Г. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни icon

Г. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
НазваГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Сторінка1/7
Дата02.07.2012
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


До друку дозволяю

Проректор

_________Г.В.Стадник


Методичні вказівки та завдання

на контрольну роботу, програма курсу

і вказівки до самостійної роботи з дисципліни

"Фінанси підприємств міського господарства"

(для студентів 4-5 курсів спеціальності

7.050.107 – Економіка підприємств міського господарства)


Харків ХДАМГ- 2002

Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу і вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств міського господарства" (для студентів 4-5 курсів спеціальностей ЕПМГ, ММГ, ГТ та Т). Укладач Т.П. Юр'єва. - Харків: ХДАМГ, 2002 - 55 с.


Укладач: Т.П.Юр'єва

Рецензент: В.М.Тюріна


Рекомендовано кафедрою Міської і регіональної економіки, протокол

№ від 03р.
^ Загальні положення


Контрольна робота з дисципліни "Фінанси підприємства міського господарства" має за мету закріплення теоретичних знань з курсу та розвиток у студентів навичок практичного вирішення завдань фінансового планування та аналізу показників господарської діяльності підприємства.

Перед виконанням контрольної роботи студент повинен вивчити теоретичний матеріал з курсу за програмою (теми 1-5), використовуючи запропоновану літературу.

Контрольна робота складається з трьох завдань. які треба вирішити та докладно пояснити методику розрахунків показників, їх сутність і динаміку. Варіанти завдань визначають за останньою цифрою номера залікової книжки студента. Студенти спеціальностей ЕПМГ та ММГ виконують завдання з механізованих пралень, а студенти спеціальності ГТ та Т - з готелю.

При виконанні контрольної роботи студенти можуть отримати усну або письмову консультацію викладача.

Оформлення контрольної роботи треба виконувати згідно з вимогами ЄСКД.

^ ПРОГРАМА КУРСУ


 1. Мета і завдання дисципліни


Мета викладання дисципліни полягає у формуванні в студентів комплексу знань основ теорії та практичних навичок з фінансів підприємств міського господарства як необхідної складової фахової підготовки економістів підприємств міського господарства.

Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Отже, фінансовий стан окремих підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому. Тільки поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності дозволить забезпечити вихід України з тривалої економічної кризи.

Зважаючина на це, на кожному підприємстві необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці організація його фінансової діяльності. І її повинні здійснювати підготовлені спеціалісти-фінансисти, що мають глибокі теоритичні й практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, розробити план дій щодо виходу підприємства із фінансової скрути.

Методологія вивчення курсу включає повну сукупність конкретних методів, а саме: історичний та макроекономічний (народногосподарський) підхід до оцінки процесів і явищ, що відбуваються на підприємстві; альтернативність розв’язання тих або інших господарських завдань; застосування сучасного наукового інструментарію пізнання та прийняття управлінських рішень, аналіз, узагальнення та визначення можливих сфер застосування ефективного вітчизняного і зарубіжного досвіду господарювання.

Внаслідок вивчення дисципліни “Фінанси підприємства ” студент повинен знати:

 • сутність фінансів підприємства, їх функції та значущість в ринкової економіці;

 • господарський і фінансовий механізм;

 • фінансові відносини, що виникають у процесі господарської діяльності підприємства та принципи їх організації;

 • взаємовідносини підприємства з бюджетом та позабюджетними фондами;

 • взаємовідносини підприємств з комерційними банками;

 • організацію фінансової роботи на підприємствах міського господарства;

 • завдання та функції фінансової служби підприємства;

 • особливості фінансів у різних галузях міського господарства;

 • формування і розподіл прибутку;

 • фінансування відтворення основних та оборотних фондів;

 • кредитування підприємств;

 • оцінювання фінансового стану підприємств.


Уміти:


 • скласти фінансові плани підприємства (перспективний, поточний, оперативний);

 • виконувати розрахунки фінансових показників;

 • аналізувати виконання фінансових показників та фінансового стану підприємства;

 • кількісно оцінювати явища та визначати тенденції зміни показників;

 • приймати рішення за результатами фінансового аналізу.
 1. Організаційно-методичні вказівки


До переліку взаємозв’язаних дисциплін (за навчальним планом) віднесені:

а) базові (попередні) дисципліни:

 • політична економія,

 • економічна теорія,

 • економіка підприємства міського господарства,

 • технологія виробництва,

 • планування,

 • господарське право,

 • статистика,

 • бухгалтерський облік та аудит,

 • державні фінанси,

 • гроші та кредит,

 • оподаткування,

 • державний та місцеві бюджети.

б) забезпечувані дисципліни:

 • аналіз господарської діяльності,

 • курсове і дипломне проектування.


^ 3. Тематичний план


3.1. Тематичний план вивчення дисципліни


Види навчальних занять

Кількість годин

Назва, номер теми, заняття та навчальні запитання

Лекція 1
^ 3.2. Розподіл навчального часу згідно з тематичним планом


Тема

Лекції

Семінарські й практичні заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

1. Основи фінансів підприємства

4

2

2

6

2. Організація грошових розрахунків підприємства

2

4

-

6

3. Грошові надходження підприємства

2

2

2

4

4. Формування і розподіл прибутку

4

4

2

4

5. Оподаткування підприємства

2

2

-

6

6. Оборотні кошти

4

4

2

4

7. Кредитування підприємства

2

2

1

4

8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

4

4

2

6

9. Оцінювання фінансового стану підприємства

2

2

2

6

10. Фінансове планування на підприємствах міського господарства

4

4

2

6

11. Фінансова санація підприємства

2

2

-

4

Всьго годин

32

32

15

56


^ 4. Зміст дисципліни


4.1. Лекції


Тема 1. Основи фінансів підприємства


Підприємство як господарюючий суб’єкт. Сутність фінансів підприємства (господарюючого суб’єкта) та їх функції. Фінансові відносини, що виникають у процесі господарської діяльності підприємства та принципи їх організації.

Взаємовідносини підприємств з бюджетом й позабюджетними фондами.

Взаємовідносини підприємств з комерційними банками.

Формування фінансових ресурсів. Власні кошти підприємств, кошти, що мобілізовані на фінансовому ринку та кошти, що надійшли в порядку перерозподілу. Джерела формування фінансових ресурсів при створенні підприємства: акціонерний капітал, пайові внески членів кооперативу, внутрішньогалузеві джерела, кредити банків, асигнування з бюджету.

Фінансові ресурси діючого підприємства - кошти, що утворюються за рахунок власних та прирівнених до них, доходи (прибуток від основної діяльності, прибуток від виконання науково-дослідних робіт та інші цільові доходи, прибуток від фінансових операцій, прибуток від будівельно-монтажних робіт, що виконано господарським способом, інші види доходів) та надходження (амортизаційні відрахування, виручка від реалізації вибувшого майна, сталі пасиви, цільові надходження, мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві, майнові та інші внески членів трудового колективу, інші види надходжень); кошти, що мобілізовані на фінансовому ринку (продаж акцій, облігацій та іншіх цінних паперів, кредити, інвестування); кошти, що надходять у порядку перерозподілу (страхові відшкодування при настанні страхового випадку, фінансові ресурси, що надійшли від концернів, асоціацій, галузевих структур, фінансові ресурси, що формуються на пайових долях, дивіденди та відсотки з цінних паперів інших емітентів, бюджетні субсидії, інші види ресурсів).

Особливості використання фінансових ресурсів в умовах ринку. Напрямки використання фінансових ресурсів: платежі до бюджету, погашення позичок банку та виплата відсотків за користування кредитом, інвестування у розвиток власного підприємства, інвестування у виробництво інших підприємств (придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів), формування фондів економічного стимулювання, благодійні акції.

Фінансовий механізм управління підприємством.

Організація фінансової роботи на підприємствах міського господарства. Завдання та функції фінансової служби підприємства.

Особливості фінансів у різних галузях міського господарства.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Г. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconРобоча програма І завдання на контрольну роботу з дисципліни "Енергозбереження в електроенергетиці" для студентів спеціальності 000008 «Енергоменеджмент»
Методичні вказівки, робоча програма і завдання на контрольну роботу з дисципліни “Енергозбереження в електроенергетиці”
Г. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електричні апарати», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання на контрольну роботу до вивчення дисципліни «Електричні апарати» для...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «спеціалізований рухомий склад» для студентів заочної формы навчання зі спеціальності
Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Метою контрольної роботи є закріплення знань, отриманих студентами при...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «спеціалізований рухомий склад» для студентів та заочної формы навчання зі спеціальності
Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Метою контрольної роботи є закріплення знань, отриманих студентами при...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «спеціалізований рухомий склад» для студентів та заочної форм навчання зі спеціальності
Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Метою контрольної роботи є закріплення знань, отриманих студентами при...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» для студентів III курсу спеціальності «Журналістика»
Методичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» / укладач І. М. Серебрянська....
Г. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни „Управління якістю та сертифікація продукції”...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconГ. В. Стадник Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи