Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія»
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія»
Сторінка1/5
Дата11.07.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Харківська національна академія

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «КОНФЛІКТОЛОГІЯ»

(для студентів 5 курсу заочної форми навчання

спеціальності 7.050201 - «Менеджмент організацій»)


Харків – ХНАМГ – 2007


УДК 316.48

ББК 60.56

К 72

Методичні рекомендації до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій». Укл. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 6 с.


Рецензент: зав. каф. філософії та політології ХНАМГ

д. ф. н., проф. Будко В. В.


Рекомендовано до видання рішенням засідання кафедри філософії та політології ХНАМГ, протокол № 2 від 27.09.07.


ПЕРЕДМОВА

Ми живемо у складний та суперечливий час, коли конфлікт стає характерним явищем нашого життя. Політичні хвилювання та економі­чний спад в Україні сприяють загостренню соціальних, зокрема, міжособистісних та внутрішньоособистісних конфліктів. Дослідження проблем конфлікту та способів їх вирішення потребують фундамента­льних зусиль вчених різних спеціальностей.

Конфліктологія – самостійна комплексна наука, предметом якої є природа, причини, механізми конфлікті у людському суспільстві, типи та динаміка конфліктів, шляхи, методи, засоби їх попередження та регу­лювання. Конфліктологія пов’язана з соціологією, психологією, педаго­гікою, юриспруденцією, теорією ігор, теорією управління та іншими дисциплінами.

Конфліктологія – конструктивна наука і розрахована на можливість практичного застосування одержаних знань, на відпрацювання та впро­вадження нових технологій. Наукове управління соціальними процеса­ми, у тому числі й регулювання конфліктів, здійснюється, як правило, на основі аналітичного розрахунку, планомірного впливу на учасників соціальних зв’язків та взаємодій, практичного застосування рекоменда­цій, що перевірені наукою.

Конфліктологія як навчальна дисципліна посідає певне місце в під­готовці фахівців-менеджерів, що пов’язане з необхідністю підготовки управлінців нової формації, яким було б притаманне вміння не тільки попе­реджати й вирішувати конфлікти, а й управляти ними, використовувати їх позитивні можливості, запобігати виникненню стресових станів.

Конфліктологія виконує такі основні функції:

 • пізнавальну, сутність якої полягає в тому, щоб розкрити основні категорії та закономірності конфліктології, умови виникнення конф­ліктів та їх динаміку, зв’язок конфліктів та стресових станів, роль керів­ника в управління конфліктами;

 • виховну: вивчення конфліктології сприяє виробленню нового ти­пу мислення та формує нове розуміння значення та функцій конфліктів;

 • практичну, яка полягає в тому, щоб сформувати систему умінь та навичок раціональної поведінки у конфліктних ситуаціях та конфліктах, уміння управляти конфліктами та стресами, ефективно вирішувати конф­лікти, використовувати їх позитивні можливості, враховувати їх функції;

 • методологічну: конфліктологія сприяє подальшому розвитку ін­ших дисциплін (соціології, психології, педагогіки, психології управлін­ня тощо).

Науковими та методичними основами сучасної конфліктології як науки та навчальної дисципліни є:

- теоретичні розробки відомих вчених, різних часів, а також сучас­них вітчизняних вчених-конфліктологів:

- нормативно-правові документи, що регламентують розв’язання конфліктів та поведінку у конфлікті:

- підручники та посібники з конфліктології.

У відповідності до вимог освітньої кваліфікаційної характерис­тики студенти спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» повинні

знати: соціальну природу, причини, структурні елементи, типи і динаміку конфлікту, шляхи, методи, засоби їх попередження та розв’язання, особливості стилів конфліктної поведінки індивідів і груп.

вміти: розпізнавати об’єктивну і суб’єктивну природу соціальних конфліктів, їх безпосередні причини і мотиви, орієнтуватися в формах протікання конфліктів, володіти навичками управління ними, засобами та стратегіями їх регулювання та розв’язання, правильно вести себе у конфліктних ситуаціях і обирати відповідний стиль конфліктної поведінки, знаходити оптимальні, доречні засоби впливу на поведінку

Історія людства з давніх часів продемонструвала неминучість конфліктів, вони існували всюди і будуть існувати стільки, скільки існує взаємодія між людьми. Дослідженню конфліктів, причин їх виникнення присвячена велика кількість праць учених різноманітних напрямів: філософів, психологів, управлінців, соціологів та ін. Як самостійна галузь знань конфліктологія була сформована лише в середині XX ст. і є нині однією з найсучасніших і молодих наук управлінського циклу.

Діяльність вітчизняних і закордонних організацій свідчить про необхідність знань і навичок у галузі конфліктології, управління, діагностики, профілактики і прогнозування конфліктів. З розвитком ринкових умов і впровадженням конкурентних відносин ці питання набувають усе більшої значимості, оскільки конкуренція являє собою варіант конфліктної ситуації, яка при визначених умовах переростає в конфлікт. Ця дисципліна є логічним продовженням дисциплін управлінського циклу.

^ Мета та завдання вивчення дисципліни: набуття практичних навичок у вирішенні конфліктів, вмінь контролювати конфліктну ситуацію, а також вмінь позитивно сприймати конфлікт і прагматично його використовувати.

^ Предмет вивчення дисципліни: закономірності стосунків та поведінки людей у конфліктних ситуаціях, причини виникнення конфліктів і методи їх подолання.

Зміст дисципліни поділено на два змістові модулі: «Загальна теорія конфлікту», «Управління конфліктами». У першому змістовому модулі розглядаються основні поняття конфліктології як науки і історія її розвитку, аналізуються класифікація і функції конфліктів, розглядаються структурна і динамічна моделі конфлікту. Другий змістовий модуль містить питання щодо сутності і методів управління конфліктами, а також знайомить з основами соціології і психології конфлікту.

Методичні рекомендації підготовлено для студентів 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій».


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ МОДУЛЮ «КОНФЛІКТОЛОГІЯ»


ЗМ 1. Загальна теорія конфлікту

1. Конфліктологія як наука.

Конфліктологія як наука. Об’єкт і предмет конфліктології. Напрями дослідження конфліктології (філософсько-соціальний, організаційно-соціо­логічний, індивідуально-психологічний). Специфіка науки та методи дослідження конфліктології.

^ 2. Історія розвитку конфліктології

Накопичення знань про конфлікти (Стародавній світ, Середньовіччя, епоха Відродження). Становлення конфліктології як науки (Новий час, ХІХ – початок ХХ ст.). Сучасні концепції конфліктів (Л. Козер, Р. Дарендорф, К.Боулдінг).

^ 3. Конфлікт як соціальний феномен

Конфлікт як складне соціальне явище. Структурна модель конфлікту. Функціональні і дисфункціональні наслідки конфлікту. Класифікація конфліктів за різними ознаками.

^ 4. Динаміка і механізми конфлікту

Причини виникнення конфліктів. Теорії механізмів виникнення конфліктів (за формулами «А», «Б», «В»). Конфліктогени та їх класифікація. Динамічна модель конфлікту. Етапи і фази конфлікту. Циклічність фаз конфлікту. Спів­відношення фаз і етапів конфлікту залежно від можливості його розв’язання.

^ ЗМ 2. Управління конфліктами

5. Процес управління конфліктами

Сутність управління конфліктом і його діагностика. Поняття «управління конфліктом». Процес діагностики конфлікту. Кар­тографічний аналіз конфлікту. Зміст процесу управління конфліктами (прогнозування, попередження і стимулювання, регулювання, роз­в’язання). Технології регулювання конфліктів (інформаційні, кому­нікативні, соціально-психологічні, організаційні). Модель прийняття науково обґрунтованого рішення з управління конфліктами. Алгоритм управління конфліктом. Управлінське рішення в конфліктних ситуаціях.

^ Тема 6. Методи та форми управління конфліктами

Принципи і методи управління конфліктами. Структурні методи управління конфліктами. Міжособистісні методи управління конфліктами (стилі конфліктної поведінки – поступка, компроміс, консенсус, ухиляння, співробітництво). Модель стратегії поведінки особистості в конфлікті Томаса-Кілменна. Внутрішньоособистісні методи управління конфліктами.

^ Тема 7. Попередження і регулювання конфліктів

Прогнозування і профілактика конфліктів в організації: сутність, підходи та напрями. Зміни в організаційних структурах управління. Профілактика конфліктів за стратегією управління персоналом. Кадрова робота. Управління компетенцією працівників. Етапи життєвого циклу компетенції. Управління компетенцією на рівні організації. Управління компетенцією на рівні особистості. Управління поведінкою особистості для запобігання конфлікту. Процес узгодження очікувань в організації. Підтримка співробітництва. Соціальне партнерство. Соціально-трудові конфлікти: форми протікання та методи подолання.

^ Тема 8. Стратегія розв’язання конфліктів

Раціонально-інтуїтивна модель оволодіння конфліктною ситуацією (за Дж. Гр. Скотт). Переговори як універсальний спосіб розв’язання конфліктів. Етапи переговорного процесу. Метод «принципових переговорів» Р. Фішера і У. Юрі. Моделі поведінки особистості в процесі переговорів. Технології стратегій і тактик в переговорному процесі. Медіація в переговорному процесі.

^ Тема 9. Роль керівника в управлінні конфліктами.

Керівник як суб’єкт конфлікту. Керівник – посередник у конфлікті. Особистий приклад керівника в подоланні конфліктів і стресів.

^ Тема 10. Психологія конфлікту.

Психологічна структура особистості. Теорії поведінки особистості у конфліктній взаємодії (К.-Г. Юнг, К.Р. Роджерс, Е. Берн). Технології ефективного спілкування і раціональної поведінки в конфлікті. Методи визначення соціально-психологічного клімату в колективі. Соціометрія.

^ Тема 11. Соціологія конфлікту.

Конфлікти в суспільстві. Соціальні конфлікти та основні шляхи їх розв’язання. Економічні конфлікти. Політичні конфлікти. Конфлікти духовної сфери. Конфлікти в організації. Управлінські конфлікти. Специфіка форм проявлення управлінських конфліктів (неузгодженість, напруженість, конфронтація). Причини і методи розв’язання організаційних конфліктів. Засоби запобігання і розв’язання конфліктів у сфері управління Глобальні і регіональні конфлікти. Конфлікти в сім’ї. Особливості і передумови сімейних конфліктів. Харак­теристика кризових періодів подружнього життя та їх вплив на сімейні конфлікти. Запобігання і розв’язання сімейних конфліктів

^ Тематичний план з дисципліни «Конфліктологія»

(заочна форма навчання)


Назва тематичного модуля

^ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

лекції

практ. зан.

сам. робота

1-й змістовий модуль

«Загальна теорія конфлікту»

1.1. Конфліктологія як наука.

1.2. Історія розвитку конфліктології.

1.3. Конфлікт як соціальний феномен.

1.4. Динаміка і механізми конфлікту.


2

-

-

1

1


2

-

-

1

1


9

2

3

2

2

2-й змістовий модуль

«Управління конфліктами»

2.1. Процес управління конфліктами.

2.2. Методи та форми управління конфліктами.

2.3. Попередження і регулювання конфліктів.

2.4. Стратегія розв’язання конфліктів.

2.5. Роль керівника в управлінні конфліктами.

2.6. Психологія особистості в конфлікті.

2.7. Соціологія конфлікту.4

1

1


1


1
4

-

1


-


1

-


-

-


17

2

2


3


2

2


3

3

Усього: 36

6

4

26

Р Е К О М Е Н Д О В А Н А Л І Т Е Р А Т У Р А


 1. Анцупов А. Я., Шипилов Ф.И. Конфликтология: Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999.

 2. Андреев В.И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров: разрешения конфликтов. – Казань, 1992.

 3. Бандурка А.М. и др.. Конфликтология. – Харьков, 1997.

 4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. – СПб., 1992.

 5. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! – Новосибирск, 1989.

 6. Ворожейкин И. Е., Кибанов А. Я., Захаров Д. К. Конфликтология: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004.

 7. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощённый менеджер: Пособие для руководителя-практика/ Пер. с англ. – М.: Дело, 1991.

 8. Гришина Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2002.

 9. Громова О. Н. Конфликтология: Курс лекций. – М.: ЭКМОС, 2000.

 10. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Альфа-М, 2003.

 11. Дружинин В.В., Конторов Д.С., Конторов М.Д. Введение в теорию конфликта. – М., 1989.

 12. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Питер, 2000.

 13. Жолобов Ю.В. Путь к диалогу: психология делового общения. – Саратов, 1989.

 14. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Учеб. пособие. – М., 1995.

 15. Зайцев А. К, Социальный конфликт на предприятии. – Калуга, 1993.

 16. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии: Курс лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

 17. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.

 18. Конфліктологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. проф.. Л. М. Герасіної та М. І. Панова. – Харків: Право, 2002.

 19. Конфликтология/ Под ред. А. С. Кармина. - – СПб.: Лань, 1999.

 20. Корнелиус X., Фэйр М, Выиграть может каждый: как разрешать конфликты. – М., 1992.

 21. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. – М., 1990.

 22. Ликсон Ч. Конфликт: семь шагов к миру. – СПб: 1997.

 23. Линчевский Э. Э. Контакты и конфликты. – М.: Экономика, 2000.

 24. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. – М.: ИНФРА-М, 1996.

 25. Скотт Дж. Конфликты: пути их преодоления. – Киев: Внешторгиздат, 1991.

 26. Тюрина В. А., Ващенко И. В. Конфликты и управленческая деятельность. – Киев: Знание, 2000.

 27. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. – М.: Наука, 1992.

 28. Чумиков А. Н. Управление конфликтами. – М.: 1992.

 29. Шейнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. – Минск: Амалфея, 1996.

 30. Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта. – Минск, 1996.Методичні вказівки для самостійної роботи студента

при вивченні модуля «Конфліктологія»


Тема 1. Конфліктологія як наука

При вивченні теми необхідно з’ясувати значення конфліктології в системі суспільних наук, визначити її об’єкт і предмет, а також зв’язок конфліктології з іншими науками. Ознайомитися з методами конфліктології, розвести теоретичну конфліктологію та конфліктологічну практику.

Запитання для самопідготовки:

1.Коли виникла конфліктологія як самостійна галузь науки?

2.Визначте предмет конфліктології.

3.В чому полягає особливість структури конфліктології?

4.Які методи використовує конфліктологія?

5.Назвіть основні принципи дослідження конфліктів.

6.Яке місце посідає конфліктологія в системі соціального знання?

7.Які завдання стоять перед конфліктологією на сучасному етапі?

8.Який зв’язок між принципами і методами дослідження конфліктів?

9.Чи можлива диференціація конфліктології по галузям?

10.Коли і де виникає конфліктологічна практика?


Тема 2. Історія розвитку конфліктології

Почати вивчення теми зі знайомства з історією накопичення знань про конфлікти (античність, Середньовіччя, Новий час, початок класичного періоду. Прослідити становлення конфліктології як науки (К.Маркс, Г.Зіммель, М.Вебер, Т.Парсонс, Л.Козер). Вивчити сучасні концепції конфліктів (Р.Дарендорф, К.Боулдінг, А.Турен, Дж.Г.Скотт).

Запитання для самопідготовки:

1.Чи могла конфліктологія виникнути до ХХ ст.?

2.Чому конфліктологічна думка розвивалась у рамках філософії?

3.Які фактори лежали в основі еволюції конфліктологічних поглядів в історії філософії?

4.У чому специфіка поглядів на конфлікти у Давньому Світі?

5.Чим характеризуються середньовічні погляди на конфлікти?

6.Які суттєві особливості мали погляди на конфлікт мислителі епохи Відродження?

7.Зробіть змістовний аналіз конфліктологічних ідей представників Нового часу та Просвітництва.

8.У чому полягає виключність етапу другої половини ХІХ - початок ХХ ст. в еволюції конфліктологічних ідей?

9. Які сучасні концепції конфлікту ви знаєте?

10.Зробіть порівняльний аналіз поглядів Л.Козера і Р.Дарендорфа.

11.Розкрийте сутність загальної теорії конфлікту К.Боулдінга.


Тема 3. Природа соціального конфлікту

З’ясувати зміст поняття «конфлікту», порівняти різні трактування. Провести структурно-функціональний аналіз конфлікту: предмет, сторони, мотиви і позиції учасників конфлікту. Розглянути функції і дисфункції соціального конфлікту, типологія та класифікація конфліктів.

Запитання для самопідготовки:

1.Зробіть порівняльний аналіз різних дефініцій конфлікту.

2.У чому сутність структурно-функціональної моделі конфлікту?

3.Дайте визначення основних структурних елементів конфлікту.

4.Які існують типології та класифікації конфліктів? Яке їх призначення?

5.Назвіть функціональні наслідки конфлікту.

6.Визначте дисфункціональні наслідки конфлікту.


Тема 4. Динаміка і механізми конфлікту

Ознайомтесь з процесуально-динамічним аналізом конфлікту. Розгляньте загальну схему розвитку конфлікту. Дайте характеристику стадій конфлікту: передконфліктної, конфліктної, постконфліктної стадії. Проведіть аналіз змісту поняття «інцидент». З’ясуйте механізми розвитку конфлікту.

Запитання для самопідготовки:

1.Розкрийте сутність процесуально-динамічного аналізу конфлікту.

2.У чому полягає загальна схема розвитку конфлікту?

3.Дайте характеристику основних стадій розвитку конфлікту.

4.Сформулюйте необхідні та достатні умови виникнення конфлікту.

5.Чим характеризується передконфліктна стадія?

6.Що таке інцидент?

7.У чому сутність ескалації конфлікту?

8.Які існують фази конфліктної взаємодії?

9.Що таке циклічність конфлікту?

10.Як пов’язані етапи, фази конфлікту та можливості його врегулювання?


^ 5. Процес управління конфліктами

Уясніть сутність управління конфліктом. Розберіться з процедурою його діагностики. Навчиться робити кар­тографічний аналіз конфлікту. Проаналізуйте зміст процедур управління конфліктами (прогнозування, попередження і стимулювання, регулювання, роз­в’язання). Зверніть увагу на технології регулювання конфліктів (інформаційні, кому­нікативні, соціально-психологічні, організаційні). Вивчить модель прийняття науково обґрунтованого рішення з управління конфліктами і алгоритм управління конфліктом.

Запитання для самопідготовки:

1.У чому зміст поняття «управління конфліктами»?

2.Які види діяльності включає в себе управління конфліктами?

3.Як вони пов’язані з етапами конфлікту?

4.Які етапи включає регулювання конфлікту?

5.Які існують передумови розв’язання конфліктів?

6.Визначте алгоритм діяльності керівника в процесі управління конфліктами.

7.Що таке нормативні механізми регулювання конфліктів?

8.Які фактори прийняття конструктивних рішень щодо конфлікту є негативними?

9.Перерахуйте принципи управління конфліктами.


^ 6. Методи та форми управління конфліктами

Вивчить принципи і методи управління конфліктами. Уясніть особливості структурних методів управління конфліктами в організації. Проаналізуйте міжособистісні методи управління конфліктами (стилі конфліктної поведінки – поступка, компроміс, консенсус, ухиляння, співробітництво), порівняйте модель стратегії поведінки особистості в конфлікті Томаса-Кілменна. Зверніть увагу на внутрішньоособистісні методи управління конфліктами.

Запитання для самопідготовки:

1.З якого метою проводиться діагностика конфлікту перед початком вироблення рішення?

2.Побудуйте схему діагностики конфлікту.

3.У чому полягає картографічний аналіз конфліктів?

4.Наведіть види діяльності з управління конфліктами і розкрийте їх зміст.

5.Назвіть основні моделі поведінки в конфлікті.

6.Хто розробив двомірну модель стилів конфліктної поведінки?

7.Охарактеризуйте умови, за яких учасник конфлікту обирає: стиль боротьби; стиль відходу, стиль компромісу, стиль поступки; стиль співпраці.

8.Визначте відповідність і розкрийте зміст способів розв’язання внутрішньоособистісних конфліктів.

9.Наведіть персональні методи управління конфліктами.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Удк конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: хнамг, 2007. – 164 с
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення
Методичні вказівки до вивчення курсу “Фінанси” (для студентів 4 курсу спец. 050106 „Облік І аудит”, 050107 „Економіка та підприємництво”,...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства психологія управління
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Бізнес-планування в умовах ринку ” та виконання практичних завдань для студентів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійного вивчення дисципліни «Технологія туристської діяльності» (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи