Програма Вивчення курсу Методика розслідування злочинів проти особи icon

Програма Вивчення курсу Методика розслідування злочинів проти особи
Скачати 348.65 Kb.
НазваПрограма Вивчення курсу Методика розслідування злочинів проти особи
Дата03.07.2012
Розмір348.65 Kb.
ТипПрограма

Національний університет”Острозька Академія”
ТИПОВА ПРОГРАМА


вивчення курсу “Методика розслідування злочинів проти особи”


Уклав: викладач кафедри правосуддя та кримінально правових дисциплін Гонгало Сергій Йосипович

Затверджено на засіданні кафедри правосуддя та кримінально правових дисциплін “___”_____________ 2005 р. протокол № ___________


м. Острог

2005 рік.


Мета і завдання курсу.

"Методика розслідування злочинів проти особи" є однією з навчальних дисциплін передбачених програмами професійної підготовки студентів Національного Університету "Острозька академія" і являє собою самостійну правничу дисципліну. Вивчення дисципліни проводиться відповідно до курсів підготовки бакалаврів, спеціалістів.

Завданням курсу є засвоєння основних теоретичних понять, опанування теоретичних положень методики та тактики розслідування злочинів, набуття практичних навичок по їх правильному використанню в розслідувальній діяльності, спрямованих на сприяння найбільш успішному здійсненню конституційних положень про захист інтересів держави, законних інтересів громадян, у вирішені задач кримінального судочинства.

^ Мета курсу - виробити у студентів стійку систему знань та вмінь необхідних в практичній діяльності по виявленню та розкриттю злочинів в різноманітних сферах людської діяльності.

Засвоївши курс дисципліни "Методика розслідування злочинів проти особи" студенти переконаються що розслідування злочинів є складний, і в той же час цікавий вид діяльності слідчих органів, спрямований на боротьбу зі злочинністю, утвердження законності, захисту прав людей та інтересів держави.

^ Міждисциплінарні зв'язки:

Викладення даної навчальної дисципліни грунтується на базі таких навчальних дисциплін як: кримінальне право, кримінальний процес, судові і правоохоронні органи, правова психологія, криміналістика, кримінологія, судова медицина та психологія.
^

Рейтингова картка


Рейтинг за триместр:

семінарів х 5 балів = 50 балів

контрольна робота = 10 балів

залік = 40 балів


Самостійна робота студента полягає в самостійному опрацюванні окремих питань, оцінювання яких проводиться на семінарах та на контрольних роботах. На семінарах проводиться комбіноване опитування, спрямоване на оцінювання знань кожного студента з питань, винесених на семінар. Контрольна робота здійснюється в письмовій формі, з питань, що вивчалися протягом триместру.

Залежно від загальної кількості балів студент отримує диференційовану оцінку за наведеною нижче шкалою. Якщо оцінка є рівною чи вищою від 61 балу, студент отримує за пройдений курс “зараховано”. Менший бал означає академічну заборгованість студента, яка може бути ліквідованою на загальних підставах. За результатами триместру та складеного іспиту, залежно від набраної кількості балів студент отримує оцінку “відмінно”, “добре”, “задовільно” чи “незадовільно”.


Бал: Оцінка:

91-100 “А” (відмінно)

83-90,9 “В” (добре)

76-82,9 “С” (добре)

68-75,9 “D” (задовільно)

61-67,9 “Е” (задовільно)

до 61 “F” (незадовільно)Тематичний план з курсу " Методика розслідування злочинів проти особи"

Теми

Кількість годин

Форма контролю

Всього

В тому числі

Лекції

Семінарські та практичні

Самостійна робота

Тема № 1

10

1

1

8
Тема № 2

9

1

1

7
Тема № 3

10

1

1

8
Тема № 4

9

9
Тема № 5

9

1

1

7
Тема № 6

8

8
Тема № 7

9

9
Тема № 8

9

9
Тема № 9

8

8
Тема№ 10

9

1

1

7
Тема № 1 1

9

1

1

7
Тема№ 12

99


КонсультаціїІспит
Іспит


Всього

108

6

6

96


^ 2.2 Плани лекцій.

Тема 1 Загальні положення теорії розслідування злочинів.

Основні поняття курсу “Методика розслідування окремих видів злочинів”, його завдання, функції, принципи. Структура і система курсу. Наукові основи розслідування.

Розслідувальна діяльність як система, її структура, види (форми), стадії, особливості. Співвідношення пізнання і доказування при розслідуванні злочинів.

Законодавчо-процесуальні основи розслідування. Оперативно-розшукова діяльність при розслідуванні злочинів. Експертно-криміналістичне забезпечення розслідування. Організаційно-управлінські заходи розслідування.

Предмет методики розслідування, її завдання (дослідження кримінальної практики; досвіду виявлення, розкриття, розслідування і попередження злочинів; розробка теорії методики, індивідуальних методик розкриття злочинів і їх удосконалення).

Головні категорії методики розслідування: класифікація злочинів, криміналістична характеристика, слідча ситуація, тактична операція, тактичне рішення.

Структура методики розслідування окремого виду злочинів: криміналістична класифікація; криміналістична характеристика; криміналістичні аспекти збирання, аналізу та оцінки інформації на стадії порушення кримінальної справи; висунення слідчих версій і планування розслідування (на початковому та інших етапах провадження справи); провадження невідкладних слідчих, організаційних дій, вжиття оперативно-розшукових заходів; особливості використання спеціальних знань, науково-технічних засобів, тактичних прийомів; криміналістична профілактика).

Література: 1;2;3;4;6; 10; 11; 12;13; 14;15; 18-24; 26; 27; 29 - 31; 54.

Тема 2. Організація роботи з виявлення, розкриття та розслідування злочинів.

Виявлення, розкриття, розслідування і попередження злочинів у системі правоохоронних органів України. Правові форми взаємодії правоохоронних органів та служб. Організаційні форми взаємодії органів слідства, дізнання, експертизи та громадськості.

Одержання повідомлення про скоєння злочину та реагування на нього.

Література: 2; 3; 17; 52; 53.

Тема 3. Організація і тактика слідчого огляду.

Поняття, види, завдання і значення огляду при розслідуванні злочинів. Правова регламентація огляду. Загальні положення тактики огляду. Учасники огляду.

Види слідчого огляду. Огляд місця події, його завдання і значення. Версії і негативні обставини при огляді місця події. Стадії огляду місця події. Фіксація результатів огляду місця події.

Огляд трупа і його частин. Огляд предметів. Огляд тварин. Огляд документів. Огляд приміщень і ділянок місцевості.

Освідування. Ексгумація трупа.

Література: 15; 17; 18-24; 26; 27; 29-31; 52; 53; 55; 56.

Тема 4. Планування розслідування злочинів.

Загальні поняття теорії планування розслідування злочинів. Вчення про слідчі ситуації, їх структура і види. Аналіз і оцінка слідчої ситуації для прийняття рішення.

Вчення про слідчі версії, іх структура і види. Оперативно-розшукові та експертно-криміналістичні версії. Загальні правила висунення і перевірки версій. Залежність версій від слідчої ситуації.

Література: 17: 18-24; 26; 27; 29-31; 52; 53; 56 - 60.

Тема 5. Оперативно-розшукові заходи при розслідуванні злочинів.

Поняття, завдання і значення оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні злочинів.

Види оперативно-розшукової діяльності та суб'єкти її проведення. Оперативно-розшукові дії при проведенні затримання, допиту, огляду, обшуку та інших слідчих дій.

Література: 20; 52; 53; 61 - 64.

Тема 6. Організація і тактика допиту, очної ставки.

Поняття допиту, його види, завдання і значення. Інформаційні, процесуальні, психологічні та криміналістичні основи допиту. Стадії допиту. Підготовка і план допиту. Тактичні основи встановлення психологічного контакту. Тактика допиту свідків і потерпілих. Тактика допиту підозрюваного і обвинуваченого. Тактичні дії при допиті коли:

особа не бажає давати показання;

особа пред'являє алібі;

особа дає неправдиві покази;

особа являється неповнолітньою.

Поняття і тактичні особливості очної ставки. Фіксація ходу і результатів допиту. Протокол допиту.

Література: 15: 17; 18-24; 26; 27; 29-31; 67-71.

Тема 7. Організація і тактика обшуку та виїмки.

Поняття, завдання і значення обшуку. Правова регламентація обшуку і порядок його проведення. Види обшуку, склад учасників обшуку.

Загальні положення тактики обшуку. Участь спеціалістів і використання технічних засобів при проведенні обшуку.

Планування, підготовка і проведення обшуку. Обшук в приміщеннях, на місцевості, особистий обшук.

Поняття, завдання і проведення виїмки.


Література: 15; 17; 18-24; 26; 27; 29-31; 52; 53.

Тема 8. Організація і тактика пред'явлення для впізнання.

Поняття, завдання і значення пред'явлення для впізнання. Види пред'явлення для впізнання і його правова регламентація.

Стадії пред'явлення для впізнання. Планування, підготовка і проведення пред'явлення для впізнання.

Загальні положення тактики пред'явлення для впізнання живих людей, трупів та їх частин, предметів, документів, транспортних засобів, приміщень, ділянок місцевості, тварин. Пред'явлення для впізнання по фотографіях, кіно- та відеозображенях, фонограмах.

Література: 15; 17; 18-24; 26; 27; 29-31; 52; 53.

Тема 9. Організація і тактика відтворення обстановки і обставин події.

Поняття, завдання і значення відтворення обстановки і обставин події. Види відтворення та його правова регламентація.

Тактика проведення слідчого експерименту, перевірки та уточнення показань на місці події.

Участь спеціалістів у використанні технічних засобів при відтворенні обстановки та обставин події.

Література: 15; 17; 18 - 24; 26; 27; 29 - 31; 52; 53; 72.

Тема 10. Призначення та проведення судових експертиз.

Поняття, завдання і значення судових експертиз які проводяться при розслідуванні злочинів. Види судових експертиз і правова регламентація їх проведення. Експертно-криміналістичні заклади України.

Загальні положення тактики призначення і проведення судових експертиз. Підготовка до призначення експертизи. Призначення експертизи. Проведення судових експертиз. Оцінка і використання висновків експерта при розслідуванні злочинів.

Література: 15; 17; 18 - 24; 26; 27; 29 - 31; 52; 53; 73; 74.

Тема 11. Основи розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи.

Криміналістична класифікація злочинів проти життя та здоров'я людини.

Криміналістична характеристика злочинів учинених проти життя, здоров'я, волі, честі та гідності особи.

Типові слідчі ситуації у розслідуванні вбивств.

Основні напрямки розслідування, які визначаються типовістю вихідних даних і слідчих ситуацій.

Первісні слідчі дії, організаційні, оперативно-розшукові заходи.

Особливості побудови слідчих версій, їх перевірка, планування розслідування. Особливості планування і провадження слідчих дій та криміналістичних операцій. Взаємодія слідчого з іншими правоохоронними органами.

Особливості розслідування вбивств при відсутності даних про особу потерпілого (частини розчленованого трупа, змінений скелетований труп).

Особливості розслідування випадків безвісного зникнення людей.

Особливості перевірки версій про інсценування самогубств, нещасного випадку, перевищення межі необхідної оборони.

Особливості розслідування вбивств, пов'язаних із здійсненням інших злочинів (бандитизм, тероризм, розбій, зґвалтування).

Література: 17; 18-24; 26; 27; 29-31; 75-78.

Тема 12. Основи розслідування злочинів проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканності.


Криміналістична класифікація злочинів проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканності. Криміналістична характеристика злочинів учинених проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканності. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Захоплення заручників. Особливості розслідування. Проблемні питання при розслідуванні злочинів пов’язаних з торгівлею людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі людини. Особливості виявлення ознак злочину передбаченого ст. 148 ККУ (Підміна дитини). Особливості виявлення ознак злочину передбаченого ст. 150 ККУ (Експлуатація дітей). Особливості розслідування зґвалтування. Першочергові слідчі дії при розслідуванні зґвалтувань. Криміналістичні та судово-медичні експертизи при розслідування зґвалтувань. Зґвалтування. Особливості допиту потерпілих. Особливості розслідування злочину передбаченого ст.155 ККУ (Статеві зносини з особою, яке не досягла статевої зрілості). Особливості виявлення ознак злочину передбаченого ст. 156 ККУ (Розбещення неповнолітніх).

Література: 17; 18-24; 26; 27; 29-31; 79 - 81.

^ 2.3. Рекомендована література:

 1. Конституція України. К., 1996.

 2. Закон України "Про міліцію" № 565 від 20.12. 1990 р.

 3. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 року № 1789 -XII із змінами і
  доповненнями, внесеними Законами України від 22 квітня 1993 року N 3130-ХІІ, від 26
  листопада 1993 року N 3662-ХП, від 21 березня 1995 року N 103/95-BP, від 5 жовтня 1995
  року N 358/95-ВР, від 21 грудня 2000 року N 2171-ІИ, від 12 липня 2001 року N 2663-III.

 4. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-12 від 18.02.1992 р.

 5. Закон України "Про службу безпеки України" № 2229-12 від 25.03.1992 р.

 6. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"№
  3341-12 від 30.061993 р

 7. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які буруть участь у кримінальниму
  судочинстві" № 3782-12 від 23.12.1993 р.

 8. Закон України "Про держаний захист працівників суду і правоохоронних органів" № 3781-12
  від 23.112.1993р.

 9. Закон України "Про статус суддів" № 2862 від 15.12.1992 р.

 10. Закон України "Про адвокатуру" № 2887-12 від 19.12.1992 р.

 11. Закон України "Про судову експертизу" № 4038-12 від 25.02.1992 р.

 12. Закон України "Про боротьбу з корупцією" № 356/95 від 5.10.1995 р.

 13. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю"
  №396/94 від 21.07.1994р.

 14. Кримінальний кодекс України.

 15. Кримінально-процесуальний кодекс України з доповненнями та змінами (Закон України «Про
  внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу Украіни»).

16. Інструкції по проведенню судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-
медичної токсикології, імунології, з приводу статевих станів бюро судово-медичної
експертизи, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України № 6 від 17.01.1995

Р-

17. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М.,

Росийское право.- 1992 г.- 176 с.

 1. Криминалистика.Учебник под ред. Р.С.Белкина. В.Г. Коломацкого, т 1. История, общая и
  частные теории. М., 1995 г

 2. Криминалистика. Учебник под ред. Т.А.Седовой A.A. Эксархопуло С-Пб., 1995 г.

 3. Криминалистика. Учебник под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина. М., 1994 г.

 4. Криминалистика. Учебник под ред. И.Ф.Крылова. Л., 1992 г.

 5. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. Учебник под ред. Р.С.Белкина. М.,
  1988

 6. Криминалистика. Учебник под ред. И.И.Пантелеева, Н.А.Селиванова, М., 1988 г.

 7. Специализированный курс криминалистики. Учебник под ред. М.В.Салтевского. К., 1987 г.

 8. Криміналістика. Частина 1. Підручник під ред. М.В.Салтевського. Харьків., 1999 p.

 9. Салтевський M.B. Криміналістика. Підручник: У 2 ч. Ч.2.- Харьків: Консум, 2001.- 528 с.

 10. Криміналістика. Підручник. За редакцією професора Біленчука П.Д. Київ «Атіка» 2001 р.

 11. Криминалистика социаластических стран. Учебник под ред. В.Я.Колдина. М., 1986 г.

 12. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів. Під редакцією
  проф. В.Ю.Шепітько.Харків "Право" 1998 р.

 13. Книга криміналіста Практичний посібник А.И.Рощин, П.Д.Биленчук, Г.Е.Омельченко
  Київ."Україна" 1995 р.

 14. Криминалистика. Учебникк под ред. И.Ф.Крылова. М., 1976.

 15. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. К., 1996.

 16. Процессуальные акты предварительного расследования. М., 1991.

 17. Справочник следователя. М., Вып. 1. 1990.

 18. Осмотр места происшествия. Справочник следователя. М., 1982.

 19. Словарь основных и специальных терминов криминалистических експертиз материалов и
  изделий. М.,1987.

 20. Альбом схем по криминалистике. М., 1989.

 21. Ищенко A.B., Ищенко Н.Д., Иерусалимов И.А. Криминалистическое обеспечение борьби с
  преступностью. К., 1997.

 22. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика в расследовании преступлений. М., 1998.

 23. Бахін В.П. Весельський В.К. Тактика допиту. К., 1997.

 24. Лившиц Е.М., Белкин P.C. Тактика следственніх действий. М., 1997.

 25. Бояров В.И. Убийства совершенные в процессе противостояния организованных групировок
  (особенности расследования) Харьков. 1998.

 26. Расследование преступлений. Руководство для следователей. И.Н.Кожевников. М., 1997.

 27. Є.Д.Лук"янчиков. О.М.Моісеєв "Пред'явлення для впізнання" Макеевка. Графіті. 1998.

 28. Лившиц E.M. Р.С.Белкин. Тактика следственных действий. М., 1997.

 29. Денисюк С.Ф. Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий. Харьков. 1999.

 30. Салтевський М.В. Основиы методики расследования легализации денежных средств,
  нажитых незаконно. Харьков. 2000.

 31. Шепитько В.Ю. Тактика расследований преступлений совершаемых организованными
  группами и преступными организациями. Харьков. 2000.

 32. Салтевський М.В. Основи методики розслідування злочинів скоєних з використанням ЕОМ.
  Харьков. 2000.

 33. Зеленский B.C. Осмотр компьютерных средств на месте происшествия.(Методические
  рекомендации). Харьков. 1999.

 34. Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. А.И.Дворкина.- М.: Юристь,
  2000.- 336 с.- «Библиотека следователя».

 35. Джига М.В., Лук'янець С.І. Довідник слідчого-початківця з питань кримінального процесу.
  Навчально-практичний посібник. К., 2000 р.

 1. Джига М.В., Баулін О.В., Лук'янець C.L, Стахівський C.M. Провадження дізнання в Україні.
  К.,1999р.

 2. Горбачевський В. Боротьбі зі злочинністю - наукове забезпечення та передовий досвід //
  Право України 2001 № 6/131

 3. Лісовий В. Огляд місця події при розслідуванні «комп'ютерних» злочинів // Право України
  2001№ 11/52

 4. Землянський П., Саг Г., Береський Я. Процесуальні і криміналістичні аспекти невідкладних і
  первинних слідчих дій //Право України 1991 № 10/16

 5. Моргун С. Актуальні проблеми організації слідчої роботи // Право України 1991 № 2/42

 6. Гончаров І. Бригадний метод розслідування: теорія, практика, шляхи вдосконалення. // Право
  України 1994 № 5-6/20

 7. Кубрак П., Мікулін В., Павлючук О., Садченко О. Пізнавальна сутність версії та принципи
  планування розслідування злочинів // Право України 2001 № 8/100

 8. Василевський В. Криміналістична характеристика злочинів // Право України 2001 № 5/112

 9. Погорецький М. Межі доручень слідчого органу дізнання про проведення оперативно-
  розшукових заходів // Право України 2000 № 9 стор.47

 10. Землянський П., Саг Г., Береський Я. Процесуальні і криміналістичні аспекти невідкладних і
  первинних слідчих дій // Право України 1991 № 10/16

 11. Курочка М. Легалізація ОРД у доказуванні // Право України 1999 № 10/34

 12. Климчук В. Необхідне процесуальне оформлення результатів ОРД // Право України 2000 №
  1/91

 13. Козловський С. Проблемні питання затримання та взяття під варту особи в ході реалізації
  норм Конституції України // Право України 2000 № 4/57

 14. Рожнова В. Щодо поняття "затримання осіб, підозрюваних у вчинені злочину" // Право
  України 2001№ 8/86

 15. Бородін М., Мірошніченко Є. Особливості допиту підсудного в судовому засіданні // Право
  України 1996№ 5/38

 16. Стахівський С. Допит як спосіб одержання показань свідка // Право України 1997 № 7/30

 17. Стахівський С. Перевірка та оцінка показавнь свідка // Право України 1997 № 12/78

 18. Кришевич О. Застосування тактичних прийомів для вирішення конфліктів на допиті // Право
  України 2001№ 3/66

 19. Сафронов С. Тактика проведення допиту на предмет встановлення суб,єктивної сторони
  злочину //Право України 2001 № 5/50

 20. Сафронов С. Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події при розслідуванні
  тілесних ушкоджень: її особливості // Право України 2001 № 1/64

 21. Ячина А., Цимбал М. Призначення судово-психологічної експертизи при розслідуванні справ
  // Право України 2001 № 1/50

 22. Цимбал М. Експертне забезпечення правосуддя в Україні - важливий аспект розвитку
  правової держави // Право України 2001 № 6/93

 23. Горбачевський В. Особливості кримінологічної характеристики вбивств на замовлення //
  Право України 1999 № 5/58

 24. Пильчук П., Мельник М. Проблеми кваліфікації умисного вбивства, вчиненого на замовлення
  // Право України 1999 № 2/31

 25. Фесенко Є. Система злочинів проти здоров'я населення та його охорони // Право України
  2000 № 10/43

 26. Шульга А. Використання криміналістичної техніки у боротьбі з вбивствами на замовлення //
  Право України 2000 № 2/79

 27. Землянський П., Саг Г. Способи і засоби виявлення викраденого при розслідуванні крадіжок
  // Право України 1992 № 4-5/29

 28. Зарубей В. Типові сліди крадіжок: їх характерні ознаки // Право України 2000 № 11/50

 29. Зарубей В. Характеристика крадіжок, вчинених іноземними громадянами // Право України
  2000 № 5/94

 30. Ткаченко М. Відтворення обстановки і обставин ДТП . // Право України 1993 № 2/22

 1. Романов М. Експертиза контактно-слідових взаємодій при розслідуванні ДТП // Право
  України 1994 № 10/30

 2. Романов M., Кирєєв В. Диференціація ролі порушень правил безпеки руху при дослідженні
  причин ДТП // Право України 1999 № 3/68

 3. Цимбал M. Застосування спеціальних знань при розслідуванні справ про злочинні
  порушення правил протипожежної безпеки і підпали // Право України 1999 № 1/108

 4. Шумський П., Пришко А. Окремі питання боротьби з огр.злочинністю // Право України 1999
  № 1/47

 5. Хавронюк М., Мельник М. Ознаки і поняття організованної групи та злочинної організації
  (кримінально-правовий аспект) // Право України 2000 № 4/59

^ 2. 4 Плани семінарських занять Заняття № 1.

 1. Виявлення злочинів у системі правоохоронних органів України.

 2. Розкриття і розслідування злочинів у системі правоохоронних органів України.

 3. Попередження злочинів у системі правоохоронних органів України.

 4. Правові форми взаємодії правоохоронних органів та служб.

 5. Організаційні форми взаємодії органів слідства, дізнання, експертизи та громадськості.

 6. Одержання повідомлення про скоєння злочину та реагування на нього.

 7. Структура слідчої діяльності.

 8. Слідчі дії при виявленні та розслідуванні злочинів.
  Організаційно-тактичні дії слідчого.

Література: 2: 3; 17; 52; 53.

Заняття № 2.

 1. Охарактеризуйте огляд як науковий метод дослідження.

 2. Слідчий огляд і його види.

 3. Методи огляду.

 4. Принципи слідчого огляду.

 5. Підготовка до огляду місця події:

а) дії слідчого до виїзду на місце події;

б) дії слдічого на місці події.

 1. Тактика огляду місця події. Негативні обставини і їх значення в розслідуванні злочинів.

 2. Способи фіксації ходу і результатів огляду місця події:

а) протоколювання;

б) фотографування (відео- кінозйомка);

в) складання схем і планів; г) виготовлення зліпків та інших копій слідів;
д) вилучення предметів зі слідами, інших предметів.

Література: 15; 17; 18-24; 26; 27; 29-31; 52; 53; 68 - 72.

Заняття № 3.

 1. Значення загальних положень слідчої тактики в плануванні розслідування злочинів.

 2. Слідча версія - основа плану розслідування. Система типових версій.

 3. Поняття, правила і принципи планування розслідування, його елементи.

 4. Технологія планування розслідування.

 5. Форми плану розслідування.

 6. Особливості планування по складних, багатоепізодних справах.

Література: 17; 18 - 24; 26; 27; 29 - 31; 52; 53; 70 - 74.

Заняття № 4.

1. Поняття оперативно-розшукової діяльності.

 1. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.

 2. Завдання оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні злочинів.

 3. Значення оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні злочинів.

 4. Види оперативно-розшукової діяльності.

 5. Принципи оперативно-розшукової діяльності.

 6. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності.

 7. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.

 8. Оперативно-розшукові дії при проведенні затримання, допиту, огляду, обшуку та інших
  слідчих дій.

Література: 20; 52; 53; 75 - 78.

Заняття № 5.

 1. Поняття і значення допиту як слідчої дії.

 2. Структура тактики допиту.

 3. Роль прогнозування в стадії допиту.

 4. Підготовка до допиту і її елементи.

 5. Що таке психологічний контакт?

 6. Тактика допиту в конфліктній ситуації.

 7. Тактичні прийоми допиту.

8. Фіксація результатів допиту. Звукозапис (відеозйомка).

9. Що таке очна ставка?

10. Тактика проведення очної ставки.

Література: 15; 17; 18-24; 26; 27; 29-31; 81 - 85.

Заняття № 6.

 1. Поняття обшуку та виїмки.

 2. Чим обшук відрізняється від виїмки?

 3. Види обшуку та виїмки.

 4. Підготовка, тактичні прийоми проведення та фіксації результатів обшуку.

 5. Тактико-психологічні особливості обшуку.

 6. Обшук у приміщеннях.

 7. Особистий обшук, тактика його проведення.

 8. Чим відрізняється обшук від огляду?

 9. Тактика виїмки. Фіксація її результатів.

Література: 15; 17; 18-24; 26; 27; 29-31; 52; 53; 64; 65.

Заняття № 7.

 1. Що таке впізнання та його сутність?

 2. Значення пред'явлення для впізнання при розслідуванні злочинів.

 3. Коли доцільно проводити впізнання?

 4. Підготовка до впізнання.

 5. Види впізнання.

 6. Пред'явлення для пізнання живих осіб та предметів.

 7. Особливості пред'явлення для впізнання трупів.

 8. Пред'явлення для впізнання зображень об'єктів на фотознімках (кіно- відеоплівці).

 9. Особливості впізнання за ознаками голосу і мови.

10. Фіксація результатів впізнання і їх оцінка.

Література: 15; 17; 18 - 24; 26; 27; 29 - 31; 52; 53.

Заняття № 8.

 1. Поняття і види слідчого експерименту.

 2. Чим відрізняється експеримент від близьких йому слідчих дій?

 3. Організаційні і тактичні принципи провадження слідчого експерименту.

 4. Підготовка до слідчого експерименту та тактика його проведення.

 5. Що таке експериментальний метод?

 6. Сутність моделювання як методу.

 7. Тактика проведення слідчого експерименту і управління ним.

 8. Підготовка і проведення перевірки показань на місці.

 9. Фіксація результатів слідчого експерименту і перевірки показань на місці.

Література: 15; 17; 18-24; 26; 27; 29-31; 52; 53; 66; 67; 86.

Заняття № 9.

 1. Поняття судової експертизи. Класифікація судових експертиз.

 2. Криміналістична експертиза та її види, роль у розкритті злочинів.

 3. Структура судово-експертних установ.

4. Підготовка до проведення експертизи. Визначення питань, які підлягають розв'язанню
експертом.

 1. Одержання зразків для експертного дослідження / ст. 199 КПК України /.

 2. Постанова про призначення експертизи.

Література: 15; 17; 18 - 24; 26; 27; 29 - 31; 52; 53; 87; 88.

Заняття № 10.

 1. Криміналістична характеристика вбивств.

 2. Розслідування вбивств при наявності трупа.

 3. Огляд місця події.

 4. Інші первісні слідчі дії.

 5. Оперативно - розшукові заходи.

 6. Особливості порушення кримінальної справи:

 • при наявності трупа;

 • при відсутності трупа.

 1. Допит свідків та потерпілих.

 2. Допит підозрюваних та обвинувачуваних.

 3. Призначення та проведення криміналістичних експертиз.

Література: 17; 18-24; 26; 27; 29-31; 52; 53; 89 - 92.

Заняття № 11.

 1. Криміналістична класифікація злочинів проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканності.

 2. Криміналістична характеристика злочинів учинених проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканності.

 3. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

 4. Захоплення заручників. Особливості розслідування.

 5. Проблемні питання при розслідуванні злочинів пов’язаних з торгівлею людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі людини.

 6. Особливості виявлення ознак злочину передбаченого ст. 148 ККУ (Підміна дитини).

 7. Особливості виявлення ознак злочину передбаченого ст. 150 ККУ (Експлуатація дітей).

 8. Особливості розслідування зґвалтування.

 9. Першочергові слідчі дії при розслідуванні зґвалтувань.

 10. Криміналістичні та судово-медичні експертизи при розслідування зґвалтувань.

 11. Зґвалтування. Особливості допиту потерпілих.

 12. Особливості розслідування злочину передбаченого ст.155 ККУ (Статеві зносини з особою, яке не досягла статевої зрілості).

 13. Особливості виявлення ознак злочину передбаченого ст. 156 ККУ (Розбещення неповнолітніх).

Література: 17: 18-24; 26; 27; 29 - 31; 93 - 95.

Додатки до практичних завдань:

Заняття 3.

Фабула № 1. В райвідділ внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що по вулиці Новій біля будинку 15 знаходиться труп чоловіка з ознаками вогнепального поранення. В ході огляду місця події слідчий виявив гільзу калібру 9 мм. Документів, які посвідчують особу, не виявлено.

^ Фабула №2. В райвідділ внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що в промтоварному магазині невідомими злочинцями вчинено крадіжку через вікно вітрини. Як пояснив директор магазину, викрадено значну кількість рулонів вовняної та шовкової тканини. При огляді місця події на розбитому склі вітрини виявлено сліди рук.

Заняття 6.

 1. При розслідуванні квартирної крадіжки був допитаний К. як підозрюваний. Він повідомив, що нічого не знає про злочин, бо вже місяць знаходиться за містом, у своєї тітки. Які тактичні прийоми доцільно використовувати у процесі допиту підозрюваного?

 2. Л. була зґвалтована групою юнаків за таких обставин: біля кінотеатру "Мир" до Л. підійшли незнайомі хлопці, які попрохали, щоб вона покликала їх знайому їз сусіднього будинку, Л погодилася їм допомогти. Біля під'їзду юнаки її схопили за руки, а потім завели до під'їзду, на горище будинку, де і зґвалтували. На допиті Л. пояснила, що вона нічого не пам'ятає. Які тактичні прийоми слід застосувати слідчому? Скласти план допиту К. чи Л. на пропозицію викладача.

Заняття 10.

Фабула 1. При огляді місця події по справі про вбивство В. була виявлена стріляна гільза. Під час судово-медичного дослідження з трупа була витягнена куля.

У підозрюваного 3. під час обшуку знайшли пістолет "ТТ". Слідчий призначив експертизу.

Завдання: зазначити вид експертизи; сформулювати питання експерту; визначити, які потрібно подати матеріали для вирішення питань.Фабула 2. На місці події (крадіжки зі зломом) виявлено чіткий слід взуття. Підозрюваний у вчиненому злочині А. на допиті повідомив, що він не був на місці події / був відсутнім на цей час у місті /. Слідчий вилучив у підозрюваного дві пари взуття і вирішив призначити експертизу.

Завдання: зазначити вид експертизи; сформулювати запитання експерту; визначити матеріали, необхідні для проведення експертизи.

^ 2.5 Завдання для самостійної роботи.

На протязі всього часу засвоєння курсу " Методика розслідування злочинів проти особи " студенти залучаються до самостійної роботи, яка передбачає поза аудиторне, вибіркове, оглядове, рефератне виконання завдань по опрацюванню літератури з курсу " Методика розслідування злочинів проти особи", а також оволодіння нормативно-правовою базою щодо методики розслідування.

На самостійну підготовку виноситься три теми, які необхідні для повного і якісного оволодіння методикою розкриття та розслідування злочинів.

Тема 1. Вчення про спосіб вчинення злочину.

Поняття способу вчинення злочину в криміналістиці. Структура способу вчинення злочину і чинники, що його формують. Детермінованість і спосіб вчинення злочину. Використання даних про спосіб вчинення злочину.

Література: 17; 18-21; 23; 24; 27, 29-31; 39; 43.

Тема 2. Розкриття злочинів по гарячих слідах.

Поняття розкриття злочинів по гарячих слідах. Організаційно-тактичні основи розкриття злочинів по гарячих слідах.

Література: 17; 18 - 21; 23; 24; 27, 29 - 31; 39; 43.


Тема 3. Основи методики розслідування злочинів, які вчиняються організованими злочинними групами.

Законодавчі основи боротьби з організованою злочинністю і завдання криміналістичної методики.

Криміналістична характеристика злочинів, які вчиняються організованними злочинними групами.

Основні положення методикки розслідування злочинів, які вчиняються організованними злочинними групами.

Література: 6; 7; 8; 9; 13; 17; 18-24; 26; 27; 29-31; 86; 87.


Запитання для контрольної роботи.

 1. Порядок прийому заяв та повідомлень про злочини в системі ОВС України.

 2. Загальні поняття теорії планування розслідування злочинів.

 3. Правові форми взаємодії органів та служб при розслідуванні злочинів.

 4. Вчення про слідчі ситуації, їх структура та види.

 5. Взаємодія органів слідства, дізнання, експертних підрозділів та громадскості при
  розслідуванні злочинів.

 6. Аналіз оцінка слідчої ситуації для прийняття рішення.

 7. Порядок дій при отриманні повідомлення про скоєння злочину.

 8. Слідчі версії, їх структура та види.

 9. Види та форми взаємодії при розслідуванні злочинів.

 10. Оперативно-розшукові та експертно-криміналістичні версії.

 11. Правова регламентація обшуку і порядок його проведення. Види обшуку, склад учасників
  обшуку.

 12. Види оперативно-розшукової діяльності та суб'єкти її проведення.

 1. Основні напрямки розслідування залежно від типових слідчих ситуацій.

 1. Криміналістична характеристика злочину.

 2. Первісні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи на початковій стадії розслідування.

Перелік питань для підготовки до іспиту

 1. Наукові основи розслідування злочинів.

 2. Розслідування злочинів як вид людської діяльності. Основні елементи розсліду вальної діяльності.

 3. Розслідувальна діяльність як система, її структура, види (форми), стадії, особливості.

 4. Законодавчо-процесуальні основи розслідування ( Оперативно-розшукова діяльність при розслідуванні злочинів. Експертно-криміналістичне забезпечення розслідування. Організаційно-управлінські заходи розслідування).

 5. Виявлення, розкриття, розслідування і попередження злочинів у системі правоохоронних органів України.

 6. Правові форми взаємодії правоохоронних органів та служб.

 7. Організаційні форми взаємодії органів слідства, дізнання, експертизи та громадськості.

 8. Одержання повідомлення про скоєння злочину та реагування на нього.

 9. Поняття планування розслідування злочинів.

 10. Поняття і суть слідчої ситуації, їх структура і види.

 11. Аналіз і оцінка слідчої ситуації для прийняття рішення.

 12. Форми планів розслідування.

 13. Планування за бригадним методом розслідування у багатоепізодних справах.

 14. Вчення про слідчі версії, їх структура і види.

 15. Залежність версій від слідчої ситуації.

 16. Типові слідчі версії.

 17. Поняття затримання, його види і підстави проведення.

 18. Стадії затримання (підготовка до затримання, планування затримання, вивчення особи, що буде затримуватись, вивчення місця майбутнього затримання (рекогнестировка).

 19. Поняття допиту, його види, завдання і значення.

 20. Стадії допиту. Підготовка і план допиту.

 21. Викриття неправди при допиті.

 22. Тактичні основи встановлення психологічного контакту.

 23. Особливості допиту свідків і потерпілих.

 24. Особливості допиту підозрюваного і обвинуваченого.

 25. Поняття і тактичні особливості очної ставки.

 26. Фіксація ходу і результатів допиту. Протокол допиту.

 27. Правова регламентація обшуку і порядок його проведення.

 28. Види обшуку, склад учасників обшуку.

 29. Поняття, види, завдання і значення огляду при розслідуванні злочинів.

 30. Правова регламентація, огляду.

 31. Загальні положення тактики огляду. Учасники огляду.

 32. Види слідчого огляду.

 33. Стадії оогляду місця події.

 34. Фіксація результатів огляду місця події.

 35. Огляд трупа і його частин.

 36. Огляд предметів.

 37. Огляд тварин.

 38. Огляд документів.

 39. Огляд приміщень і ділянок місцевості.

 40. Освідування.

 41. Ексгумація трупа.

 42. Поняття, завдання і значення пред'явлення для впізнання.

 43. Види пред'явлення для впізнання і його правова регламентація.

 44. Участь спеціалістів у використанні технічних засобів при відтворенні обстановки та обставин події.

 45. Поняття, завдання і значення судових експертиз які проводяться при розслідуванні злочинів.

 46. Поняття, завдання і значення оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні злочинів.

 47. Види оперативно-розшукової діяльності та суб'єкти її проведення.

 48. Структура методики розслідування злочинів.

 49. Криміналістична класифікація та характеристика злочинів проти життя людини ( життя, здоров'я, свободи, честі, статевої недоторканності).

 50. Типові слідчі ситуації у розслідуванні вбивств.

 51. Первісні слідчі дії, організаційні, оперативно-розшукові заходи при розслідуванні вбивств.

 52. Особливості розслідування вбивств при відсутності даних про особу потерпілого (частини розчленованого трупа, змінений скелетований труп).

 53. Особливості розслідування випадків безвісного зникнення людей.

 54. Особливості розслідування вбивств, пов'язаних із здійсненням інших злочинів (бандитизм, тероризм, розбій, зґвалтування).

 55. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Особливості розслідування.

 56. Особливості порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ст.122 ККУ (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

 57. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хворобою. Особливості розслідування.

 58. Зараження венеричною хворобою. Особливості розслідування.

 59. Незаконне проведення аборту. Особливості порушення кримінальної справи.

 60. Особливості виявлення ознак злочину передбаченого ст.139 ККУ (ненадання допомоги хворому медичним працівником)

 61. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

 62. Захоплення заручників. Особливості розслідування.

 63. Проблемні питання при розслідуванні злочинів пов’язаних з торгівлею людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі людини.

 64. Особливості виявлення ознак злочину передбаченого ст. 148 ККУ (Підміна дитини)

 65. Особливості виявлення ознак злочину передбаченого ст. 150 ККУ (Експлуатація дітей)

 66. Особливості розслідування зґвалтування.

 67. Першочергові слідчі дії при розслідуванні зґвалтувань.

 68. Криміналістичні та судово-медичні експертизи при розслідування зґвалтувань.

 69. Зґвалтування. Особливості допиту потерпілих.

 70. Особливості розслідування злочину передбаченого ст.155 ККУ (Статеві зносини з особою, яке не досягла статевої зрілості).

 71. Особливості виявлення ознак злочину передбаченого ст. 156 ККУ (Розбещення неповнолітніх).

 72. Особливості обшуку при розслідування злочину передбаченого ст. 156 ККУ (Розбещення неповнолітніх).

 73. Особливості обшуку при розслідування злочину передбаченого ст. 150 ККУ (Експлуатація дітей)

 74. Особливості розслідування вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини.

 75. Особливості розслідування вбивств при перевищені меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

 76. Строки попереднього слідства, процесуальний порядок їх продов­ження.

 77. Оскарження дій слідчого.

 78. Очна ставка.

 79. Прокурорський нагляд за дізнанням та слідством.

 80. Запобіжні заходи.

 81. Відтворення обстановки і обставин події.

 82. Моральні засади у роботі слідчого.

 83. Підстави та процесуальний порядок відмови у порушенні кримінальної справи.

 84. Поняття слідчих дій, їх види, процесуальне оформлення.

 85. Учасники слідчих дій.

 86. Організація роботи по розслідуванню злочинів до порушення кримінальної справи.

 87. Профілактична діяльність слідчого.

 88. Роль криміналістичних обліків при розслідуванні злочинів.

 89. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів.

 90. Підготовка обвинувального висновку.


Зразок екзаменаційного білета та критерії оцінювання відповідей студентів (усних та письмових)


Національний університет «Острозька академія» Форма № У-5.09

(назва вищого навчального закладу)


Спеціальність


Триместр


Навчальний предмет


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1


 1. ...
 1. ...
 1. ...Затверджено на засіданні кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін протокол № ____ від «___» _____________ 200__ р.


Завідувач кафедри ___________________

(п і д п и с) (прізвище, ініціали)


Екзаменатор ___________________

(п і д п и с) (прізвище, ініціали)


Залежно від загальної кількості балів студент отримує диференційовану оцінку за наведеною нижче шкалою. Якщо оцінка є рівною чи вищою від 61 балу, студент отримує на заліку за пройдений курс “зараховано”. Менший бал означає академічну заборгованість студента, яка може бути ліквідованою на загальних підставах. За результатами триместру та складеного іспиту, залежно від набраної кількості балів студент отримує оцінку “відмінно”, “добре”, “задовільно” чи “незадовільно”.


Бал:

Оцінка (за Болонською системою та за чотирибальною шкалою):

91-100

“А” (відмінно)

83-90,9

“В” (добре)

76-82,9

“С” (добре)

68-75,9

“D” (задовільно)

61-67,9

“Е” (задовільно)

до 61

“F” (незадовільно)


Критерії оцінювання наступні. Оцінку "відмінно" за усну відповідь студент одержує, коли відповідь повна, розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні; виклад логічний, зв’язний, доказовий (обґрунтований нормами права), висновки і узагальнення точні і пов’язані з явищами навколишнього життя, зі сферою майбутньої спеціальності; студент вміє виділити головне, наводить приклади, орієнтується в системі чинного законодавства і права; правильно використовує юридичну термінологію. За письмову відповідь крім дотримання зазначених критеріїв відмінна оцінка ставиться у випадку, якщо відповідь дана на всі питання завдання, обґрунтовано, вичерпно та точно. Теоретичне обґрунтування зроблено на належному рівні і проілюстроване умовами задачі.

Оцінку "добре" студент отримує, коли усна чи письмова відповідь задовольняє зазначеним вище вимогам, але виклад матеріалу недостатньо систематизований, вміння аналізу окремих явищ недостатньо сформоване, у визначенні понять, термінології та узагальненнях мають місце окремі неточності, які самостійно виправляються, трапляються поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу та мовленнєвому оформленні. Письмова відповідь є неповною чи недостатньо обґрунтованою.

Оцінку “задовільно” студент отримує, коли відповідь свідчить, про розуміння основних питань курсу, але разом з тим спостерігаються значні прогалини в знаннях; визначення понять нечіткі, неточні, вміння сформульовані недостатньо, висновки і узагальнення аргументовані слабко, в них допускаються помилки, знання студента фрагментарні, неповні, спостерігається невміння працювати з документами, джерелами права. Студент вміє застосовувати здобуті знання на практиці. Письмова відповідь свідчить про загальне розуміння студентом питання, але наявна нездатність його правильно оформити чи правильним чином обґрунтувати.

Оцінку “незадовільно” студент отримує, коли виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу курсу, викладає непослідовно, неповно і без розуміння суті. На додаткові запитання викладача з базових питань курсу студент здебільшого не дає правильної відповіді. Розуміння основних понять немає. Письмова відповідь дана неправильно і обґрунтування відсутнє чи воно не стосується завдання.

Схожі:

Програма Вивчення курсу Методика розслідування злочинів проти особи iconПерелік питань для підготовки до іспиту із спецкурсу: “ методика розслідування окремих видів злочинів”
Структура (зміст) загальної методики (загальних положень) розслідування злочинів
Програма Вивчення курсу Методика розслідування злочинів проти особи iconЗлочини проти волі, честі та гідності особи завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу
Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів проти волі, честі та гідності особи. Запишіть принаймні 5 з них
Програма Вивчення курсу Методика розслідування злочинів проти особи iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс
Діяльність правоохоронних органів розслідування злочинів являє собою одне з найбільш важливих напрямків. Розслідування злочинів є...
Програма Вивчення курсу Методика розслідування злочинів проти особи iconЗлочини проти життя та здоров'я особи завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу Заняття I
Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів проти життя людини. Запишіть принаймні 10 з них
Програма Вивчення курсу Методика розслідування злочинів проти особи iconЗлочини проти життя та здоров'я особи завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу Заняття II
Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів проти здоров'я людини. Запишіть принаймні 5 з них
Програма Вивчення курсу Методика розслідування злочинів проти особи icon1. Вступне слово
Курс “Кваліфікація злочинів проти власності” становить собою поглиблене вивчення проблем застосування статей розділу 6 Особливої...
Програма Вивчення курсу Методика розслідування злочинів проти особи iconПерелік питань до заліку зі спецкурсу “Проблеми кваліфікації злочинів проти власності”
Відмежування кваліфікації злочинів проти власності від їх кримінально-правової кваліфікації
Програма Вивчення курсу Методика розслідування злочинів проти особи iconПерелік питань до заліку зі спецкурсу “Проблеми кваліфікації злочинів проти власності”
Відмежування кваліфікації злочинів проти власності від їх кримінально-правової кваліфікації
Програма Вивчення курсу Методика розслідування злочинів проти особи iconЗлочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу
...
Програма Вивчення курсу Методика розслідування злочинів проти особи iconЗлочини проти життя та здоров'я особи завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу Заняття III
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи