О. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств icon

О. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств
Скачати 95.01 Kb.
НазваО. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств
Дата03.07.2012
Розмір95.01 Kb.
ТипДокументи

О.В. Родіонов

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля


Соціальна і екологічна діяльність розглянута як складові розвитку конкурентоспроможності і репутації підприємств. Визначені основні напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств до яких віднесено кодекси соціальної відповідальності, відкриту систематичну звітність та ін.

Підприємство, соціальна діяльність, розвиток

Социальная и экологическая деятельность рассмотрены как составляющие развития конкурентоспособности и репутации предприятий. Определены основные направления развития социально-экологической деятельности предприятий к которым отнесены кодексы социальной ответственности, открытая систематическая отчетность и др.

Предприятие, социальная деятельность, развитие

Social and ecological activity are considered as components of enterprises competitiveness and reputation development. Basic directions of development of social-ecological activity of enterprises are certain

Enterprise, social activity, development


Підвищений інтерес до соціальної і екологічної діяльності підприємства зростає в країнах СНД саме останніми роками. Це обумовлено розвитком економік, конкуренцією, що загострюється, на національних і регіональних ринках товарів і послуг. Важливими є і чинники зовнішньоекономічних зв'язків країн СНД. Підприємства все частіше виходять на міжнародні ринки товарів і послуг, в деяких сферах складаючи достатньо серйозну конкуренцію зарубіжним виробникам. Також збільшується потік товарів і інвестицій, що імпортуються в СНД, що усилює конкурентне середовище на національних ринках. Необхідно відзначити також і конкуренцію, що зростає, між підприємствами країн СНД. Такі тенденції вимушують підприємства шукати нові шляхи підвищення конкурентоспроможності як продукції, так і самих підприємств, наприклад, використовування нематеріальних активів, до яких відноситься ділова репутація і її елемент – соціальна діяльність. Проте розвиток управлінських технологій у сфері формування ділової репутації поки не одержав широкого розвитку в країнах СНД, тому, підходи до формування соціально-екологічних відносин підприємства вимагають досліджень, свідомого формування, і постійної підтримки.

Соціальна діяльність підприємств сприяє зростанню довіри до підприємства з боку суспільства. До основних способів забезпечення соціальної діяльності підприємств можна віднести кодекси соціальної відповідальності, поведінки підприємств, а також відкриту, систематичну звітність. В кодексах соціальної відповідальності виявляються особливості соціального й етичного поводження в конкретній діяльності, змальовується образ належної поведінки, виголошуються рамки й обмеження в діяльності підприємства, що сприяють зростанню ділової репутації підприємств СНД.

Кодекси соціальної відповідальності та їх додержання може стати основою для формування соціальної відповідальності підприємства і підставою для суспільної оцінки його діяльності. Сукупність соціально-екологічних норм необхідна задля вияву чітких орієнтирів соціальної поведінки та створення певних шаблонів, які роз'яснюють поведінку підприємства, для підвищення рівня екологічності, раціональності у його діяльності. Визначення єдиних екологічних стандартів, поведінки окреслює межі діяльності й може стати еталоном при оцінці соціальної і екологічної діяльності підприємства, таким чином, кодекс постає інструментом соціальної політики підприємства.

Кодекси соціальної і екологічної відповідальності спрямовані на реалізацію основних цілей: стимулювати високі стандарти поведінки; посилити довіру громадян; допомогти підприємству в прийнятті управлінських рішень. В кодексах соціальної і екологічної відповідальності підприємства фіксуються: норми та правила, що усвідомлюються та увійшли у практику діяльності, вимоги, які раціонально та морально обґрунтовані, але часто порушуються. Відображення в кодексі зафіксованих дійсних критеріїв, на основі яких можливо оцінювати соціальну діяльність налаштовує підприємства на вдосконалення та реалізацію належної соціальної поведінки.

В залежності від пріоритетності соціальної діяльності підприємства кодекси можуть мати різні ролі й відповідно назви. Це можуть бути етичні кодекси, кодекси поведінки, кодекси честі, соціальні стандарти, екологічні стандарти. Саме тому на етапі їх розробки необхідно чітко визначити передбачуваний формат – орієнтованість кодексу на моральне саморегулювання чи на адміністративну регуляцію, на функціонування у вигляді заяви про наміри чи в якості правового документу.

Кодекси соціальної відповідальності підприємства потребують постійного оновлення, адже вимоги, що в них фіксуються, мають відображати актуальні соціальні проблеми, що мають суттєвий вплив на формування ділової репутації. Через невірне уявлення, що правила можуть бути створенні раз і назавжди, стосовно всіх життєвих обставин та історичних умов, всі спроби створити всеосяжні зведення правил були приречені на невдачу.

Укладення кодексів соціальної відповідальності підприємства є лише одним із елементів формування й розвитку його соціальної діяльності на шляху розвитку ділової репутації підприємства. Необхідність забезпечення довіри суспільства та ефективного функціонування підприємства спонукають до побудови цілої соціальної інфраструктури, що допомагає виділити й упорядкувати діяльність підприємства, дозволяє чітко виписати ціннісно-нормативні складові діяльності.

Створення кодексів соціальної відповідальності підприємства супроводжується системним управлінням й контролем: соціальної поведінки, мотивації, моніторингу соціально-етичного клімату на підприємстві, аудит та оцінка соціальної роботи, корегування поводження, управління конфліктами, санкціонування неналежної поведінки та позбавлення недоліків.

Окрему увагу під час розробки й впровадження кодексу соціальної відповідальності підприємства слід приділити реалізації інформаційних заходів, що мають вплив на формування ділової репутації підприємства, серед яких слід виділити наступні: розміщення проекту кодексу соціальної відповідальності у місцевих ЗМІ, на сайті міської ради; видання власної спеціалізованої друкованої продукції з питань впровадження соціальної політики; проведення опитувань громадської думки, анкетування з питань соціальних проблем, що потребують вирішення, оцінки діяльності підприємства та ін.

Важливим елементом у реалізації соціальної відповідальності є робота підприємства з громадськістю, що обумовлює необхідність здіснення наступних етапів: підтримка діяльності громадської ради при міській раді; проведення тематичних конференцій, круглих столів, семінарів; утворення спільних комітетів, рад тощо.

Необхідність соціальних витрат пов’язана з реалізацією власних цілей та цілей суспільства або формуванням цілей і пріоритетів суспільства з реалізацією вигод і інтересів підприємства. Створення потреб суспільства на підставі інтересів підприємства, з подальшою їх реалізацією можливо розглянути на прикладі, коли підприємство створює необхідність й попит на певний вид продукції, а потім, для своєї користі, виконує соціальний запит на створення й виробництво певних продуктів, дуже потрібних суспільству. Таким чином, створивши потребу, підприємство надає суспільству її вирішення у вигляді власної продукції, отже інтереси суспільства й підприємства співпали. Інша сторона справи – вміння підприємства створити власну продукцію і дослідження з соціальної точки зору, тобто виробництво продукції корисної для суспільства і зробленої на її потребах.

В Україні роль інформаційних і комунікативних систем у соціальній діяльності підприємств, формуванні і розвитку їх ділової репутації поступово зростає. Для адекватної реакції на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища, побудови внутрішньої структури відносин і взаємозв'язків із зовнішнім середовищем потрібне посилення уваги менеджменту підприємства до ухвалення управлінських рішень на основі якісної інформації.

Інформаційні засоби й інструментарій фокусують увагу контактних аудиторій на необхідних підприємству знаннях, напрямах, даних і тому є важливим у створенні соціальних програм в межах формування ділової репутації підприємства. Цінність ділової репутації підприємства для контактних аудиторій залежить від суми і синтезу поведінки підприємства в минулому. Таким чином, контактним аудиторіям потрібний час, щоб прийти до такого синтезу, а підприємства мають стимул, щоб скоротити час.

Формування і управління соціальною діяльністю підприємства передбачає дослідження інформаційних потоків підприємства і формування відповідних інформаційних програм. Програм з обліку та задоволення основних очікувань контактних аудиторій, вимірювання реальних думок про підприємство, опис характеристик різних зацікавлених груп, програм зворотного зв’язку, опису характеристик продукції та її властивостей, соціальної діяльності підприємства, а також виявлення потенційних проблемних моментів. При чому інформаційне супроводження такого широкого кола завдань має відбуватися постійно, для своєчасного забезпечення інформацією як підприємства, так і контактних аудиторій. Чисельність завдань, їх цільова спрямованість, різні моменти застосування зумовлюють необхідність реалізації різних інформаційних програм і повідомлень на різних етапах життєвого циклу як підприємств, так і продукції. Інформація, що виходить з підприємства, повинна мати тільки позитивну характеристику, але і не суперечити реальному стану. Навіть у період кризових ситуацій підприємство повинно надавати максимум позитиву у зовнішнє середовище.

Соціальна звітність підприємства має мати регулярний періодичний характер. Спосіб інформування має бути як можна ближчий до умов, потреб й ступню розвитку суспільства. Соціальна звітність є інструментом управління не фінансовими аспектами діяльності підприємства з метою підвищення його вартості. Не випадково основне керівництво в області підготовки такої звітності називається "звітність в області стійкого бізнесу". Ще один синонім – "звіт по потрійному підсумку" – про економічні, соціальні, екологічні підсумки діяльності підприємства. Коректне розкриття не фінансової інформації дозволяє продемонструвати суспільству і інвесторам, що підприємство працює над собою, прагне додати стійкість розвитку в мінливому зовнішньому середовищі. Таким чином, упровадження стандартів соціальної відповідальності дає цілком відчутні фінансові вигоди: конкурентні переваги, додаткову вартість через розкриття не фінансових даних про діяльність підприємства.

Соціальна звітність повинна ґрунтуватися на міжнародних стандартах розкриття інформації, стандартах соціальної звітності. Міжнародні стандарти розкриття не фінансової інформації – це методологія упровадження принципів соціальної відповідальності в практику ухвалення управлінських рішень. Їх мета – підвищення якості інформаційного супроводу діяльності підприємства, підвищення ефективності управління і, як наслідок, поліпшення показників діяльності. Стандарт соціальної звітності АА 1000 AS був розроблений британським Інститутом соціальної і етичної звітності в 1999 р. Стандарт призначений для вимірювання результатів діяльності підприємств з етичних позицій і надає підприємством процедуру і набір критеріїв, за допомогою яких може бути здійснений соціальний і етичний аудит їх діяльності.

Особливість цього стандарту полягає в упровадженні в повсякденну практику підприємства системи постійного діалогу із зацікавленими сторонами, тобто представниками груп або організацій, на яких діяльність підприємства може робити вплив або які самі впливають на діяльність підприємства. Визначення ключових зацікавлених сторін украй необхідне, оскільки їх виявлення визначає інформацію, її структуру, об'їм, форму подачі. Збір і обробка цифрових даних відображають економічні, соціальні, екологічні аспекти діяльності підприємства, і надання цих даних у зрозумілому вигляді. Причому цінність звіту істотно вище, якщо в ньому формулюються коло завдань, на які підприємство повинне дати відповідь в майбутньому.

Основна складність в підготовці соціальних звітів полягає в тому, що профільні фахівці з виробничих, маркетингових, економічних і інших підрозділів не можуть надати даних, що відображають ступінь стійкості підприємства. Потрібні фахівці саме в області соціальної відповідальності, що мають економічну підготовку, здатні розробити такі показники, включити їх в широкий економічний контекст, представити так, щоб фахівець міг оцінити, в чому ж не на словах, а на ділі полягає прогрес підприємства, ніж підприємство виділяється серед конкурентів, яка динаміка цього прогресу. Такий документ повинен бути складений ясно і чітко і бути зрозумілим для тих хто ухвалює фінансові рішення. Тому на підприємстві може бути створений спеціальний підрозділ під керівництвом топ-менеджера на рівні не нижче за члена правління або віце-президента, що займається корпоративною відповідальністю. А в управлінській структурі повинен бути створений управлінський комітет із соціальної відповідальності, членами якого стануть ключові лінійні керівники.

Відсутність інформації про соціальні програми підприємства, про його добровільний внесок в рішення соціальних проблем місцевих співтовариств підвищує для нього ризик потрапити в пастку підвищених очікувань населення. Відсутність адекватної оцінки діяльності підприємства з боку суспільства перешкоджає формуванню образу соціально відповідального підприємства, що піклується про своїх співробітників і суспільство. Одним з дієвих методів просування інформації про соціальну відповідальність підприємства є підготовка і розповсюдження соціального звіту. Ще більш значимо в очах громадськості звіт, завірений незалежною зовнішньою організацією, тобто що здійснила соціальний аудит.

Гнучкість стандартів міжнародної соціальної звітності дає можливість маневру для проведення аудиту соціальної діяльності і звітності підприємства. Аудит соціальної діяльності і звітності це не тільки підтвердження достовірності приведеної інформації, але і ступінь значущості даних про підприємство, вказаних в звіті, а крім того, виявлення тих управлінських проблем, які підлягають коректуванню в майбутньому.

Аудит соціальної діяльності й звітів підводить до того, що соціальна відповідальність й програми підприємств постають різновидом інвестицій. Таким чином, з одного боку, існують держава і суспільство, зацікавлене в соціальній і економічній стабільності конкретного регіону, в збільшенні фінансування програм і ефективності соціальної політики. З іншого боку, існує підприємство, яке зацікавлене в підвищенні доходів і купівельної активності населення, суспільному визнанні підприємства, зростанні його ділової репутації на основі дотримання стандартів соціальної відповідальності і здійснення соціальних інвестицій.

Схожі:

О. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств iconО. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств
move to 0-16812822
О. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств iconПерспективні напрями оптимізації економічної складової механізму управління розвитком підприємств І організацій споживчої кооперації україни
Оскільки вона єдина із соціально-економічних систем ринкового типу зберегла потужну матеріально-технічну базу, кваліфікований персонал...
О. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств iconШановні колеги ! ! ! Волинський інститут економіки та менеджменту
Управлінські, соціально-економічні та правові проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності та підприємств
О. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств iconШановні колеги ! ! ! Волинський інститут економіки та менеджменту
Управлінські, соціально-економічні та правові проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності та підприємств
О. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств iconШановні колеги ! ! ! Волинський інститут економіки та менеджменту
Управлінські, соціально-економічні та правові проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності та підприємств
О. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств iconСоціально-етичний маркетинг
Зміна соціально-економічних відносин впливає на подальший розвиток І впровадження концепцій маркетингу в діяльність підприємств усіх...
О. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств iconІ. М. Конельська
У статті розглянуто засади розвитку екологічної свідомості учнів у світлі завдань освіти в умовах сталого розвитку суспільства, окреслено...
О. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств iconІнституційні передумови імплементації Стратегічної екологічної оцінки: аналіз стану державного планування та прогнозування соціально-економічного розвитку
Сного стану державного планування та прогнозування соціально-економічного розвитку як одного з основних напрямків впровадження сео...
О. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств iconУдк 338. 48 (477) моделі розвитку туристичних підприємств
Дана стаття присвячена питанням формування моделей розвитку туристичних підприємств. В роботі представлені загальні моделі розвитку...
О. В. Родіонов напрями розвитку соціально-екологічної діяльності підприємств iconДані про молодих вчених
Напрями підвищення ефективності господарської діяльності підприємств харчової промисловості на внутрішніх І зовнішніх ринках
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи