Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 111.43 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата28.07.2012
Розмір111.43 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ

“ОБРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ОСАДУ”(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання

спец. 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення»)


Харків – ХНАМГ – 2005


Поз. 181

М
етодичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Обробка та утилізація осаду” (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спец. 7.092601 – водопостачання та водовідведення) / Укл.: С.Б.Козловська, К.Б.Сорокіна. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 12 с.
Укладачі: С.Б.Козловська,

К.Б.Сорокіна


Рецензент: проф. С.С.Душкін


Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення та очистки вод, протокол № 2 від 7.10.2005 р.


З
МІСТСтор.

ВСТУП...........................................................................................

4

ТЕМА 1.

Склад і властивості осадів стічних вод

населених пунктів ........................................................................


6

ТЕМА 2.

Обробка осадів і основні методи технологічного

процесу обробки...........................................................................


6

ТЕМА 3.

Ущільнення і згущення осадів....................................................

7

ТЕМА 4.

Методи стабілізації органічної частини осадів.........................

7

ТЕМА 5.

Кондиціонування осадів...............................................................

8

ТЕМА 6.

Зневоднення осадів.......................................................................

8

ТЕМА 7.

Методи знезаражування осадів....................................................

8

ТЕМА 8.

Природничі методи зневоднення осадів.....................................

9

ТЕМА 9.

Механічне зневоднення осадів....................................................

9

ТЕМА 10.

Утилізація осадів стічних вод населених пунктів.....................

10

ТЕМА 11.

Одержання та утилізація біогазу.................................................

11

ТЕМА 12.

Осади водопровідних очисних споруд.......................................

11^ ВСТУП


Роль і місце навчальної дисципліни у підготовці спеціаліста

Навчальна дисципліна «Обробка та утилізація осадів» належить до циклу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін за напрямком «Водні ресурси» з спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення».

Предметом вивчення дисципліни є теорія, методи, розрахунок і побудова споруд з обробки та утилізації осадів стічних та природних вод.

Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівця, який володітиме знаннями, пов'язаними з вирішенням питань проектування систем обробки та утилізації осадів.

Основні завдання дисципліни складаються з формування знань та вмінь, що необхідні для виконання професійних завдань із спеціальності «Водопостачання та водовідведення».

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

ЗНАТИ:

 • нормативні документи з організації систем зневоднення та утилізації осадів;

 • теоретичні основи, методи розрахунку, проектування та побудови споруд для обробки осадів;

 • загальні екологічні аспекти проектування систем споруд для обробки осадів.

ВМІТИ:

 • аналізувати та приймати рішення щодо вибору технологічних схем систем обробки осадів та їх утилізації залежно від конкретних умов;

 • давати екологічну оцінку ефективності роботи систем обробки осадів та їх утилізації;

 • виконувати розрахунок та обґрунтування систем обробки осадів та їх утилізації.


Організаційно-методичні особливості проведення занять

Для підготовки спеціаліста на рівні знань у програмі навчальної дисципліни «Обробка та утилізація осадів» передбачений цикл лекцій у поєднанні із самостійною роботою студентів.

Формування вмінь майбутнього спеціаліста здійснюється за допомогою раніше отриманих знань шляхом проведення практичних занять з головних тем дисципліни та виконання курсової роботи.

Рівень знань студентів підвищується при самостійній роботі, яка забезпечена консультаціями викладача.

Завдання на самостійну роботу видаються у ході лекцій і практичних занять. Поточний контроль знань студентів здійснюється при виконанні курсової роботи.

Підсумковий звіт з дисципліни виконують у формі іспиту.

Враховуючи, що навчальна дисципліна «Обробка та утилізація осадів» викладається студентам 5 курсу, важливо, щоб у ході проведення лекцій весь навчальний матеріал узгоджувався з раніше одержаними знаннями з курсів «Основи водопостачання, водовідведення та екології», «Технічна механіка рідини і газу», «Гідравлічні й аеродинамічні машини», «Технологія заготівельних робіт водопровідно-каналізаційних систем», «Технологія очистки природних і стічних вод». У ході практичних занять студенти повинні навчатися використовувати літературу і довідкові видання з водопостачання, водовідведення, поліпшення якості води, обробки та утилізації осадів для вирішення практичних завдань та виконання курсової роботи.


^ ТЕМА 1. Склад і властивості осадів стічних вод

населених пунктів

Типи осадів. Їхній хімічний та гранулометричний склад; теплофізичні характеристики осадів. Форми зв'язку води з частинами твердої фази, їх вплив на обробку осадів. Питомий опір осадів фільтрації.

Контрольні запитання

 1. Які оcади утворюються при очищенні стічних вод під час технологічного процесу, в чому їхня різниця?

 2. Як класифікувати вологу, що міститься в осадах, які зв'язки її із сухою речовиною осаду існують?

 3. Які показники характеризують здатність осаду віддавати вологу, яка залежність між водовіддачею та цими показниками?

 4. Що таке електрокінетичний потенціал і питомий опір? Як ці параметри зв'язані з водовіддачею осадів?

 5. Як впливає на водовіддачу осадів вміст у них різних металів, ПАР й інших домішок?

 6. Як залежить об’єм осаду від його вологості?ТЕМА 2. Обробка осадів і основні методи технологічного

процесу обробки


Основне завдання обробки осадів.

Технологічні процеси обробки осадів стічних вод та основні стадії. Вибір раціональної технологічної схеми обробки осаду. Властивості осадів після їх обробки різними методами.

Контрольні запитання

 1. У чому полягає обробка осаду? Назвіть основні стадії технологічного процесу обробки.

 2. Принципова схема утворення та обробки осадів.

 3. Склад споруд для обробки осадів.

ТЕМА 3. Ущільнення та згущення осадів

Ущільнення – найбільш поширений спосіб зменшення об’єму осаду. Зміна складу та властивостей осадів після ущільнення або згущення надлишкового активного мулу. Вибір технологічних рішень та розрахунки споруд.

Контрольні запитання

 1. Чим викликана необхідність попереднього ущільнення надлишкового активного мулу?

 2. Як змінюється характеристика осаду після ущільнення?

 3. Визначення об’єму осаду після його ущільнення.ТЕМА 4. Методи стабілізації органічної частини осадів

Стабілізація осадів стічних вод – обробка, що змінює фізико-хімічні властивості осадів і придушує життєдіяльність гнильних бактерій. Споруди анаеробної та аеробної стабілізації осадів.

Контрольні запитання

 1. Сутність стабілізації осадів.

 2. Методи стабілізації осадів.

 3. У чому сутність процесу бродіння осадів? У чому відмінність методів анаеробного й аеробного бродіння?

 4. Як змінюється характеристика осаду після бродіння? Що таке мезофільний і термофільний режим бродіння?

 5. Метантенки - принцип роботи і їхня конструкція.

 6. Промивання та ущільнення зброджених осадів.

 7. У чому полягає аеробна стабілізація осадів?ТЕМА 5. Кондиціонування осадів

Кондиціонування осадів – один з методів обробки осадів з метою зміни структури твердої фази осадів.

Методи кондиціонування.

Контрольні запитання

 1. Чим викликана необхідність кондиціонування осаду? Методи кондиціонування осадів.

 2. Які реагенти (флокулянти) використовуються для коагулювання осаду? У чому суть процесу коагулювання?

 3. Безреагентні методи кондиціонування осаду.ТЕМА 6. Зневоднення осадів

Зневоднювання осадів стічних вод здійснюється або в природних умовах (на мулових майданчиках, в мулових ставках), або в штучних умовах (на фільтр-пресах, центрифугах, вакуум-фільтрах). Після зневоднювання різко зменшується обсяг осаду.

Контрольні запитання

 1. Сутність процесу зневоднювання осадів.

 2. Методи зневоднювання.

 3. Вологість осаду після його зневоднювання. Визначення об’єму зневодненого осаду.ТЕМА 7. Методи знезаражування осадів

Осади стічних вод містять значну кількість мікроорганізмів (у тому числі патогенних), вірусів, яєць гельмінтів, сальмонели, тому є небезпечними в санітарному й інфекційному відношенні. Отже осади повинні піддаватися знезаражуванню.

Осади можуть знезаражуватися як у рідкому вигляді, так і після підсушування на мулових майданчиках і після механічного зневоднювання. Для знезаражування можуть використовуватися термічні, біотермічні, хімічні й біологічні методи, а також різні види фізичного впливу (ультрафіолетове опромінення, ультразвук і т.д.).

Контрольні запитання

 1. Чим викликана необхідність знезаражування й знешкодження осадів стічних вод?

 2. Основні методи знезаражування і їхня сутність.ТЕМА 8. Природничі методи зневоднення осадів

Найпоширенішим методом зневоднювання осадів є сушіння їх на мулових майданчиках різних конструкцій.

Застосування мулових площадок на природній основі із дренажем і без дренажу, на штучній основі з дренажем або будь-якої іншої конструкції (мулові майданчики-ущільнювачі, мулові майданчики з відстоюванням і поверхневим відведенням мулової води та ін.)

Контрольні запитання

 1. Сутність природного зневоднювання осаду.

 2. Конструкції мулових майданчиків й їхня робота.

 3. Розрахунок мулових майданчиків.

 4. Робота мулових майданчиків взимку.ТЕМА 9. Механічне зневоднення осадів

Сушіння осадів на мулових майданчиках для сучасних великих очисних станцій не завжди виявляється можливим, тому необхідно застосування більш сучасних способів зневоднювання осадів. До їхнього числа насамперед відноситься механічне видалення вологи. Для механічного зневоднювання можуть бути застосовані вакуум-фільтрація, центрифугування й вакуум-пресування.

При фільтруванні відбувається процес відділення твердих часток від рідини при різниці тисків над фільтруючим середовищем і під ним.

Контрольні запитання

 1. Сутність процесу механічного зневоднювання осаду.

 2. Характеристика осаду після механічного зневоднювання.

 3. Зневоднювання осадів на вакуум-фільтрах.

 4. Зневоднювання осадів на фільтр-пресах.

 5. Зневоднювання осадів на центрифугах.ТЕМА 10. Утилізація осадів стічних вод населених пунктів

За агрохімічними показниками осади стічних вод можна віднести до цінних органічних добрив. Осади містять необхідні рослинам азот, фосфор, калій, мікроелементи, при внесенні в ґрунт вони поліпшують склад і структуру орного шару ґрунту й забезпечують підвищення врожаю.

Залежно від фізико-хімічного складу осадів і від їхньої попередньої обробки застосовують різні методи утилізації.

Контрольні запитання

 1. Основний недолік осаду, що стримує його утилізацію.

 2. Санітарно-бактеріологічна й санітарно-паразитологічна оцінка осадів стічних вод.

 3. Застосування осадів стічних вод у сільському господарстві.

 4. Утилізація зневоднених осадів у виробництві будівельних матеріалів.

 5. Застосування осадів стічних вод, що містять важкі метали (хром, кадмій, цинк та ін.).


ТЕМА 11. Одержання та утилізація біогазу

При бродінні осадів стічних вод у метантенках виділяється газ - метан, що при відповідній підготовці може використовуватися в теплоенергетичному господарстві очисних споруд.

Використання біогазу як енергетичного палива дозволяє вирішити ряд важливих завдань як екологічного, так й енергозберігаючого характеру.

Контрольні запитання

 1. Область застосування біогазу і його характеристика.

 2. Технологічні схеми одержання й утилізації біогазу.ТЕМА 12. Осади водопровідних очисних споруд

Характеристики осадів, одержуваних у процесах очищення води, змінюються в дуже широких межах і залежать від мінерального складу й основних фізико-хімічних властивостей води, що надходить на очищення. Тому для кожних очисних споруд питання обробки й утилізації осадів вирішується індивідуально залежно від основних властивостей вододжерела.

Контрольні запитання

 1. Класифікація осадів водопровідних очисних споруд України за вододжерелами.

 2. Основні фізико-хімічні властивості осадів.

 3. Технологічні схеми обробки осадів.

 4. Використання зневодненого осаду.

 5. Безстічні схеми водопровідних очисних споруд.

 6. Утилізація осадів водопровідних очисних станцій.^

Навчальне видання
Методичні вказівки


до самостійної роботи з курсу

“Обробка та утилізація осаду”


(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання,

спец. 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення»)


Укладачі: Козловська Світлана Борисівна,

Сорокіна Катерина Борисівна


Редактор М.З.Аляб´єв

План 2005, поз. 181
Підп. до друку 12.10.2005

Папір офісний. Друк на ризографі.

Тираж 60 прим.

Формат 60х84 1/16

Умовн.-друк. арк. 1,0

Зам. № Ціна договірна.

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ


61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи