\"затверджую\" icon

"затверджую"
Скачати 216.43 Kb.
Назва"затверджую"
Дата03.07.2012
Розмір216.43 Kb.
ТипДокументи

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з навчальної роботи

Буковинського державного

медичного університету

професор М.Ю. Коломоєць

“___” _______ 2008 р.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» (ЦИКЛ «КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ»)


Для спеціальності 7.110206 – клінічна фармація


Факультет – фармацевтичний


Кафедра – внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Курс ^ 4, семестр VIII

Кількість годин 108 (2 тижні, 10 робочих днів),

72 години - практична робота на базі практики

34 години – самостійна робота

2 години – диференційований залік


Чернівці, 2008

Робоча програма з виробничої практики складена на підставі:


 1. “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 08.04.1993 року

 2. "Інструкції про виробничу практику студентів медичного, лікувального педіатричного, медико-профілактичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації”, затвердженої наказом МОЗ України № 179 від 03.10.1995 року

 3. Проекту освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю 7.110206 – клінічна фармація, напрямку підготовки 1102 – фармація (Міністерства освіти і науки України)


1. Загальна мета та завдання виробничої практики студентів

Виробнича практика студентів вищих медичних (фармацевтичного) закладів освіти є важливою ланкою у підготовці клінічних провізорів і невід‘ємною частиною навчального процесу. Головне завдання практики – перевірка та закріплення знань і практичних навичок, отриманих студентами при вивченні основних клінічних та теоретичних дисциплін, їх подальше поглиблення, удосконалення під час роботи в лікувально-профілактичних, фармацевтичних закладах, а також безпосереднє ознайомлення студентів з організацією роботи клінічного провізора в умовах лікувально-профілактичного закладу по забезпеченню комплексної лікувально-профілактичної допомоги населенню, з умовами майбутньої діяльності на базах обласних, міських, районних лікувальних установ, з основами етики й медичної деонтології, набуття й закріплення навичок санітарно - просвітницької роботи.

^ Основні організаційні засади

Виробнича практика студентів 4-го курсу з клінічної фармакології проводиться після закінчення літньої екзаменаційної сесії протягом 10 робочих днів (2-х тижнів). Керівництво практикою здійснюють викладачі кафедри госпітальної терапії, клінічної фармакології та професійних хвороб.

Студенти працюють в лікувально-профілактичному закладі (ЛПЗ) в якості в.о.клінічного провізора і підпорядковуються загальному керівникові практики від базової установи (як правило, ним є головний лікар чи заступник головного лікаря ЛПЗ), безпосередньому керівнику практики від базової установи та викладачу-керівнику практики від академії.

Під час проходження практики з клінічної фармакології студенти постійно працюють біля ліжка хворого, збираючи лікарський анамнез, аналізуючи листи лікарських призначень та здійснюючи їх корекцію. Практична робота студентів здійснюється під контролем лікаря, завідувача відділення та проведення разом із лікарем роботи щодо забезпечення максимально раціональної лікарської терапії. Для проведення практики можуть бути запропоновані наступні відділення: терапевтичне; кардіологічне; гастроентерологічне; ендокринологічне; пульмонологічне; нефрологічне; ревматологічне; ортопедичне та травматологічне; акушерське та гінекологічне.

^ 2. При проходженні виробничої практики студенти зобов‘язані:

- повністю виконати завдання, передбачені програмою практики, і вказівки її керівників;

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку лікувального закладу, в якому проходять практику;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- систематично вести щоденник практики, іншу звітну документацію, передбачену програмою практики;

- своєчасно скласти диференційований залік.

^ 3. Метою та завданням виробничої практики з клінічної фармакології є

закріплення та поглиблення знань з:

 • методології вибору найбільш ефективних та безпечних лікарських засобів та їх комбінацій з урахуванням індивідуальних особливостей організму, клінічної форми, тяжкості захворювання, супутньої патології, ускладнень, факторів ризику, віку, на підставі знань фармакокінетики, фармакодинаміки, особливостей взаємодії препаратів, спектра побічної дії для проведення разом із лікарем роботи щодо забезпечення максимально раціональної лікарської терапії;

 • відпрацювання в умовах стаціонару навички складання схем (алгоритмів) надання невідкладної допомоги при загрозливих (критичних) для життя станах, враховуючи особливості дії лікарських засобів;

 • модифікації традиційних схем надання невідкладної допомоги, зважаючи на побічні дії препаратів, динаміку патологічного процесу, індивідуальні особливості хворого;

 • питань взаємозаміни препаратів, поєднання та взаємодії лікарських засобів при проведенні комплексної терапії захворювань внутрішніх органів;

 • методології проведення разом із лікарем клінічних випробувань лікарських препаратів.


^ 4. Для ефективного проходження виробничої практики студент повинен:

4.1. Знати:

 • структуру, завдання і організацію лікувально-профілактичної роботи ЛПЗ, завдання, планування і організацію роботи клінічного провізора у ЛПЗ;

 • основні принципи медичної деонтології, етичних норм поведінки клінічного провізора в клініці, взаємин клінічного провізора та лікаря, клінічного провізора та хворого;

 • основні види медичної документації та методами клінічного обстеження хворих;

 • загальні принципи інтерпретації результатів обстеження хворого;

 • основи лікарської терапії в клініці внутрішніх хвороб;

 • основні принципи та закономірності підвищення ефективності та зниження побічної дії лікарських препаратів при призначенні їх конкретним хворим.

4.2.Вміти:

 • оцінити основні фармакокінетичні параметри, об'єктивізувати фармакодинаміку лікарських засобів;

 • обґрунтувати дію ліків на підставі даних клінічних, функціональних, інструментальних та лабораторних методів дослідження;

 • виявити та прогнозувати на ранніх стадіях побічну дію ліків та провести її корекцію;

 • визначити характер можливої взаємодії ліків за їх сумісного застосування на фармакодинамічному та фармакокінетичному рівнях;

 • контролювати ефективність та безпечність дії лікарських препаратів та їх комбінації, базуючись на основних принципах та закономірностях підвищення ефективності та зниження побічної дії лікарських препаратів при призначенні їх конкретним хворим;

 • збирати лікарський анамнез для встановлення можливої побічної дії ліків із наступним складанням протоколу побічної дії ліків;

 • оформляти відповідну документацію для повідомлень до Фармкомітету України про випадки встановлення побічної дії ліків;

 • консультувати лікаря з питань фармакологічних властивостей різноманітних лікарських препаратів, показань та протипоказань до їх застосування;

 • основуючись на загальних поняттях клінічної фармакології, ознайомитись з процедурою вирішення деяких медико-юридичних та організаційних питань, що виникають у процесі розробки, випробовування і реєстрації нових лікарських засобів.

4.3. Опанувати практичні навички:

 • проведення інформаційної роботи про лікарські препарати серед медичних працівників;

 • консультування лікаря з питань фармакологічних властивостей різноманітних лікарських препаратів, показань та протипоказань до їх застосування, з різноманітних питань вибору оптимального лікарського препарату в конкретній клінічній ситуації;

 • корекції лікарських призначень з урахуванням вимог сучасної фармакотерапії;

 • збору лікарського анамнезу;

 • аналізу та подання інформації про фармакологічні властивості лікарських препаратів;

 • вибору лікарських препаратів для ефективного та безпечного лікування хворих з різними захворюваннями;

 • аналізу факторів ризику розвитку та клінічних проявів побічної дії лікарських засобів та їх комбінацій;

 • оцінки ефективності та безпечності використання лікарських препаратів основних фармакологічних груп під час їх застосування в клініці.

 • удосконалити навички щодо виписування різних лікарських засобів у рецептурній формі на підставі аналізу характерних помилок, що зустрічаються при оформленні рецептів.


Під час виробничої практики студенти беруть активну участь в санітарно-просвітницьких і профілактичних заходах, які проводяться ЛПЗ, пишуть повідомлення до стінгазети, оформляють санітарно-просвітницькі бюлетені чи стінгазети.


^ 5. Після проходження виробничої практики студент повинен вміти:

1. Дотримуватися правил фармацевтичної етики та деонтології; вирішувати комплекс питань, що пов’язані зі взаєминами між лікарем, клінічним провізором і хворим.

2. Аналізувати вказівки лікаря, що стосуються можливої взаємодії лікарських препаратів, призначених хворому, враховуючи історію розвитку хвороби, клінічний діагноз, стан хворого та результати його лабораторних аналізів.

3. Здійснювати разом з лікарем вибір оптимальних напрямків фармакотерапії у конкретного хворого.

4. Здійснювати разом з лікарем в конкретній клінічній ситуації вибір оптимальних лікарських препаратів в кожній фармакологічній групі, враховуючи особливості їх фармакодинаміки та фармакокінетики, їх взаємодію з одночасно або раніш призначеними ліками.

5. Здійснювати вибір оптимальної лікарської форми, дози, шляхів введення ліків та термін їх призначення (враховуючи час прийняття і склад їжі, вік хворого, принципи хронофармакології).

6. Здійснювати в разі необхідності разом з лікарем заміну одного лікарського препарату іншим.

7. Консультувати лікарів та хворих з питань раціонального вживання призначених лікарських препаратів.

8. Готувати повідомлення для лікарів про традиційні і нові ліки, методи їх раціонального використання.

9. Інформувати лікарів про всі випадки нераціонального вживання лікарських засобів, побічну дію препаратів.

10. Інформувати лікарів про особливості фармакодинаміки та фармакокінетики нових лікарських засобів, що надходять до аптечної мережі, пропонувати раціональну заміну в разі відсутності препаратів.


^ 6. Навчально-дослідницька робота студентів (НДРС)

Під час виробничої практики студенти виконують навчально-дослідницьку роботу, використовуючи знання, отримані в академії, та результати досліджень, виконаних при проходженні практики, працюють з науковою медичною літературою.

НДРС проводиться у формі підготовки рефератів, виконання індивідуальних завдань, з включенням в роботу елементів експериментального дослідження, доповідей чи повідомлень на науково-практичних конференціях лікарів ЛПЗ із демонстрацією таблиць, схем, діаграм, стендів-лекцій тощо. Якщо декілька студентів працюють над подібною тематикою, то можна провести на цю тему студентську конференцію обговоренням отриманих результатів і рефератів роботи. Тематика НДРС в основному розробляється кафедрою, але студенту надається також можливість особисто запропонувати і виконати її з керівником практики від академії.


^ 6.1. Перелік тем для навчально-дослідницької роботи студентів 4-го курсу під час проходження виробничої практики з клінічної фармакології.

 1. Небажані ефекти лікарських засобів. Поняття про медикаментозну хворобу.

 2. Елімінація лікарських засобів.

 3. Вплив різних факторів на дію лікарських засобів (вагітність, лактація, вік, алкоголь, куріння (тютюнопаління)).

 4. Взаємодія лікарських засобів.

 5. Фармакокінетика, фармакодинаміка, класифікація, побічні дії антиаритмічних засобів.

 6. Фармакокінетика, фармакодинаміка, класифікація, побічні дії нестероїдних протизапальних засобів та глюкокортикоїдів.

 7. Фармакокінетика, фармакодинаміка, класифікація, побічні дії антибіотиків. Вибір препарату.

 8. Фармакокінетика, фармакодинаміка, класифікація, побічні дії бета-адреноблокаторів.

 9. Клініко-фармакологічна характеристика засобів для знеболювання.

 10. Клініко-фармакологічна характеристика антиоксидантів.

 11. Клініко-фармакологічна характеристика гіполіпідемічних засобів.

 12. Клініко-фармакологічна характеристика імуномодуляторів.

 13. Програма надання невідкладної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом

 14. Програма надання невідкладної допомоги хворим з різними варіантами артеріальних гіпертензивних кризів

 15. Програма надання невідкладної допомоги хворим з інфекційно-токсичним шоком

 16. Програма надання невідкладної допомоги хворим з астматичним статусом.

 17. Особливості прийому, режимів дозування ліків при гострій печінковій недостатності.

 18. Особливості прийому, режимів дозування ліків при гострій нирковій недостатності.

 19. Особливості прийому, режимів дозування ліків при хронічній нирковій недостатності.

 20. Особливості прийому, режимів дозування ліків у геріатричній практиці.

 21. Особливості прийому ліків при лактації, вагітності.

 22. Алопатична, антигомотоксична терапія… Самостійність, поєднання, альтернатива.

 23. Сучасна програма невідкладної допомоги хворим при набряку легенів залежно від геодинамічного варіанту.

 24. Сучасна програма невідкладної допомоги хворим при атріовентрикулярних блокадах.

 25. Клініко-фармакологічні особливості серцевих глікозидів.

 26. Аналіз частоти та спектру побічної дії ліків за рік у терапевтичному стаціонарі.

 27. Особливості терапії «супроводу» нестероїдних протизапальних засобів. Фармакологічне обґрунтування.

 28. Особливості терапії «супроводу» глюкокортикостероїдних засобів. Фармакологічне обґрунтування.

 29. Сучасна програма невідкладної допомоги хворим при кардіогенному шоці.

 30. Сучасна програма невідкладної допомоги хворим при гострому коронарному синдромі.

 31. Сучасна програма невідкладної допомоги хворим при анафілактичному шоці.

 32. Сучасна програма невідкладної допомоги хворим при тромбоемболії головного стовбура та гілок легеневої артерії.

 33. Сучасна програма невідкладної допомоги хворим при діабетичних комах.

 34. Сучасна програма невідкладної допомоги хворим при судомному синдромі.

 35. Сучасна програма невідкладної допомоги хворим при нирковій кольці.

 36. Сучасна програма невідкладної допомоги хворим при печінковій кольці.

 37. Сучасна програма невідкладної допомоги хворим при гострому панкреатиті.


^ 7. Щоденник виробничої практики з клінічної фармакології:

Особистою документацією студента є щоденник виробничої практики, до якого в хронологічній послідовності заносяться всі дані про проведену роботу: виконану студентом особисто або за його участю.

Студенти щоденно ведуть щоденник роботи. Щоденник є офіційним документом і повинен здаватись у відділ практики. Без щоденника чи без належного його оформлення виробнича практика не повинна зараховуватись. Щоденник повинен дати ясну уяву про ступінь самостійності студента при виконанні тієї чи іншої роботи.

На початку щоденника необхідно охарактеризувати організацію роботи в ЛПЗ, привести основні показники діяльності стаціонару, дані про нозології, за можливістю порівнюючи їх з даними по Україні.

Під час практики на робочому місці клінічного провізора відділення студенти-практиканти щоденно описують 4-5 практичних ситуацій раціонального використання лікарських засобів, оцінюють діяльність медичного персоналу та пропонують свої шляхи їх вирішення.

Практикант повинен аргументувати вибір того чи іншого препарату, використовуючи теоретичні знання та вміння, отримані на кафедрі клінічної фармакології та інших кафедрах.

Ситуація повинна коротко описуватись з чітким викладенням суті проблеми та дій клінічного провізора для її вирішення. Студент-практикант пропонує свої шляхи вирішення та відмічає помилки з боку лікаря (за наявності останніх).

Для обґрунтування прийнятого рішення з вибору того чи іншого препарату студент може керуватись фармакотерапевтичним довідником, різними довідниками лікарських препаратів, довідниковою літературою з внутрішніх хвороб та клінічної фармакології, довідниковими посібниками з клінічної фармації, записами лекцій і всієї доступної довідникової літератури з лікарських засобів.

В кінці щоденника наводиться звіт про проходження практики.


7.1. Зразок оформлення і заповнення щоденника з виробничої практики наводиться нижче.

Щоденник

виробничої практики з клінічної фармакології студент________ групи IV курсу фармацевтичного факультету ___________________________________

(прізвище, ініціали)

База практики ______________________________________________________

Керівник (від бази)__________________________________________________

Керівник (від навчального закладу) ___________________________________

Термін проходження практики:

З __________ 200_ р. до ________________ 200 _ р.


^ Дата, години роботи

Зміст виконаної роботи

Підписи керівників
І. Закріплений для проходження практики у терапевтичному відділенні № 1 ЛШМД. Був присутнім на організаційній нараді у завідувача терапевтичного відділення, ознайомився зі структурою і організацією роботи терапевтичного відділення.

ІІ. Разом з лікарем-ординатором оглядав 4 хворих у 8 палаті з наступними діагнозами:

1. Іванов П.П., 67 р. – ІХС. Стенокардія напруги ІІІ ф.кл. Дифузний кардіосклероз. СНІІА ст., ІІ ФК.

^ Склав схему лікування Іванова П.П.:

-ізокет 20 мг 1 раз на добу,

-амлодипін 5 мг по 1 таб. 1 раз на добу,

-аспірин 325 мг по 0,5 таб. 1 раз на добу,

-еналаприл 5 мг по 1 таб 2 рази на добу,

модуретик по 1 таб 1 раз на добу,

мілдронат по 250 мг 2 рази на добу.

 1. Петров А.А., 54 р. - Гіпертонічна хвороба ІІ ст. Гіпертензивне серце. СН ІІ А ст., ІІФК.

Склав схему лікування –

-дози та перелік препаратів

3. І т.д.

ІІІ. Провів аналіз під керівництвом лікаря 3 листків лікарських призначень хворим на ревматоїдний артрит, деформуючий остеоартроз, ревматичну лихоманку.

IV. Самостійно збирав лікарський анамнез у 2 хворих, встановив ймовірну побічну дію 2 лікарських препаратів – енанаприлу (сухий кашель); нітросорбіду (головний біль); повідомив лікаря.

Корекція виявлених побічних ефектів: заміна еналаприлу на кандесартан, прийом з нітросорбідом 1 таб валідолу під язик чи заміна на молсидомін.

V. Склав 2 протоколи побічної дії ліків.
Дата

Підпис студента

Підпис керівника


^ 8. Підсумковий звіт студента про виконану роботу за період виробничої практики з клінічної фармакології

Складається на підставі записів у щоденнику за нижчезазначеним зразком

^ ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконану роботу під час виробничої практики в якості в.о.клінічного провізора студент __________________ групи IV курсу фармацевтичного факультету ________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

На базі ________ ___________________________________________________

З __________ 200_ р. до ________________ 200 _ р.


№ п/п

Практичні навички

Мінімум

ВиконаноОглянуто хворих (з лікарем)

40


Самостійно зібрано фармакологічний (лікарський) анамнез у хворих

30


Встановлено побічну дію ліків

10


Складено схем лікування

40


Заповнено протоколів побічної дії ліків

10


Проаналізовано листків лікарських призначень хворим

40


Аналіз схем надання невідкладної допомоги

5
8.

Проведено інформаційних повідомлень по запровадженню нових лікарських засобів

2-3
9.

Оформлено інформаційно-стендове повідомлення з питань клінічної фармакології нових лікарських препаратів.

1 1. Орієнтовний перелік питань, які підлягають контролю на диференційованому заліку з виробничої практики з клінічної фармакології у студентів 4—го курсу фармацевтичного факультету складається з переліку основних практичних навичок, якими повинен володіти студент 4-го курсу фармацевтичного факультету

  1. Вміти зібрати та аналізувати фармакологічний анамнез у хворого.

  2. Вміти провести аналіз листків призначень та провести їх корекцію.

  3. Вибрати оптимальний лікарський препарат з урахуванням його фармакодинамічних та фармакокінетичних властивостей, можливої взаємодії та можливих побічних дій.

  4. Вибрати оптимальну лікарську форму, шлях введення, схему дозування лікарського засобу у конкретного хворого.

  5. Вміти виявити та прогнозувати на ранніх стадіях побічну дію ліків та провести її корекцію.

  6. Вміти виявити та оцінити ефекти від взаємодії лікарських засобів, своєчасно провести корекцію та заміну лікарського препарату, що викликав небажаний ефект.

  7. Вміти визначити критерії ефективності лікування та контролювати ефективність фармакологічної та фармакотерапевтичної дії лікарського засобу.

  8. Визначити критерії безпечності дії лікарського засобу на організм при використанні його у лікуванні конкретного хворого.

  9. Вміти призначити додаткове лабораторне та інструментальне дослідження з меткої оцінки дії лікарського засобу на організм конкретного хворого.

  10. Вміти провести, у разі необхідності, заміну одного лікарського препарату іншим.

  11. Вміти надати консультацію лікарю з особливостей фармакодинаміки та фармакокінетики нових лікарських засобів, що занесені в Національну фармакопею.

  12. Надати інформацію про щойно встановлені ефекти лікарського засобу

  13. Вміти надати консультацію хворому щодо особливостей дозування, застосування та взаємозаміни лікарських препаратів.

  14. Вміти надати інформацію хворому про властивості лікарського засобу, що перебуває на клінічному випробуванні.

  15. Вміти відібрати хворого для вирішення питання щодо участі у клінічних випробуваннях.

  16. Вміти проводити аналіз індивідуальних карт амбулаторного хворого та медичної карти стаціонарного хворого з метою оцінки якості лікування та відбору хворих для клінічних випробувань та апробації нових лікарських засобів.

  17. Оформлення відповідної документації, в т.ч. протоколів клінічного випробування лікарських засобів.

10. ^ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

В останній день виробничої практики студенти складають диференційований залік комісії, до вкладу якої входять керівник практики від академії та керівники (загальний і безпосередній) від бази практики.

Підведення підсумків практики здійснюється за наявності всіх звітних документів, передбачених програмою з практики, і характеристик виробничої діяльності студента за всю практику, підписаних загальним і безпосереднім керівником від бази практики, викладачем-керівником практики та завірених печаткою лікувального закладу.

Критерієм якості проходження виробничої практики є засвоєння практичних навичок, вмінь, знань, передбачених програмою з виробничої практики.

Загальна оцінка за підписом викладача-керівника практики заноситься до залікової книжки студента і заліково-екзаменаційної відомості.

Протягом 3-х днів після закінчення практики викладач-керівник практики подає заліково-екзаменаційні відомості і звіт про проведення практики до відділу виробничої практики.

Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол № 37), на засіданні предметної методичної комісії з фармацевтичних дисциплін 19 червня 2008 року (протокол № 6) та на засіданні оргметодкомісії з виробничої практики „__”____________ 2008р. (протокол № ).


Завідувач кафедри внутрішньої медицини,

клінічної фармакології та професійних хвороб

професор М.Ю.Коломоєць


Голова предметної методичної комісії

з фармацевтичних дисциплін

завідувач кафедри фармації, професор Р.Б.Косуба


Голова оргметодкомісії з виробничої практики,

доцент В.І.Гребенюк


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

диференційованого заліку з виробничої практики

клінічної фармакології

у студентів 4-го курсу

спеціальність «клінічна фармація»

кваліфікація «клінічний провізор»


Методика проведення диференційованого заліку з виробничої практики з клінічної фармакології у студентів 4-го курсу передбачає 3 етапи:

І етап – контроль рівня підготовки студентів 4 курсу з клінічної фармакології здійснюється шляхом перевірки ступеня опанування студентами практичних навичок з клінічної фармакології (вміння орієнтуватися в арсеналі номенклатури та групах лікарських засобів, знати показання та протипоказання до їх застосування, вміти оперувати основними показниками фармакокінетики та фармакодинаміки) із обов‘язковим заповненням короткої анотації до 1 препарату із переліку лікарських засобів, клінічну фармакологію яких обов‘язково повинні знати студенти 4-го курсу, затверджених робочою навчальною програмою з «клінічної фармакології».

ІІ етап – контроль рівня підготовки студентів 4-го курсу з клінічної фармакології через оцінку вміння збору фармакологічного анамнезу при безпосередньому контакті з хворим та заповнення 1 протоколу побічної дії ліків.

ІІІ етап - вирішення ситуаційних клінічних задач та співбесіда (ІІІ-ІV рівнів засвоєння програмного матеріалу). Кожному студенту пропонують дати відповідь на 2 клінічні ситуаційні задачі із різних розділів захворювань внутрішніх органів зі складанням схем фармакотерапії чи корекції призначеного лікування на основі раціональної взаємодії лікарських засобів.

Остаточна оцінка виставляється з урахуванням оцінок кожного етапу диференційованого заліку. При отриманні незадовільної оцінки студенту надається можливість повторно дати відповідь на питання і клінічні задачі в дні відробіток.


Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол № 37), на засіданні предметної методичної комісії з фармацевтичних дисциплін 19 червня 2008 року (протокол № 6) та на засіданні оргметодкомісії з виробничої практики „__”____________ 2008р. (протокол № ).


Завідувач кафедри внутрішньої медицини,

клінічної фармакології та професійних хвороб

професор М.Ю.Коломоєць


Голова предметної методичної комісії

з фармацевтичних дисциплін

завідувач кафедри фармації, професор Р.Б.Косуба


Голова оргметодкомісії з виробничої практики,

доцент В.І.Гребенюк

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОМУ ЗАЛІКУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

Оцінка «відмінно» ставиться студенту, який глибоко і досконало володіє теоретичним матеріалом, правильно проводить опитування хворого, вірно заповнює протокол побічної дії лікарських засобів, добре орієнтується в арсеналі номенклатури та групах лікарських засобів, знає показання та протипоказання до їх застосування, правильно заповнив коротку анотацію до запропонованого препарату, вільно володіє та демонструє основні практичні навички, перелік яких передбачений робочою навчальною програмою з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу спеціальності «клінічна фармація», правильно вирішив клінічні ситуаційні завдання із складенням схеми фармакотерапії та правильно провів корекцію призначеного лікування.

Оцінка «добре» ставиться студенту, який глибоко і досконало володіє теоретичним матеріалом, правильно проводить опитування хворого, вірно заповнює протокол побічної дії лікарських засобів, добре орієнтується в арсеналі номенклатури та групах лікарських засобів, знає показання та протипоказання до їх застосування, правильно заповнив коротку анотацію до запропонованих препаратів, вільно володіє та демонструє основні практичні навички, перелік яких передбачений робочою навчальною програмою з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу спеціальності «клінічна фармація», правильно вирішив клінічні ситуаційні завдання із складенням схеми фармакотерапії та правильно провів корекцію призначеного лікування, але припускається окремих неточностей у окремих режимах дозування препаратів, в послідовності та методиці опитування хворого.

Оцінка «задовільно» ставиться студенту, який в основному засвоїв теоретичний матеріал, має задовільну практичну підготовку, але припускається помилок у заповненні протоколу побічної дії ліків та при вирішенні клінічних задач, у послідовності та методиці опитування хворого, оформленні короткої анотації до препарату.

Оцінка «незадовільно» ставиться студенту, який не знає значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок під час вирішення клінічних ситуаційних завдань із складанням схеми лікування чи аналізу призначеного лікування, при оформленні короткої анотації до препарату, невірно заповнив протокол побічної дії ліків, або не оволодів практичними навичками збору фармакологічного анамнезу.


Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол № 37), на засіданні предметної методичної комісії з фармацевтичних дисциплін 19 червня 2008 року (протокол № 6) та на засіданні оргметодкомісії з виробничої практики „__”____________ 2008р. (протокол № ).


Завідувач кафедри внутрішньої медицини,

клінічної фармакології та професійних хвороб

професор М.Ю.Коломоєць

Голова предметної методичної комісії

з фармацевтичних дисциплін

завідувач кафедри фармації, професор Р.Б.Косуба


Голова оргметодкомісії з виробничої практики,

доцент В.І.Гребенюк

Схожі:

\"затверджую\" icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

\"затверджую\" icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

\"затверджую\" iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
\"затверджую\" iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
\"затверджую\" iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи