Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» icon

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
НазваМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Сторінка1/9
Дата10.07.2012
Розмір1.4 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Тестові завдання з курсу

«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»


СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ


Суми

Вид-во ДУ

2008


Тестові завдання з курсу “Історія держави і права зарубіжних країн” / Укладач В.А.Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156 с.


Кафедра історії


Зміст

С.

1. Вступ……………………………………………5

Теоретико-методологічні засади курсу…………..6

2. Стародавній світ

Частина І Держава і право Стародавнього Сходу

Держава і право Стародавнього Єгипту…………..8

Держава і право в країнах Месопотамії…………..12

Держава і право Стародавньої Індії……………….15

Держава і право Стародавнього Китаю…………...20

^ Частина ІІ Держава і право Античності

Держава і право Стародавніх Афін………………..25

Держава і право Стародавньої Спарти……………37

Держава і право Стародавнього Риму…………….41

3. Середньовіччя

Держава і право середньовічної Франції………….61

Держава і право середньовічної Англії……………72

Держава і право середньовічної Німеччини………78

Держава і право Візантії……………………………85

Держава і право Арабського халіфату……………..89

4.^ Новий ча

Становлення і розвиток буржуазної держави

і права в Англії………………………………………94

Становлення і розвиток буржуазної держави

і права у Франції……………………………………100

Становлення і розвиток буржуазної

держави і права в США…………………………….108

Становлення і розвиток буржуазної

держави і права в Німеччині……………………….115

Становлення і розвиток буржуазної держави

і права в Японії……………………………………...121

5. ^ Новітня доба

Держава і право в США у новітню добу…………..126

Держава і право Великобританії у новітню добу…131

Держава і право у Франції у новітню добу………..138

Держава і право Німеччини у новітню добу……...145

Держава і право Японії у новітню добу…………...151

ВСТУП


Метою курсу є визначення закономірностей зародження, розвитку та функціонування держави і права у світі в найрізноманітніших аспектах їхньої взаємодії, сприяння формуванню правової культури і правосвідомості майбутніх фахівців-юристів.

Курс “Історія держави і права зарубіжних країн” покликаний допомогти майбутньому фахівцю у галузі правознавства засвоїти категоріально-понятійний апарат історико-правової науки, дізнатися про основні віхи розвитку світового державотворчого процесу. Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду і загальної культури, дасть можливість зрозуміти зміст, характер та особливості історичного розвитку зарубіжних країн. З практичного боку сучасний фахівець-юрист має знати специфіку формування державно-правових систем сучасних провідних країн світу. Це обумовлено процесами подальшої інтеграції нашої країни у світове співтовариство, перш за все в економічній сфері (можливо вам доведеться працювати у майбутньому на державному чи приватному підприємстві, яке має тісні зв’язки з іноземними компаніями).

Завдання, що стоять при вивченні курсу, полягають у формуванні у студентів певного обсягу державно-правових знань, виробленні навичок аналізу державно-правових явищ, подій, інститутів та виявленні їх причинно-наслідкових зв’язків, самостійному узагальненні історико-правової інформації.

Складність даного курсу полягає у великому обсязі фактів і понять, які належать до різних країн та історичних епох. Але їх необхідно запам’ятати, інакше не можливо відтворити специфіку тієї чи іншої країни або епохи. Засвоєнню матеріалу сприятиме кількаразове його повторення, а також перевірка знань за допомогою тестів.

^ Теоретико-методологічні засади курсу


1. Визначте, який з названих фактів і явищ не відносять до змісту ІДПЗК:

а) структура органів влади;

б) джерела права;

в) правовий статус соціальних груп;

г) розвиток культури.


2. Порівняльно-історичний метод дозволяє:

а) проаналізувати державно-правові явища та інститути в рамках однієї або кількох епох;

б) оцінювати факти і явища без упередженості;

в) оцінювати факти і явища з точки зору інтересів суспільства та його окремих груп.


3. Принцип об’єктивності дозволяє:

а) проаналізувати державно-правові явища та інститути в рамках однієї або кількох епох;

б) оцінювати факти і явища без упередженості;

в) оцінювати факти і явища з точки зору інтересів суспільства та його окремих груп.


4. Принцип соціального підходу дозволяє:

а) проаналізувати державно-правові явища та інститути в рамках однієї або кількох епох;

б) оцінювати факти і явища без упередженості;

в) оцінювати факти і явища з точки зору інтересів суспільства та його окремих груп.


5. В основі марксистської періодизації історії лежить:

а) теорія суспільно-економічних формацій;

б) теорія локальних цивілізацій;

в) критерій часу.


6. В основі цивілізаційного підходу періодизації історії лежить:

а) теорія суспільно-економічних формацій;

б) теорія локальних цивілізацій;

в) критерій часу.


7. В основі поділу історії на стародавню, середньовічну, нову і новітню лежить:

а) теорія суспільно-економічних формацій;

б) теорія локальних цивілізацій;

в) критерій часу.


8. З якою з названих наук ІДПЗК поєднує структурно-логічний зв’язок, тобто необхідність мати чітке уявлення про місце явищ в просторі і часі, а також умови їх формування:

а) історією; в) політологією;

б) філософією; г) економічною теорією.


9. Яка з названих наук виконує відносно ІДПЗК методологічну роль, пропонуючи способи і підходи вивчення предмета:

а) історія; в) політологія;

б) філософія; г) економічна теорія.


10. Яка з названих наук як і ІДПЗК вивчає закономірності виникнення, функціонування та розвитку влади в суспільстві:

а) історія; в) політологія;

б) філософія; г) економічна теорія.


11. Яка з названих наук вивчає спосіб виробництва і допомагає ІДПЗК визначити та зрозуміти правові форми, в яких закріплюються суспільно-економічні відносини:

а) історія; в) політологія;

б) філософія; г) економічна теорія.


12. Який з названих об’єктів не відносять до джерел ІДПЗК:

а) збірники законів; в) пам’ятки мистецтва;

б) юридичні акти; г) історико-філософські твори про
устрій держави.

Стародавній світ

Частина І. Держава і право Стародавнього Сходу

Держава і право Стародавнього Єгипту


1. Яка з названих рис не була притаманна суспільствам Стародавнього Сходу:

а) сільська община; в) класичне рабство;

б) замкнені соціальні групи; г) важлива роль жрецтва.


2. Яка з названих рис не була притаманна державам Стародавнього Сходу:

а) взаємодія з іншими державними утвореннями;

б) східна деспотія;

в) залишки військової демократії;

г) прив’язаність до великих рік.


3. Яка з названих рис не була характерною для права країн Стародавнього Сходу:

а) звичаєве право як джерело;

б) поділ на галузі права;

в) наявність пережитків первісної доби;

г) великий вплив релігії та традицій.


4. Яка з названих рис не притаманна східній деспотії:

а) необмеженість влади правителя;

б) обожнення його особи або влади;

в) обов’язкове виконання жрецьких функцій;

г) підтримка і будівництво іригаційних систем.


5. Яке заняття людей обумовило прив’язаність держав Стародавнього Сходу до великих річок:

а) ремісництво; в) землеробство;

б) скотарство; г) торгівля.


6. Який з названих органів не був характерним для військової демократії:

а) народні збори; в) колегія жреців;

б) рада старійшин; г) військовий вождь.


7. Основними виробниками матеріальних благ у країнах Стародавнього Сходу були:

а) жреці; в) раби;

б) вільні селяни-общинники; г) купці.


8. Найбільш поширеного розвитку кастовий лад (поділ) набув у:

а) Єгипті; в) Індії;

б) Вавилоні; г) Китаї.


9. Який з названих царів Єгипту не створював збірників законів:

а) Ехнатон;

б) Сеті І;

в) Бокхорис.


10. Хто з названих фараонів об’єднав Верхнє і Нижнє царства в одну державу:

а) Ехнатон (Аменхотеп IV); в) Бокхорис;

б) Нармер (Міна); г) Тутанхамон.


11. Коли утворилася єдина Єгипетська держава:

а) у IV тис. до н.е.;

б) на рубежі IV-ІІІ ст. до н.е.;

в) на рубежі IV-ІІІ тис. до н.е.;

г) у ІІІ тис. до н.е.


12. За формою управління Давньоєгипетська держава була:

а) республікою; в) абсолютною монархією;

б) тиранією; г) східною деспотією.


13. Хто з названих фараонів вів боротьбу із жрецями:

а) Ехнатон (Аменхотеп IV); в) Бокхорис;

б) Нармер (Міна); г) Тутанхамон.


14. Яка функція не відносилася до компетенції джаті (чаті):

а) адміністративна; в) військова;

б) судова; г) фінансова.


15. Місцеву адміністрацію в Єгипті очолювали:

а) джаті; в) «казначеї бога»;

б) номархи; г) писці.


16. Який з названих судів в Єгипті був найнижчим:

а) суди сару; в) храмовий суд;

б) суд номарха; г) судова колегія 30-ти.


17. Раби у Стародавньому Єгипті мали право:

а) мати сім’ю;

б) продавати своє майно з аукціону;

в) виступати обвинувачем у суді;

г) найматися в армію.


18. Кого в Єгипті називали «неджес» («малі люди»):

а) селян-общинників; в) служилу аристократію;

б) жреців; г) родову аристократію.


19. Кого в Єгипетських текстах позначали терміном «голови»:

а) селян-общинників; в) ремісників;

б) жреців; г) рабів.


20. З названого виділіть те, чим не могли володіти раби у Ст. Єгипті:

а) ділянка землі; в) знаряддя праці;

б) власні раби; г) зброя.


21. Які з названих писемних пам’яток історії Стародавнього Єгипту мають правовий характер (дві):

а) кодекс Сеті І; в) кодекс царя Бокхоріса;

б) Тексти пірамід; г) праця жерця Манефона.


22. Якого виду власності на землю не було в Єгипті:

а) державної; в) общинної;

б) храмової; г) рабської.


23. Делікти – це зобов’язання, що виникали внаслідок:

а) укладення договору позики;

б) заподіяння шкоди особі або майну;

в) побиття боржника палками;

г) боргового рабства.


24. Якого виду договорів не знало давньоєгипетське право:

а) оренди; в) товариства;

б) найму; г) позики.


25. У спадковому праві Єгипту діяв принцип майорату. Це означає що:

а) все майно успадковував старший син;

б) нерухомість успадковував старший син;

в) майно успадковував молодший син;

г) рівноправними спадкоємцями були всі діти.


26. Серед названих покарань, якого не існувало у Стародавньому Єгипті:

а) саджання на кіл; в) обрізання вух і носа;

б) конфіскація майна; г) знищення тіла після страти.


27. До найтяжчих злочинів в Єгипті не належало:

а) вбивство людини; в) крадіжка з храму;

б) вбивство кішки; г) хабарництво.


28. На яку частку майна мала право дружина у Стародавньому Єгипті у випадку розлучення:

а) на власне придане;

б) на придане і подарунки чоловіка;

в) на половину майна чоловіка;

г) на половину майна, набутого протягом подружнього життя.


^ Держава і право в країнах Месопотамії


1. «Месопотамія» в перекладі з грецької означає:

а) Міжгір’я; в) Чорна земля;

б) Межиріччя; г) Країна повеней.


2. Месопотамія розташована між річками (дві):

а) Ніл; в) Ганг;

б) Тигр; г) Євфрат.


3. Найдавнішими жителями Месопотамії були:

а) скіфи; в) шумери;

б) араби; г) аккадці.


4. Східна деспотія утвердилася в Месопотамії за правління:

а) Хаммурапі; в) Саргона;

б) Ур-Наму; г) Сеті І.


5. Засновником Вавилонської держави став:

а) Хаммурапі; в) Саргон;

б) Ур-Наму; г) Сеті І.


6. Хто з названих правителів зайвий:

а) Хаммурапі; в) Саргон;

б) Ур-Наму; г) Сеті І.


7. Титул вавилонського правителя був:

а) нубанда; в) лугаль;

б) ісакку; г) раджа.


8. Візир у Давньому Вавилоні носив титул:

а) нубанда; в) лугаль;

б) ісакку; г) раджа.


9. Хто з названих чиновників Давнього Вавилону зайвий:

а) нубанда; в) шаккаку;

б) ісакку; г) рабіану.


10. Губернатори у Давньовавилонському царстві називалися:

а) нубанда; в) шаккаку;

б) ісакку; г) рабіану.


11. Що таке «ілку»:

а) посадова особа; в) земельний наділ за службу;

б) винагорода сріблом; г) сільська община.


12. З названих категорій населення Давньовавилонського царства визначте купців:

а) тамкари; в) мушкенум;

б) авілум; г) вардум.


13. З названих категорій населення Давньовавилонського царства визначте рабів:

а) тамкари; в) мушкенум;

б) авілум; г) вардум.


14. З названих категорій населення Давньовавилонського царства визначте категорії вільного населення (дві):

а) тамкари; в) мушкенум;

б) авілум; г) вардум.


15. Селяни і ремісники відносилися у Давньому Вавилоні до:

а) тамкарів; в) мушкенумів;

б) авілумів; г) вардумів.


16. Аристократія у Давньому Вавилоні належала до категорії:

а) тамкарів; в) мушкенумів;

б) авілумів; г) вардумів.


17. Воїни у Давньому Вавилоні називалися (два):

а) баірум; в) мушкенум;

б) редум; г) вардум.


18. Яка з названих пам’яток права зайва:

а) закони Ур-Наму; в) кодекс Сеті І;

б) кодекс міста Ешнуни; г) закони Хаммурапі.


19. Який з вказаних елементів відсутній в законах Хаммурапі:

а) нумерація; в) 282 статті;

б) вступ; г) епілог.


20. Яка з названих форм власності була відсутня у Стародавньому Вавилоні:

а) общинна; в) державна;

б) міська; г) храмова.


21. Яка з названих угод не могла бути чинною у Давньому Вавилоні:

а) зберігання зерна; в) продаж ілку;

б) позика грошей; г) найм раба.


22. Шлюб у Давньому Вавилоні укладався:

а) молодими; в) з ініціативи нареченого;

б) батьками молодих; г) з ініціативи нареченої.


23. Право на спадок мали:

а) лише сини; в) лише доньки;

б) старший син; г) діти обох статей.


24. Принцип, за яким покарання мало бути таким самим як заподіяна шкода називається:

а) евікція; в) ордалії;

б) таліон; г) ілку.


25. Різноманітні випробування, які застосовувалися у судовому процесі Стародавнього Вавилону за відсутності доказів, називалися:

а) евікція; в) ордалії;

б) таліон; г) ілку.


26. Гарантії продавця покупцю в тому, що річ не крадена, називається:

а) евікція; в) ордалії;

б) таліон; г) ілку.


Держава і право Стародавньої Індії


1. Які з названих річок протікають на території Індії (дві):

а) Ніл; в) Інд;

б) Ганг; г) Тигр.


2. Найдавнішими з державних утворень на території Індії були (два):

а) Мохеджо-Даро; в) Хараппа;

б) Ахетатон; г) Ніппур.


3. Пам’ятки давньоіндійської літератури, від яких отримав свою назву період в історії Індії з середини ІІ тис. до н.е. – перша половина І тис. до н.е.:

а) Сунна; в) Веди;

б) Рамаяна; г) Махабхарата.

4. Військовий вождь, пізніше цар у Стародавній Індії:

а) сенані; в) пурохіта;

б) лугаль; г) раджа.


5. Хто з названих посадовців не має відношення до Стародавньої Індії:

а) сенані; в) пурохіта;

б) лугаль; г) раджа.


6. Царський жрець, астролог і радник у Стародавній Індії:

а) сенані; в) пурохіта;

б) лугаль; г) раджа.


7. Начальник війська та охорони у Стародавній Індії:

а) сенані; в) пурохіта;

б) лугаль; г) раджа.


8. Династія індійських царів, представники якої у IV-II ст. до н.е. об’єднали під своєю владою майже всю територію Індії:

а) Маурії; в) Меровінги;

б) Магатха; г) Рюриковичі.


9. Вперше Варни згадуються у давньоіндійському гімні:

а) Пурушасукта; в) Махабхарата;

б) Рамаяна; г) Закони Ману.


10. Замкнені верстви суспільства у Стародавній Індії називалися:

а) стани; в) варни;

б) прошарки; г) класи.


11. Визначте найнижчу за статусом варну Стародавньої Індії:

а) брахмани; в) вайши;

б) кшатрії; г) шудри.


12. Визначте найвищу за статусом варну Стародавньої Індії:

а) брахмани; в) вайши;

б) кшатрії; г) шудри.


13. Яка з поданих нижче варн мала обов’язок служити іншим трьом варнам:

а) брахмани; в) вайши;

б) кшатрії; г) шудри.


14. Яка з поданих нижче варн мала виключне право здійснювати релігійні обряди і навчати людей релігійним догмам:

а) брахмани; в) вайши;

б) кшатрії; г) шудри.


15. До якої з названих нижче варн належали царі та військова знать:

а) брахмани; в) вайши;

б) кшатрії; г) шудри.


16. До якої з названих нижче варн відносилися землероби, скотарі, ремісники та торгівці:

а) брахмани; в) вайши;

б) кшатрії; г) шудри.


17. Визначте соціальну групу, яка перебувала за межами варн:

а) брахмани; в) вайши;

б) чандали; г) шудри.


18. Належність до варни у Стародавній Індії визначалася:

а) заслугами перед царем; в) власними чеснотами;

б) родинними зв’язками; г) народженням.


19. Як у Стародавній Індії називали людей, народжених від заборонених брахманізмом (релігією) міжварнових шлюбів:

а) брахмани; в) вайши;

б) чандали; г) шудри.


20. Рабство у Стародавній Індії носило характер:

а) класичний;

б) патріархальний.


21. Яким терміном у Стародавній Індії позначали рабів:

а) шудри; в) голови;

б) чандали; г) даса.


22. Рада знаті при царі з дорадчими повноваженнями у Стародавній Індії:

а) мантріпарішад; в) консисторій;

б) уітанагемот; г) парламент.


23. Глава царської адміністрації у Стародавній Індії:

а) сенапаті; в) пурохіта;

б) головний мантрин; г) адхьякша.


24. Чиновник, що відповідав за державну скарбницю і збір податків у Стародавній Індії:

а) сенапаті; в) пурохіта;

б) головний мантрин; г) адхьякша.


25. Джерелом права у Стародавній Індії був(ли):

а) Закони (кодекс) Хаммурапі; в) Закони Ману;

б) Книга законів (Фацзін); г) Кодекс Сеті І.


26. Звичаєве право у Стародавній Індії замінили:

а) релігійно-правові збірники; в) конституція;

б) закони; г) едикти царів.


27. Яка з названих пам’яток права не має відношення до Стародавньої Індії:

а) Закони Ману; в) Закони Хаммурапі;

б) Закони Наради; г) Закони Брихаспаті.


28. Право власності на річ за давністю користування у Стародавній Індії можна було набути через термін:

а) 5 років; в) 1 рік і один день;

б) 10 років; г) 15 років.


29. Чи існувало у Стародавній Індії боргове рабство:

а) так;

б) ні.


30. Якого з названих типів договорів не існувало у праві Стародавньої Індії:

а) займу; в) купівлі-продажу;

б) найму; г) товариства.


31. Який з названих договорів можна було анулювати протягом наступних 10 днів після укладення:

а) займу; в) купівлі-продажу;

б) найму; г) дарування.


32. Яка з названих рис не є притаманною шлюбно-сімейному праву Стародавньої Індії:

а) жінка – власність чоловіка;

б) жінка могла вийти заміж лише за представника своєї варни;

в) діти – власність чоловіка;

г) чоловік інколи міг одружитися з жінкою з вищої варни.


33. Яка з названих рис не притаманна спадковому праву Стародавньої Індії:

а) успадкування за заповітом не існувало;

б) нерухомість отримував старший син;

в) майно успадковували сини;

г) доньки отримували по ј частині майна від кожного з братів для приданого.


34. Яка з названих рис не була притаманна карному праву Стародавньої Індії:

а) існування ордалій;

б) відповідальність общини за злочин, якщо не відомий злочинець;

в) розрізнялися форми участі і провини (умисел, необережність, рецидив, співучасть);

г) смертна кара для кшатріїв замінялася бриттям голови.


35. Яка з названих рис не була характерною для судового процесу у Стародавній Індії:

а) судовий процес мав інквізиційний характер;

б) судові функції здійснював цар, брахмани та общинні суди;

в) існувало 18 приводів до подання в суд;

г) участь жінок як свідків обмежувалася.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи