Про щорічні премії Президенда України для молодих учених icon

Про щорічні премії Президенда України для молодих учених
Скачати 77.63 Kb.
НазваПро щорічні премії Президенда України для молодих учених
Дата03.07.2012
Розмір77.63 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 246-38-08, факс (044) 246-38-04, e-mail: dlan@mon.gov.ua

_12.01.11 _ №_6/2-79___

На №______ від __________Про щорічні премії Президенда

України для молодих учених

Проректорам з наукової роботи вищих навчальних закладів, директорам наукових установ, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України


Указом Президента України від 17.06.2000 № 779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих учених.

Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України просить до 26 січня 2011 року подати наукові праці на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених згідно з Інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених (далі – Інструкція), розробленою Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки (повний варіант Інструкції див. на сайті: www.kdpu-nt.gov.ua )

Нижче надається витяг із зазначеної Інструкції.

Висунення праць на здобуття премій проводиться колегією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

На здобуття премій можуть висуватися наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше, ніж за рік до їх висунення.

У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти та інженерно-технічні працівники установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.

^ Кількість претендентів, робота яких висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи і йому повинен належати значний творчий внесок.

До розгляду не беруться роботи, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород. До складу колективу претендентів не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, або включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття державної нагороди. Премії повторно не присуджуються.

Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років станом на 1 березня 2011 року.

Висунення праць на здобуття премій здійснюється науковими установами, організаціями, вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівнів акредитації, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України. Рішення про висунення праці та колективу претендентів на премію приймається на засіданні вченої чи науково-технічної ради.

Керівники установ, вищих навчальних закладів зобов’язані провести попереднє обговорення робіт і творчого внеску кожного претендента, що висувається, у трудових колективах за місцем його основної роботи.


^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

До міністерства подаються:

- документи – том 1;

- опис роботи – том 2;

- анотація роботи – 2 примірника та електронна версія;

- додаткові 2 примірники реферату роботи.

1. Загальні вимоги до оформлення документів та матеріалів робіт.

1.1. Документи (том 1) і опис роботи (том 2) подаються у 2-х примірниках. Крім того, один примірник 1-го та 2-го томів зберігається в організації (установі), яка представила роботу на премію.

1.2 Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 сторінок друкованого тексту. Формат сторінки - 297 х 210 мм.

1.3. На обкладинці кожного тому і додаткових примірників реферату та анотації обов’язково вказуються:

- повна назва організації, яка висуває працю на премію;

- назва роботи;

- прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, посади, місце роботи.

1.4. На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

1.5. У всіх документах назва роботи повинна бути однаковою.

1.6. У документах, що подаються, не допускається скорочення назв вищих навчальних закладів, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

Роботи, оформлені з порушенням вимог витягу з інструкції, до розгляду не приймаються.


^ 2. ДОКУМЕНТИ – ТОМ 1

2.1. Лист–подання, в якому вказується точна назва організації, яка висуває роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист-подання друкується на бланку організації, яка подає роботу, і підписується її керівником та скріплюється печаткою.

2.2. ^ Додаток до листа-подання, в якому вказуються:

– повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись робота після її розгляду в міністерстві та Комітеті з Державних премій України в галузі науки і техніки;

– прізвище, ім'я, по батькові, посада, поштовий індекс, адреса та службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи та документами за вимогою представників зацікавлених вищих навчальних закладів, установ і підприємств, окремих громадян.

2.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів. Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається (не підшивається) до першого примірникa документів.

2.4. ^ Реферат роботи (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами на здобуття премії.

У рефераті вказується: мета роботи, наукова новизна, практична значимість, загальна кількість публікацій, зокрема у міжнародних журналах з

ненульовим імпакт-фактором, в т.ч. вказати окремо за темою роботи, та інша інформація, яка характеризує роботу.

Для роботи в галузі науки і техніки вказується основні її науково-технічні результати (обов'язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, рівень ефективності, з відповідним обґрунтуванням (розрахунками).

Реферат циклу наукових праць повинен обґрунтовувати об'єднання їх в єдиний цикл, обов’язково вказується загальна кількість реферованих публікацій, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний ідентифікатор SJR (SCImago Journal Rank).

Якщо робота подається повторно, в рефераті необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього представлення.

2.5. ^ Протокол (протоколи) засідання науково-технічної або вченої ради вищого навчального закладу, установи про відбір кандидатів до складу колективу претендентів, праці якого висуваються на здобуття премії, де вказується назва роботи, хід обговорення та результати таємного голосування за претендентів (за кожного кандидата окремо). Протокол з відповідними підписами завіряється печаткою.

2.6. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висунення).

2.7. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1–2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок. Довідка підписується керівником вищого навчального закладу, установи, де працює претендент. Підпис завіряється печаткою.

2.8. ^ Відомості на претендента:

– прізвище, ім'я та по батькові (українською і російською мовами у відповідності із записом у паспорті у називному та давальному відмінках);

– дата народження;

– освіта;

– спеціальність;

– науковий ступінь та вчене звання;

– почесні звання;

– місце основної роботи;

– посада;

– службова адреса( вказати п’ятизначний поштовий індекс) та телефони (міський та мобільний);

– домашня адреса та телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації (установи), де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються печаткою, вказується дата заповнення.

Примітка: якщо після представлення роботи змінились відомості про претендента, то необхідно протягом двох тижнів повідомити міністерство та Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки.

2.9. Зазначені у пунктах 2.1-2.8 документи повинні бути підшиті у швидкозшивачі у вказаній послідовності.

При повторному представленні роботи її висунення та оформлення документів проводиться заново.

^ 3. ОПИС РОБОТИ – ТОМ 2

3.1 Опис роботи – викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, ефективність та інші техніко-економічні показники.

Приводиться список публікацій і патентів за даною роботою.

3.2. До складу 2 тому також включаються:

– довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво, підписується керівником організації, підприємства, на якому здійснено це впровадження;

–копії  основних статей, патентів, авторських свідоцтв, які відносяться до роботи;

–копії документів про випробування і впровадження роботи у виробництво;

– перелік всіх інших наукових праць авторів.

Матеріали та документи другого тому повинні бути переплетені.


^ 4. АНОТАЦІЯ РОБОТИ

У анотації роботи вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів (українською, російською і англійською мовами), точна назва організації (установи), яка представляє роботу, та коротка характеристика роботи, в якій вказується мета роботи, наукова новизна, обґрунтовується її науково практична значимість. Вказується кількість опублікованих монографій, загальна кількість наукових статей, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний ідентифікатор SJR (SCImago Journal Rank) та загальний індекс цитування робіт претендентів.

Анотація подається на паперовому (в 2-х примірниках) та на електронному носіях обсягом до 1-ї сторінки (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).

Додаткові 2 примірники реферату роботи із підписами авторів подаються у вигляді окремих брошур.

Реферат роботи подається в електронному вигляді обсягом до 10–ти сторінок (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).


Присуджується щорічно 40 премій (з них 15 премій присуджується молодим ученим Національної академії наук України) у розмірі 20 тисяч гривень кожна.


Директор департаменту наукової

діяльності та ліцензування ВНЗ М.Ф.Гончаренко


Телефон для довідок та консультацій:

(044)246-38-03

Схожі:

Про щорічні премії Президенда України для молодих учених iconПро щорічні премії Президенда України для молодих учених
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 246-38-08, факс (044) 246-38-04, e-mail: dlan@mon gov ua
Про щорічні премії Президенда України для молодих учених iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 започатко-вано щорічні премії Президента України для молодих учених
Про щорічні премії Президенда України для молодих учених iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Про щорічні премії Президенда України для молодих учених iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Про щорічні премії Президенда України для молодих учених iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Про щорічні премії Президенда України для молодих учених iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Про щорічні премії Президенда України для молодих учених iconПоложення про щорічні премії президента україни для молодих вчених
Щорічна премія Президента України для молодих вчених (далі премія) присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних...
Про щорічні премії Президенда України для молодих учених iconУказом Президента України від 17. 06. 00 №779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених

Про щорічні премії Президенда України для молодих учених iconМіністерство освіти І науки просить до 26 січня 2010
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених
Про щорічні премії Президенда України для молодих учених iconПоложення про стипендії національної академії наук україни для молодих учених
Стипендії Національної академії наук України для найбільш талановитих молодих учених (далі стипендії нан україни) призначаються з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи