Програма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України icon

Програма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України
Скачати 157.9 Kb.
НазваПрограма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України
Дата03.07.2012
Розмір157.9 Kb.
ТипПрограма

Національний університет”Острозька Академія”
РОБОЧА ПРОГРАМА


вивчення курсу “Право інтелектуальної власності України”


Уклав:

викл. Іщук С.І.

Затверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

“___”_____________ 200 __ р.

протокол № ___________


Острог, 2007 рік.

Мета і завдання курсу.“Право інтелектуальної власності України” є однією з навчальних дисциплін передбачених програмами професійної підготовки студентів Національного Університету “Острозька академія” і являє собою самостійну правничу дисципліну, яка включає в собі як теоретичні проблеми права інтелектуальної власності як окремої галузі юриспруденції, так і знання законодавства, що регулює суспільні відносини в сфері інтелектуальної власності як специфічної форми власності в Україні. Вивчення дисципліни проводиться відповідно до курсів підготовки спеціалістів.


^ Завдання навчального курсу “Право інтелектуальної власності України” заключається в тому, щоб надати студентам необхідні знання щодо правового регулювання інтелектуальної власності, зокрема діяльності по її створенню та охороні.


Мета курсу – виробити у студентів загальну систему знань та вмінь необхідних в практичній діяльності по виконанню необхідних завдань у сфері обігу інтелектуальної власності.

Засвоївши курс “Право інтелектуальної власності України” студенти переконаються у багатогранності даної галузі права, тісних його зв?язках із іншими базовими галузями юриспруденції. Студенти матимуть змогу отримати комплексні знання про різні сфери інтелектуальної власності: авторське право та промислову власність, про режим правової охорони об?єктів інтелектуальної власності.


Міждисциплінарні зв’язки:


Навчальна дисципліна „Право інтелектуальної власності України” є новою в системі правничих дисциплін, однак вона динамічно розвивається із розвитком різних сфер суспільства в нашій державі. При дослідженні відносин інтелектуальної власності, як об?єкту даної галузі права використовуються знання із таких навчальних дисциплін як: конституційне право України, цивільне право України, адміністративне право України, кримінальне право України, трудове право України, міжнародне публічне і приватне право.


Тематичний план з курсу “Право інтелектуальної власності України”


Кількість годинТеми

Всього
В тому числі
ФормаЛекції

Семінарські та практичні

Самостійна робота

контролю

Тема № 1
2

1Тема № 2
2

2Тема № 3
2

2Тема № 4
1

1Тема № 5
1


Контрольні
Консультації

6

Залік
Всього

135

8

6

115


^ 2.2 Плани лекцій.


Тема № 1. Поняття інтелектуальної власності та система її правової охорони.

Поняття інтелектуальної діяльності та її результату. Поняття та ознаки права інтелектуальної власності, юридична природа і правова охорона права інтелектуальної власності.

Система джерел правового регулювання відносин, пов’язаних з охороною і використанням об’єктів інтелектуальної власності: джерела авторського і суміжних прав, джерела патентного права, джерела правового регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг, джерела правового регулювання нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності.

Література: 4,13,17,24,38-40,86,94.


^ Тема № 2. Авторське право та суміжні права.

Об’єкти авторського права: поняття і ознаки, основні види. Суб’єкти авторських прав, їх правовий статус. Особливості передання майнових авторських прав.

Особливості правового регулювання суміжних прав: загальні положення щодо суміжних прав в законодавстві, права виконавця, права виробників фонограм, права організацій мовлення.

Захист авторських і суміжних прав.

Література: 20,89,91, 94, 99.


^ Тема № 3. Патентне право.

Об’єкти патентного права. Поняття та ознаки винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

Правове становище суб’єктів патентного права. Правове становище авторів, патентоволодільців, особливості правового статусу патентних повірених.

Порядок оформлення патентних прав, основні стадії даної процедури. Особливості патентного права в Україні на секретний винахід і корисну модель.

Права авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Особливості передання майнових прав.

Захист права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Література: 15,16,35,47,53,57,88,75,93,95,103.


^ Тема № 4. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів та послуг.

Правове регулювання комерційного (фірмового) найменування: поняття і ознаки, зміст права на комерційне найменування, захист права на комерційне найменування.

Особливості правової охорони торговельної марки. Поняття і ознаки торговельної марки, оформлення і захист права на торговельну марку.

Правова охорона географічного позначення.

Література: 50,60,84,85,96, 94.


^ Тема № 5. Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності.

Правова охорона наукового відкриття.

Особливості правової охорони компонування інтегральної мікросхеми.

Правова охорона раціоналізаторських пропозицій.

Правова охорона сортів рослин і порід тварин.

Правова охорона комерційної таємниці.

Література: 10,12,26,31,34,64,66,70,73,97,101.


^ 2.3. Плани семінарських занять.


Заняття № 1.

1. Поняття інтелектуальної діяльності та її результату.

2. Поняття та ознаки права інтелектуальної власності, юридична природа і правова охорона права інтелектуальної власності.

3. Об’єкти авторського права: поняття і ознаки, основні види.

4. Суб’єкти авторських прав, їх правовий статус. Особливості передання майнових авторських прав.

5. Особливості правового регулювання суміжних прав: загальні положення.

6. Права виконавця, права виробників фонограм, права організацій мовлення.

7. Захист авторських і суміжних прав.

Література: 4,13,17,20,24,38-40,86,89,94.


Заняття № 2

1. Поняття патентного права.

2. Об’єкти патентного права: поняття та ознаки винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

3. Правове становище суб’єктів патентного права. Правове становище авторів, патентоволодільців, особливості правового статусу патентних повірених.

4. Порядок оформлення патентних прав, основні стадії даної процедури.

5. Особливості патентного права в Україні на секретний винахід і корисну модель.

6. Права авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Особливості передання майнових прав.

7. Захист права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Література: 15,16,35,47,53,57,88,75,93,95,103.


Заняття № 3

1. Правове регулювання комерційного (фірмового) найменування: поняття і ознаки.

2. Зміст права на комерційне найменування.

3. Захист права на комерційне найменування.

4. Особливості правової охорони торговельної марки. Поняття і ознаки торговельної марки, оформлення і захист права на торговельну марку.

5. Правова охорона географічного позначення.

Література: 50,60,84,85,96, 94.


Заняття № 4

1. Правова охорона наукового відкриття.

2. Особливості правової охорони компонування інтегральної мікросхеми.

3. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій.

4. Правова охорона сортів рослин і порід тварин.

5. Правова охорона комерційної таємниці.


Література: 10,12,26,31,34,64,66,70,73,97,101.


^ 2.4. Завдання для самостійної роботи.

На протязі всього часу вивчення курсу „Основи права інтелектуальної власності України” студенти залучаються для самостійного опрацювання нормативно-правового матеріалу, що стосується конкретної теми лекційного чи семінарського заняття. Самостійна робота студентів передбачає позааудиторне, вибіркове, оглядове, рефератне виконання завдань по опрацюванню літератури з курсу, а також оволодіння нормативно-правовою базою.

На самостійне опрацювання виносяться окремі нормативно-правові акти України, а також міжнародні акти, що регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності.


^ Запитання для контрольної роботи:

1. Поняття та ознаки права інтелектуальної власності, юридична природа і правова охорона права інтелектуальної власності.

2. Об’єкти авторського права: поняття і ознаки, основні види.

3. Суб’єкти авторських прав, їх правовий статус.

4. Права виконавця, права виробників фонограм, права організацій мовлення.

5. Об’єкти патентного права: поняття та ознаки винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

6. Правове становище авторів, патентоволодільців.

7. Особливості правового статусу патентних повірених.

8. Порядок оформлення патентних прав.

9. Захист права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

10. Зміст права на комерційне найменування.

11. Захист права на комерційне найменування.

12. Особливості правової охорони торговельної марки.

13. Правова охорона географічного позначення.

14. Правова охорона наукового відкриття.

15. Особливості правової охорони компонування інтегральної мікросхеми.

16. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій.

17. Правова охорона сортів рослин і порід тварин.

18. Правова охорона комерційної таємниці.


Умови вибору теми контрольної роботи.

Студент обирає тему контрольної роботи відповідно до останньої цифри номеру своєї залікової книги. Наприклад, номер залікової книги закінчується на цифру 2,то це означає, що студент може обирати тему або 2, або 12 на власний розсуд.


^ Перелік питань для підготовки до заліку (іспиту) з курсу „Право інтелектуальної власності”:


 1. Поняття інтелектуальної діяльності та її результату.

 2. Поняття та ознаки права інтелектуальної власності.

 3. Основні функції і завдання права інтелектуальної власності.

 4. Юридична природа і особливості права інтелектуальної власності.

 5. Джерела правового регулювання авторського і суміжних прав.

 6. Об’єкти авторського права: поняття і ознаки.

 7. Види об’єктів авторського права

 8. Суб’єкти авторських прав, їх правовий статус.

 9. Особливості передання майнових авторських прав.

 10. Авторський договір: поняття, вимоги, зміст.

 11. Особливості правового регулювання суміжних прав: загальні положення.

 12. Права виконавця.

 13. Права виробників фонограм.

 14. Права організацій мовлення.

 15. Особливості захисту авторських і суміжних прав.

 16. Поняття патентного права, джерела правового регулювання.

 17. Поняття та ознаки винаходу.

 18. Поняття та ознаки корисної моделі.

 19. Поняття та ознаки промислового зразка.

 20. Правове становище авторів, патентоволодільців.

 21. Особливості правового статусу патентних повірених.

 22. Правовий статус патентного відомства і апеляційної палати.

 23. Порядок оформлення патентних прав: загальна характеристика.

 24. Стадія складання та подання заявки в процедурі оформлення патентних прав.

 25. Пріоритет і міжнародна заявка.

 26. Стадія експертизи заявки в процедурі оформлення патентних прав. Види експертиз.

 27. Реєстрація об’єкта патентного права і видача патенту.

 28. Особливості патентного права в Україні на секретний винахід і корисну модель.

 29. Права авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Особливості передання майнових прав.

 30. Ліцензія і ліцензійний договір при переданні об’єктів права промислової власності.

 31. Захист права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

 32. Правове регулювання комерційного (фірмового) найменування: поняття, функції і ознаки.

 33. Структура комерційного найменування.

 34. Суб’єкти, які можуть володіти комерційним найменуванням.

 35. Зміст права на комерційне найменування.

 36. Захист права на комерційне найменування.

 37. Поняття і ознаки торговельної марки.

 38. Види торгових марок.

 39. Оформлення права на торговельну марку. Свідоцтво на торгову марку.

 40. Правовий статус володільця торгової марки.

 41. Правова охорона географічного позначення.

 42. Реєстрація географічного зазначення.

 43. Правова охорона наукового відкриття.

 44. Особливості правової охорони компонування інтегральної мікросхеми.

 45. Реєстрація компонування інтегральної мікросхеми.

 46. Раціоналізаторська пропозиція: поняття і основні ознаки.

 47. Суб’єкти раціоналізаторської пропозиції.

 48. Правова охорона сортів рослин і порід тварин.

 49. Основні критерії охороноздатності сортів рослин.

 50. Порядок набуття і підтримання чинності прав на сорт рослин.

 51. Примусова ліцензія на сорт рослин.

 52. Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності: поняття, ознаки.

 53. Захист комерційної таємниці.Перелік рекомендованих джерел та літератури:


 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради У країни - 1996.— №30 — Ст. 141.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Атіка, 2003. - 226 с.

 3. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 25-26. – Ст.. 131.

 4. Цивільний кодекс України: Офіційне видання – К: Атіка, 2003. – 416 с.

 5. Закон України „Про авторське право та суміжні права” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 13. – С.64.

 6. Закон України „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм та баз даних” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 24. – С.183.

 7. Закон України „Про телебачення і радіомовлення” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 10. – С.43.

 8. Закон України „Про видавничу справу” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 32. – С.206.

 9. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – С.32.

 10. Закон України „Про охорону прав на промислові зразки” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – С.31.

 11. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – С.36.

 12. Закон України „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 8. – С.28.

 13. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року. - // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 13. – С.70.

 14. Закон України „Про охорону прав на сорти рослин” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 21. – С.218.

 15. Закон України „Про інформацію” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – С.650.

 16. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції” // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 36. – С.164.

 17. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року та положення Бернської конвенції (1971 р.), на які містяться посилання у Договорі (Договір ВОІВ про авторське право) (1996). - // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 2. – С.16.

 18. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми. прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 2. – С.15.

 19. Договір про патентну кооперацію від 1970 р. // www.rada.kiev.ua.

 20. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм. (Женевська конвенція 1971) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 32. – С.265.

 21. Конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через супутники (Конвенція про супутники) // www.rada.kiev.ua.

 22. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 року.// www.rada.kiev.ua.

 23. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення. (Римська конвенція 1961 року). // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 2. – С.13.

 24. Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 року ­­// www.rada.kiev.ua.

 25. Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію 1971 року // www.rada.kiev.ua.

 26. Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затверджене Указом Президента України від 18.09.1992 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 1. – С.47.

 27. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послугта порядок видачі свідоцтв, затверджене Наказам Держпатенту України від 27.12.1995 року. - // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 2. – С.38.

 28. Положення про державний реєстр патентів України на винаходи та порядок видачі патентів, затверджене Наказом МОН України від 12.04.2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3. – С.69.

 29. Положення про державний реєстр патентів України на корисні моделі та порядок видачі патентів, затверджене Наказом МОН України від 12.04.2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3. – С.69.

 30. Положення про державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем, затверджене Наказом МОН України від 12.04.2001 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 8. – С.32.

 31. Положення про державний реєстр прав власників сортів рослин та про видачу патентів України на сорти рослин, затверджене Наказом Мінагрополітики від 13.12.2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 5. – С.69.

 32. Андрощук Г.А., Довгий С.А. Интелектуальная собственность в Украине. – К.: Ин Юре, 1999.

 33. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. –СПб.: Питер, 2001.

 34. Бутнік-Сіверський О.Б. Право інтелектуальної власності. – К.: Ін Юре, 2002.

 35. Галянтич М.К. Промислова власність: правові засоби охорони та захисту. Монографія. – К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2003. – 256 с.

 36. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

 37. Калятин В.А.Интелектуальная собственность: исключительные права. – М.: Норма, 2000.

 38. Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. – М., 2003.

 39. Копылов В.А. Информационное право. – М., 2005. – 512 с.

 40. Мегс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. – М.: Юрист, 2002.

 41. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: В 2 т. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 1856 с.

 42. Оценка интелектуальной собственности / Под ред. С.А. Смирнова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с.

 43. Патентное законодательство: нормативние акти и коментарии. – М.: Юридическая література, 1994.

 44. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Ін Юре, 1998.

 45. Право інтелектуальної власності: Підручник. / За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К. – 2002.

 46. Сергєєв А.П. Право интелектуальной собственности в Российской Федерации. – М.: ТК „Велби”, 2004.

 47. Цивільне право України Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 1376 с.

 48. Цивільне право України Підручник / За ред. В.І. Борисової – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 1030 с.

 49. Цивільне право України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонов, Н.О. Саніхметова. – К.: Істина, 2003. – 776 с.

 50. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. – Харків, 2002.

Схожі:

Програма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України iconПоложення про право інтелектуальної власності Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності
Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України „кожен має право володіти, користуватися І розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної,...
Програма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України iconПрограма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України
Україні. Вивчення дисципліни проводиться відповідно до курсів підготовки спеціалістів
Програма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України iconТема 23. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів (робіт, послуг). Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів І послуг)
Програма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України iconНа X семестр 2010/20 1 1 навчального року
Основна поняття і визначення. Система інтелектуальної власності в Україні. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності....
Програма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України iconНа X семестр 2010/2011 навчального року
Основна поняття І визначення. Система інтелектуальної власності в Україні. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності....
Програма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України iconЗ в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік
Дослідження чинників вдосконалення системи інтелектуальної власності в умовах розвитку інноваційної діяльності підприємств та організацій...
Програма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України iconЗ в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік
Дослідження чинників вдосконалення системи інтелектуальної власності в умовах розвитку інноваційної діяльності підприємств та організацій...
Програма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України iconПро запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність"
Х закладах основ інтелектуальної власності, рішення колегії Міністерства освіти І науки України від 20 червня 2002 р протокол n 6/3-16"Про...
Програма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України icon216 міжнародний соломонів університет міжнародне приватне право програма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ Мета вивчення курсу
Крім цього, метою дисципліни є вивчення питань, пов’язаних з суб’єктами міжнародного приватного права, колізійних проблем речевого...
Програма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 25
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи