Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія
Скачати 387.97 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія
Сторінка1/3
Дата02.07.2012
Розмір387.97 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА


З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


ХІРУРГІЯ

на 5 курсі


Чернівці - 2010


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

Затверджую”
В.о проректора

з навчально-педагогічної роботи
професор Ю.Т. Ахтемійчук
____”________________2010 року^ ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


ХІРУРГІЯ

на 5 курсі


(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання)


Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни_”ХІРУРГІЯ” для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації для спеціальності „Лікувальна справа” 7.110101, 7.110104 “Педіатрія”, 7.110105 “Медико-профілактична справа” напрямку підготовки 1101 “Медицина”.


Схвалено на методичній нараді кафедри хірургії

« 2 » червня 2010 року ( протокол № 1 )


Зав. кафедри хірургії та урології

професор А.Г. Іфтодій


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії

з дисциплін хірургічного профілю

« 17 » червня 2010 року ( протокол № 3)


Голова предметної методичної

комісі з дисциплін хірургічного профілю,

професор І.Ю.Полянський


Чернівці - 2010

^ Навчальна дисципліна

”Хірургія”


нормативна дисципліна, дисципліна за вибором студентів (потрібне підкреслити)


  1. Вступ.

Визначення дисципліни. Мета вивчення хірургії – засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, типових та атипових клінічних прояв, методів діагностики, консервативного та оперативного лікування, реабілітації хірургічної патології у межах, відповідних підготовці лікаря загального профілю з урахуванням особливості його спеціальності.

Кількість навчальних годин на 5 курсі – 144 (4,8 кредити ECTS), з них:

лекції – 10 годин

практичні заняття – 78 годин

самостійна робота студентів – 56 годин

модуль 1, зміст якого структуровано на 2 змістових модуля.


  1. ^ Структура дисципліни “Хірургія на 5 курсі та нарахування балів за поточну навчальну діяльність (конвертація традиційних оцінок у бали; оцінка у балах за виконання індивідуальних завдань, якщо це передбачено робочою навчальною програмою).

Номер модуля кількість навчальних годин/кількість кредитів ECTS

Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість практичних занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів*

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуального завдання як виду СРС

"5"

"4"

"3"

"2"

Модуль 2

144/4,8

2

(№№ 3-4)

14

8

6,5

5

0

8

75

* Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, щоб бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю.


  1. ^ Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни згідно з Освітньо-професійною програмою (ОПП)*:

ПП.029, ПП.171 Володіти морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації в хірургії;

ПП.116 Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених хірургічних захворювань;

ПП.115 Визначати найбільш поширені клінічні симптоми та синдроми в клініці хірургічних хвороб;

ПП.211 Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених хірургічних захворювань;

ПП.245 Складати план обстеження і аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених хірургічних захворювань;

ПП.193 Діагностувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах у клініці хірургічних хвороб;

ПП.160 Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції;

ПП.261 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань;

ПП.200 Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених хірургічних захворюваннях.

ПП.038 Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених хірургічних захворювань.

ПП.034 Надавати невідкладну медичну допомогу при найбільш поширених хірургічних захворюваннях;

ПП.036 Проводити диференціальну діагностику, обгрунтовувати і формулювати попередній діагноз при найбільш поширених хірургічних захворювань;

ПП.024 Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях;

ПП.035 Планувати обстеження хворого, інтерпретувати резуль­тати лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях;

ПП.027 Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених хірургічних захворювань.

Опис модулів дисципліни

^ 4. МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ХІРУРГІЇ 2.

4.1. Тематичний план лекцій модулю 2Тема

Кількість

годин

1

Хвороби печінки

2

2

Захворювання позапечінкових жовчних протоків.

2

3

Хірургічна патологія серця

2

4

Хірургічна патологія артеріальної системи

Артерiальнi тромбози i емболiї.

2

5

Хірургічна патологія венозної та лімфатичної систем

2
Всього

10


^ 4.2. Тематичний план практичних занять модулю 2.Тема

Кількість годин

Змістовий модуль 3

^ УРГЕНТНА АБДОМIНАЛЬНА ХIРУРГIЯХвороби печінки.

Курація хворих. Хвороби печінки Фіброз, цироз пе­чінки. Печінкова недостатність. Паразитарні та не­паразитарні ураження печінки. Методи обсте­жен­ня. Ускладнення. Принципи лікувальної тактики.

6^ Захворювання позапечінкових жовчних протоків.

Жовтяниця як хірургічна проблема. Жовчнокам’яна хвороба. Клінічні прояви. Методи дослідження. Диференційна діагностика. Прин­ци­пи лікування. Постхолецистектомічний синдром.

5Хронічний панкреатит. Методи діагностики. Клініка. Діагностика. Ускладнення хронічного панкреатиту. Принципи лікування. Кісти та нориці. Принципи хірургічної тактики. Захворювання селезінки

5^ Хірургічна патологія серця

Захист історії хвороби. Сучасні методи діагностики, малоінвазівного оперативного лікування захворювань серця.

6Iшемiчна хвороба серця. Дiагностика. Показання до хiрургiчного лiкування. Методи оперативних втручань

5^ Захворювання межистiння.

Захворювання межистiння. Класифiкацiя. Дiагностика. Диференцiальна дiагностика. Методи хiрургiчного лiкування. Непухлинні захворювання та травми стравоходу.

5Захворювання молочної залози (дисгормональні, пухлинні) Мастит. Методи хірургічного лікування.

5

Змістовий модуль 4.

^ СУДИННА ХIРУРГIЯКласифiкацiя гострої iшемiї кiнцiвок. Клiнiчнi стадiї перебiгу. Дiагностика. Диференцiальна дiагностика. Методи хiрургiчного лiкування.


5Абдомiнальний iшемiчний синдром. Клiнiчнi варiанти перебiгу. Дiагностика. Диференцiальна дiагностика. Ускладнення. Методи консерва­тивного лiкування. Профiлактика. Реабiлiтацiя.


5Хронiчна iшемiя нижніх кiнцiвок. Облiтеруючий атеросклероз i ендартерiїт. Класифікація хронічної iшемiї i рiвнiв оклюзiї аорти та артерiї нижнiх кiнцiвок


5
Варикозне розширення вен нижнiх кiнцiвок. Класифiкацiя. Ускладнення. Дiагностика. Спецiальнi методи дослiдження. Методи хiрургiчного лiкування.5

Післятромбофлебiтичний синдром. Класифiка­цiя. Дiагностика. Консервативнi i хiрургiчнi ме­то­­ди лiкування.

5Артерiальнi тромбози i емболiї. Тромбоемболія легеневої артерії. Клініка, діагностіка, лікування. Засоби профілактики.Тромбози магiстральних вен. Класифiкацiя. Клi­нiка. Дiагностика. Диференцiальна дiагнос­тика. Методи консервативного i хiрургiчного лiкування


5Лiмфадема кiнцiвок. Форми захворювання. Клiнiка. Дiагностика. Варiанти клiнiчного перебiгу. Консервативне i хiрургiчне лiкування


5Підсумковий модульний контроль

6

^ РАЗОМ годин

78
  1   2   3

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни ”Загальна хірургія з анестезіологією”...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни ”Загальна хірургія з анестезіологією”...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни "Топографічна анатомія та...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни „Фізичне виховання та здоров‘я...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на підставі діючого навчального плану та програми з гігієни та екології для студентів вищих медичних...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни Фізіології для студентів...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни Фізіології для студентів...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни урологія для студентів вищих...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни урологія для студентів вищих...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет довідник для студента з вивчення дисципліни хірургія iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «Медична психологія» для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи