підходи до оцінки вартості бізнесу

10.2. Методи витратного підходу до оцінки вартості бізнесу

10.3.Технологія порівняльного підходу до оцінки вартості бізнесу

Тема 11. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


11.1. Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей

11.2. Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства (бізнесу)


Модуль 1. Формування та оцінювання потенціалу підприємства


Тема 1. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Основні питання теми:

 1. Потенціал підприємства як економічна категорія

 2. Класифікація видових проявів потенціалу підпри­ємства, його характерні риси

 3. Структура потенціалу підприємства


1.1. Потенціал підприємства як економічна категорія


Потенціал» походить від латинського potentia й означає «потужність, сила».

Відповідно до визначення Великого економічного словника потенціал як економічна категорія становить наявні мож­ливості, ресурси, запаси, засоби, що можуть бути використані для досягнення, здійснення будь-чого.

Найбільш поширене трактування потенціалу підприємства як сукупності природних умов і ресурсів, можливостей, запасів і цінностей, що можуть бути використані для досягнення певних цілей,

Потенціал підприємства можна визначити як можливості системи ресурсів і компетенцій підприємства створювати результат для зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнесів-процесів.


^ 1.2. Класифікація видових проявів потенціалу підприємства, його характерні риси


Класифікація видових проявів потенціалу підприємства здійснюється за такими напрямами:

 1. за об'єктами дослідження;

 2. за ступенем реалізації;

 3. за сферою реалізації;

 4. за принципом ієрархії;

 5. за функціями управління.


За об'єктами дослідження виділяють ресурсну та результатну концепції потенціалу підприємства. Ресурсна концепція розглядає потенціал як сукупність ресурсів підпри­ємства, оцінка яких здійснюється за вартістю їхнього залучення.

У рамках результатної концепції потенціал підприємства може розглядатися як здатність господарської системи освоювати, переробляти ресурси для задоволення суспільних потреб і створення певного результату.

Наступним рівнем класифікації є поділ потенціалу підприємства за ступенем використання можливостей підприємства на фактичний (поточний, реалізований, дося­гненний у даний момент) і перспективний (стратегічний, орієнтований на досягнення довгострокових цілей).

За сферою реалізації потенціал можна розглядати як ринковий (зовнішній) і внутрішній. Зовнішній характеризує можливості підприємства, орієнтовані на ринок, і визначається потенційним обсягом попиту, незадоволеним сформованою ним пропозицією.

^ Внут­рішній потенціал представлений ресурсами та компетенціями, які дозволяють реалізувати ринкові шанси, що надаються.

за принципом ієрархії від потенціалу підприємства як системи глобального рівня до потенціалів бізнес-одиниць як підсистем нижчого рівня, які визначають разом з тим ефективність реалізації сукупних можливостей за рахунок адитивного та синергічного ефекту.

Правомірно розглядати також потенціал підприємства за функціональними напрямками його формування та вико­ристання. У цьому випадку виділяють потенціал маркетинговий (здатність маркетингової системи підприємства забезпечити його постійну конкурентоспроможність); виробничий (здатність виробничої системи забезпечити випуск продукції в обсязі, що відповідає потенціалу попиту); фінансовий (здатність фінан­сової служби забезпечити основні ланки ланцюжка «збут - виробництво - закупівлі» фінансовими ресурсами за прин­ципом найбільш ефективного їхнього розподілу); організаційний (здатність менеджменту створити ефективну систему взаємодії між усіма елементами потенціалу).


^ 1.3. Структура потенціалу підприємства


Існує кілька можливих підходів до структуризації потенціалу підприємства:

 1. Блочно-модульна структуризація.

 2. Функціональна структуризація.

Блочно-модульна структуризація потенціалу під­приємства заснована на взаємодії трьох складових, що дозволяють досягти поставлені цілі, та повно характеризують внутрішній стан підприємства - ресурсів, системи управління та діяльності персоналу).

Відповідно до ресурсної концепції, потенціал підприємства розглядається як система ресурсів, що вступають у взаємодію й обумовлюють результати.

Найбільше поширення одержала концепція виділення в сукупності ресурсів наступних елементів:

 • технічні ресурси (виробничі потужності та їхні особ­ливості, обладнання, матеріали і т. ін.);

 • технологічні ресурси (технології, наявність конкуренто­спроможних ідей, наукові розробки й ін.);

 • кадрові ресурси (кваліфікаційний, демографічний склад працівників, їхнє прагнення до знань і удосконалювання, інтелектуальний капітал);

 • просторові ресурси (характер виробничих приміщень і території підприємства, розташування об'єктів нерухомості, комунікацій, можливість розширення й ін.);

 • інформаційні ресурси (кількість і якість інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище, каналів її поширення, можливості розширення та підвищення вірогідності інфор­маційної бази і т. ін.);

 • ресурси організаційної структури системи управління (характер і гнучкість керуючої системи, швидкість проходження керуючих впливів і ін.);

 • фінансові ресурси (наявність і достатність власного та позикового капіталу, стан активів, ліквідність, наявність кредитних ліній і т. ін.).

Узагальнюючи вище викладене, блок ресурсів підпри­ємства, на наш погляд, повинен включати наступні складові

2. Крім ресурсної складової в сучасній економічній теорії виділяють блок системи управління. В управлінському блоці формулюється місія, розробляється стратегія розвитку, визначаються цілі на найближчу перспективу, ставляться задачі. Розрізняють три підсистеми:

^ 1) планування - націлена на виявлення майбутнього потенціалу успіху. З урахуванням довгострокових цілей підприємство повинне вирішити, чи треба намагатися форму­вати новий потенціал або діяти за раніше наміченим курсом, тобто використовувати уже виявлений;

2) реалізації – має завданням створення нового потенціалу та перетворення існуючого у фактори успіху. Підсистема, націлена на створення нового потенціалу

3. Особлива увага приділяється блоку діяльності пер­соналу, оскільки будь-яка організація - це насамперед люди. Даний блок містить три складові:

 1. аналітична діяльність персоналу - містить у собі наукові дослідження та розробки і є основою для виробництва того чи іншого ресурсу або продукції;

 2. виробнича діяльність персоналу - охоплює безпосе­редньо діяльність, пов'язану зі здійсненням виробничого процесу;

 3. комунікаційна діяльність персоналу - діяльність, спрямована на взаємодію з ринком.

До об'єктних складових потенціалу підприємства відносяться:

виробничий потенціал;

інноваційний потенціал (характеризує можливості під­приємства в сфері розробки та впровадження інновацій);

фінансовий потенціал;

 • потенціал відтворення (характеризує можливості діючої системи формування та відновлення основних фондів забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції підприємства);

 • інформаційний потенціал (характеризує можливості створеної інформаційної бази гарантувати своєчасне та повне насичення підприємства достовірною інформацією для прийняття рішень у процесі господарської діяльності під­приємства та досягнення цілей його розвитку);

 • інфраструктурний потенціал (характеризує при­вабливість місця розташування підприємства з погляду розвитку ринкової інфраструктури, транспортних комунікацій та інших факторів).

До суб'єктних складових потенціалу підприємства відносять:

науково-технічний потенціал (характеризує здатність працівників підприємства здійснювати наукові дослідження та розробки, спрямовані на удосконалення виробничих і техно­логічних процесів, видів продукції);

 • маркетинговий потенціал;

 • потенціал організаційної структури управління (ха­рактеризує можливості сформованої організаційної структури управління забезпечувати високий рівень ефективності функціонування підприємства в умовах мінливості зовнішнього середовища);

 • кадровий потенціал (сукупність здібностей і мож­ливостей кадрів забезпечувати ефективне функціонування організації);

управлінський потенціал (сукупність здібностей і можливостей системи управління забезпечувати досягнення стратегічних цілей діяльності).


Тема 2. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


Основні питання теми:

 1. Потенціал підприємства як економічна система

 2. Загальні підходи щодо формування потенціалу підприємства

 3. Основні фактори та передумови формування та розвитку потенціалу підприємства


^ 2.1. Потенціал підприємства як економічна система

Термін «система» (від грец. systema - ціле, що складається з частин) означає безліч елементів, що вступають у взаємодію, залежать один від одного та становлять певну цілісність, єдність.

Економічну систему можна розглядати як упорядковану сукупність господарських зв'язків і відношень, які встановлюються в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання продукції та послуг.

Потенціал підприємства як економічну систему можна розглядати з різних точок зору через свою відносність

^ Характерними рисами розвитку потенціалу підприємства як економічної системи є :

 • комплексність проблем і необхідність їхнього вивчення в єдності технічних, економічних, соціальних, пси­хологічних, управлінських і інших аспектів;

 • ускладнення розв'язуваних проблем і об'єктів;

 • зростання кількості зв'язків між об'єктами;

 • динамічність ситуацій, що змінюються;

 • дефіцитність ресурсів;

 • підвищення рівня стандартизації й автоматизації елементів виробничих і управлінських процесів;

 • глобалізація конкуренції, виробництва, кооперації і т. д.;

 • посилення ролі управлінського фактора й ін.

Властивість цілісності, відповідно до теорії систем, означає, що системи існують як ціле, яке потім можна членувати на компоненти. Ці компоненти існують лише через існування цілого. Не елементи складають ціле, а навпаки, ціле породжує при своєму членуванні елементи системи, що складає сутність основного постулату теорії систем - її первинності.

Наприклад, кадровий потенціал підприємства складається з фахівців високої кваліфікації, кожен фахівець - особистість з високим рівнем професіоналізму. Разом з тим віддача сукупного кадрового потенціалу невисока. Це пояснюється тим, що на підприємстві не організовано взаємодію між фахівцями як основними складовими кадрового потенціалу. Ефективність використання сукупного кадрового потенціалу повинна бути більше за суму ефективності професійно-особистісного потенціалу кожного фахівця за рахунок реалізації ефекту взаємодії, ефекту синергії. Менеджмент ефективний, якщо 2 + 2 = 5, де додаткова одиниця отримана за рахунок налагодженої взаємодії компонентів системи.

Причому підвищення ефективності використання сукупного потенціалу тісно пов'язано з процесом досягнення паретоефективності, тобто такого розподілу ресурсів між елементами потенціалу, при якому неможливо поліпшити «корисність» хоча б одного елемента, не зменшуючи при цьому «корисності» іншого.

Складність (структурність) потенціалу як економічної системи виявляється в наявності різноманіття його компонентів і зв'язків між ними.

Комунікативність пов'язана зі взаємодією та взаємозалежністю потенціалу та зовнішнього середовища. Потенціал як система формує та виявляє свої властивості тільки в процесі взаємодії з зовнішнім середовищем.

Ієрархічність потенціалу означає, що кожен його ком­понент може розглядатися як система (підсистема) більш широкої глобальної системи.

Здатність до розвитку означає, що система повинна бути здатною до навчання і розвитку (саморозвитку), сприйняття та використання нових технологічних ідей, наукових розробок і т. д. Джерелами розвитку потенціалу як економічної системи можуть бути: зростання інвестиційної й інноваційної актив­ності; конкуренція; різноманіття форм і методів формування та реалізації й ін.

Альтернативність форм функціонування та розвитку. Залежно від конкретних умов розвитку тих чи інших господарських ситуацій (податкова система, митні тарифи, процентні ставки, конкурентоспроможність інших підприємств, інфраструктура ринку, надійність постачальників і т. п.), як правило, завжди існує кілька альтернативних шляхів досягнення конкретної мети.

Пріоритет інтересів системи більш високого рівня перед інтересами її компонентів означає, що реалізація того чи іншого елемента потенціалу підпорядкована, насамперед, досягненню цілей формування та використання сукупного потенціалу.

Пріоритет якості означає, що гарантом довго­строкового функціонування потенціалу як економічної системи у швидко мінливих умовах зовнішнього середовища є високий рівень якості, починаючи з нижчих рівнів ієрархії його структури (одиниць устаткування, матеріалів, окремих працівників і т. д.) до кінцевого результату реалізації потенціалу (товарів, послуг, іміджу і т. д.).

Потужність є кількісною оцінкою ступеня реалізації досягнутого потенціалу підприємства або потенційної сили стратегічного (перспективного). Дана властивість дозволяє визначити внесок потенціалу конкретного підприємства у формування галузевого або загальноекономічного потенціалу регіону, країни.


^ 2.2. Загальні підходи щодо формування потенціалу підприємства


Процес формування потенціалу підприємства є одним з напрямків його економічної стратегії і передбачає створення й організацію системи ресурсів і компетенцій таким чином, щоб результат їхньої взаємодії був фактором успіху в досягненні стратегічних, тактичних і оперативних цілей діяльності підприємства. При цьому використовуються такі основні наукові підходи:

1. ^ Системний підхід є одним з основних у процесі формування потенціалу підприємства..

2 Маркетинговий підхід передбачає орієнтацію формування можливостей підприємства на споживача:

 • підвищення якості кінцевого результату реалізації потенціалу (виходу системи) відповідно до потреб споживачів;

 • економія ресурсів у споживачів за рахунок підвищення якості всіх елементів потенціалу та, як наслідок, підвищення якості кінцевої продукції або послуги.

3. Функціональний підхід передбачає пошук зовсім нових, оригінальних технічних рішень для задоволення існуючих або потенційних потреб.

 1. Відтворювальний підхід орієнтований на постійне поновлення виробництва продукції з меншої ресурсоємністю та вищою якістю порівняно з аналогічною продукцією на даному ринку для задоволення потреб клієнтів.

 2. Інноваційний підхід орієнтований на активізацію інноваційної діяльності, засобами якої повинні бути фактори виробництва й інвестиції.

 3. Нормативний підхід полягає у встановленні для найважливіших елементів потенціалу нормативів:

 • якості та ресурсоємності продукції, завантаженості технічних об'єктів, параметрів ринку і т. д.;

 • ефективності використання ресурсного потенціалу;

 • щодо розробки й ухвалення управлінських рішень.

Слід зазначити, що встановлені нормативи повинні відповідати вимогам обгрунтованості, комплексності, ефективності та перспективності застосування.

7. ^ Комплексний підхід передбачає необхідність урахування технічних, екологічних, економічних, організаційних, соціальних, психологічних і інших аспектів діяльності підприємства. Якщо навіть один з аспектів залишити поза увагою, то проблема не буде цілком вирішена.

 1. Інтеграційний підхід у процесі формування потенціалу підприємства націлений на дослідження посилення взаємозв'язків, об'єднання та посилення взаємодії між окремими його елементами.

 2. ^ Динамічний підхід пов'язаний з необхідністю розгляду потенціалу в діалектичному розвитку, у встановленні причинно-наслідкових зв'язків і співпідпорядкованості на основі проведення ретроспективного аналізу поведінки аналогічних систем на деякому тимчасовому відрізку.

 1. ^ Організаційний підхід реалізується через визначення кількісних оцінок і встановлення залежності між окремими елементами потенціалу за допомогою економіко-математичних і статистичних методів обробки інформації.

 2. ^ Адміністративний підхід передбачає регламентацію функцій, прав, обов'язків, нормативів якості, витрат, пов'язаних з реалізацією елементів потенціалу, у нормативних актах за допомогою методів примушування.

 3. ^ Поведінковий підхід ґрунтується на підвищенні ефективності сукупного потенціалу за рахунок підвищення ефективності його кадрової складової.

 4. Ситуаційний підхід заснований на альтернативності досягнення цілей і забезпеченні максимальної адаптації до умов конкретної ситуації в процесі формування потенціалу підприємства.

 5. ^ Структурний підхід у процесі формуванні потенціалу заснований на його структуризації і визначенні значимості, пріоритетів серед елементів потенціалу з метою встановлення раціональності співвідношення і підвищення обґрунтованості розподілу ресурсів між ними.


^ 2.3. Основні фактори та передумови формування та розвитку потенціалу підприємства


Усі фактори можна класифікувати на зовнішні і внутрішні відносно формування та розвитку потенціалу.

До зовнішніх факторів відносяться економічні, соціальні, політичні, юридичні умови, вплив яких визначається обмежувальними або стимулюючими заходами з боку різних державних органів, банків, інвестиційних компаній, суспільних груп, політичних сил і т. ін. Такими заходами, як правило, виступають податкові, процентні ставки, законодавчі, етичні, суспільні норми, тиск політичних сил.

До внутрішніх факторів відноситься, насамперед, стратегія підприємства, для реалізації якої формується потенціал, досвід і навички менеджерів, необхідні для реалізації намічених планів, принципи організації та ведення бізнесу.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво»”...
Харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 – «Електромехінка»...
Харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства н. О. Кондратенко конспект лекцій з курсу «організація виробництва на підприємствах міського господарства»
Кондратенко Н. О. Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу...
Харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу iconХарківська національна академія міського господарства конспект лекцій по курсу
Конспект лекцій по курсу „Екологія” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 020107 «Туризм»)./ Укл.:...
Харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу iconХарківська національна академія міського господарства конспект лекцій по курсу
Конспект лекцій по курсу „Основи екології” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 030601 – «Менеджмент...
Харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу iconХарківська національна академія міського господарства конспект лекцій по курсу „екологія”
Конспект лекцій по курсу „Екологія” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 020107 «Туризм»)./ Укл.:...
Харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу iconХарківська національна академія міського господарства а. А. Рябєв Конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства» для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної...
Харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу iconХарківська національна академія міського господарства конспект лекцій по курсу
Конспект лекцій по курсу „Основи екології” (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 050701...
Харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи