Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» icon

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
НазваМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Сторінка1/5
Дата03.07.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Програма та тестові завдання з курсу

«ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО»


ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО»


Суми

Видавництво Сумського державного університету

2007

Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу і право” / Укладачі: В.М.Власенко, В.А.Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 70 с.


Кафедра історії


ВСТУП


Історія вчень про державу і право належить до історико-теоретичного циклу наук у системі правознавства. Це одна з базових дисциплін для студентів спеціальності “Правознавство”.

Метою курсу є визначення закономірностей суспільного прогресу, з’ясування процесу виникнення і розвитку знань про державу і право, поступового опанування людьми сутності таких складних явищ, як держава і право, сприяння формуванню правової культури і правосвідомості майбутніх фахівців-юристів.

При вивченні дисципліни студенти повинні навчитися самостійно працювати з правовими першоджерелами, опанувати загальнонаукові й спеціальні методи дослідження історико-правових явищ, теорій, концепцій, доктрин, засвоїти сутність теоретичних поглядів на державу та право в різні періоди історії людства, визначити в них загальне й особливе, вміти застосовувати набуті знання та навички під час вивчення інших юридичних дисциплін.

Програма навчального курсу складається з 10 тем.

^ ПРОГРАМА З КУРСУ

«ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО»


Тема 1

Теоретико-методологічні засади курсу. Зародження і розвиток поглядів на державу і право в країнах Стародавнього Сходу


Предмет, хронологічні рамки, функції історії вчень про державу і право. Методологія і періодизація курсу. Принципи пізнання історико-правових явищ. Категоріальний апарат. Поняття і структура політико-правових доктрин. Зміст історії державно-правових вчень. «Історія вчень про державу і право» в системі юридичних і суспільних наук.

Політико-правова ідеологія як специфічна форма суспільної свідомості. Передумови виникнення та особливості розвитку політико-правової думки в країнах Стародавнього Сходу. Державно-правові ідеї Стародавньої Індії. Державно-правові аспекти брахманізму. Теологічні уявлення про державу і право. «Манавадхармашастра» («Настанови Ману про дхарму»). «Артхашастра» («Настанови про користь»). Обгрунтування ідей кастового устрою, обожнення царської влади. Політико-правові аспекти буддизму. «Тіпітака». Державно-правові аспекти зороастризму. «Авеста».

Державно-правові погляди у Стародавньому Китаї. Даосизм. Лао-цзи. «Дао де цзін» («Книга про дао та де»). Реакційна утопія. Конфуціанство. Кун-фу-цзи (Конфуцій). «Лунь юй» («Бесіди і висловлювання»). Патріархально-патерналістська концепція держави. Легізм. Гуань Жчун. Шан Ян. «Шань дзюнь шу» («Книга правителя області Шань»). Концепція деспотичної держави. Моїзм. Мо Ди (Мо-цзи). «Мо-цзи». Ідеї договірної держави.


Тема 2

Державно-правові вчення у Стародавній Греції

і Стародавньому Римі


Хронологічні рамки й особливості античної доби. Фактори виникнення держави і права. Основна форма власності. Специфічні форми правління. Риси рабства. Світський характер права. Ідеї громадянського суспільства, демократії і республіканізму.

Державно-правові погляди періоду ранньогрецької державності. Ідеї державності у творчості Гомера, Гесіода, Піфагора, Геракліта, Демокріта.

Державно-правова думка класичної Греції. Ідеї природних законів і демократичної держави у творах софістів. Погляди Сократа на співвідношення справедливості і законності. Платон про ідеальну державу, форми правління і право у творах «Держава», «Закони». Вчення Арістотеля про політику, державу і право. Еволюція форм правління. «Політика». «Нікомахова етика», «Афінська політія». Політія як ідеальна форма правління.

Криза полісної системи. Ідеї космополітизму, світового панування, всесвітньої монархії, природного права. Епікур. Стоїцизм. Полібій про класифікацію і кругообіг форм правління. Змішані форми правління. Юриспруденція як самостійна наука. Цицерон. Теорія циклічності форм правління. Сенека. Римські юристи про право та його види.

Тема 3

Державно-правові вчення Західної Європи
та ісламського Сходу доби СередньовіччяІсторичні передумови та особливості розвитку політико-правової думки. Специфіка соціальної структури, державності і права. Уявлення про єдине християнське суспільство. Боротьба церкви і держави за вплив на суспільство. Релігійне забарвлення державно-правових вчень.

Уявлення про державу і право у добу раннього християнства. Риси первісного християнства. Теїзм. Персоналізм. Дуалізм. Провіденціалізм. Ставлення до влади. Теократична доктрина Аврелія Августина (Блаженного). «Сповіді». «Про трійцю». «Про град Божий». Обгрунтування приватної власності, соціальної нерівності, рабства, воєн.

Фома Аквінський про суть права і держави, види законів, співвідношення духовної і світської влади. «Сума теології». «Сума істин католицької віри проти язичників». «Про правління владик». Погляди Аквінського на державу та її форми.

Політико-правові погляди Марсилія Падуанського. «Захисник миру». Критика теократичних вчень. Причини виникнення та мета держави. Розмежування світської і духовної, законодавчої і виконавчої влад. Джерело влади. Ідея народного суверенітету. Божественне і позитивне (людське) право. Ідеї природного права у творчості Вільяма Оккама. «Діалог».

Мусульманська правова думка. Джерела права в ісламі. Політичні погляди Аль-Фарабі, Авероеса, Ібн-Халдуна.


Тема 4

Державно-правові вчення Західної Європи
у XV- XVІІ ст.Роль третього стану в суспільстві. Абсолютні монархії. Реформація і Контрреформація. Досягнення у галузі природознавства, мистецтва, філософії. Нові географічні відкриття. Гуманізм. Перші буржуазні революції. Поліментальність державно-правової думки. Ідеї природного права, ідеї про громадянське суспільство і національну державу. Принципи міжнародного права.

Ніколло Макіавеллі про людину, політику, мету і форми держави. Співвідношення політики і моралі у творі «Государ». Макіавеллізм.

Державно-правові погляди Жана Бодена. «Шість книг про республіку». Вчення про суверенітет, державу. Поняття «respublika». Обґрунтування абсолютної монархії.

Політико-правові ідеї Реформації. Мартін Лютер. «Про світську владу”. Жан Кальвін про співвідношення церкви і держави. Томас Мюнцер про «християнські спілки». Контрреформація. Раціоналістичний стиль мислення.

Виникнення школи природного права. Гуго де Гроот Гроцій. «Про право війни і миру. Три книги». Теорія про природне право. Ідея суспільного договору. Принципи міжнародного права.

Політичні погляди Томаса Гоббса. «Левіафан, або матерія, форма і влада держави церковної та громадянської». «Про громадянина». Абсолютизм держави. Відокремлення політики від права.

Джон Мільтон про свободу і республіку.

Природно-правові погляди Бенедикта Спінози. Обґрунтування демократії.

Джон Локк про права людини, походження та мету держави. «Два трактати про державне правління». Лібералізм. Парламентаризм. Концепція поділу властей. Ідеї правової держави.


Тема 5
^

Державно-правові вчення західноєвропейського Просвітництва


та періоду боротьби за незалежність США


Криза феодальної системи. Встановлення буржуазних відносин. Просвітницька і революційно-демократична ідеології. Боротьба за незалежність США. Визвольні змагання 1775-1783 рр. і конституційне оформлення США. Французька буржуазна революція 1784-1789 рр. Риси державно-правових вчень доби Просвітництва. Поєднання теорії з практикою. Новий погляд на ідеї природного права і суспільного договору. Критика феодального права.

Французьке Просвітництво. Франсуа Аруе (Вольтер). «Філософські листи». Критика феодальних порядків і католицької церкви (гасло «Роздушіть гадину!»). Ідея «царства розуму». Шарль Луї де Монтеск’є. «Про дух законів». Причини виникнення держави. Класифікація форм правління. Концепція поділу влад. Вчення про державу і право Жан-Жака Руссо. «Про суспільний договор, або принципи політичного права». Народний суверенітет та його гарантії. Вольтер про суспільне життя, просвітництво і релігію. Ідея «просвітницької монархії».

Природно-правові вчення у Німеччині. Політико-правові погляди С.Пуфендорфа, Х.Вольфа, Х.Томазія. Державно-правові теорії італійського Просвітництва. Внесок Чезаре Беккаріа у розвиток кримінального права. «Про злочини і покарання».

Концепція конфедералізму Бенджаміна Франкліна. Томас Пейн про природні і громадянські права, республіканське самоврядування штатів, призначення суспільства і держави. Державно-правові погляди Томаса Джефферсона. Олександр Гамільтон про сильну централізовану федеративну державу.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconПрограма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» для студентів усіх форм навчання
move to 0-16886027
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Історія вчень про державу І право”
Предмет І метод історії вчень про державу І право. Уявлення про державу І право в країнах Стародавнього Сходу
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Історія вчень про державу І право”
Предмет І метод історії вчень про державу І право. Уявлення про державу І право в країнах Стародавнього Сходу
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "історія вчень про державу та право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія вчень про державу та право” для студентів заочної...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» icon3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни
З одного боку, трудове право є частиною юридичної науки, що вивчає державно-правові форми організації суспільних відносин і тому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи