Методична розробка icon

Методична розробка
НазваМетодична розробка
Сторінка1/3
Дата04.07.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні (методичній нараді)

кафедри акушерства і гінекології

з курсом дитячої та підліткової гінекології

“____”___________200__ р.

протокол №

Зав. кафедри, проф. О.М.Юзько


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття на тему:

"Питання медичної генетики. Аномалії розвитку плідного яйця, його додатків"

Навчальний предмет - акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття - 2 години

Методичну розробку склала: асистент Приймак С.Г.

Чернівці - 2004 р.

І. Науково-методичне обгрунтування теми

Вроджені вади розвитку (ВВР) займають друге місце серед причин перинатальної смертності. 30% перинатальної та 40% дитячої патології обумовлені спадковими факторами. Частота народження дітей з ВВР від 3,5% до 12,3% і немає тенденції до зниження. У цій ситуації виникає необхідність розуміння виникнення ВВР та спадкових хвороб, їх своєчасної діагностики та прогнозування виникнення а також профілактики даного виду патології. Ці питання вирішуються шляхом медико-генетичного консультування .

^ II. Навчальна мета

2.1. Студент повинен знати:

Категорії людей, у яких висока ймовірність виникнення генетичних порушень, терміни обстеження вагітних з генетичним ризиком, хвороби, що викликаються хромосомними аномаліями.

2.2. Студент повинен вміти:

 1. Вибрати з анамнезу всі дані, що свідчать про наявність спадкової хвороби.

 2. Дати подружжю з обтяженим анамнезом пояснення про можливості здоров'я майбутньої дитини дитини.

3. Визначити необхідність перинатальної діагностики.

4. Провести розрахунки можливого ризику спадкової хвороби у майбутніх дітей.

5. Перерахувати основні методи діагностики генетичного ризику.

^ 2.3. Опанування практичних навичок.

Провести медико-генетичне консультування сім'ї.

III. Виховна мета

- протягом усього заняття викладач зобов'язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови, спілкуванням з вагітною, медперсоналом.

^ IV. Міжпредметна інтеграція.Дисципліни

Знати

Вміти

Біологія

Будову ДІЖ. РНК, онтогенез та регу­ляцію репродуктивної функції люди­ни. Розмноження та розвиток гамет. Функції гену.

Скласти схему регуляції репродуктивної функції людини.

Медична генетика

Методи дослідження в медичній генетиці, закони успадкування, види

Сласти генеалогічне де­рево сім'ї, провести роз-
генетичних порушень.

рахунок ймовірності ви­никнення спадкових захворювань.

Гістологія

Гістологічна будова плідного яйця та його придатків. Запліднення та розвиток плідного яйця. Розмноження та розвиток клітин.

Аналізувати характер порушень в залежності від часу дії та характеру дії пошкоджуючого чинника.

Пропедевтика дитячих хвороб

Основні методи діагностики вроджених аномалій у дітей.

Зібрати скарги, анамнез загальний та акушерсь­кий; володіти фізичними та допоміжними метода­ми обстеження.

Фармакологія, клінічна фармакологія.

Фармакодинаміку та фармакокінети­ку необхідних препаратів. Вплив ме­дикаментозних препаратів на стан ма­тері, пологову діяльність, плід та новонародженого .

Виписати рецепти необ­хідних медикаментозних препаратів.

^ V. План та організаційна структура практичного заняття

 1. Тривалість заняття - 2 години.

 2. Етапи заняття (таблиця):

Основні етапи заняття і їх зміст

Навчальна мета у рівнях засвоєння

Методи контролю і навчально-мето­дичне забезпечення

Час

1.

Підготовчий етап: - організація заняття; - визначення навчальної мети та мотивація - контроль вихідного рівня знань, вмінь, навичок

L = II - III

Інструменти для пло-доруйнівних опера­цій

15хв.

2.

Основний етап - формуван­ня професійних вмінь та навичок: а) курація вагітних; б) обговорення і оцінка результатів курації; в) вирішення клінічних задач; г) тренування на фантомі

L = Ш

3-4 вагітні, роділлі у відділенні патології, обсерваційному відділенні, пологовому залі, історії пологів, клінічні задачі

60 хв

3.

Заключний етап:

L = П

Індивідуальний

15хв.
- контроль та корекція рівня професйних вмінь і навичок - підведення загальних підсумків - домашнє завдання
контроль практичних навичок та результатів курації
5.2.1. Підготовчий етап.

За допомогою контрольних питань, ситуаційних задач визначити ступінь готовності студента до виконання самостійної роботи.

5.2.2. Основний етап.
Самостійна робота студентів.

Для проведення цього клінічного розділу заняття студентську групу поділяють на 2 малі підгрупи. Під керівництвом викладача курують вагітних, роділь у передпологовій палаті, пологовому залі, операційній, працюють з фантомом.

Клінічна генетика вивчає організацію спадкових структур людини, їх функцію у нормі та патології, розробляє способи діагностики, профілактики та лікування спадкової та вродженої патології.

Генетична інформація людини заключена у його нуклеїнових кислотах (головним чином у ДНК). Вона має 3 основних рівня організації:

а) молекулярний - власне гени (функційна одиниця ДНК, яка містить інформацію про синтез одного поліпептидного ланцюга або РНК-рибосомальної). Кожен містить біля 1000 пар основ, послідовність яких у кожному гені унікальна;

б) хромосомальний (хроматиновий) - ДНК разом з гістоновими і негістоновими білками;

в) популяційний - генофонд різних популяцій.

Передача спадкової інформації від покоління до покоління проходить у процесі мітоза та мейоза. Формування фенотипу завжди проходить під генетичним контролем.

Різні зміни спадкового матеріалу мають або неспадковий (модифікаційна мінливість) або спадковий (кросинговер, мутаційна мінливість) характер. Це обумовлює поліморфізм ознак.

ВВР - усяке антенатальне відхилення від нормальної будови органа або системи незалежно від того коли воно виявлено.

В залежності від того на якому етапі розвитку виникло ушкодження розрізняють:

 1. гаметопатії;

 2. бластопатії;

 3. ембріопатії;

 4. фетопатії;

 5. неонатопатії.

Етіологічні фактори виникнення ВВР ділять на ендогенні та екзогенні. Ендогенні ВВР виникають у зв'язку із:

1. Зміною спадкових структур:

а) генні мутації;

б) хромосомні аберації.

 1. Ендокринними розладами.

 2. Перезріванням яйцеклітин.

 3. Змінами, залежними від віку батьків.
  Екзогенні фактори, що призводять до ВВР:
 1. Фізичні.

 2. Хімічні.

 3. Механічні.

 4. Біологічні.

Одна з найбільш частих причин ВВР (90%) є первинні мутації. Розрізняють 3 рівня мутацій: генні, хромосомні, геномні.

окремих генів, заміни окремих

Генні мутації - зміна внтутрішньої структури обумовлених переходом одних алелів у другі за рахунок

нуклеотидів у ланцюгу ДНК, випадіння або вставки нуклеотидів.

Моногенні захворювання найчастіше обумовлені дефектами ферментів (фенілкетонурія, муковісцидоз, лактоземія, гомоцистенурія, гіпотеріоз та багато інших), успадковуються по аутосомно-домінантному та аутосомно-рецесивному та зчепленому зі статтю типу.

Полігенні (мультифакторальні) - зумовлені комбінацією генетичних та негенетичних чинників (дефекти нервової трубки, розщілини верхньої губи та піднебіння, уроджений вивих стегна, вади серця, пілоростеноз та ін.). На відміну від моногенних хвороб, ризик народження дитини з подібною вадою збільшується з числом хворих родичів і при деяких хворобах .Частота залежить від статі (вроджений вивих стегна частіше буває у дівчаток, пілоростеноз - у хлопчиків).

Хромосомні захворювання виникають з частотою 6 : 1000 плодів.

Хромосомні мутації - порушення структури хромосом внаслідок транслокації, делеції, дуплікації, інверсій. Можуть бути збалансовані (які не супроводжуються значними змінами фенотипу) і незбалансовані (супроводжуються значними змінами фенотипу) хромосомні аберації. Прикладом останніх є синдром "котячого крику" (делеція кінцевої частини короткого плеча хромосоми 5) У 100% хворих є відставання у розумовому розвитку і аномалії- ЦНС, вроджені вади серця, характерний крик. Можуть бути: мікрогназія, враження органів зору, грижі та ін.

Геномні мутації - порушення числа хромосом, звичайно супроводжуються значною зміною фенотипу. Вони призводять або до спонтанних абортів, або важких множинних ВВР. У першому триместрі 50-60% абортів обумовлені ХА (аутосомні трисомії, моносомії, поліплоїдії). Структурних аномалій у абортусів зустрічають лише у 5%.

ВВР обумовлені геномними мутаціями аутосом, як правило, супроводжуються тяжкими змінами ЦНС (розумова відсталість) та інших органів. Прикладом можуть слугувати: с-м Дауна (трисомія - 21), Едвардса (трисомія - 18), Патау (трисомія - 13). Синдроми виюшкні зміною кількості статевих хромосом (такі, як с-м Клайнфельтера (47 ХХУ), Шерешевського -Тернера (45 ХО) несупроводжуються тяжкими змінами з боку ЦНС.

Мутації можуть бути спонтанні (в результаті порушення метаболізму клітин, помилки реплікації або природнього фону радіації) та індуковані (під впливом зовнішніх факторів, так званих мутагенів).

Ендокринні хвороби та дефекти метаболізму можуть викликати як мутагенний так і тератогенний ефект. Так при гіпотеріозі у матері виникає ензиматичний критинизм у плода.При фенілкетонурії - розумова відствалість, вроджені вади серця, мікроцефалія.

При інсулінозалежних формах цукрового діабету - діабетичні фетопатії (відставання розумового розвитку - 15%, вади серцево-судинної системи -30%, скелетні аномалії - 40%. А каудальна дисплазія у плодів матерів з цукровим діабетом виникає у 227 разів частіше, ніж у популяції.

Перезрівання статевої клітини - комплекс змін у гаметах від моменту їх повного дозрівання до зіготи. Найчастіше це виникає у результаті десинхронізації овуляції і запліднення, як із-за перезрівання сперматозоїдів у статевих шляхах жінки, так і внаслідок інтрафолікулярного перезрівання яйцеклітини. Основний механізм при перезріванні гамет - нерозходження хромосом.

Старіння гамет залежно від віку - зводиться до збільшення частоти мутацій. Це пов'язано з зниженням активності різних ферментів та гормонів, як наслідок - гірші умови для репарації, гірша нідація. Після 35 років у жінок більш ніж у 2 рази збільшується можливість мати дитину з хромосомною патологією -1/185 (до ЗО рокфів - 1/510), від 40 до 44 років така можливість 1 на 63 випадки, після 45 років - 1 на 24 випадки, тобто у 21 раз більше, ніж до 35 років.

Вроджені вади розвитку, які виникають під дією шкідливих факторів після зіготи викликані не враженням спадкових структур, а безпосередньою дією цих факторів на органи або системи плода.

Найбільша чутливість плода до негативної дії у критичні періоди.

Виділяють 4 основних критичних періоди :

 1. Передімплантаційний період (від запліднення до 6 дня).

 2. Імплантація (6-9 день після запліднення).

 3. Органогенез (особливо 3-6 тиждень).

 4. Плацентація (4 тиждень вагітності).

Після плацентації починається фетальний період. У цей час можуть виникати деякі нелегальні вади розвитку серцево-судинної системи та статевої системи.

Як тератогенні так і мутагенні фактори діляться на фізичні, хімічні та біологічні. Найбільш важливі з них представлені в таблиці
  1   2   3

Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи