Звіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік icon

Звіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік
Скачати 67.46 Kb.
НазваЗвіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік
Дата11.07.2012
Розмір67.46 Kb.
ТипДокументи

ЗВІТ

роботи кафедри германської філології СумДУ

за 2011 рік

Протягом звітного періоду (2011 рік) кафедра виконала навчальне навантаження повністю (19915 годин) із штатним розкладом в 22 одиниці. Проведено лекцій - 300 год.; консультацій – 663 год.; практичних занять -12726 год.; перевірки робіт – 1411 год.; курсових робіт -176 год.; заліків – 394 год.; екзаменів - 441 год.; інших видів -2990 год.; КМС – 814 (з них 12 за погодинною формою оплати).

На кафедрі германській філології працює на постійній основі 18 викладачів.

Кафедра ставила за мету подальше формування у студентів перекладацької компетенції, гуманістичного світогляду, поваги до загальнолюдських цінностей. Філологізація традиційно займає чільне місце у процесі підготовки спеціалістів. Актуальним залишається опанування прагматико-комунікативного методу навчання, оволодіння перекладацькою етикою, здобуття умінь та навичок усного та писемного перекладу, діалогу, монологу та полілогу, послідовного перекладу),

Навчально-методична робота на кафедрі проводилась у напрямку забезпечення курсів методичною літературою. За 2011 навчальний рік на кафедрі підготовлено до друку та опубліковано 7 методичних рекомендацій та вказівок, 1 посібник без грифу МОНМС (Таценко Н.В.), посібник Кобякової І. К. «Латинська мова» одержав гриф МОНМС України.

Вчасно проводилися контрольні роботи (залишкові, модульні та зрізи знань для акредитації магістрів, спеціалістів та бакалаврів), відкриті заняття. У поточному навчальному році відкриті лекції та практичні заняття провели такі викладачі кафедри, як ст. викл. Чепелюк А.Д., ст. викл Єрмоленко С.В. ст. викл. Дегтярьова Л.І.

Заняття були проведені на високому науково-методичному рівні, про що засвідчили проф. Швачко С.О., доц. Баранова С.В. Немає порушень у проведенні сесій, здійснили новий набір студентів (ліцензійний набір – 100 бакалаврів, 85 спеціалістів та 15 магістрів).

НДР викладачів знаходиться на належному рівні.

Викладачі на кафедрі навчаються в аспірантурі кафедри ТПП (Попова О.В., Рева Н.В.); закінчили аспірантуру та подали до захисту дисертації Єгорова О.І., Бровкіна О.В., Шуменко О.В. Проводиться значна робота з молодими викладачами та студентами. Опубліковано статей у фахових виданнях - 30 , тез - 51 , здійснювали наукове керівництво студентів - 22 та у співавторстві зі студентами - 25.

У 2011 році викладачі кафедри опублікували свої праці в таких наукових збірках:

1. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”, 2011. — № 954

2. Профессиональное лингвообразование: материалы пятой международной конференции. Июль 2011 г. – Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской гос. службы, 2011. – 270 с.

3. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки (мовознавство): збірник наукових праць — 2011. — №96 (1-5).

4. Сборник научных трудов : в 2 ч. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2011. – Ч. 1. – 216 с.

5. Актуальні проблеми сучасної філології: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 27-28 квітня 2011р.). – Тернопіль: Вид-во, 2011. – 208с.

6. Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми: СумДУ, 2011. - Ч.1.

7. Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. Сборник

научных статей. Выпуск 1. – Н. Новгород: Бюро переводов "Альба",2011.

8. Філологічні трактати. Науковий журнал. Том 2 -3, № 3 -4– Суми – Харків: СумДУ – ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010, 2011.

9. Тези доповідей X наукової конференції “КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ: ЛЮДИНА. МОВА. КОМУНІКАЦІЯ” з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011.

10. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки. – № 5 (Частина 2), 2011.

11. Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. – 2011. – № 16(227).

12. Проблемы языка и культуры в гуманитарном образовании: материалы Международной научно-практической конференции (Кемерово, 27-28 октября 2011). – Кемерово: Изд-во КГУ, 2011.

Доц. Кобяков О. М. переклав фундаментальну працю М.А. Кромпєця ^ Метафізика. Нарис теорії буття з польської мови; переклад зареєстровано у базі СумДУ (М. А. Кромпєц Метафізика. Нарис теорії буття; пер. Кобяков О. М. — СумДУ, 2011. — 360 с. Опис документа Електронна версія: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/metafizika.pdf).

Доц. Кобякова І. К керує зареєстрованою науково-дослідною роботою кафедри «Категорії типових та нетипових текстів» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289 (за рахунок другої половини дня), та господарчою темою (4200 гр. Буката М. В.); науково-дослідною темою «Маркери конструювання вторинних утворень» (номер державної реєстрації 0109U007605 від 24 червня 2009 р.).

Виконується договір з колегами Вільнюського та Шауляйського університетів (Литва), Мозирського педагогічного університету (Білорусь) та Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (продовжена угода про співпрацю між кафедрою англійською філологією ХНУ ім. В.Н. Каразіна та кафедрою ГФ СумДУ на 2012-2017 р.р.).

Бондаренко Ю. В. отримала грант для навчання студентів факультету ІФСК спеціальності «Переклад» в Мюнхені (два тижні).

Єрмоленко С. В. є особистим перекладачем президента організації “Help Point Sumy” (Швейцарія) Маріанне Піффаретті.

А. М. Свирид перекладала документи на екстрадицію злочинця для Ковпаківського районного відділу управління УМВС Украіни в місті Суми.

Студенти перекладачі під керівництвом викладачів кафедри германської філології мають статті у фахових виданнях.

Доц. Кобякова І. К. виконує обов’язки заступника головного редактора «Філологічних трактатів» Сумського державного університету, виступала офіційним опонентом дисертації Кишко О.М. «Комунікативний феномен модерації в сучасному англомовному художньому дискурсі” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 - германські мови м. Донецьк; Таценко Н.В виступила офіційним опонентом дисертації Гошилик Н. С. «Лексична репрезентація часу в системі сучасної англійської мови та публіцистичного дискурсу» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови м. Харків.

Викладачі кафедри рецензували навчальні та методичні посібники для студентів вищих навчальних закладів: автор Голубкова Н.Л. «Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США», рецензент Кобякова І.К.

Майбутні перекладачі мали нагоду зустрічатися з носіями англійської мови з Великої Британії, США та Канади, з визначними людьми Сумщини. Викладачі та студенти працюють кореспондентами у газеті "Панорама", "Резонанс" СумДУ, в якій вони друкують свої творчі доробки англійською, німецькою мовами. Традиційними стали виступи по радіо та телебаченню з гідної уваги тематики: випуск бакалаврів, спеціалістів. Студенти залучалися до сумісної праці з викладачами (підготовка методичних вказівок, аутентичного матеріалу з перекладу), виступали з доповідями на вузівських конференціях. Фахівцями кафедри здійснювалася консультативна робота за такими напрямками:

- написання кандидатських дисертацій;

- рецензії, відгуки на наукові роботи;

- методична допомога школам області.

Зав. кафедрою германської філології працювала в комісії ліцензування та акредитації, розпочата робота по створенню спеціалізації для студентів- перекладачів.

На кафедрі працює лінгафонний кабінет з сучасним обладнанням. Результатом діяльності держрозрахункового підрозділу кафедри германської філології ПНМЦ за 2010 рік отримано коштів – 129860 грн. (станом на 28.12.2011р.).

На кафедрі надавалися консультації молодим ученим різних вузів України. Регулярно виїздили викладачі в школи області, проводили олімпіади, контрольні роботи з абітурієнтами, консультації з вступних іспитів на спеціальність 6.030507 „Переклад”, 7.030507 „Переклад”, 8.030507 „Переклад”.

Проводилася консультаційна робота з підготовки абітурієнтів, здійснюється орієнтація на професію перекладача та відбір найбільш здібної до цієї професії молоді. Складена програма спецкласів поглибленого вивчення іноземної мови, французької мови. Створені «Перекладацькі студії» для учнів Сумщини. Кафедра представлена в редколегії наукових збірників університетів, а також Сумського державного університету .

Розпочата робота з організації та проведення ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації» (Суми, березень 2012р.) та Х Всеукраїнської наукової конференції «Методологічні проблеми сучасного перекладу» (Суми, березень 2012 р.).

Недоліки в роботі:

- відсоток викладачів з науковими ступенями та вченими знаннями складає 23%; (в тим планується захист 3 - х кандидатських дисертацій у 2012 – Чуланова Г. В., ШуменкоО. М., Єгорова О. І.)

У 2011 році викладачі кафедри перекладу традиційно проводили виховну роботу серед студентів:

1. Куратори 1 курсу працювали згідно плану роботи кураторів університету, факультету та кафедри.

2. Проводилися заходи, присвячені святкуванню Дня перекладача, Різдва, Хелоуіну та Нового року, проведений конкурс на кращого знавця англійської поезії, конкурс новорічних сувенірів "Різдвяні фантазії".

3. Проведений цикл бесід про охорону здоров’я молоді та боротьбу зі СНІДом.

4. Організовували культпоходи до театрів, кінотеатрів та музеїв міста,

5. Організовували конкурси творчих робіт студентів, випуск стінгазет, колажів.

Лаборанти кафедри протягом року оформили аудиторії 127, 124, 201, 317 в корпусі ЕТ; провели облік використання технічних засобів, навчальних матеріалів; здійснювали підписку літератури, вели облік періодичної літератури, що надходить; комп’ютерний набір методичних вказівок, планів, матеріалів; чергували у методкабінеті, вели облік проведених занять.

28.12.10

Зав. каф. германської філології доц. Кобякова І.К.

Схожі:

Звіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік iconЗвіт про роботу кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов за 2010-2011 навчальний рік Навчальна робота
Навчальне навантаження по кафедрі германської філології та методики викладання іноземних мов у кількості 23825 годин виконано у повному...
Звіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік iconАналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ
На кафедрі германської філології працює на постійній основі 18 викладачів, виконано 17 718 годин
Звіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік iconАналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ
Кмс – 372). На кафедрі германської філології працює на постійній основі 17 викладачів (штатний склад – 19. 45 од.)
Звіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік iconАналітична записка до звіту кафедри германської філології СумДУ
Кмс – 372). На кафедрі германської філології працює на постійній основі 17 викладачів (штатний склад – 19. 45 од.)
Звіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік iconЗвіт про роботу кафедри Інститут Факультет за германської філології іфск 2013 (назва кафедри) (назва інституту (факультету)) (календарний рік)

Звіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік iconЗвіт про роботу кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов за 2011-2012 навчальний рік Навчальна робота
Кафедрою здійснено випуск 67 бакалаврів, 32 спеціалістів, 22 магістрів на денній формі навчання та 38 бакалаврів, 38 спеціалістів,...
Звіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік iconЗвіт про профорієнтаційну роботу кафедр тпп І германської філології у 2011р
СумДУ, оперативної координації роботи приймальної комісії. В результаті аналізу створений пакет інформації, який розповсюджується...
Звіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік iconЗвіт про профорієнтаційну роботу кафедр тпп І германської філології у 2011р
СумДУ, оперативної координації роботи приймальної комісії. В результаті аналізу створений пакет інформації, який розповсюджується...
Звіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік iconДодаток А
Перелік публікацій кафедри германської філології за 2011 рік1
Звіт роботи кафедри германської філології Сумду за 2011 рік iconЗвіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік
Кмс – 235; дек – 144 год.; керівництво практикою – 807 год.; аспірантами – 230 год. (з них 188 год за погодинною формою оплати)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи