Положення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки icon

Положення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
Скачати 226.72 Kb.
НазваПоложення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
Дата03.07.2012
Розмір226.72 Kb.
ТипДокументи


“Затверджую”

Ректор Волинського

національного університету

імені Лесі Українки

__________ проф. І.Я. Коцан

“___” _________200__ р.


ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування

у Волинському національному університеті

імені Лесі Українки


 1. Загальні положення

 1. Студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (далі - студентське самоврядування) - це реальна здатність осіб, які навчаються в університеті самостійно вирішувати усі питання студентського життя в межах компетенції, визначеної цим Положенням.

 2. Студентське самоврядування є основним засобом у реалізації функцій управління університетом особами, які навчаються, - що відповідає основним принципам Болонського процесу. Разом із тим студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи в університеті. Його діяльність спрямована на покращення процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

 3. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх осіб, які навчаються в університеті, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

 4. Право на участь у діяльності органів студентського самоврядування мають студенти та аспіранти денної форми навчання Волинського національного університету імені Лесі Українки.

 5. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократизму, законності та гласності, виборності, рівноправності студентів, які беруть участь в роботі цих органів.

 6. Органи студентського самоврядування є незалежними від громадських організацій, політичних партій і рухів, посадових осіб.

 7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Волинського національного університету імені Лесі Українки, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Волинського національного університету імені Лесі Українки та цим Положенням, не дублюють первинну профспілкову організацію студентів, а співпрацюють з нею та ректоратом університету.

 8. Особи, які навчаються, мають гарантований мінімум представництва у колегіальних органах університету відповідно до Закону України “Про вищу освіту”.

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування

 1. Основна мета органів студентського самоврядування - захист законних прав та інтересів осіб, які навчаються в університеті, надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку, а також сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків.

 2. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

  • сприяння формуванню у осіб, які навчаються, поваги до Батьківщини, почуттів національної свідомості, гідності, поваги до прав та свобод інших людей;

  • захист прав та інтересів осіб, які навчаються в університеті;

  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності осіб, які навчаються в університеті;

  • забезпечення виконаннями студентами своїх обов’язків;

  • проведення соціологічного дослідження умов навчання та проживання в гуртожитках університету;

  • контроль за умовами проживання в гуртожитку і сприяння відпочинку осіб, які навчаються;

  • сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

  • співробітництво з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів, молодіжними організаціями;

  • сприяння працевлаштуванню випускників;

  • участь у вирішенні питань міжнародного обміну особами, які навчаються у вищих навчальних закладах;

  • організація студентського дозвілля.

 1. Основними напрямками діяльності органів студентського самоврядування є:

  • внесення пропозицій керівництву університету щодо забезпечення прав та інтересів усіх осіб які навчаються в університеті;

  • участь у розробці документів, що регламентують діяльність університету з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;

  • організація співробітництва із студентськими організаціями інших навчальних закладів та з молодіжними організаціями, діяльність яких немає політичного характеру;

  • представлення університету у міжнародних студентських та молодіжних організаціях, співробітництво з органами студентського самоврядування закордонних університетів;

  • спільно з адміністрацією університету в організації навчально-виховної роботи в університеті, факультетах (інститутах) і сприяння в її проведенні;

  • організація та проведення спільно з адміністрацією університету наукових конференцій, олімпіад, круглих столів, зустрічей з видатними особистостями;

  • збір, аналіз та узагальнення зауважень та пропозицій осіб, які навчаються, щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності університету, направлення звернень до адміністрації університету з пропозиціями щодо їх вирішення;

  • внесення пропозицій щодо контролю за якістю навчального процесу, участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між особами, які навчаються в університеті;

  • координація роботи з деканатами факультетів (інститутів), кафедрами, кураторами академічних груп;

  • здійснення контролю за дотриманням особами, які навчаються, дисципліни та правил внутрішнього розпорядку університету;

  • пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню особами, які навчаються, правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнопаління;

  • розвиток громадської активності осіб, які навчаються, виховання студентської молоді на принципах патріотизму та моральності;

  • спільно з первинною профспілковою організацією студентів участь у поселенні студентів у гуртожитках і їх виселенні;

  • допомога адміністрації університету в організації побуту осіб, які навчаються, у гуртожитках студмістечка (необхідних умов для проживання і відпочинку), здійснення заходів направлених на його поліпшення;

  • участь у роботі стипендіальних комісій з розподілу стипендіального фонду;

  • проведення мистецько-культурних заходів: вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвят у студенти, випускних вечорів, днів факультету;

  • залучення студентів до художньої самодіяльності;

  • проведення спортивних заходів: змагань, спартакіад, ігор;

  • регулярне інформування осіб, які навчаються про актуальні події, що відбуваються в межах університету та поза ним;

  • надання інформаційної та консультативної (правової, психологічної) допомоги особам, які навчаються;

  • поширення серед студентської молоді інформаційних матеріалів освітнього, просвітницького характеру;

  • залучення студентів до участі в органах студентського самоврядування;

  • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;

  • проведення тренінгів та семінарів для активістів студентського самоврядування.


^ 3. Організаційна структура студентського самоврядування

 1. Студентське самоврядування функціонує на рівні академічної групи, курсу, факультету (інституту), гуртожитку та університету в цілому.

Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є: на рівні факультету (інституту) - академічна група; на рівні гуртожитку – кімната(блок).

В університеті створюються і діють органи студентського самоврядування: Студентська рада університету; Студентські ради факультетів (інститутів), Студентські ради гуртожитків. Також до системи органів студентського самоврядування університету належать Наукове товариство аспірантів і студентів університету, різноманітні гуртки, товариства, клуби, інші об'єднання студентів та аспірантів.

Усі органи студентського самоврядування є виборними.

 1. Вищим органом студентського самоврядування університету є Конференція студентів університету. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямками діяльності студентського самоврядування.

Повноваження Конференції студентів університету:

  • ухвалює Положення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, вносить зміни та доповнення до нього;

  • щорічно заслуховує звіт голови Студентської ради про роботу органів студентського самоврядування за відповідний період і виносить ухвалу щодо їхньої діяльності;

  • затверджує чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського самоврядування університету;

  • обирає представників студентського самоврядування до складу Вченої ради університету згідно з квотами, передбаченими Статутом університету;

  • затверджує символіку студентського самоврядування університету;

  • розглядає найважливіші питання життєдіяльності осіб, які навчаються в університеті, окреслені завданнями студентського самоврядування.

Позачергову конференцію студентів університету скликає Студентська рада університету за власним рішенням або на вимогу не менш ніж 10% студентів університету.

Конференцію студентів університету проводять не менше одного разу на навчальний рік.

Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж за 15 календарних днів до Конференції.

Делегатів на Конференцію студентів університету обирають на зборах студентів академічних груп за нормою представництва - один делегат від однієї академічної групи та один аспірант від факультету.

До складу делегатів Конференції студентів університету за посадами входять члени Студентської ради університету.

Конференція студентів університету є легітимною за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

Рішення Конференції приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

Конференція студентів університету обирає головуючого, президію, секретаріат та лічильну комісію Конференції.

Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

Рішення Конференції студентів університету є обов'язковим для виконання органами студентського самоврядування та носять рекомендаційний характер для адміністрації університету.

 1. Студентська рада університету.

Вищим представницьким органом студентського самоврядування університету є Студентська рада університету.

До складу Студентської ради університету входять:

  • голова Студентської ради університету,

  • голови Студентських рад факультетів (інститутів),

  • голови Студентських рад гуртожитків,

  • голова Наукового товариства аспірантів і студентів університету;

  • представник інших об'єднань студентів та аспірантів.

Засідання Студентської ради університету відбуваються не менше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради університету за власним рішенням або на вимогу не менше 1/3 членів Студентської ради університету.

Засідання Студентської ради університету вважаються чинними за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради університету.

Рішення Студентської ради університету приймають шляхом прямою голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської ради університету.

Рішення Студентської ради університету фіксуються в протоколі, який підписує голова Студентської ради університету та секретар Студентської ради університету.

Рішення Студентської ради університету є обов'язковими для виконання головою Студентської ради університету, членами Студентської ради університету та всіма студентами університету.

Студентська рада університету:

  • здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського самоврядування в університеті;

  • визначає позицію студентського самоврядування в університеті з актуальних питань студентського життя;

  • представляє студентське самоврядування університету в органах управління університетом, органах місцевого самоврядування та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;

  • приймає рішення в межах своїх повноважень;

  • скликає Конференцію студентів університету;

  • обирає заступника голови і секретаря Студентської ради університету;

  • затверджує інструкції по роботі відділів Студентської ради університету;

  • заслуховує звіти керівників відділів Студентської ради університету;

  • готує питання на розгляд керівних органів університету (Ректорат, Вчена рада) щодо важливих проблем студентського життя;

  • бере участь у формуванні списку студентів-представників студентського самоврядування до складу вченої ради університету та Загальних зборів трудового колективу університету згідно з квотами, передбаченими Статутом університету;

  • вносить пропозиції адміністрації університету щодо входження до регіональних, всеукраїнських та міжнародних об'єднань, спілок та союзів;

  • заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського самоврядування університету;

  • звітує про свою роботу на Конференції студентів університету;

  • обирає представників студентського самоврядування до складу Вченої ради університету згідно з квотами, передбаченими Статутом університету;

  • обирає представників студентського самоврядування для участі у Загальних зборах трудового колективу університету згідно з квотами, передбаченими Статутом університету;

  • висловлює недовіру голові Студентської ради факультету (інституту) та призначає перевибори на факультеті (інституті), гуртожитку в разі невиконання головою Студентської ради факультету (інституту), гуртожитку своїх повноважень.

 1. Голова Студентської ради університету.

Голова Студентської ради університету обирається на засіданні Студентської ради з числа членів Студентської ради університету таємним голосуванням терміном на один рік. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради університету здійснюється Студентською радою університету на підставі особистої заяви кандидата або подання студентських колективів (оформлюється протоколом), які подаються не пізніше 7 календарних днів до дати проведення засідання Студентської ради університету. На основі поданих заяв готуються бюлетені для таємного голосування на посаду голови Студентської ради університету.

Розпорядження голови Студентської ради університету є обов'язковими для членів Студентської ради університету та членів відділів Студентської ради університету.

Голова Студентської ради університету:

  • дотримується чинного законодавства;

  • виконує рішення Конференції студентів університету;

  • виконує рішення Студентської ради університету;

  • щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради університету;

  • здійснює організаційне керівництво відділами Студентської ради університету;

  • головує на засіданнях Студентської ради університету;

  • забезпечує проведення конференції студентів;

  • ініціює проведення позачергової Конференції студентів;

  • здійснює представницькі функції;

  • входить за посадою до складу Ради з молодіжної політики університету;

  • входить до складу комісії з переведення на державну форму на факультеті (інституті);

  • як керівник Студентської ради входить за посадою до складу Вченої ради університету;

  • як керівник Студентської ради входить за посадою до складу делегатів вищого колегіального органу громадського самоврядування університету - загальних зборів трудового колективу;

  • має право брати участь у засіданнях Ректорату університету з правом дорадчого голосу;

  • підписує документи від імені Студентської ради університету;

  • може делегувати окремі свої повноваження заступнику або іншим членам Студентської ради університету на час неможливості виконання своїх обов’язків;

  • головує на звітно-виборчих конференціях на факультетах (інститутах), гуртожитках і має право дорадчого голосу.

 1. Секретар Студентської ради університету.

Секретаря Студентської ради університету обирає Студентська рада університету з числа членів Студентської ради університету терміном на один рік за поданням голови Студентської ради університету.

Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів Студентської ради університету.

Секретар Студентської ради університету:

  • веде протокол засідань Студентської ради університету;

  • відповідає за правильне зберігання документації Студентської ради університету;

  • веде облік виконання рішень;

  • виконує прямі розпорядження голови Студентської ради університету.

 1. Відділи Студентської ради університету.

При Студентській раді університету створюються відділи за основними напрямками роботи, перелік яких затверджує Студентська рада університету:

  • навчально-науковий відділ,

  • соціально-побутовий відділ,

  • юридичний відділ,

  • культурно-масовий відділ,

  • організаційно-інформаційний відділ.

Керівників відділів Студентської ради університету обирають на засіданні Студентської ради.

Особовий склад відділу Студентської ради університету формує керівник відповідного відділу.

Відділи Студентської ради університету виконують завдання відповідно до напряму їх діяльності і у своїй роботі керуються інструкціями по роботі відділу, затвердженими Студентською радою університету.

Керівники відділів періодично звітують перед Студентською радою університету на її вимогу.

3.7. Збори студентів факультету (інституту).

Вищим органом студентського самоврядування факультету (інституту) є Збори студентів факультету (інституту). На розгляд Зборів виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямками діяльності студентського самоврядування факультету (інституту).

Делегатів на Збори студентів факультету (інституту) обирають на Зборах студентів академічних груп за нормою представництва - один делегат від однієї академічної групи та усі аспіранти факультету (інституту).

Збори студентів факультету (інституту) скликає Студентська рада факультету (інституту) за власним рішенням або на вимогу не менш ніж 10% студентів факультету (інституту), або за ініціативою адміністрації факультету (інституту), або за ініціативою Студентської ради університету.

Збори студентів та аспірантів факультету (інституту) проводять не менше одного разу на навчальний рік.

Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до Зборів.

Збори студентів аспірантів факультету (інституту) є легітимними за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

Рішення Зборів приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Зборах.

Збори студентів та аспірантів факультету (інституту) обирає головуючого, президію, секретаріат та лічильну комісію Зборів.

Протокол Зборів підписують головуючий та секретар Зборів.

Рішення Зборів студентів та аспірантів факультету (інституту) є обов'язковим для виконання Студентською радою факультету (інституту) і всіх студентів та аспірантів факультету (інституту) та носять рекомендаційний характер для адміністрації факультету (інституту).

Збори студентів та аспірантів факультету (інституту):

  • обирають голову Студентської ради факультету (інституту);

  • заслуховують звіт голови Студентської ради факультету (інституту);

  • визначають принцип формування Студентської ради факультету (інституту) та її кількісний склад;

  • обирають представників студентського самоврядування до складу вченої ради факультету (інституту) згідно з квотами, передбаченими Статутом університету;

  • визначають чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського самоврядування факультету (інституту).

3.8. Студентська рада факультету (інституту).

Вищим представницьким органом студентського самоврядування факультету (інституту) є Студентська рада факультету (інституту).

До складу Студентської ради факультету (інституту) входять голова Студентської ради факультету (інституту), представники студентів факультету (інституту), які обрані за нормою представництва (затверджена Зборами студентів факультету (інституту)), голова Наукового товариства аспірантів і студентів факультету (інституту), представник аспірантів факультету (інституту).

Засідання Студентської ради факультету (інституту) відбуваються не менше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради факультету (інституту) за власним рішенням або на вимогу не менше 1/3 членів Студентської ради факультету (інституту), або за ініціативи Студентської ради університету.

Засідання Студентської ради факультету (інституту) є легітимним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради факультету (інституту).

Рішення Студентської ради факультету (інституту) приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської ради факультету (інституту).

Рішення Студентської ради факультету (інституту) підписує голова Студентської ради факультету (інституту) та секретар Студентської ради факультету (інституту).

Рішення Студентської ради факультету (інституту) є обов'язковими для виконання головою Студентської ради факультету (інституту), членами Студентської ради факультету (інституту) та всіма студентами та аспірантами факультету (інституту).

Студентська рада факультету (інституту):

  • організовує діяльність студентського самоврядування факультету (інституту);

  • здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського самоврядування факультету (інституту);

  • визначає позицію студентського самоврядування факультету (інституту) з актуальних питань студентського життя;

  • представляє студентське самоврядування факультету (інституту) в органах управління факультету (інституту);

  • приймає рішення в межах своїх повноважень;

  • скликає Збори студентів факультету (інституту);

  • обирає секретаря Студентської ради факультету (інституту), при потребі зі свого складу - заступника голови Студентської ради факультету (інституту);

  • формує перелік відділів Студентської ради факультету (інституту);

  • обирає керівників відділів Студентської ради факультету (інституту) за поданням голови Студентської ради факультету (інституту);

  • затверджує інструкції щодо роботи відділів Студентської ради факультету (інституту);

  • періодично заслуховує звіти керівників відділів Студентської ради факультету (інституту);

  • готує питання на розгляд керівних органів факультету (інституту) щодо важливих проблем студентського життя;

  • бере участь у формуванні списку виборних студентів-представників студентського самоврядування до складу вченої ради факультету (інституту) та Загальних зборів трудового колективу факультету (інституту) згідно з квотами, передбаченими Статутом університету.

  • заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського самоврядування факультету (інституту);

  • щорічно звітує перед Студентською радою університету;

  • звітує про свою роботу на Зборах студентів факультету (інституту).

3.9.Голова Студентської ради факультету (інституту).

Голову Студентської ради факультету (інституту) обирають на Конференції студентів факультету (інституту) з числа студентів та аспірантів факультету (інституту) таємним голосуванням терміном на один рік. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради факультету (інституту) здійснюється Студентською радою університету на підставі особистої заяви кандидата або подання студентських та аспірантських колективів (оформлюється протоколом), які подаються не пізніше 3 робочих днів до дати проведення Конференції студентів факультету (інституту). На основі поданих заяв готуються бюлетені для таємного голосування на посаду голови Студентської ради факультету (інституту).

Розпорядження голови Студентської ради факультету (інституту) є обов'язковими для членів Студентської ради факультету (інституту) та членів відділів Студентської ради факультету (інституту).

Голова Студентської ради факультету (інституту):

  • дотримується чинного законодавства;

  • виконує рішення Зборів студентів та аспірантів факультету (інституту);

  • виконує рішення Студентської ради факультету (інституту);

  • щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради факультету (інституту);

  • здійснює організаційне керівництво Студентською радою факультету (інституту) та її відділами;

  • головує на засіданнях Студентської ради факультету (інституту);

  • здійснює представницькі функції;

  • входить до складу стипендіальної комісії факультету (інституту);

  • як керівник Студентської ради факультету (інституту) входить за посадою до складу вченої ради факультету (інституту);

  • як керівник Студентської ради факультету (інституту) входить за посадою до складу делегатів вищого колегіального органу громадського самоврядування факультету (інституту) - загальних зборів трудового колективу;

  • має право брати участь у засіданнях Деканату факультету (інституту) з правом дорадчого голосу;

  • підписує від імені Студентської ради факультету (інституту) усі види угод та інші документи;

  • обов’язково відвідує засідання Студентської ради університету;

  • може делегувати окремі свої повноваження своєму заступнику або іншим членам Студентської ради факультету (інституту).

3.10.Секретар Студентської ради факультету (інституту).

Секретаря Студентської ради факультету (інституту) обирає Студентська рада факультету (інституту) з членів Студентської ради факультету (інституту) терміном на один рік за поданням голови Студентської ради університету.

Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів Студентської ради Студентської ради факультету (інституту).

Секретар Студентської ради факультету (інституту): веде протокол засідань Студентської ради факультету (інституту); веде облік Студентської ради факультету (інституту) університету; виконує прямі розпорядження голови Студентської ради факультету (інституту).

3.11.Відділи Студентської ради факультету (інституту).

При Студентській раді факультету (інституту) створюються відділи за основними напрямками роботи, перелік яких затверджує Студентська рада факультету (інституту).

Керівників відділів Студентської ради факультету (інституту) обирає Студентська рада факультету (інституту) за поданням голови Студентської ради факультету (інституту).

Особовий склад відділу Студентської ради факультету (інституту) формує керівник відповідного відділу.

Відділи Студентської ради факультету (інституту) виконують завдання відповідно до напряму їх діяльності і у своїй роботі керуються інструкціями по роботі відділу, затвердженими Студентською радою факультету (інституту).

Керівники відділів періодично звітують перед Студентською радою факультету (інституту) на її вимогу.

3.12.Студентське самоврядування академічної групи.

На першому курсі з числа студентів академічної групи розпорядженням декана призначається староста групи з урахуванням думки голови Студентської ради факультету (інституту).

Діяльність старост академічних груп визначається Положенням про організацію навчального процесу ВНУ імені Лесі Українки та Положенням про старосту академічної групи ВНУ імені Лесі Українки.

На Зборах студентів академічної групи обирається один делегат для участі у Зборах студентів факультету (інституту) та для участі у Конференції студентів університету.

3.13.Студентське самоврядування у гуртожитку.

Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є Збори студентів та аспірантів гуртожитку, які проводять не менше одного разу на навчальний рік. Збори студентів та аспірантів) гуртожитку:

  • визначають структуру, склад, повноваження та порядок обрання Студентської ради гуртожитку та її голови;

  • заслуховують звіт голови Студентської ради гуртожитку.

Вищим виконавчим органом студентського самоврядування гуртожитку є Студентська рада гуртожитку.

Студентські ради гуртожитків університету мають право на представництво у Студентській раді університету в особі голів Студентських рад гуртожитків.

^ 4. Права й обов’язки органів студентського самоврядування

 1. Органи студентського самоврядування мають право:

  • отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для своїх завдань;

  • звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

  • вести конструктивний діалог з адміністрацією університету щодо дії посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права осіб, які навчаються в університеті;

  • делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти й науки України.

 1. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

  • забезпечувати дотримання прав й інтересів осіб, які навчаються в університеті, сприяти виконання ними своїх обов’язків;

  • порушувати проблеми осіб, які навчаються в університеті перед адміністрацією;

  • звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

  • сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

  • координувати свою діяльність в університеті з іншими студентськими об’єднаннями осередками тощо;

  • узгоджувати у встановленому порядку зміни та доповнення до положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів університету.


^ 5. Права й обов’язки адміністрації університету щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

  1. Адміністрація університету має право:

  • отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

  • скликати позачергові Збори чи Конференцію у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту університету та Положення про студентське самоврядування;

  • брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (Конференції, Зборах, засіданнях тощо).

  1. Адміністрація університету зобов’язана:

  • інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності осіб, які навчаються в університеті;

  • надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування в університеті.

  1. Для ефективної роботи органів студентського самоврядування адміністрація університету забезпечує:

  • участь студентів в управлінні університетом на університетському та факультетському рівнях;

  • належні матеріально-технічні умови (окремі приміщення, оргтехніка, кошти для реалізації найважливіших заходів);

  • невтручання адміністрації університету в діяльність органів студентського самоврядування, крім питань, що стосуються спільної діяльності в рамках проведення виховної роботи.


^ 6. Прикінцеві положення

  1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього набирають чинності після його ухвалення на Конференції студентів університету, з врахуванням пропозицій та зауважень адміністрації університету.

  2. У ході роботи, з метою оперативного покращення процесу організації самоврядування в університеті, Студентська рада університету може приймати окремі положення, що не виходять за рамки цього Положення.

Голова Студентської ради

університету М.Л. Варченко


Відповідно до Протоколу конференції студентів університету від 09.12.08. та Протоколу конференції студентів університету 28.04.09.Схожі:

Положення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки iconПоложення про студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки Загальні положення
Студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (далі студентське самоврядування)...
Положення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки iconПоложення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки Загальні положення
move to 0-16829266
Положення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування у Східноукраїнському національному університеті...
Положення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки iconТехніків-механіків
Роботу виконано у Волинському національному університеті імені Лесі Українки Міністерства освіти І науки України
Положення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Положення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення
Студентське самоврядування в Національному авіаційному університеті (далі нау) -це самостійна громадська діяльність студентів, яка...
Положення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки iconПоложення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування
Студентське самоврядування це суспільний студентський рух, об'єднуючий всіх студентів коледжу, для це самостійної діяльності студентів...
Положення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки iconПлан виховної роботи у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на 2012/2013 навчальний рік
Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на 2012/2013 навчальний рік
Положення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
Самоврядування це добровільне об’єднання студентів, яке самостійно та під свою відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів...
Положення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
Самоврядування це добровільне об’єднання студентів, яке самостійно та під свою відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи