1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна статистика\" icon

1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри "Економічна статистика"
Скачати 54.21 Kb.
Назва1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри "Економічна статистика"
Дата03.07.2012
Розмір54.21 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри

проф. А.В. Сидорова

1.10.2010 р.

__________________


ПОЛОЖЕННЯ

про студентське наукове товариство

кафедри "Економічна статистика"


1. Загальні положення

1.1. Положення про Студентське наукове товариство складено відповідно до Статуту Донецького Національного Університету і Положення про СНТ ДонНУ. 

1.2. Студентське наукове товариство «Бізнес-аналітики» кафедри "Економічна статистика" Донецького національного університету є добровільним об'єднанням студентів, що цікавляться проблемами статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів і що ведуть науково-дослідну роботу у вільне від навчання або спеціально наданий час.

1.3. СНТ є структурним підрозділом факультету, що входить в Науково-дослідний сектор.

1.4. Наукова робота студентів проводиться в тісному зв'язку із освітнім процесом і виховною роботою.

1.5. Керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюється головою СНТ, спільно з керівником Науково-дослідного сектора ДонНУ, завідуючими кафедрами, і провідними викладачами університету.

1.6. Членом СНТ «Економіст-аналітик» може стати будь-який студент ДонНУ, охочий залучитися до роботи гуртка, індивідуальної наукової роботи.


^ 2. Цілі та задачі

2.1. Основною метою діяльності СНТ є створення сприятливих умов для участі студентів в науково-дослідній і госпдоговірній роботі, вироблення у студентів професійних навичок вирішення практичних задач за профілем своєї майбутньої спеціальності.

Інші цілі діяльності СНТ :

 • удосконалення у студентів умінь та навиків самостійної дослідницької діяльності, стійкої мотивації до самоосвіти і саморозвитку; забезпечення придбання| студентами досвіду наукової і творчої роботи;

 • розвиток уміння працювати в творчому колективі, обміну думками і досвідом;

 • формування навиків та умінь планування та організації наукової і громадської суспільної діяльності;

 • забезпечення єдності науково-освітнього простору

 • сприяння у впровадженні результатів наукових досліджень в практичну діяльність;

 • організація і взаємодія молодих учених з органами державної і місцевої влади.

2.2. Для досягнення поставлених цілей товариство висуває наступні задачі:

 • навчання методиці самостійного мислення при вирішенні науково-дослідних задач;

 • залучення студентів і молодих учених до розробки соціально важливих проектів, розвиток співпраці з| іншими об'єднаннями молодих учених, громадськими організаціями, молодіжними дорадчими структурами при органах державної і місцевої влади;

 • освітлення та| інформаційна підтримка діяльності СНТ в засобах масової інформації та мережі Internet;

 • сприяння підвищенню рівня самостійності при вирішенні поставлених наукових завдань;

 • сприяння глибокому вивченню та освоєнню студентами дисциплін навчального плану;

 • забезпечення умов для виявлення, розкриття та розвитку здібностей і талантів студентів;

 • розвиток навиків роботи з науковою літературою, умінь проводити різного роду дослідження, обробляти отримані результати;

 • складання наукових звітів і публікацій, захист в доповідях отриманих результатів;

 • організація планомірної колективної дослідницької діяльності студентів по розробці актуальних проблем економічної науки;

 • здійснення координації керівництва функціонуванням системи наукових дослідницьких робіт студентів;

 • стимулювання розвитку різноманітних форм науково-пізнавальної діяльності студентів.

 • розвиток інтересу у студентів до досліджень як основи для створення| нових знань.

 • поширення серед студентів різних форм наукової творчості відповідно до принципів єдності науки та практики

 • сприяння підвищенню іміджу кафедри, факультету, Університету.


3. Функції

Для реалізації своїх цілей та завдань СНТ кафедри :

3.1 Бере участь в плануванні і організації науково-дослідній, координаційній, науково-проектній, впроваджувальній і іншій діяльності студентів Університету.

3.2 Розробляє інформаційно-методичну, нормативну та організаційно-розпорядливу документацію і рекомендації по здійсненню науково-дослідної, науково-методичної, науково-організаційної діяльності студентів Університету, проводити методичну і консультаційну роботу із студентами Університету.

3.3 Проводить студентські наукові заходи (конференції, «круглі столи», семінари, конкурси студентських наукових робіт, олімпіади, дискусійні клуби та інше).

3.4 Забезпечує науково-організаційний супровід та підтримку студентських наукових проектів і робіт, що виконуються студентами в самостійному науковому пошуку.

3.5 Налагоджує зв'язки із СНТ кафедр, факультетів інших вищих учбових закладів, вивчає їх досвід організації з метою реалізації спільних проектів і провадження нових форм і методів в роботу СНТ ДонНУ.

3.6 Розробляє та реалізує програми, мета яких - підвищення наукового потенціалу студентів Університету.

3.7 Підтримує наукові проекти студентів, спрямовані на дослідження проблем внутрішнього розвитку ДонНУ, і пропозиції щодо їх впровадженню в практику учбово-виховної і організаційної роботи підрозділів Університету.

^ 3.8 Залучає студентів до науково-організаційної, науково-дослідної, координаційної, науково-проектної, впроваджувальної діяльності.

3.9 Рекомендує найбільш перспективних студентів, що активно займаються науково-дослідною та науково-організаційною роботою, для продовження освіти в магістратурі та аспірантурі.

3.10 Веде постійне оновлення баз даних про конкурси наукових робіт студентів, студентських наукових конференціях, семінарах та інших наукових заходах, а також організаціях, що підтримують науково-дослідну роботу студентів.

3.11 Координує роботу постійно діючих студентських семінарів, гуртків, секцій з актуальних проблем економічної науки.


^ 4. Основні напрямкиапрями діяльності СНТ:

 • задоволення інтелектуальних запитів і духовних потреб студентів в області управління різними напрямами діяльності, аналітичної і економічної роботи, використання інформаційних технологій для вирішення завдань планування, аналізу|;

 • підвищення професійної компетенції;

 • організація спільної науково - дослідницькій діяльності з фахівцями різного рівня в області економічної теорії;

 • надання можливості участі в конкурсах студентських робіт різних рівнів.

 • здійснення координації науково-дослідної діяльності між студентами, кафедрами та науково-дослідним відділом Університету, а так само зовнішніми науковими та освітніми установами, що займаються проблемами молодіжної науки;

 • участь в плануванні підготовці та проведенні студентських науково-дослідних проектів і заходів;

 • інформування студентів про науково-дослідні заходи, що проводяться, в різних країнах та надання допомоги в оформленні документів і наукових матеріалів для участі в них.

 • організація гідного представлення студентської науки університету на зовнішніх науково-дослідних заходах.

Схожі:

1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна статистика\" icon1. 10. 2010 рік положення про студентське наукове товариство кафедри "Економічна теорія"
Пложення про Студентське наукове товариство відповідно до Статуту Донецького Національного Університету І снт факультету. 
1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна статистика\" iconОбговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010
Положення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету
1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна статистика\" iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство
Мета та завдання снт
1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна статистика\" iconПоложення про внутрівузівські студентські науково-практичні конференції
Організатором Конференцій є Запорізький національний університет та Наукове студентське товариство зну
1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна статистика\" iconПоложення про Наукове товариство студентів та аспірантів у вищому навчальному закладі Загальні положення
Це Типове положення регламентує порядок створення І функціонування наукових товариств студентів та аспірантів (далі – Наукове товариство)...
1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна статистика\" iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна статистика\" iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів (ндрс)» та «Положення про студентське наукове об’єднання»
Загородньому А. Г. та директору інституту імфн проф. Каленюку П.І. до 1 червня 2011 року розробити та подати на розгляд Вченої ради...
1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна статистика\" iconПоложення про Раду студентського наукового товариства обліково-фінансового факультету
Студентське наукове товариство (далі снт) студентська організація, яка діє на базі Обліково-фінансового факультету Донецького національного...
1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна статистика\" iconЗавідувачу кафедри
Ректорат, Рада Молодих вчених та Студентське наукове товариство запрошують Вас, молодих вчених та студентів-гуртківців Вашої кафедри...
1. 10. 2010 р. Положення про студентське наукове товариство кафедри \"Економічна статистика\" iconCols=2 gutter=59> Національний університет «Одеська юридична академія» Студентське наукове товариство Соціально-правовий факультет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи