Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році icon

Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році
Скачати 177.7 Kb.
НазваПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році
Дата11.07.2012
Розмір177.7 Kb.
ТипДокументи

Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників

кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у

вітчизняних і закордонних виданнях у 2005-2008 році


№ п\п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Спів-автори

1

2

3

4

5

6

^ Статті, опубліковані у вітчизняних наукових виданнях


Корогод Наталія Петрівна:

1

Управління як необхідна умова вдосконалення науково-методичної роботи в навчальних закладах

фахове

Рідна школа. – 2005. - № 1/05. – С. 44-46.

3

-

2

Критерії оцінювання науково-методичної роботи викладачів технікумів

фахове

Нові технології навчання: Наук.-метод. Зб.- К.: НМЦ ВО МОН У, 2005. – Вип.. 40. – С. 107-114.

7

-

3

Становлення і розвиток системи науково-методичної роботи в технікумах

фахове

Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки.–Київ-Запоріжжя.– 2005.–Вип.36.–С. 353-358.

6,5

-

4

Технікум в умовах реформаційних процесів вітчизняної системи освіти

фахове

Гармонізація розвитку вищої школи в умовах Болонського процесу. Гуманітарний вісник: Наук.-теор. Зб.- Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ Вип. Григорія Сковороди», 2006. – Спец. Вип. – С. 566-568.

3

-

5

Організаційно-педагогічні умови управління сучасним вищим навчальним закладом І рівня акредитації

фахове

Нові технології навчання: Наук.-метод. Зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – Вип.– С. 121-124.

4

-

6

Роль науково-методичної роботи в удосконаленні педагогічної майстерності викладачів

-

Сучасні технології навчання майбутніх учителів праці: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – С. 63-69.

6

-

7

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах навчального закладу

фахове


Проблеми світи: Наук.-метод. Зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2007. –Вип. 47.-С. 70-73.

4

-

8

Вдосконалення системи управління у сфері інтелектуальної власності

фахове


Металлургическая и горнорудная промышленность, 2008. - №3, - С. 142 - 145

4

-
Продовження таблиці

1

2

3

4

5

6

9

Інтелектуальна власність в системі управління інноваційною діяльністю вищого навчального закладу

-

Сучасні педагогічні технології у вищій освіті. Зб.наук.пр. Матеріали ІІ міжвузівської наук.-практ. конферен. 18 квітня 2008р.- Дніпропетровськ. Видавн.

ІМА-прес.2008. – 112 с.

4

-

10

Проблеми підвищення рівня знань викладачів з питань інтелектуальної власності

фахове

Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Київ-Запоріжжя, 2008. – вип. 50. с. 169-173

5

-

11

Інноваційні підходи в системі мотивації творчої діяльності науково-педагогічних працівників

-

Педагогіка і психологія формування творчої особис-тості: проблеми і пошуки. Київ-Запоріжжя, 2008. – вип.51. с.200- 204

5

-

12

Організаційні умови підвищення мотивації у сфері управління інтелектуальною власністю вищих навчальних закладів

-

Проблеми підготовки, пере-підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності / Матеріали VIIІ Всеукр. наук.-практ. конфер. - К.: Держ. Ін-т інтелектуальної власності, 2008 р. с.96-99

4

-


Резнік Микола Антонович:

13

ДнепроТРИЗ – достижения, проблемы

-

Труды Международной конференции МА TRIZ Fest – 2005, Санкт-Петербург, 3-4 июля 2005 г.- C.32-36

5
14

Особливості викладання дисципліни „Патентознавство” студентам спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”

-

Проблеми підготовки, пере-підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності в Україні / Матеріали VІI Всеукраїнської науково-методичної конференції. - К.: Ін-т. інтелектуальної влас-ності і права, 2007. - C. 177 - 181

5
15

Особливості запровадження знань з питань інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах

-

Проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення каліфікації фахівців з інтелектуальної власності в Україні / Мате-ріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. - К.: Ін-т. інтелектуальної влас-ності і права, 2008. - C. 162 - 166

5


Продовження таблиці

1

2

3

4

5

6

16

Навчання школярів основам інтелектуальної власності як важлива складова системи безперервної освіти у даній сфері

-

Проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності в Україні / Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. - К.: Ін-т. інтелектуальної власності і права, 2008. - C. 167-170

4

Рулікова Наталія Сергіївна:

17

Проектноориентированный поиск инвесторов для коммерциализации объектов интеллектуальной собственности вузов

фахове

Управління проектами та

розвиток виробництва: Зб. наук. пр. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. - № 2(14). -С 89-100.

12

-

18

Инновационный потенциал вузов и проектная ориентация управления таким потенціалом

фахове

Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. - № 1(17). - С. 110-115.

6

-

19

Проблема проектної орієнтації діяльності наукового сектору вищих навчальних закладів. Крок перший: визначення наукового потенціалу

фахове

Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. -№ 1(21). - С.139-143.

5

В.В. Малий

20

Модель критеріальної оцінки показників відбору інноваційних проектів вищого навчального закладу

фахове

Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. - № 2(22). - С 52-62.

11

-

21

Інформаційне забезпечення робіт з абітурієнтами та студентами молодших курсів

фахове

Теорія і практика металургії, №4, 2007. - С.49-53

5

Іва-щенко В.П., Ясев О.Г.

12.

Математична модель формування збалансованого портфелю інноваційних проектів вищого навчального закладу

фахове

Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. - №4(24). - С.73-81.

9

-


Сулім-Тимовті Анна Олександрівна

22

Проекти удосконалення існуючих систем

фахове

Строительство. Материаловедение. Машиностроение. // Сб. научн. трудов. Вып. 41., К -Днепропетровск: Основа, 2007. - C. 60-66

7

А.І. Біло-конь, І.В. ТріфоновС.Ю. ВітютінПродовження таблиці

1

2

3

4

5

6

23

Покращення життєзабезпечення міст через проекти реструктуризації
теплоенергетичної галузі.

фахове

Строительство. Материаловедение.
Машиностроение. // Сб. научн. трудов. Вып. 42., К - Днепропетровск:
Основа, 2007.- C. 191-195

5

А.І. Білоконь, І.В. Тріфонов, С.Ю. Вітю-тін


^ Тези доповідей науково-технічних конференцій,

опубліковані у вітчизняних наукових виданняхРезнік Микола Антонович

1

Космодром Байконур (к 50-летию со дня основания)

тези

Збірник тез VII Міжнародної молодіжної науково-практич-ної конференції „Людина і Космос”, 13-15 квітня 2005р., Дніпропетровськ - C.32

1

М.О. Пого-ріла

2

Интеллектуальный потенциал руководителей, принимающих управленческие решения

тези

Информационные техноло-гии в ХХІ веке, - сборник докладов и тезисов ІІІ-го Международного молодеж-ного форума 27-28 апреля 2005 г., Днепропетровск. – C.179

1

А.Н. Рез-ник, А.Н. Коз-лов, А.В.

3

Информационные технологи решения проблем в сфере бизнеса и управления

тези

Информационные технологи в ХХІ веке, - сборник докладов и тезисов ІІІ-го Между-народного молодежного форума 27-28 апреля 2005 г., Днепропетровскс.- C.173-174

2


В.В. Ма-лый,

А.Н. Рез-ник, Р.Б. Рябов

4

Опыт использования ТРИЗ для формирования Личности с высоким уровнем креативности

тези

Труды Международной конференции МА TRIZ Fest – 2005, Санкт-Петербург, 3-4 июля 2005г.- C.242

1Е.А. Рез-ник

5

К вопросу определения интеллектуального потенциала сложных систем

тези

Единое информационное пространство 2005 - сборник докладов и тезисов Между-народной научно-практичес-кой конференции 8-9 декабря 2005 г., Днепропетровск - C.84-85

1

А.В. Ткаченко, А.Н. Коз-лов

6

О подготовке специалистов в сфере креатологии

тези

Роль гуманитарного образо-вания в формировании профессионально-техничес-кой элиты. Материалы Всеукраинской научно-практической конференции.

18-19 октября 2007 г.

Днепропетровск. - C. 61 - 63

3Продовження таблиці

1

2

3

4

5

6


Рулікова Наталія Сергіївна

7

Построение моделей критериальных параметров для процедуры ранжирования инновационных проектов

фахове

Тези доповідей міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства. Тема «Управ-ління програмами організаційного розвитку в конкурентному середовищі». - К,: КНУБА, 2007. - С 13-14.

1

-

8

Увеличение инновационной составляющей образования в сферах интеллектуальной собственности и инновационно-творческой підготовки

тези

Тези доповідей V
Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності в Україні". - Київ, «Інститут інтелектуальної власності і права», 2005.- С 121-123.

3

Г.С. Пиго-ров, В.П. Ива-щен-ко, С.В. Анто-ненко, В.В. Ма-лый

9

Активный интеллектуальный капитал образования

тези

Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності в Україні". - Київ, «Інститут інтелектуальної власності і права», 2006. - С 187-191.

5

Г.С. Пиго-ров, В.В. Ма-лый, Р.С. Пич-ко, А.В. Родин

10

Построение моделей критериальных параметров для процедуры ранжирования инновационных проектов

тези

Управління проектами у розвитку суспільства/ Матеріали міжнародної конференції.- К.: КНУБА, 2007. - С. 13-14

1
^ Навчальні посібники та монографіїКорогод Наталія Петрівна

1

Управління системою науково-методичної роботи в технікумах

^ Навч. посіб.

З гриф.

МОН України

Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 143 с.

143

-

2

Менеджмент: завдання для практичних занять

^ Навч.

посіб-

ник

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 136 с.

136

-Продовження таблиці

1

2

3

4

5

6


Петренко Віталій Олександрович

3

Экспериментальные исследования движения шихты и газа в доменной печи

Друк.

(Монографія)

Днепропетровск:

Институт технологии, 1996 –

125 с.

7,44 обл.арк.

Ков-шов В.Н.

4

Моделирование доменного процесса

Друк.

(Навчальний посіб-ник)

Днепропетровск:

Институт технологии, 1997 –

109 с.

6,56 обл.арк.

Ков-шов В.Н.

Вере-щак В.И.

5


Оптимизация доменного процесса

Друк.

(Навчальний посіб-ник)

Днепропетровск:

Институт технологии, Арт –

Пресс, 1997 –

108 с.

6,28 обл.арк.

Ков-шов В.Н.

Вере-щак В.И.

6

Доменный процесс. История, развитие, перспективы.

Друк.

(Навчальний посіб-ник)

Днепропетровск:

Институт технологии, 1998 –

212 с.

13,79

Ков-шов В.Н.

Дыш-левич И.И.

Вере-щак В.И.

Иващенко В.П.

Предисловие

акад. Тарана -

Жовнира Ю.Н.

7

Исследование хода восстановительных процессов в доменной печи.


Друк.

(Монографія)

Днепропетровск:

Институт технологии, 2000–

114 с.

6,82

Ков-шов В.Н.

Вере-щак В.И.

Ива-щенко В.П.

8

Интенсификация процессов газодинамики и массообмена в доменной плавке

Друк.

(Монографія)

Днепропетровск:

Институт технологии, 2000–

271 с.

15,81

-

9

Выплавка феррохрома в доменной печи

Друк.

(Монографія)

Днепропетровск:

Институт технологии, АРТ–ПРЕСС, 2003 –

76 с.

6,02

Глад-ков Н.А.

Васю-ченко А.И.Продовження таблиці

1

2

3

4

5

6

10

Моделювання технологічних процесів у середовищі Microsoft Excel


Друк.

(Навчальний посіб-ник з гри-фом МОН Украї-ни)

Дніпропетровськ,

«Пороги», 2005,

266 с.

16,75

Тере-щенко М.В.

Харченко Е.М.

Ков-шов В.М.

Лесні-кова І.Ю.

Гоген-ко О.О.

Овчаренко Ю.М.

Клименко Ф.К.


Рулікова Наталія Сергіївна

11

Основи інтелектуальної власності, інноватики та конкурентоздатності. (Вступ до спеціальності «Інтелектуальна власність»)

навч. посіб-ник МОН

Навчальний посібник для ВНЗ / Дніпропетровськ: Пороги, 2008. - 204 с.

204

Г.С. Піго-ров, В.П. Іва-щенко та ін.

Схожі:

Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році
Управління як необхідна умова вдосконалення науково-методичної роботи в навчальних закладах
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2009 році
Зб наук пр. "Педаго-гіка І психологія формування творчої особистості: проблеми І пошуки", №53
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2009 році
Зб наук пр. "Педаго-гіка І психологія формування творчої особистості: проблеми І пошуки", №53
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п
Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році iconПерелік ндр, які завершуються у 2012 році
Моз україни та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т ч у незалежних міжнародних експертних виданнях...
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році iconПерелік опублікованих наукових праць за 2008-2012 рр

Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році iconСторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
Сторінки друку-2008: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / уклад. О. В. Будякова, І. Г. Влащенкова, Л. Л. Кузяк,...
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році iconСторінки друку 2007 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2008
Сторінки друку-2007: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / уклад. О. В. Будякова, І. Г. Влащенкова, Л. Л. Кузяк,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи