Інформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р
Скачати 142.96 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р
Дата02.07.2012
Розмір142.96 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет


Методичний кабінет обліково-фінансового факультету


Інформаційний бюлетень

нових надходжень

грудень 2010 р.


Донецьк, 2010 р.

1. Черниш С. С.Економічний аналіз: Навч. посіб. - К: Центр учбової літератури, 2010. - 312 с.


В книзі викладено теоретичні і практичні положення методичного апарату та інструментарію економічного аналізу для визначення стану підприємства. Розкрито сутність економічного аналізу, визначено основні показники і методи господарсько- фінансового аналізу, дана кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства з метою ефективного управління ним. Для перевірки ступеня засвоєн­ня теоретичного матеріалу розміщено тестові завдання, а також сформовано глосарій основних термінів.


2. Сук JI.K. Фінансовий облік : навч. посіб. / JI.K. Сук, П.Л. Сук. — К. : Знання, 2010. — 631 с. — (Вища освіта XXI сто­ліття).


^ Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу "Фінансовий облік". У ньому висвітлено особливості ведення фінансового обліку на підприємствах. Окремі розділи присвячені обліку грошових коштів, розрахункових операцій, запасів, необо­ротних активів, праці та заробітної плати, інвестицій, власного ка­піталу, витрат, доходів, результатів діяльності. Враховано вимоги чинного законодавства, Положень (стандартів) бухгалтерського об­ліку України та інших нормативних документів.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Об­лік і аудит" усіх рівнів акредитації. Може бути корисним слуха­чам інститутів післядипломної освіти, бухгалтерам, фінансистам, економістам, менеджерам, аудиторам та іншим фахівцям, які прагнуть мати ґрунтовні знання з бухгалтерського обліку.


3. Науменкова C.B. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. /C.B. Науменкова, C.B. Міщенко. — К. : Знання, 2010. — 532 с.


^ Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми норматив­ної дисципліни "Ринок фінансових послуг" для студентів, які здобувають вищу освіту у галузі знань "Економіка і підприємництво". У ньому впер­ше комплексно викладено теоретичні засади та практичні аспекти діяль­ності фінансових посередників на ринку фінансових послуг. Розглянуто структуру ринку фінансових послуг і методи його регулювання. Висвіт­лено історію походження, нормативно-правові, організаційні засади та порядок надання окремих видів фінансових послуг з урахуванням світо­вого досвіду та вітчизняної практики. До кожного розділу подано запи­тання та завдання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, практичні завдання та тести.


4. Облікова політика : навч. посіб. / В.М. Савченко, 046 O.B. Пальчук, JI.B. Саловська та ін. ; за ред. Г.М. Давидо­ва. — К. : Знання, 2010. — 479 с.

^ У посібнику розкриваються нормативно-законодавче забезпе­чення облікової політики, методологічні засади та особливості формування облікової політики підприємств різних організаційно-правових форм господарювання, організаційні та методичні аспекти формування й оптимізації облікової політики з ураху­ванням галузевих особливостей. Навчальні завдання, вправи і тести ґрунтуються на кредитно-модульній системі та модульно- рейтингових технологіях.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спе­ціальностей. Посібник буде корисний також працівникам сфери бухгалтерського обліку.


5. Кириченко О. А., Денисенко M. П., Гречан А. П. та ін. Казначейство банку: Навч; носіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 464 с.


^ У навчальному посібнику розкрито теоретичні та практичні основи казначейської моделі управління банком. Спираючись на сучасну практику банківського менеджменту, автори розкрили існуючі підходи ефективного управління ресурсами банку, сутності управління активами і пасивами банків, ролі банків у процесі вирішення анти кризових заходів, сутності безпечної діяльності банківських установ, а також методи управління ризиками. Поряд із класичними інструментами управління банком наводяться форми і методи модернізації банківської системи управління в умовах фінансової кризи та її трансформації и по­дальшому.

З метою засвоєння та перевірки викладеного матеріалу посібника подано контрольні запитання, які включають конкретну практику банківської діяльності.

Навчальний посібник розраховано на бакалаврів, магістрів, аспірантів економічних і правничих спе­ціальностей, викладачів вищих навчальних закладів та всіх, хто займається банківською та інвестиційною діяльністю.


6. Літвінов ІО. І., Останкова Л. A.t| Літвінова Т. Підгорна О. В. Ціноутворення в умовах ринку: Навч. Посіб. - К.: Центр учбової літе­ратури, 2010. - 400 с.


^ В навчальному посібнику розглянуто теорію ціноутворення: природу цін, загальні осно­ви ціноутворення, особливості ціноутворення на різних моделях ринка і на економічні ресурси. Навчальний посібник "Ціноутворення в ринковій економіці" переслідує дві взаємопов'язані основні цілі. По-перше, дати цілісне уявлення про ринкову систему та її механізм як механізм цін; по-друге, на основі теорії ціноутворення дати практичні рекомендації для розробки ціно­вої політики фірми або пристосування до існуючих ринкових цін.


7. Воронко P. М. Контроль в бюджетних установах [навчальний посібник] / Воронко P.M., Крохта Р.В., Любенко С. Д., Стеців I.I. - Львів ; «Новий Світ-2000», 2010. - 503, [1] с.


^ У навчальному посібнику розкрито теоретичні і практичні засади контролю в бюджетних установах, розглянуто завдання та мету здійснення контрольних заходів по питаннях виконання бюджету та збереження матеріальних і грошових цінностей. Це дає можливість не тільки виявляти недоліки і порушення, а й запобігати їм у подальшому, що сприяє підвищенню ефективаноегі роботи державних установ.

Розкрито суть і методи проведення контролю в бюджетних установах, методику перевірки формування дохідної та витратної часіин бюджетів, за допомогою якої можна отримати достовірну інформацію для прийнятім відповідних управлінських рішень.

У навчальний посібник включено програму дисципліни, теоретичну час гину, питання для самостійного вивчення дисципліни, тестові завдання питання для самоконтролю, навчальні завдання для самостійної роботи, термінологічний словник основних визначень і понять, перелік рекомендованих джерел та нормативних документів для вивчення дисципліни.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Контроль в бюджетних установах», аспірантів, викладачів та інших фахівців у сфері ревізії і контролю.


8. Гальків Л. L, Луї чин Н. П., Москаль Б. С. Економічна статистика. Навч. посібник. 2-ге вид., випр. і доповн. - Львів: "Новий Світ - 2000", 2010. - 400 с.


^ Посібник підготовлений згідно із навчальною програмою дисципліни "Економічна статистика". Розкрито основи економічної статистики та системи національного рахівництва. Висвітлено методологію статистичного аналізу складових ринкової економіки.

Видання буде корисним студентам навчальних закладів вищих рівнів акредитації, аспирантам, а також науковцям та практикам.


9. Управління фінансовими ризиками : навч. посіб. / Р.В. Пікус. — К.: Знання, 2010. — 598 с.


^ Це перший в Україні фундаментальний навчальний посіб­ник, у якому ґрунтовно розкриваються теоретичні засади і най­важливіші сторони управління фінансовими ризиками в сучас­них умовах. Зокрема, розглядаються політико-економічний ризик в системі ризик-менеджменту, управління інвестиційни­ми ризиками, ризиком неплатоспроможності, кредитним ризи­ком, ризиком на іпотечному ринку, фінансовими ризиками у банківській діяльності, відсотковим ризиком, ризиком ліквід­ності, валютними ризиками та ризиками на ринку строкових угод. Посібник устаткований необхідними таблицями, рисун­ками, схемами. Для самостійної роботи студентів до кожного розділу додається ретельно продуманий навчальний тренінг. У кінці книги наведено список рекомендованої літератури.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також керівникам підприємств і організацій, фахівцям-практикам у галузі управління ризи­ками.


10. Поважний О. С., Орлова Н. С., Свечкіна А. JI. Цінні папери і фондовий ринок: Навч. посібник. --Львів- Магнолія 2006, 2010. — 361 с.


^ Структура навчального посібника "Цінні папери і фондовий ринок" акцентує увагу на ключових елементах сучасного розвитку складових елементів та інстру­ментів фондового ринку України та світу. У навчальному посібнику надано форма­лізований теоретичний та практичний матеріал викладений у одинадцяти розділах згідно з навчальною програмою дисципліни "Цінні папери і фондовий ринок".

Запропонований навчальний посібник розкриває принципи, на яких будується функціонування ринку цінних паперів, його роль в процесі залучення та ефек­тивного примноження капіталу за допомогою фінансових інструментів, особли­вості здійснення та оцінки прибутковості інвестицій в цінні папери, провідну практику розвинутих країн світу щодо впровадження та ефективного функціо­нування сучасних фондових механізмів. Важливим є наявність матеріалів ста­тистичного та інформаційного характеру, які всебічно висвітлюють сучасний стан і тенденції формування ринку цінних паперів в Україні. У посібнику сту­дентам надано можливість самостійної перевірки знань у формі рішення прак­тичних завдань та відповідей на контрольні питання за розділами.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів та викладачів економічних вузів, а також фахівців з цінних паперів.


11. Палеха Юрій. Документування в підприємницькій сфері: навч. посібник (зі зразками сучасних документів) / Юрій Па­леха.- К.: Ліра-К, 2010.— 512 с.— Бібліогр.: - 497 с. (Серія «Культура діловодства»).


^ У посібнику в документознавчому контексті розкриваються питання документаційного забезпечення функціонування підприємницьких струк­тур. Наведені зразки оформлення документів щодо створення суб'єктів господарювання, документування договірних відносин, проведення об­ліково-фінансових та банківських операцій. Детально описані питання створення і порядок роботи з торговельною та зовнішньоторговельною документацією, призначення і види податкової документації, вимоги до створення окремих видів службових документів.

Для керівників та працівників підприємств і установ приватної та державної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викла­дачів, аспірантів, усіх тих, хто працює з документацією.


12. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінан­ти розвитку / Т.О. Кізима; [вст. слово С.І. Юрія]. — К.: Знан­ня, 2010. -- 431 с.


^ Пропонована монографія — одна із перших наукових праць, у якій на системній основі всебічно досліджуються фінанси домогосподарств як важлива сфера фінансових відносин. Аналізуються теоретико-концепту- альні засади фінансів домогосподарств, основні моделі фінансової пове­дінки, найважливіші джерела і види доходів, економічна сутність, струк­тура та динаміка витрат вітчизняних домогосподарств упродовж остан­ніх років. Значну увагу приділено основним напрямам раціоналізації витрат споживчого і неспоживчого характеру, дослідженню сутності, мотивів та форм заощаджень домогосподарств як вагомого джерела інвес­тиційних ресурсів, виявленню особливостей управління фінансами до­могосподарств в умовах ринку. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення та подальшого розвитку фінансів домогосподарств в Україні.

Для науковців, працівників фінансової системи, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, усіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансової теорії та практики.


13. Дорошук Г.А., Дащенко Н.М. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. - Львів: "Новий Світ- 2000", 2008 -332 с.


^ У посібнику розкриті основні положення антикризового управління, елементи механізму запобігання банкрутства, розглянуто алгоритм діагностики банкрутства, стратегічні та тактичні аспекти подолання кризових ситуацій, питання реструктуризації та санації підприємств. До кожної глави запропоновані практичні завдання у вигляді завдань і ситуацій, тести, кросворди, контрольні питання, наведена авторська методика розробки антикризових програм на підприємстві.

Посібник супроводжується програмним продуктом, який дозволяє самостійно проводити тестування за темами курсу, а також проводити діагностику банкрутства та обирати базову стратегію його запобігання.

Посібник призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів, буде корисним бізнесменам і менеджерам підприємств.


14. Математичні методи і моделі ринкової економіки: Навчальний посібник.- X.: ВД «ІНЖЕК», 2010.- 456 с. Укр. Мова. Авторський колектив: Клебанова Т.С. — вступ, розділи 3,5; КизимМ. О.— роз­діл 2; Черняк О. L- вступ, розділи 4,5; Раєвнєва О. Я- розділи 1, 9, 11; Стрижи- ненко К. А.- розділи 2,4,10; Гур'янова А. С- розділи 3,5; Мілан О. Я- розділи 6,12; Сергіенко О. А.- розділи 5,7,8;Полякова О. Ю.- розділ 6іДубровіна Н. А. - розділ 4} Голіяд Н. Ю.- розділ 11; Мілевський С. Я- розділ 12; Яценко P.M. - розділ 5.


^ У навчальному посібнику розглядаються особливості й сутність трансфор­маційних процесів в економіці, концепції стратегій економічного розвитку в умовах ринкової економіки, моделі розвитку й моделі очікувань. Особливу увагу надається методології гнучкого управління в економіці. Визначено задачі та ета­пи моделювання ринкової економіки, наведено адаптивні моделі антикризового планування й прогнозування інвестицій.

Видання призначене для студентів і аспірантів економічних вищих нав­чальних закладів, а також може бути корисним широкому колу фахівців.


15. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Підручник/ Ю. Б. Іванов, У О. Кизим, О. М. Тищенко, О. Ю. Іванова, О. В. Ревенко, Т. М. Чечетова-Терашвілі. - X.: ВД «ШЖЕК», 2010. - 320 с.


^ У підручнику розглядаються загальні риси та особливості управління конкурентоспро­можністю підприємства із застосуванням принципів стратегічного управління. Приділено увагу особливостям здійснення моніторингу і оцінки конкурентоспроможності підприєм­ства, обґрунтуванню та розробці конкурентної стратегії, визначенню факторів впливу на конкурентні переваги підприємства та формуванню організаційно-економічного механізму управління його конкурентоспроможністю.

Рекомендований для використання в навчальному процесі та для самостійної підготовки студентів спеціальності «Економіка підприємства», інших спеціальностей напряму «Еко­номіка і підприємництво». Видання призначене також для викладачів, аспірантів, науковців, слухачів системи закладів післядипломної освіти, а також для фахівців-практиків, які пов'язані з проблемами стратегічного управління підприємством.


16. Круш П.В., Подвігіна В.І., Гулевич В.О. та ін. Організація виробництва: Підручник / За заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, В.О. Гулевич. - К.: Каравела, 2010. - 536 с.


^ У підручнику висвітлені питання організації виробничого проце­су в часі та просторі; потокового та автоматизованого виробництва; комплексної підготовки виробництва до випуску нової продукції; ор­ганізації та нормування праці; організаційного забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції; організації допоміжних та об­слуговуючих господарств, а також поняття виробничих систем та їх проектування. Також автори запропонували ряд нових розробок.

Підручник може бути корисним як для студентів, аспіратів, викла­дачів економічних дисциплін, так і для керівників та економістів під­приємств галузей виробництва, де виробництво продукції ведеться на основі комплексу технологічних операцій, взаємопов'язаних між собою, а також широкого кола читачів, які цікавляться цією темати­кою.


17. Егоров П.В. Механизм управления финансовым потенциалом промышленных предприятий: монография / П.В.Егоров, Ю.В.Сердюк-Копчекчи. – Донецк: Юго-Восток,2010. – 182 с. – (Сер. :Жизнеспособные системы в экономике.=Життєздатні системи в економіці).


В монографии исследуется комплекс проблем, связанных с формированием эффективного механизма управления финансовым потенциалом промышленных предприятий, и определена основная совокупность факторов, оказывающих непосредственное влияние на его динамику. Определены условия и основные направления устойчивого развития промышленных предприятий на основе повышения эффективности использования их финансового потенциала. Разработана концепция механизма управления финансовым потенциалом промышленных предприятий, позволяющая формировать стратегический вектор их устойчивого развития. Научно обоснован подход к формированию механизма управления финансовым потенциалом промышленных предприятий, элементами которого являются модели диагностики, оценки структурной динамики финансового потенциала и его мониторинга, а также разработана информационная система учета в управлении финансовым потенциалом промышленных предприятий.

Монография предназначена для преподавателей, аспирантов, студентов экономических специальностей, а также может быть использована менеджерами субъектов хозяйствования при формировании политики управления их финансовым потенциалом.


18. Егоров П.В. Формирование механизма управления прибылью предприятий в условиях рыночных отношений: монография / П.В.Егоров, А.А.Кобец, Ю.В. Сердюк-Копчекчи. – Донецк : Юго-Восток, 2010. – 214 с. – (Сер. :Жизнеспособные системы в экономике. = Життєздатні системи в економіці).


В монографии определены условия эффективного управления прибылью предприятий, определяющие непосредственное влияние на формирование механизма управления ею. На основе системного подхода разработана концепция формирования механизма управления прибылью предприятий в условиях рыночных отношений, которая основана на системе особенностей управления в комплексе моделей, обеспечивающих аргументированность управленческих решений относительно управления прибылью. Разработана модель планирования распределения финансовых ресурсов предприятий, модель регулирования кредитной политики предприятий, модель организации управления материальными ресурсами предприятия и модель контоля финансовых результатов предприятия.

Монография предназначена для преподавателей, аспирантов, студентов экономических специальностей, а также может быть использована менеджерами предприятия при формировании финансовой политики в области управления получаемой ими прибылью.


19. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій. Навчальний посібник. / Під редакцією д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю. Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І. А. - X.: ВД «ІНЖЕК», 2010. - 492 с. Укр. мова Авторський колектив: Ю. Б. Іванов, І. А. Майбуров, Г. О. Агарков, В. П. Вишневський, О. В. Вієцька, К. В. Давискіба, О. Д. Данілов, О. М. Десятнюк, Г. М. Дорожкіна, О. О. Єрмакова, В. В. Карпова, А. І. Крисоватий, О. В. Лук'яненко, В. М. Мельник, Т. В. Меркулова, О. Є. Найденко, О. І. Погорлецький, А. М. Соколовська, О. М. Тищенко, В. Д. Чекіна, К. І. Швабій, Т. Ф. Юткіна


У навчальному посібнику, підготовленому провідними фахівцями України та Росії, розглянуті теоретичні та прикладні аспекти реалізації податкової політики. Визначені концептуальні засади реалізації в податковій політиці принципів ефективності та справедливості, вплив податкової політики на економічне зростання. Розкрито зміст інструментарію реалізації податкової політики й ключові проблеми реформування системи оподаткування, податкового адміністрування та протидії тіньовій економіці. Розглянуто проблеми розвитку податкової політики в умовах глобалізаційних процесів.

Рекомендовано для використання в навчальному процесі й для самостійної підготовки магістрів спеціальності «Оподаткування», інших спеціальностей напрямку «Фінанси і кредит». Видання призначене також для викладачів, аспірантів, науковців, слухачів системи післядипломної освіти, а також для фахівців-практиків, працівників податкових органів, аудиторів, податкових консультантів.

В учебном пособии, подготовленном ведущими специалистами Украины и России, рассмотрены теоретические и прикладные аспекты реализации налоговой политики. Определены концептуальные основы реализации в налоговой политике принципов эффективности и справедливости, влияние нало­говой политики на экономический рост. Раскрыто содержание инструментария реализации налоговой политики, ключевые проблемы реформирования системы налогообложения, налогового администри­рования и противодействия теневой экономике. Рассмотрены проблемы развития налоговой политики в условиях глобализации.

Рекомендовано для использования в учебном процессе и для самостоятельной подготовки маги­стров специальности «Налогообложение», других специальностей направления «Финансы и кредит». Издание предназначено также для преподавателей, аспирантов, научных работников, слушателей систе­мы последипломного образования, а также для специалистов-практиков, работников налоговых орга­нов, аудиторов, налоговых консультантов.

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011
Е 7/9 Д53 Дмитриева, Т. М. Сенсорная екология : учеб пособ. 2-е изд., перераб и доп. / Дмитриева Т. М., Козлов Ю. П. М. Рудн, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2011
Е 7/9 Д53 Дмитриева, Т. М. Сенсорная екология : учеб пособ. 2-е изд., перераб и доп. / Дмитриева Т. М., Козлов Ю. П. М. Рудн, 2010....
Інформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Грудень 2009
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Ж с16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів І послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Ж с16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів І послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. Центр учбової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи