Програма Вивчення курсу Митне право icon

Програма Вивчення курсу Митне право
Скачати 227.48 Kb.
НазваПрограма Вивчення курсу Митне право
Дата03.07.2012
Розмір227.48 Kb.
ТипПрограма

Національний університет”Острозька Академія”
РОБОЧА ПРОГРАМА


вивчення курсу “Митне право”


Уклав: викладач кафедри правосуддя та кримінально правових дисциплін Гонгало Сергій Йосипович

Затверджено на засіданні кафедри правосуддя та кримінально правових дисциплін “___”_____________ 2005 р. протокол № ___________


м. Острог

2005 рік.


“Митне право” є однією з навчальних дисциплін передбачених програмами професійної підготовки студентів Національного університету "Острозька академія" і являє собою самостійну дисципліну.

^

Мета і завдання курсу


Навчальний курс “Митне право” розрахований на студентів 5-го курсу спеціальності правознавство для поглибленою вивчення правових основ діяльності митних органів України.

Завдання курсу навчити студентів орієнтуватися в основних поняттях та проблемах митного права.

^ Міждисциплінарні зв'язки курсу

Викладання даної навчальної дисципліни грунтується на базі таких навчальних дисциплін як : Конституційне право України; Цивільне право України; Банківське право України

^

Рейтингова картка


Рейтинг за триместр:

семінарів х 5 балів = 50 балів

контрольна робота = 10 балів

залік = 40 балів


Самостійна робота студента полягає в самостійному опрацюванні окремих питань, оцінювання яких проводиться на семінарах та на контрольних роботах. На семінарах проводиться комбіноване опитування, спрямоване на оцінювання знань кожного студента з питань, винесених на семінар. Контрольна робота здійснюється в письмовій формі, з питань, що вивчалися протягом триместру.

Залежно від загальної кількості балів студент отримує диференційовану оцінку за наведеною нижче шкалою. Якщо оцінка є рівною чи вищою від 61 балу, студент отримує за пройдений курс “зараховано”. Менший бал означає академічну заборгованість студента, яка може бути ліквідованою на загальних підставах. За результатами триместру та складеного іспиту, залежно від набраної кількості балів студент отримує оцінку “відмінно”, “добре”, “задовільно” чи “незадовільно”.


Бал: Оцінка:

91-100 “А” (відмінно)

83-90,9 “В” (добре)

76-82,9 “С” (добре)

68-75,9 “D” (задовільно)

61-67,9 “Е” (задовільно)

до 61 “F” (незадовільно)

^
Зміст курсу


Теми

Кількість годин

Форма контролю


Всього

В тому числі

Лекції

Семінар.

Самост.

Тема № 1

8

1
7
Тема № 2

8

1
7
Тема № 3

9

1

1

7
Тема № 4

77
Тема № 5

77
Тема № 6

8

1
7
Тема № 7

7
1

6
Загалом

54

4

2

48

Залік


^ Плани лекцій


Тема № 1. ПОНЯТТЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ; ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ПО РЕГУЛЮВАННЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН.

Митна політика та митна справа, поняття і співвідношення.

Митна політика в системі реалізації функцій держави.

Державно-правовий механізм митної політики.

Митна політика України в історичному аспекті.

Митне право, система та динаміка розвитку.

Джерела митного права.

Правова база митної політики, основи формування.


Література: 4, 6, 10, 16, 18, 34, 42, 45, 57, 63, 64.


^ Тема № 2. . ЕВОЛЮЦІЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНИ.

Зародження митно-тарифних відносин в Україні

Митно-тарифна система за Козацької держави.

Митна політика Російської імперії.

Митна система України на початку XX століття.

Характер і направленість митно-тарифної політики СРСР.

Характеристика сучасного етапу розвитку митно-тарифної політики України.


Література: 10, 34, 40, 41.


Тема № 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИНЦИПІВ, ФУНКЦІЙ ТА ФОРМ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ.

Принципи митної політики.

Функції митної політики.

Класичні форми митної політики.


Література: 4, 10, 34.

Тема № 4. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ.

Поняття інституціонального механізму митної політики.

Структура інституціонального механізму митної політики.

Верховна Рада України.

Президент України.

Кабінет Міністрів України.

Міністерство економіки.

Митно-тарифна рада.

Державна служба експортного контролю.


Література: 4, 9, 10, 11, 34.


Тема № 5. СИСТЕМА МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ.

Державна митна служба.

Регіональні митниці.

Митниці та митні пости.


Література: 1, 4, 11, 10, 34.


Тема № 6. ЗАСОБИ НЕТАРИФНОГО (АДМІНІСТРАТИВНОГО) РЕГУЛЮВАННЯ.

Поняття та основи класифікації нетарифних засобів.

Кількісні обмеження.

Добровільне обмеження експорту.

Ембарго.

Індикативні ціни.

Особливості митних процедур, митні режими.

Особливості адміністративних процедур.

Технічні бар'єри.

Антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні заходи.

Механізм нетарифного регулювання.


Література: 10, 22, 27, 34.

^ Тема № 7. ОСНОВНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ.

Міжнародне митне право.

Всесвітня митна організація.

ЮНКТАД

Регіональні організації.

Міжнародні угоди з митних питань.

Світова організація торгівлі.


Література: 10, 18, 34, 48.


Список літератури

 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою Ук­раїни 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради Украї­ни. — 1996. — № ЗО — Ст. 141.

 2. Акт проголошення незалежності України // Відомості Вер­ховної Ради України. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

 3. Декларація про державний суверенітет України // Відо­мості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

 4. Закон України "Про митну справу в Україні" від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 44. - Ст. 575.

 5. Закон України "Про операції з давальницькою сирови­ною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15 вересня 1995 р.// Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 32.— Ст. 255.

 6. Указ Президента України "Про Державну митну служ­бу України" від 29 листопада 1996 року № 1145/96 (В редакції Указу № 216/98 від 23.03.98).

 7. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для ву­зов. — М.: БЕК. — 1999.

 8. Борисов К.Г. Международное таможенное право. — М.,1997.

 9. Гаверський В.В. Державна служба в митних органах // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 1997. — № 2.-С. 57-105.

 10. Гребельник О.П. Основи митної справи: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 600 с.

 11. Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К.:ІнЮре, 1997.

 12. Алексеев С.С. Теория права. — M., 1995.

 13. Артемов Н.М. Финансово-правовое регулирование внеш­неторговой деятельности: Учебник для студентов и аспирантов юридических вузов, бизнесменов, работников таможенных и пра­воохранительных органов. — М.: МЦУПЛ, 1999.

 14. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. — М.: Юрид. лит., 1997.

 15. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи вдосконалення — Харків: Основа, 1996.
 1. Бахрах Д.Н. Таможенное право как институт админист­ ративного права // Государство и право. — 1995. — № 3. — С. 13-21.

 2. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для ву­зов. — М.: БЕК. — 1999.

 3. Борисов К.Г. Международное таможенное право. — М.,1997.

 4. Внешнеторговые сделки / Составитель И. С. Гринько. — Сумы, 1994.

 5. Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26 грудня 1992 р. № 18-92 // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 10. — Ст. 82.

 6. Декрет Кабінету Міністрів України "Про єдиний митний тариф України" від 11 січня 1993 р. № 4-93.

 7. Додин Е.В. Нетарифное регулирование в таможенной прак­тике Украины // Митна справа. — 1999. — № 2. — С. 29-36.

 8. Додін Є.В. Розмежування між адміністративно-караною контрабандою та контрабандою як злочином // Митна справа. — 1999. — № 1. — С. 33-37.

 9. Закон України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" від 17 липня 1997 р.// Відо­мості Верховної Ради України. — 1997. — № 44. — Ст. 281.

 10. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1993.— № 52. - Ст. 490.

 11. Закон України "Про єдиний митний тариф" від 5 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992 — № 19.— Ст. 259.

 1. Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 12 груд­ ня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. -№ 35. — Ст. 676.

 1. Закон України "Про захист національного товаровироб­ника від демпінгового імпорту" від 22 грудня 1998 р, // Голос України. — 1999. — 26 лютого. — № 36.

 2. Закон України "Про захист національного товаровироб­ника від субсідованого імпорту" від 22 грудня 1998 р. // Відо­мості Верховної Ради України. — 1999. — № 12-13. — Ст. 80.

 3. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 21 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. - № 29. - Ст. 377.

 4. Закон України "Про ліцензування певних видів госпо­дарської діяльності" від 1 червня 2000 р. // Урядовий кур'єр. — 2000. — 2 серпня. — № 139.

 5. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 168.

 6. Закон України "Про податок на додану вартість" від З квітня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997.- № 21. - Ст. 156.

 7. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 28.

 8. Ківалов С.В., Кормич Б.А.. Митна політика України: Підручник. – Одеса: Юр. Література, 2002. – 256 с.

 9. Кодекс України про адміністративні правопорушення. —Харків: Неофіт, 2000

 10. Козлов Ю.М., Попова Л.Л. Административное право: Учеб­ник. — М.: Юристь, 2000.

 11. Козырин А.Н. Ответственность за нарушение таможен­ных правил. — М.: Ось-89, 1999.

 12. Козырин А.Н. Таможенная пошлина. — М.: Экзамен,1999.

 13. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підруч­ник. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

 14. Кольбенко A.B. Митна справа в контексті світової історії // Митна справа. — 1999. — № 1. — С. 71-75.

 15. Кольбенко А. Становление таможенного законодатель­ства современной Украины // Юрид. практика. — 1996.- № 21-22. - С. 12.

 16. Кормич Б.А. Державно-правовий механізм митної полі­тики України: Монографія. — Одеса: Астропринт, 2000.

 17. Кормич Б.А. Інституціональний механізм митної полі­тики // Актуальні проблеми політики: 36. наук. пр. — Одеса: Юрид. літ. — 2000. — Вин. 9. — С. 334-337.

 18. Кормич Б.А. Митна політика в системі функцій держави // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 1999. — №2.-С. 109-111.

 19. Кормич Б.А. Основні засоби реалізації митної політики // Актуальні проблеми держави та права: 36. наук. пр. — Оде­са. — 1999. — Вип. 6, ч. 1. — С. 257-264.

 20. Кримінальний кодекс України. — Харків: Неофіт, 1997.

 21. Максименко О. Особенности квалификационных нару­шений таможенных правил // Бизнес информ. — Харьков. —1998. — № 13/14. - С. 14-15.

 22. Марков Л.Л. Таможенное право СССР: Учебное пособие.— Иркутск, 1973.

 23. Миклашевская H.A., Холопов A.B. Международная эко­номика: Учебник. — М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, изд-во "Дело и Сервис", 1998.

 24. Митний кодекс України від 12 грудня 1991 p. // Відо­мості Верховної Ради України. — 1992. — № 16. — Ст. 203.

 25. Новокшонов И.Б. Таможенно-банковский экспортный ва­лютный контроль: актуальные вопросы правоприменительнойпрактики // Право и экономика. — 1999. — № 10. — С. 50-58.
 1. Основы таможенных законодательств Участников СНГ:приняты 10 февраля 1995 г. // Бюллетень международных до­говоров. — 1995. — № 9. — С. 3-82.

 2. Постанова Верховної Ради Української РСР "Про вве­дення в дію Закону Української РСР "Про митну справу в Ук­раїнській РСР" від 25 червня 1991 p. № 1263-12 // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 44. — Ст. 576.

 3. Постанова Верховної Ради України "Про концепцію (ос­нови державної політики) національної безпеки України" від 16 січня 1997 р. № 3/97-ВР // Голос України. — 1997.— 4 лютого. — С. 5.

 4. Сандровский К.К. Таможенное право. — К., 1974.

 5. Сандровский К.К. Международное таможенное право //Митна справа. — 1999. — № 1. — С. 78-81.

 6. Сандровский К.К. Таможенное право в Украине. Наци­ональное и международное. — К.: Вентури, 2000.

 7. СНГ: таможенное регулирование. — М.: Благовест, Центрэкономики и маркетинга, 1999.
 1. Стратегія економічних реформ при реалізації митно-тарифної політики України // Економіка. Фінанси. Право. —1996. — № 8. - С. 39-45.

 2. Таможенное право: Учебник / Б.Н. Габричидзе (отв.ред.), В.Е. Зобов, А.Ф. Лисов, В.А. Максимцев. — М.: Бек, 1995.

 3. Таможенное право / Под ред. А.Ф. Ноздрачева — М.:Юристъ, 1998.

 4. Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. —М.: Юристъ, 1999.

 5. Терещенко С., Науменко В. Основи митного законодав­ства в Україні: Теорія і практика. — К., 1999.Терещенко С. Основи митного законодавства України:
  Питання теорії і практики зовнішньоекономічної діяльності:Навчальний посібник. — К.: АТ "Август", 2001.

 6. Указ Президента України "Про Державну митну служ­бу України" від 29 листопада 1996 року № 1145/96 (В редакціїУказу № 216/98 від 23.03.98).^

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Поняття та зміст митної політики України.

Поняття митної політики.

Співвідношення понять "митна політика", "митна справа", "митне право".

Місце митної політики в системі державної діяльності.

Поняття державно-правового механізму митної політики.

Історія та етапи становлення митної системи України.

^ Тема 2. Митна політика в системі захисту національних інтересів та національної безпеки України.

Заняття 1.

Поняття національних інтересів.

Співвідношення інтересів держави, соціальних, політич­них груп, окремих громадян.

Основні засади національних інтересів та національної без­пеки, визначені законодавством України.

Концепція (основні засади) національної безпеки України.

Заняття 2.

Національні інтереси України у зовнішній сфері.

Національні інтереси України у внутрішній сфері.

Основні загрози національним інтересам.

Система захисту національних інтересів.

^ Тема 3. Основні форми і методи проведення митної полі­тики.

Заняття 1.

Митна політика як складова державної політики. Понят­тя та зміст.

Форми існування політики.

Форми та методи проведення політики в життя.

Фактори, які впливають на формування митної політики.

Заняття 2.

Особливості проведення в життя митної політики.

Форми діяльності органів державного управління в митній сфері.

Методи державного управління:

a. Заохочення;

b. Переконання;

c. Примус.

^ Тема 5. Правове забезпечення митної політики.

Заняття 1.

Предмет, метод та система митного права.

Правовідносини в митній сфері.

Поняття правової бази митної політики.

Заняття 2.

Поняття джерел митного права.

Конституція України. Закони України.

Митний Кодекс України.

Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету
Міністрів, міністерств та відомств. Акти Держмитслужби.

^ Тема 6. Інституціональний механізм митної політики.

Заняття 1.

Поняття інституціонального механізму митної політики.

Роль суб'єктивного фактора у формуванні митної політики.

Компетенція центральних органів державної влади у фор­
муванні митної політики:

a. Верховна рада України;

b. Президент України;

c. Кабінет Міністрів України.

Судові органи.

Заняття 2.

Функції Міністерства економіки з проведення митної полі­тики.

Державна служба експортного контролю.

Митно-тарифна рада.

СБУ. МВС. Прикордонні війська.

Органи місцевого самоврядування.

Тема 7. Система та компетенція митних органів.

 1. Система митних органів України.

 2. Центральний апарат Держмитслужби України.

 3. Регіональні митниці.

 4. Митниці. Митні пости.

 5. Служба в митних органах.

 6. Правовий статус працівників митних органів.

Тема 8. Тарифне регулювання.

Заняття 1.

Поняття та основи класифікації тарифних засобів регу­лювання.

Єдиний митний тариф і його структура.

Товарна Номенклатура Зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД).

Гармонізована система.

Заняття 2.

Мито та його види.

Загальні мита.

Спеціальні мита.

Визначення країни походження.

Визначення митної вартості.

Митні збори.

Тема 9. Нетарифне регулювання.

Заняття 1.

Поняття та основи класифікації нетарифних засобів регу­лювання. Кількісні обмеження.

Добровільне обмеження експорту.

Ембарго.

Індикативні ціни.

Заняття 2.

Поняття та зміст митного режиму.

Спеціальні митні режими:

a. Імпорт, експорт, реімпорт, реекспорт;

b. Тимчасове ввезення (вивезення);

c. Транзит;

d. Відмова на користь держави, знищення під митним контролем;

e. Переробка під митним контролем, переробка на митній території, переробка поза межами митної території;

f. Безмитний магазин;

g. Митно-ліцензійний склад;
h. Вільний склад;

і. Вільна економічна зона. Вільна митна зона.

Заняття 3.

Особливості адміністративних процедур.

Технічні бар'єри.

Сертифікація.

Антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні заходи.

^ Тема 10. Юридична відповідальність у механізмі забез­печення митної політики.

Кримінальна відповідальність за злочини в митній сфері.
Контрабанда.

Контролюючі поставки.

Види адміністративних стягнень передбачених МКУ.

Види порушень митних правил.

Проступки, що посягають на нормальну діяльність мит­них органів.

Санкції міністерства економіки до суб'єктів зовнішньо­економічної діяльності.


Тема 11. Міжнародно-правові стандарти митної політики.

Заняття 1.

 1. Поняття міжнародного митного права.

 2. Основні джерела міжнародного митного права.

 3. Всесвітня митна організація.

 4. Комісія ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).

 5. Європейський союз.

 6. Співдружність незалежних держав (СНД).

 7. Північноамериканська угода вільної торгівлі (НАФТА).

 8. Інші регіональні організації.

Заняття 2.

Система угод ГАТТ/СОТ.

Міжнародно-правові акти з митних питань.

Двосторонні міжнародно-правові угоди України.

Тема 12. Основні напрями митної політики України на сучасному етапі.

Заняття 1.

Захист вітчизняного ринку.

Інтеграція до Європейського та світового співтовариства.

Співробітництво з Росією та країнами СНД.

Екологічна безпека.

Заняття 2.

Основні правила переміщення товарів через митний кор­дон України. Митні правила для громадян.

Переміщення валюти.

Переміщення культурних цінностей.

Переміщення гуманітарної допомоги.

Переміщення транспортних засобів.


Тематика контрольних робіт

 1. Основні засади національних інтересів та національної без­пеки, визначені законодавством України.

 2. Національні інтереси України у зовнішній сфері.

 3. Національні інтереси України у внутрішній сфері.

 4. Поняття правової бази митної політики.

 5. Поняття інституціонального механізму митної політики.

 6. Поняття та основи класифікації нетарифних засобів регу­лювання. Кількісні обмеження.

 7. Антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні заходи.

 8. Основні правила переміщення товарів через митний кор­дон України. Митні правила для громадян.

 9. Інтеграція до Європейського та світового співтовариства.


Питання для підготовки до заліку

(для студентів заочної форми навчання - іспиту)

 1. Поняття митної політики.

 2. Співвідношення понять "митна політика", "митна справа", "митне право".

 3. Місце митної політики в системі державної діяльності.

 4. Поняття державно-правового механізму митної політики.

 5. Історія та етапи становлення митної системи України.

 6. Співвідношення інтересів держави, соціальних, політич­них груп, окремих громадян.

 7. Основні засади національних інтересів та національної без­пеки, визначені законодавством України.

 8. Концепція (основні засади) національної безпеки України.

 9. Національні інтереси України у зовнішній сфері.

 10. Національні інтереси України у внутрішній сфері.

 11. Система захисту національних інтересів.

 12. Митна політика як складова державної політики. Понят­тя та зміст.

 13. Фактори, які впливають на формування митної політики.

 14. Особливості проведення в життя митної політики.

 15. Форми діяльності органів державного управління в митній сфері.

 16. Предмет, метод та система митного права.

 17. Правовідносини в митній сфері.

 18. Поняття правової бази митної політики.

 19. Поняття джерел митного права.

 20. Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів, міністерств та відомств. Акти Держмитслужби.

 21. Поняття інституціонального механізму митної політики.

 22. Роль суб'єктивного фактора у формуванні митної політики.

 23. Компетенція центральних органів державної влади у фор­муванні митної політики:

 24. Функції Міністерства економіки з проведення митної полі­тики.

 25. Державна служба експортного контролю.

 26. Система митних органів України.

 27. Центральний апарат Держмитслужби України.

 28. Регіональні митниці.

 29. Митниці. Митні пости.

 30. Служба в митних органах.

 31. Правовий статус працівників митних органів.

 32. Поняття та основи класифікації тарифних засобів регу­лювання.

 33. Єдиний митний тариф і його структура.

 34. Товарна Номенклатура Зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД).

 35. Гармонізована система.

 36. Мито та його види.

 37. Загальні мита.

 38. Спеціальні мита.

 39. Визначення країни походження.

 40. Визначення митної вартості.

 41. Митні збори.

 42. Поняття та основи класифікації нетарифних засобів регу­лювання. Кількісні обмеження.

 43. Добровільне обмеження експорту.

 44. Ембарго.

 45. Індикативні ціни.

 46. Поняття та зміст митного режиму.

 47. Спеціальні митні режими:

 48. Особливості адміністративних процедур.

 49. Технічні бар'єри.

 50. Сертифікація.

 51. Антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні заходи.

 52. Контрабанда.

 53. Види адміністративних стягнень передбачених МКУ.

 54. Види порушень митних правил.

 55. Проступки, що посягають на нормальну діяльність мит­них органів.

 56. Поняття міжнародного митного права.

 57. Основні джерела міжнародного митного права.

 58. Всесвітня митна організація.

 59. Комісія ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).

 60. Європейський союз.

 61. Співдружність незалежних держав (СНД).

 62. Система угод ГАТТ/СОТ.

 63. Міжнародно-правові акти з митних питань.

 64. Двосторонні міжнародно-правові угоди України.

 65. Захист вітчизняного ринку.

 66. Інтеграція до Європейського та світового співтовариства.

 67. Співробітництво з Росією та країнами СНД.

 68. Екологічна безпека.

 69. Основні правила переміщення товарів через митний кор­дон України. Митні правила для громадян.

 70. Переміщення валюти.

 71. Переміщення культурних цінностей.

 72. Переміщення гуманітарної допомоги.Зразок екзаменаційного білета та критерії оцінювання відповідей студентів (усних та письмових)


Національний університет «Острозька академія» Форма № У-5.09

(назва вищого навчального закладу)


Спеціальність


Триместр


Навчальний предмет


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1


 1. ...
 1. ...
 1. ...Затверджено на засіданні кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін протокол № ____ від «___» _____________ 200__ р.


Завідувач кафедри ___________________

(п і д п и с) (прізвище, ініціали)


Екзаменатор ___________________

(п і д п и с) (прізвище, ініціали)


Залежно від загальної кількості балів студент отримує диференційовану оцінку за наведеною нижче шкалою. Якщо оцінка є рівною чи вищою від 61 балу, студент отримує на заліку за пройдений курс “зараховано”. Менший бал означає академічну заборгованість студента, яка може бути ліквідованою на загальних підставах. За результатами триместру та складеного іспиту, залежно від набраної кількості балів студент отримує оцінку “відмінно”, “добре”, “задовільно” чи “незадовільно”.


Бал:

Оцінка (за Болонською системою та за чотирибальною шкалою):

91-100

“А” (відмінно)

83-90,9

“В” (добре)

76-82,9

“С” (добре)

68-75,9

“D” (задовільно)

61-67,9

“Е” (задовільно)

до 61

“F” (незадовільно)


Критерії оцінювання наступні. Оцінку "відмінно" за усну відповідь студент одержує, коли відповідь повна, розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні; виклад логічний, зв’язний, доказовий (обґрунтований нормами права), висновки і узагальнення точні і пов’язані з явищами навколишнього життя, зі сферою майбутньої спеціальності; студент вміє виділити головне, наводить приклади, орієнтується в системі чинного законодавства і права; правильно використовує юридичну термінологію. За письмову відповідь крім дотримання зазначених критеріїв відмінна оцінка ставиться у випадку, якщо відповідь дана на всі питання завдання, обґрунтовано, вичерпно та точно. Теоретичне обґрунтування зроблено на належному рівні і проілюстроване умовами задачі.

Оцінку "добре" студент отримує, коли усна чи письмова відповідь задовольняє зазначеним вище вимогам, але виклад матеріалу недостатньо систематизований, вміння аналізу окремих явищ недостатньо сформоване, у визначенні понять, термінології та узагальненнях мають місце окремі неточності, які самостійно виправляються, трапляються поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу та мовленнєвому оформленні. Письмова відповідь є неповною чи недостатньо обґрунтованою.

Оцінку “задовільно” студент отримує, коли відповідь свідчить, про розуміння основних питань курсу, але разом з тим спостерігаються значні прогалини в знаннях; визначення понять нечіткі, неточні, вміння сформульовані недостатньо, висновки і узагальнення аргументовані слабко, в них допускаються помилки, знання студента фрагментарні, неповні, спостерігається невміння працювати з документами, джерелами права. Студент вміє застосовувати здобуті знання на практиці. Письмова відповідь свідчить про загальне розуміння студентом питання, але наявна нездатність його правильно оформити чи правильним чином обґрунтувати.

Оцінку “незадовільно” студент отримує, коли виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу курсу, викладає непослідовно, неповно і без розуміння суті. На додаткові запитання викладача з базових питань курсу студент здебільшого не дає правильної відповіді. Розуміння основних понять немає. Письмова відповідь дана неправильно і обґрунтування відсутнє чи воно не стосується завдання.

Схожі:

Програма Вивчення курсу Митне право iconВ.І. Петраш програма І робоча програма навчальної дисципліни митне право
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Митне право» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки...
Програма Вивчення курсу Митне право iconРобоча програма «Митне право» освітньо-кваліфікаційного рівня с пеціаліст права для спеціальності 03040101 «Право»
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Програма Вивчення курсу Митне право iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Програма Вивчення курсу Митне право iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Програма Вивчення курсу Митне право iconМіністерство науки І освіти, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Програма Вивчення курсу Митне право iconПрограма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України
Україні. Вивчення дисципліни проводиться відповідно до курсів підготовки спеціалістів
Програма Вивчення курсу Митне право iconПрограма Вивчення курсу Право інтелектуальної власності України
Україні. Вивчення дисципліни проводиться відповідно до курсів підготовки спеціалістів
Програма Вивчення курсу Митне право iconПрограма Вивчення курсу Інформаційне право України
Завдання навчального курсу “Інформаційне право України” заключається в тому, щоб надати студентам необхідні знання щодо правового...
Програма Вивчення курсу Митне право iconПрограма Вивчення курсу Інформаційне право України
Завдання навчального курсу “Інформаційне право України” заключається в тому, щоб надати студентам необхідні знання щодо правового...
Програма Вивчення курсу Митне право iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи