В. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” icon

В. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”
Скачати 111.65 Kb.
НазваВ. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”
Дата03.07.2012
Розмір111.65 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В.Е. Абракітов,

І.О. Мікуліна


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”

(для студентів спеціальності 6.070900 “Геоінформаційні системи і технології”)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів спеціальності 6.070900 “Геоінформаційні системи і технології”) / Укл. Абракітов В.Е., Мікуліна І.О. –Харків: ХНАМГ, 2008. - 11с.


Укладачі: В.Е. Абракітов, І.О. Мікуліна


Рецензент: О.В. Чеботарьова


Рекомендовано кафедрою БЖД, протокол № 11 від 13.04.2007 р.


ЗМІСТ


Стор.

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4

2.РОЗПОДІЛ ЧАСУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. . . .

6


3.РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ . . . . . . . . . . . .7

4.ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . .


9

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


10


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Робоча навчальна програма дисципліни “Основи охорони праці” на основі СВО ХНАМГ ПНД для студентів денної форми навчання спеціальності 6.080101 “Геоінформаційні системи” передбачає самостійне вивчення окремих питань згідно зі змістом і тематикою дисципліни. Самостійна робота є складовою частиною навчального процесу на рівні підготовки бакалаврів і сприятиме розвитку навичок до самостійного вирішення питань з охорони праці у виробничій діяльності. Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових занять час.

Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих за час вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, придбання досвіду самостійного рішення питань з охорони праці в проектній документації, придбання досвіду по виконанню інженерних розрахунків на основі документів з охорони праці, характерних (в наступному) для дипломного проектування, а також для подальшої інженерної діяльності за фахом, підготовка до самостійного створення безпечних та нешкідливих умов праці в усіх сферах виробництва.

Найважливішою вимогою до підготовки фахівців вищої кваліфікації на сучасному етапі є розвиток у студентів здатності і навичок самостійного придбання знань і умінь, необхідних для інженерного рішення питань з охорони праці після закінчення вищого навчального закладу. Тому робочою програмою курсу передбачається не тільки передача викладачем визначеної наукової інформації, але й організація самостійної пізнавальної діяльності студентів шляхом роботи з літературою і нормативною документацією з охорони праці, шляхом участі в ділових іграх за рішенням питань з охорони праці, а також у період самостійної роботи над дипломним проектом.

Після кожної лекції з охорони праці у порядку підготовки до наступного лекційного заняття за робочою програмою, за рахунок бюджету часу, відведеного навчальним планом на самостійне вивчення курсу, студент працює з рекомендованою літературою і нормативними документами щодо поглиблення, розширення і закріплення лекційного матеріалу.

Лабораторні роботи з дисципліни „Охорона праці” носять дослідний характер і потребують деякий час на самопідготовку. До початку їхнього проведення студент повинен самостійно проробити теоретичну частину, винесену на самопідготовку, а також вивчити відповідні розділи літератури, що рекомендуються. Перед виконанням кожної лабораторної роботи починають оформлювати звіт про її проведення. До початку роботи на руках у студента повинен знаходитися такий напівоформлений звіт – „заготівка” з наступної лабораторної роботи, що має чисті таблиці протоколів, куди після вимірювання заносять результати експериментів та досліджень. Після виконання лабораторної роботи остаточно оформлюється звіт про її проведення. Звіт містить описову частину з необхідними ескізами і схемами, а також заповнені протоколи лабораторних досліджень, їхню оцінку і заходи щодо нормалізації умов праці, пропоновані студентом.

^ 2. РОЗПОДІЛ ЧАСУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Самостійна робота студентів є одним з важливих етапів навчання. Вона сприяє розвитку практичних навичок раціонального використання часу, організації щоденної плідної роботи для вирішення задач майбутньої діяльності, підтримує високий рівень трудової і виробничої дисципліни.

У зв'язку з цим і виходячи з загального обсягу часу, який відведено для самостійної роботи, а це 36 годин, приблизний обсяг часу на кожен з видів самостійної роботи рекомендується розподілити таким чином:
п/п

Вид самостійної роботи

Обсяг часу,

год.

1

Оформлення лабораторних робіт

4

2

Підготовка до захисту лабораторних робіт

4

3

Опрацювання окремих тем і питань дисципліни

19

4

Підготовка до тестування зі змістового модуля 1.1

2

5

Підготовка до тестування зі змістового модуля 1.2

2

6

Підготовка до тестування зі змістового модуля 1.3

2

7

Підготовка до тестування зі змістового модуля 1.4

3

Усього

36

^ 3. Рекомендації до самостійної роботи


На самостійну роботу згідно з робочою навчальною програмою дисципліни “Охорона праці” передбачено 36 годин. Нижче, у таблиці, наведено перелік матеріалу, який студент повинен опрацювати самостійно з урахуванням часу для підготовки його захисту, а також час на підготовку для оцінки рівня його знань з посиланням на джерела необхідної для цього інформації.


Таблиця 1 – Перелік матеріалу для самостійного вивчення дисципліни “Охорона праці”, рекомендований для цього час і номер джерела за списком літератури

№ п/п

Самостійна навчальна робота студента

Кількість годин

Література

1

2

3

4

1.

Оформлення лабораторних робот і підготовка до їх захисту

8

5

2.

Законодавча та нормативна база України про охорону праці

1

1,9

3.

Організація навчання і перевірка знань з питань охорони праці

1

9

4.

Вивчення положення про “Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” від 25.08.2004 р.

2

9,11

5.

Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві

2

2-8

6.

Вентиляція виробничих приміщень, теоретичні основи розрахунку систем механічної вентиляції

2

2-8

7.

Визначення вібрації, її параметри та джерела, методи контролю параметрів вібрацій.

2

2-8

8.

Вплив на людину іонізуючого випромінювання, електромагнітного поля, електровипромінювання радіочастотного діапазону та випромінювання оптичного діапазону

2

2-8

9.

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень. Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами

2

2-8

10.

Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів

1

2-8Продовження табл.1

№ п/п

Самостійна навчальна робота студента

Кількість годин

Література

1

2

3

4

11.

Безпека при експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки

1

2-8

12.

Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті.

1

2-8

13.

Система попередження пожеж. Призначення системи та її концептуальні засади. Система пожежного захисту

2

2-8

14.

Підготовка до тестування зі змістового модуля 1.1

2

1-11

15.

Підготовка до тестування зі змістового модуля 1.2

2

1-11

16.

Підготовка до тестування зі змістового модуля 1.3

2

1-11

17.

Підготовка до тестування зі змістового модуля 1.4 і заліку

3

1-11

Усього

36 годин

^ 3. Вказівки до самостійної роботи


Вивчення рекомендованого для самостійної роботи тематичного матеріалу повинно виконуватися послідовно, паралельно з викладенням лекційного матеріалу відповідної тематики. Це пов'язано взаємозв'язком окремих розділів дисципліни “Охорона праці” і доповненням матеріалу лекційного змісту, що сприятиме поглибленому закріпленню і систематизації знань.

Відповідно до принципів самостійного навчання студент вивчає матеріал по рекомендованим підручникам, навчальним посібникам, довідникам та іншій додатковій літературі. При опрацюванні літератури студент повинен конспектувати матеріал в лекційному зошиті для використання його під час підсумкового контролю знань за змістовими модулями.

Кожне завдання оформлюють під окремою відповідною назвою. Воно повинно містити основні довідки, схеми і формули з поясненнями (якщо вони є). Наприклад: при опрацюванні матеріалу “Вентиляція виробничих приміщень, теоретичні основи розрахунку систем механічної вентиляції” (завдання 6 в табл. 1) треба перелікувати методи розрахунків, в яких при цьому використовують формули, дати пояснення до них, привести схеми найбільш раціонального розташування засобів механічної вентиляції.

Щодо лабораторних робіт, то необхідні пояснення і вказівки до їх виконання, оформлення і захисту приведені у відповідних методично-інформаціонних джерелах (див. список літератури).

Під час самостійного вивчення матеріалу, що доповнює курс дисципліни “Охорона праці”, а також при роботі над лабораторними роботами студент може отримати консультації у викладача відповідно до розкладу його занять.

Правильно оформлені і в повному обсязі лабораторні роботи захищають, а питання опрацьованого самостійно матеріалу включаються в залік (екзамен) або в тестування при проведенні підсумкового контролю з модуля.


Список літератури


1. Закон України “Про охорону праці” від 21.11.2002 р.

2. Жидецький В.Ц., Джигірей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. –Львів: Афіша, 2000. -349 с.

3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2001. -320 с.

4. Основи охорони праці: Навчальний посібник /За ред.. проф.. В.В. Березуцького. –Харків: Факт, 2005. -480 с.

5. Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України /За ред.. проф. Б.М. Коржика. – Харків: ХДАМГ, 2002. -105 с.

6. Пчелинцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. –М.: Высшая школа, 1991. -271 с.

7. Сафонов В.В., Діденко Л.М., Мелашич В.В. Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій. –К.: Основа, 2004. -348 с.

8. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей: Навчальний посібник. /За ред. В.В. Сафонова. –К.: Основа, 2000. -336 с.

9. Охорона праці в Україні. Нормативна база. (3-є вид., змін. і доп.) /Роїна О.М.. –К.: КНТ, 2007. -548 с.

10. ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

11. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. –К.: КМУ, від 25.08.2004 р. № 1112.


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів спеціальності 6.070900 “Геоінформаційні системи і технології”)


Укладачі: Володимир Едуардович Абракітов,

Ірина Олексіївна Мікуліна


Коректор: З.І. ЗайцеваПлан 2008, поз. 185М

Підп. до друку 23.01.08р. Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 0,6 Обл.-вид. арк. 0,9

Замовл. № Тираж 100 прим.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ,

61002, м. Харків, вул. Революції,12Схожі:

В. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” iconІ. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів спеціальності 050201, 050201 “Менеджмент...
В. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Ю.І. Жигло, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності...
В. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” iconІ. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Метрологія, стандартизація та сертифікація” (для студентів 2 курсу...
В. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” iconІ. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Атестація робочих місць” (для студентів 1 курсу денної форми навчання...
В. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму...
В. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” iconВ.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” (для студентів спеціальності 092100 “Охорона...
В. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” iconВ.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів спеціальності 030601 “Менеджмент організацій”)...
В. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу Охорона праці в галузі та цивільна оборона
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Охорона праці в галузі та цивільна оборона» (для студентів 5 курсу спеціальності...
В. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 4 курсів усіх форм навчання спеціальності...
В. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” iconMihictepctbo осв1ти I науки україни xapkibcьka національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці” (для студентів 4 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи