Указ Президента України icon

Указ Президента України
Скачати 82.91 Kb.
НазваУказ Президента України
Дата10.07.2012
Розмір82.91 Kb.
ТипДокументи


Указ

Президента України


Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні


З метою дальшого розвитку освіти в Україні, її інтеграції в європейський освітній простір, а також створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві постановляю:


1. Кабінету Міністрів України:


1) розробити до 1 жовтня 2005 року концепцію реформування освіти в Україні, враховуючи перспективи інтеграції України до Європейського Союзу;


2) підготувати та подати до 1 листопада 2005 року на затвердження програму роботи з обдарованою молоддю на 2006 - 2010 роки, спрямовану на створення в Україні сприятливих умов для пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві;


3) забезпечити розроблення та затвердити:


до 1 вересня 2005 року Державну програму інформатизації загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів на 2006 - 2007 роки, передбачивши, зокрема, заходи щодо завершення протягом 2006 року комп'ютеризації загальноосвітніх шкіл, забезпечення їх телекомунікаційними засобами виходу до міжнародної інформаційної мережі Інтернет, залучення для цього необхідних коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів;


до 1 січня 2006 року державну програму "Студентський гуртожиток", спрямовану на поліпшення умов для навчання та проживання студентської молоді;


4) опрацювати і забезпечити реалізацію заходів щодо:


докорінного поліпшення виховної роботи з дітьми, учнівською та студентською молоддю на основі традицій і звичаїв українського народу,


вивчення його історичної та культурної спадщини, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, поваги до державних символів України;


зміцнення демократичних засад в освіті, у тому числі шляхом розвитку учнівського і студентського самоврядування, залучення в установленому порядку дітей та молоді до участі у вирішенні питань місцевого значення;


здійснення переходу протягом 2005 - 2006 років до проведення вступних випробувань до вищих навчальних закладів шляхом зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, передбачити відповідне фінансування цих заходів;


удосконалення системи прогнозування та задоволення потреб суспільства в педагогічних і науково-педагогічних працівниках та запровадження, починаючи з 2005 року, практики укладання тристоронніх угод "студент - вищий навчальний заклад - роботодавець" для осіб, які навчаються за державним замовленням за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю;


запровадження, починаючи з 2005 року, прийому за державним замовленням на денну форму навчання до державних вищих навчальних закладів в обсягах не менше 50 відсотків від загального обсягу прийому громадян із забезпеченням відповідного фінансування;


створення умов для реалізації громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном, права на повну загальну середню освіту, зокрема шляхом використання технологій дистанційного навчання;


удосконалення наукового супроводження розвитку освіти, збільшення обсягів фінансування наукових досліджень у цій сфері, видання Академією педагогічних наук України навчальної, наукової та методичної літератури;


створення національної системи моніторингу якості освіти на основі критеріїв держав - членів Європейського Союзу та забезпечення участі загальноосвітніх навчальних закладів у міжнародних обстеженнях якості освіти;


5) вжити в установленому порядку заходів щодо викоренення хабарництва та інших негативних явищ у сфері освіти, активізувати дії, спрямовані на їх профілактику та запобігання;


6) забезпечувати дотримання вищими педагогічними навчальними закладами квот прийому на навчання сільської молоді;


7) здійснити низку заходів, спрямованих на реалізацію в Україні положень Болонської декларації, зокрема розробити та затвердити нові переліки напрямів (спеціальностей), за якими здійснюватиметься підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, державні стандарти вищої освіти, вирішити питання щодо вдосконалення мережі вищих навчальних закладів, їх підпорядкування та створення в установленому порядку укрупнених регіональних університетів, утворити міжвідомчу комісію з підтримки Болонського процесу в Україні;


8) вирішити до 1 січня 2006 року питання щодо налагодження виробництва та постачання загальноосвітнім, професійно-технічним і вищим навчальним закладам сучасних технічних засобів навчання з природничо-математичних та технологічних дисциплін;


9) удосконалити систему видання навчальної літератури, здійснити заходи щодо підвищення її якості, забезпечення такою літературою навчальних закладів, ефективно використовувати виділені для цього бюджетні кошти, забезпечити підготовку та видання комплекту навчально-методичних посібників серії "Бібліотека вчителя" для педагогічних працівників, студентів вищих педагогічних навчальних закладів;


10) забезпечити поетапне підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників з метою приведення їх у 2006 році у відповідність із вимогами статті 57 Закону України "Про освіту";


11) удосконалити умови оплати праці педагогічних працівників, зокрема щодо встановлення підвищених посадових окладів залежно від кваліфікаційної категорії і педагогічного звання, збільшення розмірів доплат за окремі види педагогічної діяльності;


12) забезпечити виплату доплат педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів у розмірах, визначених статтею 22 Закону України "Про позашкільну освіту";


13) вирішити в установленому порядку питання щодо встановлення доплати протягом трьох років за першим місцем роботи педагогічним працівникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості;


14) переглянути посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників шкіл-інтернатів усіх типів і позашкільних навчальних закладів, методистів районних та міських методичних кабінетів, а також керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації з метою залучення висококваліфікованих педагогічних працівників для роботи на цих посадах;


15) збільшити розміри грошових премій переможцям всеукраїнського конкурсу "Учитель року";


16) опрацювати питання щодо проведення у 2007 - 2009 роках реформи оплати праці працівників освіти;


17) передбачати щорічно під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України бюджетні призначення на:


реалізацію в повному обсязі державних цільових програм у сфері освіти, зокрема Державної програми "Вчитель", Програми "Шкільний автобус", Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002 - 2008 роки, визначивши кошти для цих потреб окремим рядком;


видання достатньої кількості навчально-методичної літератури, модернізацію матеріально-технічної бази загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів;


роботу з обдарованою молоддю та розвиток діяльності Малої академії наук України;


розвиток державних навчальних закладів в обсязі не менше 10 відсотків від загального обсягу асигнувань на освіту;


18) переглянути у тримісячний строк порядок визначення нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації;


19) удосконалити порядок фінансування позашкільних навчальних закладів, внести в установленому порядку відповідні пропозиції;


20) вирішити в установленому порядку питання щодо збільшення у 2006 та наступних роках бюджетних призначень для надання цільових пільгових державних кредитів громадянам для здобуття вищої освіти;


21) опрацювати питання щодо підвищення з 1 січня 2006 року розмірів стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів, передбачивши додаткове збільшення на 10 відсотків стипендій студентам, які навчаються за напрямами та спеціальностями педагогічного профілю;


22) вивчити питання та внести в установленому порядку пропозиції щодо надання, починаючи з 1 січня 2006 року, адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали не менше ніж на три роки угоду про роботу в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою;


23) вжити заходів щодо поліпшення умов проживання та запровадження ефективного механізму забезпечення житлом педагогічних і науково-педагогічних працівників, насамперед у сільській місцевості;


24) внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо встановлення Державної премії України в галузі освіти та почесного звання "Народний вчитель України".


2. Заснувати, починаючи з 2006 року, щорічні стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України.


Кабінету Міністрів України подати у двомісячний строк проекти положень про порядок призначення зазначених стипендій та передбачати, починаючи з 2006 року, у проектах Державного бюджету України видатки на їх виплату.


3. Міністерству освіти і науки України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:


розробити критерії оцінювання якості навчального процесу та здійснювати на їх основі із залученням органів учнівського та студентського самоврядування, батьків, громадськості моніторинг ефективності діяльності навчальних закладів та визначати їх рейтинг;


визначити перелік населених пунктів, навчальні заклади яких необхідно в першочерговому порядку забезпечити педагогічними працівниками, та створювати умови для залучення до роботи в них випускників вищих навчальних закладів;


забезпечити створення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, їх соціальної адаптації;


вжити заходів щодо розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, у тому числі еколого-природничого, науково-технічного, фізкультурно-оздоровчого напрямів, територіальних відділень Малої академії наук України, їх матеріально-технічного забезпечення та фінансування;


забезпечити ефективне використання інформаційних, зокрема мультимедійних та електронних засобів навчання, створення мережі інформаційного забезпечення сфери освіти, запровадження інтерактивних методів навчання;


запровадити, починаючи з 2006 року, психолого-педагогічне тестування для вступників до вищих навчальних закладів на напрями і спеціальності педагогічного профілю;


вжити заходів щодо модернізації матеріально-технічної та навчально-методичної бази інститутів післядипломної педагогічної освіти з метою підвищення ефективності їх діяльності;


вирішити в установленому порядку питання щодо забезпечення приміщеннями Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів;


забезпечити створення державної відеотеки педагогічного досвіду, започаткувати видання Книги педагогічної слави України;


проаналізувати об'єкти незавершеного будівництва державних навчальних закладів та за результатами такого аналізу вжити протягом 2006 - 2008 років заходів щодо завершення будівельних робіт на об'єктах, готовність яких складає понад 70 відсотків;


вирішити в установленому порядку питання про заснування стипендій для переможців II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України.


 


Президент України 


В. ЮЩЕНКО 


м. Київ

4 липня 2005 року

N 1013/2005 


   

Схожі:

Указ Президента України iconУказ президента україни про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки
Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 11 вересня 2006 року n 742 ( 742/2006 ) "Про Концепцію подолання...
Указ Президента України iconE-mail: library ssu@ukr net
України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік : указ Президента України від 20 травня 2011 року №592/2011:...
Указ Президента України iconE-mail: library ssu@ukr net
України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік : указ Президента України від 20 травня 2011 року № 592/2011:...
Указ Президента України iconУказ президента україни про гранти Президента України для обдарованої молоді
Указами Президента n 1212/2002 від 24. 12. 2002 n 754/2004 від 06. 07. 2004 n 146/2006 від 20. 02. 2006 n 476/2008 від 23. 05. 2008...
Указ Президента України iconУказ президента україни
move to 917-4014
Указ Президента України iconДержавна реєстрація та оприлюднення актів органів виконавчої влади І рівень Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»
...
Указ Президента України iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про призначення державних стипендій видатним діячам науки: серед отримувачів державної стипендії Фильштинський Леонід Аншелович :...
Указ Президента України iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про призначення державних стипендій видатним діячам науки: серед отримувачів державної стипендії Фильштинський Леонід Аншелович :...
Указ Президента України iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік (витяг): указ Президента України від 20 травня 2011...
Указ Президента України iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік (витяг): указ Президента України від 20 травня 2011...
Указ Президента України iconE-mail: library
Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : указ Президента України від 24 липня 2012 року №455/2012. [Серед отримувачів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи