Програма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр icon

Програма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр
Скачати 140.31 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр
Дата04.07.2012
Розмір140.31 Kb.
ТипКнига

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Факультет культури і мистецтв


Програма

фахових вступних випробувань на

спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»,

освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр

(2012 р.)


i. Документознавство


 1. Суть та значення поняття «документ», наукові дисципліни та галузі практичної діяльності, де використовується це поняття.

 2. Визначення поняття «документ» у документознавстві. Кількісна характеристика його значень в офіційному вжитку та джерела їх фіксації.

 3. Книга як основний вид видання: визначення поняття, історія.

 4. Генеза та розвиток поняття «документ». Вклад П. Отле у становлення документа як базового поняття документознавства.

 5. Структура книги (внутрішні і зовнішні елементи, апарат книги).

 6. Характеристика документа як системного об’єкта: властивості, ознаки.

 7. Структура документа: загальна характеристика, внутрішня та зовнішня структури.

 8. Реквізити документа.

 9. Нотне видання: загальна характеристика, класифікація, нотні знаки.

 10. Методи і способи документування: кодування інформації, знаковий метод фіксування інформації (класифікація знаків, знаки письма), способи і засоби запису інформації.

 11. Картографічне видання: загальна характеристика, картографічні знаки, види.

 12. Поняття класифікації документів. Співвідношення видової та типологічної класифікації документа.

 13. Ізографічне видання: загальна характеристика, види.

 14. Видова класифікація документів: за інформаційною складовою.

 15. Видова класифікація документів: за фізичною (матеріальною) складовою.


II. Історія української книги


 1. Українська рукописна книга ХІ–ХVІІІ ст.

 2. Перша друкована книжка українського автора.

 3. Початки кириличного друкарства.

 4. Францішак Скорина і його послідовники.

 5. Перша друкарня у Львові.

 6. Остріг на Волині: перша академія, перша "слов’янська" друкована Біблія.

 7. Острозька академія: редагування і видання книг.

 8. Видавництво Львівського братства.

 9. Єпископські друкарні у Стрятині та Крилосі.

 10. Початки друкарства в Києві.

 11. Друкар-запорожець Вербицький і друкар-маґістр Соболь.

 12. Київське лаврське друкарство 30–40-x pp. XVII ст.

 13. Видавнича діяльність Михайла Сльозки.


III. Бібліографознавство


 1. Зародження і два напрями розвитку бібліографічної інформації.

 2. Бібліографічна інформація – посередник у системі документних комунікацій.

 3. Інформаційні бар’єри у системі «документ – користувач» і способи їх подолання.

 4. Форми існування бібліографічної інформації.

 5. Традиційні та новітні носії бібліографічної інформації, їх переваги і недоліки.

 6. Виникнення і задоволення інформаційних, документних та бібліографічних потреб.

 7. Документно-бібліографічні потреби як причина виникнення основних суспільних функцій бібліографічної інформації.

 8. Характеристика основних суспільних функцій бібліографічної інформації.

 9. Властивості бібліографічної інформації, вимоги до неї.

 10. Характеристика поняття «бібліографічна діяльність».

 11. Компонентна структура практичної бібліографічної діяльності.

 12. Характеристика об’єкта і суб’єкта бібліографічної діяльності.

 13. Вимоги до сучасного бібліографа-професіонала.

 14. Бібліографування як один з головних процесів бібліографічної діяльності.

 15. Основні напрями і форми бібліографічного обслуговування.

 16. Характеристика засобів бібліографічної діяльності.

 17. Методи бібліографування та бібліографічного обслуговування.

 18. Види бібліографічних посібників за суспільним призначенням.

 19. Види бібліографічних посібників за жанрами.

 20. Види бібліографічних посібників за особливостями об’єкта обліку (за видами і тематико-галузевим змістом відображених документів).

 21. Види бібліографічних посібників за особливостями об’єкта обліку (за змістовно-територіальними зв’язками, часом видання і місцем публікації відображених документів).

 22. Види бібліографічних посібників за методами бібліографування.

 23. Походження і сучасне вживання терміну «бібліографія».

 24. Культурно-історичне значення бібліографії.

 25. Науково-практичне значення бібліографії.

 26. Основні принципи бібліографії.

 27. Видова класифікація бібліографії як наукова проблема.

 28. Співставлення понять «державна» і «національна бібліографія».

 29. Особливості загальної та спеціальної бібліографії.

 30. Співвідношення бібліографічної науки і практики. Структура бібліографознавства.

 31. Бібліографознавство в системі суміжних і споріднених дисциплін.

 32. Бібліографічна евристика – теорія, методика і практика бібліографічного пошуку.

 33. Взаємозв’язок та співвідношення категорій „бібліографічний пошук” і „науковий пошук”, „бібліографічний пошук” і „бібліографічна евристика” в сучасному бібліографознавстві.

 34. Бібліографічні потреби та їх основні передумови. Пошуковий образ документа.

 35. Загальне уявлення про інформаційно-пошукову систему (ІПС) та її основні компоненти. Визначення релевантності (повноти й точності) й пертинентності бібліографічного пошуку.

 36. Проблеми бібліографічного пошуку в працях зарубіжних бібліографознавців: Ш.-В. Ланглуа, Л. Шорза, Л.-Н. Мальклес та ін.

 37. Внесок у розвиток бібліографічної евристики українських і російських учених: Ю. Меженка, М. Ульянинського, П. Беркова, Є. Шамуріна, М. Садової, О. Гречіхіна.

 38. Основні підходи до трактування різновидів бібліографічних розшуків у сучасному бібліографознавстві (П. Берков, І. Моргенштерн, Б. Уткін, А. Соколов, О. Коршунов, О. Гречіхін, Г. Шведова-Водка).

 39. Система методів бібліографічної евристики.

 40. Уточнювальний бібліографічний пошук.

 41. Тематичний бібліографічний пошук.

 42. Біобібліографічний пошук.

 43. Особливості бібліографічного пошуку в алфавітному каталозі бібліотек.

 44. Особливості бібліографічного пошуку в систематичному каталозі, організованому на основі ББК.

 45. Особливості бібліографічного пошуку в систематичному каталозі, організованому на основі УДК.

 46. Бібліографічні посібники – основне традиційне джерело бібліографічних розшуків.

 47. Діяльність Книжкової палати України.

 48. Поточна державна бібліографія: завдання, організація.

 49. Джерела поточного бібліографічного обліку.

 50. Суспільне призначення, завдання, функції загальної ретроспективної бібліографії.

 51. Система посібників загальної ретроспективної бібліографії: ознаки диференціації, критерії відбору документів, вимоги.

 52. Науково-допоміжна бібліографія: особливості інформаційних і бібліографічних потреб користувачів, жанрово-типологічна структура посібників.

 53. Погляди вчених щодо суспільного призначення рекомендаційної бібліографії, її завдання на сучасному етапі розвитку суспільства.

 54. Визначення та функції бібліографії бібліографії. Значення бібліографії другого ступеня для бібліографічного пошуку.


IV. Історія української бібліографії


 1. Бібліографічні пам’ятки Київської Русі.

 2. Українська бібліографія у ХVI–XVII століттях.

 3. "Оглавленіе книг, кто их сложил" – друкована пам’ятка східнослов’янської бібліографії ХVІІ століття.

 4. Розвиток бібліографії в Україні у ХVІІІ столітті.

 5. Роль Харкова як важливого осередку бібліографічної діяльності в Україні у першій половині ХІХ століття.

 6. Викладання бібліографії у Кременецькому ліцеї.

 7. Огляди нової української літератури – важлива віха становлення нової української бібліографії.

 8. Книготорговельна бібліографія в Україні у другій половині ХVІІІ – першій половині ХІХ століття.

 9. "Книжная старина южнорусская" М.Максимовича – перша спроба репертуарної української бібліографії.

 10. Бібліографія на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ століття.

 11. Еволюція бібліотечної бібліографії: від інвентарних списків до друкованих каталогів.

 12. Започаткування ретроспективної українознавчої бібліографії (О. Лазаревський, П. Єфименко, Г. Милорадович)

 13. Книготорговельна бібліографія в Україні у другій половині ХІХ століття.

 14. Ретроспективна українська бібліографія другої половини ХІХ століття – початку ХХ століття.

 15. Каталоги приватних громадських бібліотек ХІХ століття як бібліографічне джерело.

 16. Бібліографічна діяльність І. О. Левицького.

 17. Характеристика "Галицько-руської бібліографії ХІХ століття" І. О. Левицького.

 18. Бібліографічна діяльність М. Комарова.

 19. Характеристика "Бібліографічного покажчика нової української літератури" М. Комарова.

 20. Бібліографічна діяльність І. Франка

 21. Бібліографія на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ століття.

 22. Роль періодичних видань ХІХ століття у поширенні бібліографічної інформації.

 23. Українська бібліографія поч. ХХ століття.

 24. Діяльність Бібліографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка (1909–1939 рр.)

 25. Діяльність Одеського бібліографічного товариства.

 26. Рекомендаційна бібліографія в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

 27. Краєзнавча бібліографія в Україні (ХІХ – початок ХХ століття).

 28. Біобібліографія в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

 29. Започаткування і становлення державної бібліографії в Україні.

 30. Бібліографічна діяльність Українського наукового інституту книгознавства.

 31. Дискусії навколо українського бібліографічного репертуару в 20-х роках ХХ століття

 32. Книгознавча періодика 20–30 років ХХ століття – важливий чинник розвитку української бібліографії.

 33. Стан бібліографії в УРСР у 30-х роках ХХ століття.V. Бібліотекознавство


 1. Бібліотека, її призначення, завдання та основні функції.

 2. Історичні типи бібліотек, об'єкти їх діяльності, змістові функції.

 3. Характеристика бібліотеки як системи. Родові елементи бібліотеки.

 4. Типовидове різноманіття бібліотечної системи України: загальна характеристика.

 5. Універсальна бібліотека, її призначення та характеристика фонду.

 6. Основні завдання спеціальних бібліотек. Бібліотеки-депозитарії.

 7. Національна бібліотека України, державна і центральні бібліотеки, їх характерні ознаки та основні завдання.

 8. Бібліотечна діяльність, її зміст, об'єкти, види.

 9. Визначення та суть бібліотечної технології. Основні складові бібліотечної технології, їх визначення та характеристика. Підсистеми бібліотечної технології.

 10. Організаційна структура бібліотеки: суть і види.

 11. Схема класифікації підрозділів бібліотеки.

 12. Функціональні відділи бібліотеки, їх характеристика.

 13. Загальна характеристика комплексних відділів бібліотеки, їх функції.

 14. Галузеві відділи у бібліотеках, їх фонд, функції та зміст роботи.

 15. Відділи мережі, їх функції та завдання.

 16. Характеристика адміністративно-господарських та допоміжних відділів бібліотеки.

 17. Функції та зміст роботи відділу комплектування.

 18. Функції та зміст роботи відділу опрацювання та алфавітних каталогів.

 19. Особливості структури університетської (вузівської) бібліотеки.

 20. Уніфікація та нормування у бібліотечній справі.

 21. Управління бібліотекою: зміст, принципи, функції, цикли.

 22. Методи управління бібліотекою.

 23. Суть та значення планування бібліотечної діяльності. Видове різноманіття бібліотечних планів, їх специфіка. Річний план бібліотеки.

 24. Бібліотечний облік та бібліотечна статистика: суть, призначення, завдання.

 25. Бюджет бібліотеки.

 26. Бібліотечні споруди, приміщення бібліотеки.

 27. Організація робочих місць бібліотечних працівників та читачів.

 28. Управління бібліотечним фондом.

 29. Відділ основних книжкових фондів.

 30. Формування фондів окремих видів документів.

 31. Бібліотечні каталоги та їх форми.

 32. Ознаки класифікації бібліотечних каталогів.

 33. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки та її організація.

 34. Інформування про бібліотечні документи та їх зміст.

 35. Позастаціонарне обслуговування користувачів.

 36. Науково-дослідна діяльність бібліотеки.

 37. Видавнича діяльність бібліотеки.

 38. Методична діяльність в бібліотеці, її принципи. Основні напрями та функції методичного забезпечення функціонування бібліотек.

 39. Маркетинг у бібліотеці.

 40. Поняття «бібліотечний фонд». Фонд як одна з підсистем бібліотеки.

 41. Властивості та функції бібліотечного фонду.

 42. Основні параметри фонду.

 43. Різноманітність документів, що складають бібліотечний фонд.

 44. Типи бібліотечних фондів. Єдиний бібліотечний фонд держави.

 45. Основні процеси формування бібліотечного фонду.

 46. Моделювання бібліотечного фонду.

 47. Відбір – основа комплектування бібліотечних фондів.

 48. Принципи комплектування бібліотечних фондів.

 49. Планування бібліотечного фонду: загальні вимоги, види планів.

 50. Вивчення фонду бібліотеки як засіб поліпшення його складу.

 51. Загальна характеристика системи постачання бібліотек документами.

 52. Бібліотечний колектор – джерело централізованого постачання бібліотек.

 53. Обов’язковий примірник бібліотек як спосіб постачання наукових бібліотек.

 54. Нецентралізовані джерела постачання бібліотек.

 55. Комплектування бібліотечного фонду як процес: загальна характеристика, види.

 56. Поточне комплектування.

 57. Ретроспективне та початкове комплектування.

 58. Відділ комплектування, його функції, організація роботи.

 59. Організація бібліотечного фонду як процес. Приймання документів до бібліотеки.

 60. Технічна обробка документів.

 61. Облік документів у бібліотеці: значення, вимоги, одиниці обліку, види та форми.

 62. Облік документів, що вибувають з фонду бібліотеки.

 63. Розміщення бібліотечного фонду.

 64. Система розстановки документного фонду.

 65. Розміщення та розстановка фонду в умовах відкритого доступу користувачів до документних фондів бібліотек.

 66. Бібліотечні приміщення, обладнання та устаткування для розстановки та розміщення фондів.

 67. Відділ зберігання фонду, його функції та основні процеси роботи.

 68. Зберігання бібліотечного фонду. Фізико-хімічні чинники зберігання фонду.

 69. Біологічні та соціальні чинники зберігання фонду.

 70. Перевірка бібліотечного фонду.

 71. Бібліотечний фонд у системі фондів України.

 72. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів: поняття, мета.

 73. Принципи бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів.

 74. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів як система.

 75. Соціологічні групування користувачів, мотиви їх звернення до бібліотеки.

 76. Методи і форми роботи з користувачами.

 77. Формування інформаційної культури користувача.

 78. Типологія користувачів бібліотеки.

 79. Напрями бібліотечно-бібліографічного обслуговування.

 80. Виставкова діяльність бібліотеки.

 81. МБА як позастаціонарна форма бібліотечного обслуговування.

 82. Принципи користування фондами.

 83. Читальні зали як стаціонарна форма бібліотечного обслуговування.

 84. Бібліотечна послуга: поняття, предмет. Безплатні та платні послуги.

 85. Класифікація бібліотечних послуг. Нові послуги у бібліотеці.

 86. Аналітико-синтетична обробка документів: суть і значення.

 87. Поняття «згортання інформації».

 88. Види аналітико-синтетичної обробки документів.

 89. Бібліографічний опис, його функції, вимоги до нього.

 90. Методика складання бібліографічного опису.

 91. Однорівневий (монографічний) бібліографічний опис.

 92. Багаторівневий (зведений) бібліографічний опис.

 93. Аналітичний бібліографічний опис.

 94. Основні етапи розвитку теорії та практики бібліографічного опису.

 95. Суть індексування, правила класифікації.

 96. Види документних класифікацій, вимоги до них.

 97. Суть предметизації. Предметна рубрика та її функції.

 98. Види предметних рубрик за структурою. Процес предметизації.

 99. Основні етапи розвитку теорії та методики предметизації.

 100. Систематизація документів: суть, загальні правила та методика.

 101. Розвиток систематичних класифікацій з давнини до ХХІ ст.

 102. Поняття про анотації, їхні функції, види. Методика анотування документів.

 103. Основні етапи розвитку теорії та методики анотування.

 104. Реферат: визначення, функції, види. Процес реферування.

 105. Основні етапи розвитку реферування.

 106. Виникнення і розвиток бібліотечної каталогізації у світі.

 107. Розвиток бібліотечної каталогізації в Україні.

 108. Бібліотечний каталог: функції, форми, використання.

 109. Алфавітний каталог: функції, організація, розстановка карток, редагування.

 110. Структура та оформлення алфавітного каталогу, його зв’язки з іншими каталогами.

 111. Систематичний каталог: структура, функції, редагування.

 112. Алфавітно-предметний покажчик – «ключ» до систематичного каталогу.

 113. Предметний каталог: функції, організація, види посилань.

 114. Предметний каталог: предметні комплекси, розстановка карток, редагування.

 115. Зведені каталоги: функції, ознаки класифікації, форма існування, методика створення.

 116. Практика створення зведених каталогів в Україні.

 117. Електронний каталог. Конверсія каталогів.

 118. Електронна бібліотека: властивості, категорії, типи, переваги.

 119. Світова практика створення електронних бібліотек.

 120. Система каталогів та картотек бібліотек.

 121. Робота з каталогами у бібліотеці.

 122. Пропаганда інформаційно-пошукових систем бібліотек.


^ VI. Бібліотека як соціальний інститут


 1. Місце бібліотеки у суспільстві, її роль та основні функції.

 2. Термін «бібліотека» – еволюція поняття та змісту.

 3. Історія становлення бібліотечного соціального інституту: основні етапи.

 4. Інформаційне суспільство, його суть та основні ознаки.

 5. Розвиток бібліотек в інформаційному суспільстві. Аналіз документних комунікацій.

 6. Поняття «інформаційне суспільство»: історія творення.

 7. Предмет і призначення етики як науки.

 8. Професійна етика: предмет та специфіка.В. о. завідувача кафедри

бібліотекознавства і бібліографії доц. Крохмальний Р. О.


Програма затверджена

на засіданні Вченої ради факультету 17 січня 2012 р.,

протокол № 80.

Схожі:

Програма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр iconПрограма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет
«Політологія» 04. 03. 00) (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та «магістр»)
Програма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Документно-бібліографічні потреби як причина виникнення основних суспільних функцій бібліографічної інформації
Програма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр iconПрограма фахових вступних випробувань на напрям 0202 «Мистецтво» спеціальність 020207, 020207 «Музична педагогіка І виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр
Урок музики в сучасній загальноосвітній національній школі (специфіка, особливості, типи уроків)
Програма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності
Спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою» відноситься до специфічних категорій. За цією спеціальністю можуть навчатися...
Програма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр iconПрограма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання 0401 Природничі науки Спеціальність
Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та "магістр" здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Програма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр iconПрограма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність
Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та "магістр" здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Програма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр iconЗразок тесту фахових вступних випробувань на напрям 0202 «Мистецтво» спеціальність 020207, 020207 «Музична педагогіка і виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр Методика музичного виховання
Яка програма предмету «Музика» включає критерії оцінювання знань, умінь і навичок?
Програма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр iconПрограма фахових вступних випробувань
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Програма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Взаємозв’язок та співвідношення категорій „бібліографічний пошук” І „науковий пошук”, „бібліографічний пошук” І „бібліографічна евристика”...
Програма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 18010010 «Якість, стандартизація, сертифікація»
Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» відноситься до специфічних категорій. За цією спеціальністю можуть навчатися...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи