Бібліографічний опис документів icon

Бібліографічний опис документів
Скачати 144.94 Kb.
НазваБібліографічний опис документів
Дата04.07.2012
Розмір144.94 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Харківська національна академія міського господарства

Бібліотека

Довідково-бібліографічний відділ


Бібліографічний опис документів

відповідно до ДСТУ 7.1:2006,

запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Методичні рекомендації


2-ге видання, перероблене і доповнене


Укладачі: Н.Б. Давидова

Н.О. Рибакова

О. М. Науменко


Харків – ХНАМГ – 2011

УДК 025.5

ББК 78.30

Б 59


Укладачі: Н. Б. Давидова,

Н. О. Рибакова,

О. М. Науменко


Відповідальний за випуск: П. М. Кузнєцов


Б 59 Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007: метод. реком. / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Н. Б. Давидова,

Н. О. Рибакова, О. М. Науменко; відп. ред. П. М. Кузнєцов. –

2-ге вид., перероб. і доп.– Х.: ХНАМГ, 2011. – 14 с.


ВСТУП


Методичні рекомендації розроблені згідно національного стандарту ідентичному ГОСТ 7.1 – 2003 «Система стандартов по информации , библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» («Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»), введенного в дію в Україні з 01.07.2007.

Цей стандарт замінює ГОСТ 7.1 – 84, ГОСТ 7.16 – 79, ГОСТ. 7.18 – 79, ГОСТ 7.34 – 81, ГОСТ 7.40 – 82.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству. Міждержавні стандарти ГОСТ 7.0 – 99, ГОСТ 7.4 – 95, ГОСТ 7.5 – 98, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не впроваджені, замість них є чинні ГОСТ 7.0 – 84, ГОСТ 7.4 – 86, ГОСТ 7.5 – 88, відповідно.

Міждержавний стандарт ГОСТ 7.59 – 2003 впроваджено в Україні як національний ідентичний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.59: 2003 (ИСО 5963 - 85) «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів, загальні вимоги систематизації та предметизації» (ГОСТ 7.59 – 2003(ИСО 5963 - 86), IDT).

Міждержавні стандарти ГОСТ 7.76 – 96, ГОСТ 7.80 – 2000, ГОСТ 7.82 – 2001, ГОСТ 7.83 – 2001 в Україні не впроваджені і чинних замість них немає.

Згідно з новим стандартом надаються такі приклади бібліографічного опису документів


Законодавчі документи

Конституція України: офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. : станом на 1 січня 2006 р.]. – К. : Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с.

Господарський кодекс України: офіц. текст: за станом на 20 січня 2007 р. – Х. : Одіссей, 2007. – 240 с.

Житлове законодавство України: станом на 20 квітня 2006 року. – К. : Істина, 2006. – 320 с.

Про вищу освіту: [закон України : офіц. текст: за станом на 19 жовтня 2006 року]. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 64 с.

Про державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України : закон України від 28 грудня 2007 року №107-VI // Урядовий кур’єр. – 2007.– № 247. – 31 грудня. – С. 3 – 15.

Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг : указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 9 січня. – С. 6.

Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва : розпорядження Президента України від 27 грудня 2007 року № 321/2007-рп // Урядовий кур’єр: Орієнтир. – 2008. – 9 січня. – С. 8.

Про рекомендації парламентських слухань „Захист прав інтелектуальної власності в Україні : проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” : постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 р.

№ 1243-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 45. – С. 1992 – 1996.

Про затвердження технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування : постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 939 // Збірник урядових актів України. – 2007. – № 46. – С. 12 – 19.

Про проведення перевірки діяльності фондів соціального страхування : розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р. № 61-р // Урядовий кур’єр. – 2008. – 15 січня. – С. 14.

Щодо надання пільг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра : лист МОН України від 08.06.2007 р. № 1/9-357 // Вища освіта в України: Нормативно-правове регулювання. – 2007. – № 3. – С.554.27 – 554.28.

Рішення про затвердження Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Харкова : проект Харківської міської Ради // Харьковские известия . – 2007. – № 76 . – С.1

Нормативно-технічні документи

Стандарти

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ.

2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с.: ил.

ДСТУ 2685–94. Фотограмметрія. Терміни та визначення. – Чинний від

1995–07–01. – К. : Держстандарт України, 1994. – 95 с.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складення (ГОСТ 7.1–2003, IDT). – Чинний від

2007–07–01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

або

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования : ГОСТ Р 517721–2001. – Введ.

2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с.: ил.

Фотограмметрія. Терміни та визначення : ДСТУ 2685–94. – Чинний від

1995– 07–01. – К. : Держстандарт України, 1994. – 95 с.

Правила

(Будівельні норми)


Свайные фундаменты : СНиП 2.02.03–85: утв. Госстроем СССР 20.12.85: взамен СНиП 11-17–77 : ввод в действие с 01.01.87. – М. : Госстрой СССР, 1986. – 44 с.: ил.

Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні : затв. Держбуд України

05.11.99 : чинний з 01.01.2000. – К. : Держкомб уд-ва, арх.-ри та житл. політики України, 2000. – 68 с.


Авторське свідоцтво


А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориетированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). –

№ 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. : ил.


Патенти


Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч. – исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил.


Заявки


Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета-носитель / Тернер Э. В. (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.) : приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. : ил.


Книги

Один автор

Дворкін С. В. Конспект лекцій з дисципліни „Вступ до спеціальності” (для студентів 1 курсу спеціальності 6.050100 „Економіка підприємства”) / С. В. Дворкін ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 43 с.

Штомпель Н. Е. Містобудування : конспект лекцій для студ. 1 курсу ден. форми навч. за напр. підготовки „Менеджмент” / Н. Е. Штемпель : Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 104 с.

Плотичер Е. А. Слово о родном городе / Е. А. Плотичер. – Х. : Золотые страницы, 2009. – 200 с.

Два автори

Бубенко П. Т. Конспект лекцій з дисципліни „Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050107 - „Економіка підприємства”) / П. Т. Бубенко, С. В. Двойкін ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 74 с.

Самойленко Н. И. Функциональная надежность трубопроводных транспортных систем: монография / Н. И. Самойленко, И. А. Гавриленко. – Горловка : ЧП Видавництво „Ліхтар”, 2008. – 180 с. : ил., табл. – Библиогр. :

С. 176 – 179.

^ Три автори

Касимов А. М. Промышленные отходы. Проблемы и решения. Технологии и оборудование: учеб.- метод. пособие для студентов экологических специальностей / А. М. Касимов, В. Т. Семенов, А. А. Романовский ; Харьк. нац. акад. город. хоз-ва. – Х. : ХНАГХ, 2007. – 410 с.

Голіков А. П. Економіка України : навч. посібник / А. П. Голіков, Н. А. Казакова, О. А. Шуба. – К. : Знання, 2009. – 286 с.

^ Чотири автори потрібно описувати під назвою

Текст лекцій з дисципліни „Теоретичні основи електротехніки” (для студентів усіх форм навчання напрямків 0906 – „Електротехніка” і 0922 – „Електромеханіка”) / Я. Б. Форкун, В. П. Самошкін, Г. В. Капустін, С. М. Юрченко ; ред. М. З. Аляб’єв ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 70 с.

Регіональна економіка та природокористування : навч. посібник / А. П. Голиков, О. Г. Дейнеко, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз ; за ред. А. П. Голікова. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 352 с.

^ П’ять і більше авторів потрібно описувати під назвою

Энергетические установки и окружающая среда : учеб. пособие для студентов технических вузов / В. А. Маляренко, Г. Б. Варламов, Г. Н. Любчик и др.; под общ. ред. В. А. Маляренко ; Харьк. гос. акад. город. хоз-ва, Нац. техн. ун-т Украины «Киевский политехнический ин-т». – Х. : ХГАГХ, 2002. – 398 с.

Безпека життєдіяльності : навч. посібник / В. А. Лушкін, В. І. Торкатюк, Б. М. Коржик та ін. – Житомир : Вид-во „Житомир”, 2001. – 672 с.

Книги за редакцією потрібно описувати під назвою

Національна економіка : навч. посібник / за заг. ред. В. П. Решетило ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 386 с.

Экология города : учебник / под общ. ред. докт. техн. наук, проф. Ф. В. Стольберга. – К. : «Либра», 2000. – 464 с.

Книги за укладачами потрібно описувати під назвою

Словник-довідник з курсу „Історія України” (для студентів і аспірантів) / Харк. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : А. С. Зорик, О. Л. Рябченко. – Х. : ХДАМГ, 2002. – 80 с.

^ Багатотомні видання

(в цілому)

Лелюк В. О. Удосконалення бізнес-систем : навч. посібник: у 2 т. / В. О. Лелюк, О. В. Лелюк, М. П. Пан ; за ред. В. О. Лелюка ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. –

Т. 1 : Аналіз і удосконалення бізнес-систем статичними методами. – 262 с.

Т.2 : Аналіз і удосконалення бізнес-систем динамічними методами. – 121 с.


(окремий том)

Лелюк В. О. Удосконалення бізнес-систем : навч. посібник: у 2 т. Т. 1. Аналіз і удосконалення бізнес-систем статистичними методами / В. О. Лелюк, О. В. Лелюк, М. П. Пан ; за ред. В. О. Лелюка ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 262 с.


або


Лелюк В. О. Удосконалення бізнес-систем : навч. посібник : у 2 т. / В. О. Лелюк, О. В. Лелюк, М. П. Пан ; за ред. В. О. Лелюка ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – Т. 1 : Аналіз і удосконалення бізнес-систем статистичними методами. – 262 с.


^ Методичні вказівки

Методичні вказівки, в основному, описуються під назвою, так як укладаються декількома фізичними особами, але не є творчою працею якоїсь окремої людини. В деяких випадках методичні вказівки є творчою працею автора (авторів).

^ Автор – фізична особа, яка написала будь-яку працю, твір, лист і т. ін. або розробила якийсь план, проект і т. ін.

Укладач – той, хто що-небудь укладає, упорядкує, формує.


^ Один автор

Доля В. Т. Економетрія : метод. вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практ. занять і виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт (для студ. усіх форм навч. за напрямами підготовки 0501 – „Економіка і підприємництво”, 0502 – „Менеджмент”) / В. Т. Доля ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – 3- вид. перероб. і доп. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 48 с.


^ Два автори

Пасічний В. О. Методичні вказівки до виконання і захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Страхування” / В. О. Пасічний, В. Т. Плакіда ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 95 с.

Укладачі

(від одного до чотирьох)

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” для студ. 3 курсу спец. 7.050106 „Облік і аудит” / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : Н. І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко, Л. А. Сіробаба. – Х. : ХНАМГ, 2005. – 79 с.

Програма та плани семінарських занять з курсу „Історія України” (для студ. 1 курсу всіх спец.) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : А. С. Зорик, О. Л. Рябченко, Ю. І. Стрілець, М. В. Яцюк. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 19 с.

(п’ять і більше)

Архітектурне проектування громадської будівлі. Середовищний підхід: метод. посібник з курсу „Архітектурне проектування” / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад. : І. О. Бабенко, О. В. Вдовицька, О. І. Зелінська та ін. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 122 с.

Конференції

Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., Харків, 14-15 грудня 2004 р. : тези доповідей / [редкол. : Г. В. Стадник (відпов. ред.) та ін.]. – Х. : ХНАМГ, 2004. – 244 с. – В надзаг. : Головне упр. освіти і науки Харківської обл. держ. адміністрації, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.


Збірник наукових праць

Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьк. нац. акад. город. хоз-ва ; [отв. ред. Л. Н. Шутенко ]. – К. : Техніка, 2007. – Вып. 76. – 474 с. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

Повышение эффективности и надежности городского хозяйства : сб. науч. тр. / Ин-т системных исследований образования, Харьк. ин-т инженеров город. хоз-ва ; [отв. ред. В. П. Пустовойтов].– К. : ІСДО, 1993. – 152 с.

Дисертація

Горбачова Ю. І. Управління інвестиційним процесом на регіональному рівні : дис…. канд. екон. наук / Ю. І. Горбачова. – Х., 2007. – 265 с.


Автореферат дисертації

Комаров К. С. Диференційовано-комплексний підхід до ціноутворення та доходності водопостачальних підприємств України в умовах ринку : автореф. дис…. канд. екон. Наук : 08.10.01 / Комаров Костянтин Сергійович ; Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. – Х., 2004. – 18 с.


Газета

Академія міст : наук.-попул. газ. / упорядник : Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – 2007, 15 листопада. – Х., 2007. – . – 4 смуг.


^ Статті із збірників, якщо

Один автор

Шутенко Л. Н. Теория и практика обоснования развития отраслей городского хозяйства и их влияние на параметры городского рынка труда / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 75. – С. 3 – 20. – (Серия «Экономические науки»).

Два автори

Клименко Є.В. Визначення терміну наступного обстеження і паспортизації будівель та споруд з урахуванням технічного стану їх конструкцій (елементів) / Є. В. Клименко, М. О. Овсій // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 3 – 7. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

Три автори

Банах В. А. Особенности формирования расчетных моделей зданий в процессе реконструкции / В. А. Банах, А. И. Федченок, Е. Н. Фостащенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 7 – 11. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

Чотири автори потрібно описувати під назвою

Відповідність сучасних просочувальних засобів багатофакторному оцінюванню ефективності вогнезахисту деревини / В. М. Жартовський, Ю. В. Цапко, С. В. Жартовський, К. І. Соколенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 402 – 409. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

П’ять авторів і більше потрібно описувати під назвою

Анализ существующих способов снижения выбросов оксидов азота в дымовых газах топливопотребляющих агрегатов и выбор метода для промышленного внедрения / В. Е. Бекетов, М. В. Борисенко, Г. П. Евтухова и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 205 – 213. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

Складова частина документу, яку надруковано під загальним заголовком

Климов А. Сообщение о заседании постоянной комиссии международной ассамблеи столиц и крупных городов (22-23.08.2003 г.) / А. Климов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2003. – Вып. 51. – С. 220 – 238. – Из содерж. : Выступление Л. Шутенко. – С. 221 – 223 ; Выступление В. Бабаева. – С. 226 – 228 ; Выступление В. Семенова. – С. 233 – 236.


Статті із журналів, якщо


Один автор

Петрович Й. М. Методичні підходи щодо економічної оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств / Й. М. Петрович // Вісник нац. унів. «Львівська політехніка». – 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 62.


Два автори

Загірняк М. Болонський процесс і вища технічна освіта / М. Загірняк, В. Мосьпан // Вища школа. – 2007. – № 3. – С. 14.

Три автори

Адавшева С. Б. Возможности использования источников статистической информации для идентификации группы лиц : [к сведениям об участниках товар. рынка] / С. Б. Адавшева, Т. А. Алимова, Г. Ф. Юсупова // Вопросы статистики. – 2005. – № 5. – С. 9 – 17.

Чотири автори потрібно описувати під назвою

Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? / А. И. Амошина, В. В. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 4.

П’ять і більше авторів потрібно описувати під назвою

К оценке состояния здоровья детей, посещающих образовательные учреждения / Н. Н. Княжева, А. Д. Петрушина, Е. А.Красильникова и др. // Науч. вестн. Тюмен. мед. акад. – 2001. – № 6. – С. 65.

Стаття із газети

Долженко Г. Вітер має працювати : [енергетика] / Г. Довженко // Урядовий кур’єр. – 2007. – 22 листопада. – С. 17.


Електронні ресурси


З Інтернету

Берн Э. Игры, в которые играют люди (психология человеческих взаимоотношений) [Электронный ресурс] / Э. Берн. – Режим доступа : http: // www.lib.ru/ PHINO/BERN/.

Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://eprints/kname/edu/ua


СD

Егоршин А. П. Управление персоналом [Электронный ресурс] / А. П. Егоршин; Нижегород. ин-т менеджмента и бизнеса. – Н.: Новгород, 2001. – 1 CD.


Термін для визначення матеріалу [Електронний ресурс] та Режим доступу потрібно писати на мові оригіналу (російською, українською, англійською та ін.)


[Электронный ресурс] – локальный доступ (CD)

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : – удаленный доступ (Интернет)


[Електронний ресурс]

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :


[Electronic resource]

[Electronic resource]. – Regime of access :

Інформаційне видання


^ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДОКУМЕНТІВ

ВІДПОВІДНО ДО ДСТУ 7.1:2006,

ЗАПРОВАДЖЕНОГО В ДІЮ В УКРАЇНІ 01.07.2007.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


2-ге видання, перероблене і доповнене


Укладачі: Давидова Надія Борисівна,

Рибакова Надія Олексіївна,

Науменко Ольга Миколаївна


Відповідальний за випуск П. М. Кузнєцов


Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК №731 від 19.12.2001Схожі:

Бібліографічний опис документів iconБібліографічний опис документів
Б 59 Бібліографічний опис документів відповідно до дсту 1: 2006, запровадженого в дію в Україні 01. 07. 2007 [Текст]: метод реком....
Бібліографічний опис документів iconХарактеристика источника Пример оформления
Бібліографічний опис оформлюється згідно з дсту гост 1: 2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи....
Бібліографічний опис документів iconСтандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання
Бібліографічний опис оформлюється згідно з дсту гост 1: 2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи....
Бібліографічний опис документів iconНаказ №63 м. Київ Про внесення змін до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників
Міністерстві юстиції України від 18. 12. 2007 р. №1377/14644, та державного стандарту України дсту гост 1: 2006 “Система стандартів...
Бібліографічний опис документів iconЛекція № Бібліографічний опис документа. Розглянемо, які види бібліографічних описів (БО) документів залежно
Розглянемо, які види бібліографічних описів (БО) документів залежно від об'єкта бібліографічного опису бувають
Бібліографічний опис документів iconПриклади оформлення бІблІографІЧного опису наукових робіт
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис....
Бібліографічний опис документів iconПриклади оформлення бІблІографІЧного опису наукових робіт
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис....
Бібліографічний опис документів iconПриклади бібліографічних записів
З 1 липня 2007 року набув чинності дсту гост 1: 2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний...
Бібліографічний опис документів iconОбразцы библиографических описаний
Дсту гост 1: 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – На заміну гост 1-84; чинний...
Бібліографічний опис документів iconЗразки бібліографічних описів
Дсту гост 2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (гост 1-2003idt). Вперше (зі скасуванням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи