Інформаційний бюлетень нових надходжень листопад 2010 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень листопад 2010 р
Скачати 124.14 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень листопад 2010 р
Дата02.07.2012
Розмір124.14 Kb.
ТипУчебное пособие

Донецький національний університет


Методичний кабінет обліково-фінансового факультету


Інформаційний бюлетень

нових надходжень

листопад 2010 р.


Донецьк, 2010 р.


1. Дергачёв, Владимир Александрович. Регионоведение: учеб. пособие для студентов вузов, обу­чающихся по специальностям «Регионоведение», «Между­народные отношения» / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 519 с.


Учебное пособие дает представление о закономерностях формирова­ния и развития целостных территориальных образований, обладающих социокультурным кодом на макрорегиональном, страновом и субрегио­нальном уровнях. Рассматриваются процессы региональной трансформа­ции на европейском континенте. Излагается новая концепция Большой Европы.

Уделяется внимание особенностям мирового финансового кризиса 2008—2009 годов и его влиянию на формирование многополярной модели мироустройства.

Для студентов и аспирантов, обучающихся по специальностям «Ре­гионоведение», «Международные отношения». Может быть полезно для студентов, обучающихся по специальности «Государственное и муници­пальное управление».

2. Сіваченко І. Ю., Козак Ю. Г., Логвінова Н. С. та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Кредитно-модульний курс: Навч. посіб. / За ред. І. Ю. Сіваченка, Ю. Г. Ко­зака, Н. С. Логвінової. 3-тє вид. — К: Центр учбової літератури, 2010. — 312 с.


^ У третьому, переробленому та доповненому, виданні навчального посібника розглядаються зміст і сутність понять конкуренції, конкурентоспроможності та між­народної конкурентоспроможності. Визначаються показники та чинники міжнародної конкурентоспроможності підприємства (організації). Центральне місце посідає роз­криття особливостей стратегій міжнародної конкурентоспроможності. Належна увага приділена висвітленню проблеми конкурентоспроможності українських підприємств (організацій) на міжнародних ринках. Завершальна тема присвячена питанням конкурентоспроможності в умовах глобалізації.

Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульної системи відповідно до умов Болонської декларації. В посібнику вміщені індивідуальні завдання, тематика рефератів, тести, які вводяться в ЕОМ, а також список рекомендованої літератури.

Призначається для студентів економічних вузів і факультетів.


3. Максімова В. Ф., Кузіна 3. В., Стиренко JI. М., Степова Т. Г. Облік у галузях економіки.: Навч. посіб. /За ред. Максімової В. Ф., - К; Центр учбової літератури, 2010. - 496 с.


Навчальний посібник орієнтує студентів на опанування методикою та технікою ведення бухгалтерського (фінансового) обліку з урахуванням галузевих особливостей, положень (стан­дартів) бухгалтерського обліку, плану рахунків, а також із посиланням на діючі законодавчі та нормативні акта. У навчальному посібнику систематизовано методики бухгалтерського обліку власного капіталу, матеріальних і нематеріальних, необоротних активів, виробничих запасів, затрат, доходів і фінансових результатів, грошових коштів, розрахунків, зобов'язань тощо.

Головна цінність навчального посібника — це сучасний, обгрунтований діючими законо­давчими і нормативними актами матеріал, що сприятиме підвищенню якості вивчення курсу «Облік у галузях економіки».


4. Войнарснко М. П., Пономарьова Н. А,, Замазій О. В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: Навч. Посіб. - К: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.


^ Навчальне видання підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни "Міжнародні стандарти фінансової звітності та міжнародні стандарти аудиту", яку включено до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю "Облік і аудит". За допомогою посібника магістри з обліку та аудиту отримають навички застосування міжнародних стан­дартів фінансової звітності та міжнародних стандартів аудиту в обліково-економічній роботі та навчаться приймати адекватні управлінські рішення.

Для студентів економічних спеціальностей та фахівців, що цікавляться питаннями су­часної методології бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту.


5. Масальсышй В. І. Соціологія у конспективному викладенні: навчальний посібник до занять та модульного контролю знань студентів несоціологічного фаху/ В. І. Масальський. 2-е вид., доопрацьоване. — Донецьк: Юго-Восток, 2010. — 317 с.


^ Навчальний посібник призначений студентам несоціологічнихспеціаль­ностей з метою надання їм допомоги у підготовці до поточних навчальних занять, модульного контролю та підсумкового іспиту чи заліку з соціології. Всі навчальні матеріали: питання, конспективні відповіді на них, нові терміни і поняття, плани семінарів, самостійної роботи, практику­му, тестові і контрольні завдання до самоперевірки, теми рефератів і твор­чих робіт структуровано у відповідності до вимог типової програми та­ким чином, що вони подають виклад основних проблем соціології як науки і навчального предмету.

Книга також прислужиться викладачам, вчителям, слухачам та уч­ням навчальних закладів II—IV рівнів акредитації.


6. Коваленко М.А. Фінанси регіону: навчальний посібник / Коваленко М.А., Мацієвич Т.О., Полевик Ґ.М., Радванська Н.В. // за ред. проф. Ко­валенка М. А. -Херсон: Олді-плюс, 2010. — 312 с.


^ У посібнику висвітлено теоретичні засади формування і використання фінансових ресурсів, оцінки фінансового потенціалу, прогнозування фінансового розвитку регіону.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, виклада­чів. Може бути корисним для менеджерів регіону, науковців, усіх, хто цікавиться питан­нями фінансового


7. Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф. Макроскоиоміка: Ііавч. Посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 672 с.


^ У навчальному посібнику досліджуються закономірності функціонування сучасної рин­кової змішаної економічної системи, основаної на приватній власності та державному регу­люванні і відкритої для міжнародних зв'язків. Найгосгріші проблеми сучасного суспільства (безробіття, інфляція, злиденність, розтрата ресурсів і т.п.) розглядаються у тісному зв'язку з циклічним характером розвитку приватно організованої економічної системи. На основі детального аналізу ринкової поведінки макроекономічних суб'єктів (домогосподарсгв, фірм, уряду, закордону), які формують сукупний попит і сукупне пропонування, будуються моделі загальної рівноваги економічної системи, за допомогою яких з'ясовуються чинники, що породжують коливання економічної активності та неефективність державного регулювання.


8. Методи розв`ячання систем економетричних рівнянь. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Під загальною ред. проф. В.В. Христіановського. - Донецьк; ДонНуЗ 2010. - 99 с.

Автори: проф. В.В. Христіановський, доц. В.В. Фортуна


^ В посібнику надаються організаційно-методичні вказівки з проблеми моделювання економічних процесів системами економетричних рівнянь для сгудешів-економісгів, наводяться приклади розв'язання задач і інструкція з використання ППП Excel, наводяться приклади розв'язання систем одночасних рівнянь з використанням пакета STATISTICA.

Всі методи розв'язання і прийоми аналізу розв'язку супроводжуються конкретно реалізованими прикладами.

Цей посібник е продовженням серії методичних матеріалів» які розробляються кафедрою математики та математичних методів в економіці для студентів-економісгів.
9. Макроекономіка: Навчальний посібник/за заг. ред. проф. Буряка П. Ю. та Гупала О. Г. — К.: «Хай-Тек Прес», 2010. — 376 с.


^ В даному навчальному посібнику робиться наголос на тому, що макроеко­номіка як наука, постійно розвивається під впливом змін у світовому співтова­ристві. Центральною проблемою посібника виступає розгляд закономірностей функціонування механізму ринкової економіки та вплив на нього державного регулювання як за умов сталого розвитку, так і за умов економічної кризи. Її глибоке осмислення допоможе студентам знайти відповіді на такі важливі пи­тання нинішнього економічного життя країн як: інфляція, безробіття, їх причи­ни та шляхи подолання, наявність ділових циклів, вияснення факторів економі­чного зростання та вплив на нього глобалізаційних процесів тощо.


10. Діденко В. М. та ін. Фондовий ринок: Навчальний посібник / В. М. Діденко, М. М. Свердан, В. П. Булат, О. М. Грубляк; За ред. В. М. Діденка. - Чернівці: TOB "Видавниц­тво «Наші книги»", 2010. - 624 с.


^ У навчальному посібнику розглядається основний комплекс питань сутності та функці­онування фондового ринку: сутність, структура, види фондового ринку; види цінних паперів, порядок їх випуску і обігу; учасники фондового ринку, особливості їх функціонування, роль на даному ринку; особливості біржової та позабіржової сфер фондового ринку, їх функціонуван­ня; характеристики професійної діяльності на фондовому ринку.

Приділяється увага висвітленню досвіду розвитку фондового ринку України та зарубіж­них країн. Теоретичний ма теріал ілюструється, доповнюється логічними схемами, рисунками, зразками документів, словником найважливіших фахових термінів. До кожної теми додають­ся: відповідний перелік законодавчих актів, основної літератури, запитання та тести для само­перевірки знань.

Посібник може використовуватися при вивченні цілого ряду навчальних дисциплін, зо­крема, «Фінанси», «Фондовий ринок і цінні папери», «Гроші та кредит», «Ринок фінансових послуг», «Фінансовий ринок», «Фінансовий менеджмент», «Біржова діяльність», «Економіка підприємств», «Фінанси підприємств» та ін.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, які навчаються за економічними, фінансовими спеціальностями, для викладачів, фахівців фондового ринку та читачів, які мають намір підвищити рівень своїх знань у сфері фондового ринку та з питань обігу цінних паперів.


11. Акіліна О.В., Ільїч Л.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. / О.В. Акіліна, Л.М. Ільїч. |-К.: Алерта, 2010. - 734 с.


^ У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспек­ти функціонування ринку праці. Відповідно до ринкових умов, міжнародних стандартів та норм трудового права сформовано основний понятійний апа­рат економіки праці, Висвітлено методологічні заЬади дослідження сучасних суспільних тенденцій і явищ у сфері соціально-трудових відносин.

Навчальний посібник розкриває основні проблеми трансформації концепції зайнятості, становлення та розвитку соціального партнерства, сучасні підходи до управління людськими ресурсами тощо.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти для навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, а також керівників підприємств (організацій), спеціалістів у сфері праці та зайнятості.


12. Фінанси: курс для фінансистів. Підручник. / За ред. д. с. н., проф. Буряка П. Ю., д. е. н., проф. Жихор О. Б. — К.: «Хай-Тек Прес», 2010. — 528 с.


^ Підручник «Фінанси: Курс для фінансистів» охоплює ключові аспекти становлення та розвитку фінансів та фінансової системи держави. Розглянуто основи вчення про закономір­ності і закони розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту країни, правила формування доходів держави та органів місцевого самоврядування та використання їх на по­треби населення, принципи функціонування суб'єктів господарювання та здійснення ними фінансової діяльності. Особливу увагу приділено податковій та бюджетній системам, фінан­совому ринку, державним позабюджетним цільовим фондам, міжнародним фінансам та фі­нансовій безпеці країни. Підручник написаний згідно стандартів вищої освіти з підготовки економістів-фінансистів стосовно викладення курсу «Фінанси».

Теоретичний матеріал подано по темах, запропоновано тестові питання, терміноло­гічний словник та список літератури.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного спря­мування, аспірантів, викладачів та працівників фінансової системи.


13. Лавріненко Н. М., Латинін С. М., Фортуна В. В., Бескровний О. І. Основи економіко-математичного моделювання: Навч. посіб. - Львів:Магнолія 2006", 2010. 540 с.


^ Посібник призначений для використання у навчальному процесі і для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей.

У посібнику викладено теоретичні основи лінійного програмування, основи теорії двоїстості, теорії цілочислового, дробово-лінійного, параметричного та динамічного програмування. Розглянуто теорію парного, багатофакторного регресійного аналізу, теорію систем економетричних рівнянь, теорію загальних економетричних моделей. До кожного розділу додається навчальний тренінг, у якому запропоновано контрольні за­питання і завдання для самостійної роботи. Для контролю засвоєння теми в цілому наве­дено тестові завдання та комплексні індивідуальні контрольні завдання.


14. Карлін М. І. Державні фінанси розвинутих країн: Навчальний посібник. - Львів: Новий Світ - 2000,2010. - 484 с.


^ У навчальному посібнику аналізується суть і структура державних фінансів розвинутих країн. Серед них: СІНА, Канада, Японія, країни- члени Європейського Союзу (країни -15). При дослідженні особливос­тей державних фінансів кожної з аналізованих країн звертається увага на взаємовідносини держави з місцевими органами влади. Значна ува­га приділена податковим системам розвинутих країн, особливостям їх реформування.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями "Фінанси і кре­дит", "Міжнародні відносини", а також для всіх, хто цікавиться еконо­мікою зарубіжних країн.


15. Чала Н.Д. Бюджетна система : навч. посіб. /Н.Д. Чала, JI.B. Ла- зоренко. — К. : Знання, 2010. — 223 с.


^ У навчальному посібнику розкрито економічні основи бюджету, його роль в економіці країни. Значне місце відведено аналізу характе­ристик формування дохідної та видаткової частин Державного бю­джету України, системі міжбюджетних відносин в Україні. Розгляну­то процедуру бюджетного процесу та діяльність органів оперативного управління бюджетом. Особливістю посібника є його практичне спря­мування, наявність тестів, завдань для семінарських занять і само­стійної роботи студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів очної, заочної та ди­станційної форм навчання економічних і юридичних спеціальностей, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації у галузі державного управління, працівників органів державної влади та мі­сцевого самоврядування. Книга буде також корисною аспірантам, державним службовцям, народним депутатам усіх рівнів, усім, хто цікавиться бюджетною проблематикою.


16. Лямец В. И., Успаленко В.И. Оновы корреляционного и регрессионного анализа в экономике.Учебное пособие. — Харьков: Бурун Книга, 2010. - 112 с.

^ Учебное пособие содержит базовые сведения по корреляционному и регресси­онному анализу. Основное внимание уделено методам оценки корреляционной связи между случайными величинами, измеряемыми в различных квалиметрических шкалах. Рассматриваются также основные теоретические вопросы, связанные с основами выбо­рочного метода и способами непараметрического и параметрического оценивания законов распределения случайных величин, которые необходимо реализовывать для принятия правильного решения по результатам корреляционного и регрессионного анализа.


17. Білоусько В. С., Беленкова М. І. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Видання 6-те, доповнене. B.C. Білоусько, М.І. Беленкова/Заред. B.C. Білоуська. К., Алерта-2010. -402 с.


^ Системно, згідно з програмою курсу "Теорія бухгалтерського обліку" ви­світлено питання теорії бухгалтерського обліку, викладено її елементи як скла­дові частини методу бухгалтерського обліку. Використано чинні в Україні нор­мативні документи з бухгалтерського обліку, а також вимоги Національних по­ложень (стандартів) бухгалтерського обліку. Певною мірою викладено основні принципи обліку в державах світової співдружності. Підготовлено відповідно до програми курсу "Теорія бухгалтерського обліку", з кожного модуля наведе­но завдання для лабораторно-практичних занять і самостійної роботи, а також питання для самоконтролю.

Призначено для студентів зі спеціальностей "Облік і аудит", "Менеджмент організацій", "Економіка підприємств" та слухачів Інституту післядигіломної освіти.


18. Финансы (теоретические основы) : Учебник / М. В. Гридчина, В. Б. Захожай, Л. Л. Осипчук и др.; под рук-вом и при на­учной редакции М. В. Гридчиной, В. Б. Захожая. — Пер. с укр. — К.: ДІІ «Издательский дом «Персонал», 2010. - 336 с. - Библиогр.: с.


^ В предлагаемом учебнике изложены основы теории финансов, приведены структу­ра и характерные особенности финансовой системы страны, основные направления фи­нансовой политики, а также концептуальные подходы к формированию государствен­ного бюджета в условиях рыночной экономики. Рассмотрены слагаемые финансовой системы - государственные финансы, финансы предприятий, страхование, финансы населения. Особое внимание уделено финансовому рынку как механизму эффективно­го распределения и перераспределения финансовых ресурсов. Показана роль разных видов финансового контроля в обеспечении функционирования финансовой системы.

Для студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень листопад 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Листопад 2010 року
Л80 Т38 Технологии пищевых производств / под ред. А. П. Нечаева. — М. КолосС, 2008. — 768 с ил. — (Учебники и учебные пособия для...
Інформаційний бюлетень нових надходжень листопад 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Листопад 2010 року
Л80 Т38 Технологии пищевых производств / под ред. А. П. Нечаева. — М. КолосС, 2008. — 768 с ил. — (Учебники и учебные пособия для...
Інформаційний бюлетень нових надходжень листопад 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Листопад
Л80-9 Б64 Бірта, Г. О. Товарознавча характеристика продукції свинарства : навч посіб. / Бірта Г. О. К. Цул, 2011. 144 с. Isbn 97S-966-364-882-8...
Інформаційний бюлетень нових надходжень листопад 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Листопад
Л80-9 Б64 Бірта, Г. О. Товарознавча характеристика продукції свинарства : навч посіб. / Бірта Г. О. К. Цул, 2011. 144 с. Isbn 97S-966-364-882-8...
Інформаційний бюлетень нових надходжень листопад 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р
Черниш С. С. Економічний аналіз: Навч посіб. К: Центр учбової літератури, 2010. 312 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень листопад 2010 р iconДокументи
1. /Бюлетень-листопад-березень2012/bibliot.rtf
2. /Бюлетень-листопад-березень2012/biol.rtf
Інформаційний бюлетень нових надходжень листопад 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень листопад 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень листопад 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р
В11 К48 Клепко, В. Ю. Вища математика в прикладах І задачах : навч посіб. 2-е вид. / Клепко В. Ю., Голець В. Л. К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень листопад 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р
В11 К48 Клепко, В. Ю. Вища математика в прикладах І задачах : навч посіб. 2-е вид. / Клепко В. Ю., Голець В. Л. К. Центр учбової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи