Бібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном icon

Бібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном
Скачати 257.6 Kb.
НазваБібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном
Дата11.07.2012
Розмір257.6 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА


Сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном

(2005 – 2009)


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК


Харків

ХНАМГ

2009

УДК 016:378.14

ББК 91.9:74.584

С 91


Укладачі: Н.О. Рибакова


С 91 Сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном ( 2005-2009 рр.) [Текст] : бібліогр. покажчик / Харк. нац. акад. міського госп-ва; уклад.: Н. О. Рибакова. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 27 с.


ЗМІСТ


Передмова.....................................................................................................................4


Дистанційна освіта в Україні.....................................................................................5


Дистанційна освіта за кордоном..............................................................................14


Іменний покажчик.....................................................................................................24

ПЕРЕДМОВА


Дистанційне навчання – все частіше ми чуємо ці слова, а сама форма навчання все активніше завойовує своє місце в системі освіти України. Термін „дистанційне навчання” говорить сам за себе – це навчання на відстані від навчального закладу.

Світовий досвід свідчить про інтенсивний розвиток саме дистанційних форм навчання, які надають можливість постійно поповнювати професійні знання широким верствам населення і виводять дистанційне навчання на інший якісно новий рівень розвитку сучасної освіти, що забезпечує безпосереднє спілкування між викладачем і студентом.

Завдяки дистанційному навчанню слухачі мають можливість об’єднувати навчання і роботу, відпадають проблеми проживання і харчування в чужому місті, скорочуються матеріальні витрати на проїзд до місця навчання. Інваліди і люди, що за різних причин не можуть пересуватися, мають можливість одержати навчання. Навчаючись на дистанційних курсах, студент підвищує свій інтелектуальний і творчий потенціал, учиться самостійно приймати рішення

В даному науково-допоміжному покажчику представлено журнальний та книжковий матеріал українською та російською мовами за період 2005-2009 роки. Документи згруповані за розділами, в розділах – за абеткою. Всього 171 джерело. Полегшити пошук документів вам допоможе іменний покажчик.

Користуючись цим покажчиком, викладачі, студенти та співробітники академії зможуть більш досконально ознайомитися з різними питаннями дистанційної освіти.

^ ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В УКРАЇНІ


1. Про затвердження Державної Програми „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005р. № 1153 // Урядовий кур’єр. – 2005. – 21 грудня (№243 ). – Орієнтир. – № 47. – С.8.

2. Положення про дистанційне навчання : затверджено наказом МОН України від 21.01.2004 р. № 40 // Вища освіта в Україні: нормативно-правове регулювання. Т.2. – К.: Форум, 2007. – С. 923 – 939.

3. Анисимов, А.М. Работа в системе дистанционного обучения moodle: учебное пособие / А.М. Анисимов. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 275 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/9889/

4. Артеменко, В. Институциональная поддержка дистанционных образовательных технологий / В. Артеменко // Новий колегіум. – 2008. – № 6. – С. 61 – 66.

5. Артеменко, В. Розвиток освітньої діяльності Львівської комерційної академії на основі впровадження технологій дистанційного навчання / В. Артеменко, О. Зачко // Новий колегіум. – 2006. – № 1. – С. 34.

6. Барахас, М. Использование электронного обучения в традиционных вузах: ( Освоение ИКТ технологий в университетах: европейский контекст) / М. Барахас, Г. Ганнавей // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 7. – С. 22 – 27.

7. Биков, В. Ю. Практика використання дистанційного навчання в післядипломній освіті / В. Ю. Биков, Г.С. Молодих // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – № 4. – С. 27 –29.

8. Болотських, М. Дистанційні методи в системі післядипломної освіти: Досвід технічного університету / М. Болотських // Новий колегіум. – 2006. – № 4. – С. 24 – 28.

9. Болюбаш, Н.М. Можливості дистанційних технологій по активізації пізнавальної діяльності студентів університету / Н.М. Болюбаш // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. – 2008. – Вип. 17. – С. 343 – 356.

10. Бондаренко, М. Впровадження інноваційних технологій навчання для забезпечення якості освіти та ефективного міжнародного співробітництва / М. Бондаренко, Н. Лєсна, В. Рєпка // Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 58 – 66.

11. Бондаренко, М. Технічні аспекти дистанційного вивчення природничо-наукових дисциплін. Лабораторний практикум – базовий компонент при підготовці інженерних кадрів / М. Бондаренко // Освіта України. – 2007. – 7 грудня. – С. 10.

12. Бочаров, Б. П. Опыт использования дистанционных технологий для подготовки специалистов городского хозяйства / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 409 – 413. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный каталог]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5755/

13. Владимирська, Є.Ю. Дистанційне навчання та педагогічні умови, що забезпечують його якість / Є.Ю. Владимирська // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2006. – Вип. 43. – С. 78 – 83.

14. Владимирская, Е.Ю. Особенности управления качеством дистанционного обучения / Е.Ю. Владимирская // Україна – суб’єкт європейського освітнього простору: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24 – 25 травня 2005 р. – К.: Вид-во європ. ун-ту, 2007. – С. 211 – 214.

15. Власенко, К. Дидактичний підхід до реалізації дистанційного навчання в системі інженерної освіти / К. Власенко // Рідн. шк. – 2005. – № 12. – С. 20 – 22.

16. Воеводина, М.Ю. Задачи библиотек вузов в организации дистанционного обучения / М.Ю. Воеводина // ХХХ111 науч.- техн. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАГХ: программа и тезисы докл. Ч.2: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 165 – 166.

17. Войченко, А. Использование мобильных технологий для поддержки дистанционного обучения иностранному языку / А. Войченко, А. Воробьев, Г. Калюжная // Новий колегіум. – 2006. – № 6. – С. 40 – 46.

18. Вороненко, Ю.В. Принципіальні питання створення нормативів дистанційного навчання в післядипломній медичній освіті / Ю.В. Вороненко, О.П. Мінцер, В.В. Краснов // Медична освіта. – 2009. – № 1. – С. 5 – 13.

19. Впровадження автоматизованого дистанційного контролю знань як альтернативи до традиційного способу тестового опитування / І.Є. Герасимюк, Я.І. Федонюк, М.В. Ющак та ін. // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 45 – 47.

20. Гойер, Х. Современное дистанционное образование: шансы и перспективы для общества / Х. Гойер // Новий колегіум. – 2006. – № 5. – С. 45 – 49.

21. Гончарова, О. Дидактичні аспекти методики дистанційного навчання в системі підготовки студентів-економістів / О. Гончарова // Проблеми освіти. – 2008. – Вип.55. – С. 20 – 23.

22. Гороховський, О.І. Модель сприйняття навчального матеріалу студента дистанційної форми навчання / О.І. Гороховський, Т.І. Трояновська, А.В. Снігур // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2008. – № 1. – С. 176 – 180.

23. Гороховський, О.І. Розробка формалізованого опису автоматизованої системи дистанційного навчання / О.І. Гороховський, А.В. Снігур, Т.І. Трояновська // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2007. – № 2. – С. 192 – 198.

24. Даниленко, Л. Очно-дистанційне навчання у практиці роботи ЦІППО / Л. Даниленко, А. Чміль, В. Розмариця // Післядипломна освіта в Україні. – 2006. – № 2. – С. 42.

25. Дистанційна освіта у вищих навчальних закладах: навч.-метод. посіб. / І.О. Романенко, В.І. Ткаченко, Ю.В. Стаєєв та ін. – Х.: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2008. – 119 с.

26. Дистанційне навчання в освітньому процесі Збройних Сил України / І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, І.В. Рубан та ін. // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2007. – № 1. – С. 115 – 119.

27. Єднання через освіту // Урядовий кур’єр. – 2005. – 16 червня (№111). – С. 5.

28. Загірняк, М. Проблеми підготовки фахівців з електромеханіки із застосуванням віртуальних технологій / М. Загірняк, В. Євстіфєєв // Вища освіта України. – 2008. – № 2. – С. 85 – 90.

29. Как учат на дистанции столичные вузы: „ КПІ” і „Україна” // Сегодня. – 2008 – 13 мая. – С. 5.

30. Карпенко, Н.Ю. Имитационное моделирование информационных процессов в дистанционном образовании / Н.Ю. Карпенко, Ю.В. Левиков // ХХХIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов: в 3-х ч. Ч.2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАМГ, 2008. – С. 148 – 149.

31. Клокар, Н. Дистанційне навчання вчителів у вимірі сучасних моделей підвищення кваліфікації / Н. Клокар // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С. 14 – 18.

32. Клокар, Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації / Н. Клокар // Шлях освіти. – 2007. – № 4. – С. 38 – 41.

33. Коваленко, О. Дистанційна освіта – Проект ЮНЕСКО для країн СНД / О. Коваленко // Освіта України. – 2005. – № 94. – 20 грудня. – С. 2.

34. Коваль, М. Електронне дистанційне і комбіноване навчання у львівських вищих навчальних закладах / М. Коваль, Б. Шуневич // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2006. – № 1. – С. 199 – 203.

35. Кожурина, Т. Дистанционное образование как ответ на вызовы глобализации / Т. Кожурина // Новий колегіум. – 2007. – № 3. – С. 15 – 17.

36. Кононов, І. Організація навчального процесу за дистанційною формою навчання / І. Кононов, Д. Карамишев, С. Бриксін // Новий колегіум. – 2008. – № 4. – С. 11.

37. Костриба, О.В. Дистанційне навчання як засіб самоосвіти вчителів інформатики / О.В.Костриба // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. – № 8. – С. 34 – 35.

38. Кухаренко, В. Модульно-рейтингова система в дистанційному навчанні / В. Кухаренко, О. Рибалко, Н. Твердохлебова // Новий колегіум. – 2006. – № 1. – С. 28.

39. Кухаренко, В.М. Навчально – методичний комплекс підготовки викладача дистанційного навчання / В.М. Кухаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. – К.: Ел. фахове видання, 2007. – Вип. 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em3/ content/07kvm1do.htm.

40. Лабораторні роботи в дистанційному навчанні / Ю. Жарких, С. Лисоченко, Б. Сусь та ін. // Новий колегіум. – 2008. – № 5. – С. 45 – 53.

41. Лавенделс, Ю. Компьютеризированное дистанционное обучение различных распределенных групп обучаемых / Ю. Лавенделс, В. Шитиков, К. Крауклис // Новий колегіум. – 2008. – № 6. – С. 66 – 77.

42. Левин, В.И. Система дистанционного обучения / В.И. Левин // Штучний інтелект. – 2005. – № 3. – С. 500 – 503.

43. Левківський , К. Освіта для сталого розвитку: неперервна освіта / К. Левківський, С. Степаненко, Н. Тимошенко // Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 28 – 39.

44. Лещенко, І. Прогресивні ідеї російського досвіду розвитку дистанційної освіти та напрями його реалізації в Україні / І. Лещенко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2008. – Вип. 1. – С. 139 – 144.

45. Лукін, В.Є. Засоби дистанційного навчання у військово-технічній підготовці курсантів (студентів): навч.посіб. / В.Є. Лукін. – К.: Графіка і Дизайн, 2008. – 109 с.

46. Ляшок, Я. Распределенная система дистанционного образования на базе виртуальной среды / Я. Ляшок, Л. Сергиенко, Т. Ушакова // Новий колегіум. – 2008. – № 6. – С. 56 – 61.

47. Маклаков, Г.Ю. Концепция построения интеллектуальных систем контроля качества дистанционного обучения / Г.Ю. Маклаков // Сучасні інформаційно-коммунікаційні технології: матеріали III Міжнар. наук. – техн. конф., м. Київ, 24 – 28 вересня 2007 р. – К., 2007. – С. 72 – 76.

48. Маклаков, Г.Ю. Принципы использования технологии IP-телефонии класс SKVPE для оптимизации процесса дистанционного обучения / Г.Ю. Маклаков, Г.Г. Маклакова // Новые информационные технологии в образовании для всех: состояние и перспективы развития: сб. тр. второй Междунар. конф., Киев, 21 – 23 ноября 2007 г. – К.: МНУЦИТС МОН и НАН Украины, 2007. – С. 429 – 433.

49. Маклакова, Г.Г. Модель удаленного управления промышленными робототехническими комплексами в дистанционной системе обучения студентов высших учебных заведений / Г.Г. Маклакова // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали ІХ Міжнар. наук.-техніч. конф., Київ, 15 – 19 травня 2007 р. – К.: ХТУУ „КПІ”, 2007. – С. 188.

50. Метод захисту інформації в дистанційному курсі / А.С. Васюра, С.М. Москвіна, О.М. Москвін, В.В. Кабачій // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2007. – № 2. – С. 199 – 202.

51. Мінецька, І. Розвиток дистанційної освіти потребує нормативної, науково-методичної та державної підтримки / І. Мінецька // Освіта України. – 2005. – № 51 – 52. – 12 липня. – С. 2.

52. Овчарук, О.В. Відкрита освіта та дистанційне навчання за рубежем: сучасні тенденції та їх вплив на процеси модернізації освітньої галузі / О.В. Овчарук // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. – № 2. – С. 46 – 49.

53. Омелянчук, І. „Ключ” до євро простору – дистанційне навчання / І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 101. – С. 18.

54. Освітні Інтернет – ресурси: інформаційний довідник / укладач М. Коломоєць. – К.: Освіта України, 2005. – 202 с.

55. Особливості сучасних систем дистанційної освіти / А.В. Снігур, В.С. Озерянський, Ю.Я. Слободянюк, О.В. Бойко // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2008. – № 1. – С. 181 – 187.

56. Пішванова, В. Роль бібліотек у дистанційному навчанні молоді / В. Пішванова // Вісник книжкової палати. – 2006. – № 10. – С. 28 – 30.

57. Поляков, М. Дистанційне навчання: новий напрям / М. Поляков, Е. Носенко // Освіта. – 2008. – 10 – 17 грудня. – С. 4.; Освіта України. – 2008. – 23 грудня. – С. 3.

58. Прудка, О.В. Адаптивні та інтелектуальні системи для дистанційного навчання / О.В. Прудка // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 10. – С. 184.

59. Пуголовок, К. Он-лайн сообщества как элемент дистанционного обучения / К. Пуголовок // Новий колегіум. – 2006. – № 1. – С. 18.

60. Розвиток і використання дистанційної форми навчання в системі вищої та післядипломної освіти // Вища школа. – 2006. – № 2. – С. 107.

61. Романов, А.Н. Дистанционное экономическое образование и Болонский процесс / А.Н. Романов, В.С. Торопцов // Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. – 2005. – № 4. – С. 11 – 14.

62. Селіхова, Л.Г. Особливості дистанційного навчання / Л.Г. Селіхова // Медична освіта. – 2006. – № 4. – С. 19 – 21.

63. Семенець, В. Впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес: неперервна освіта / В. Семенець, В. Каук, О. Аврунін // Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 40 – 57.

64. Сізова, К.Л. Перспективи та специфіка дистанційної підготовки фахівців з видавничої справи та редагування / К.Л. Сізова, Н.М .Алексєєнко, А.Л. Кудіна // Нові технології. – 2005. – № 12. – С. 208 – 210.

65. Системне інтегрування сучасних технологій навчання / І. Гладкий, В. Нікітін, В. Кухаренко, В. Бондаренко // Новий колегіум. – 2008. – № 6. – С. 5 – 7.

66. Соловйов, В.І. Дистанційне навчання: методика, можливості, переваги і недоліки / В.І. Соловйов // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2006. – Вип. 43. – С. 135 – 140.

67. Сословский, В. Мультимедийные технологии в университетах Европы, США, России и Украины / В. Сословский, Г. Тохтарь, А. Фонарев // Новий колегіум. – 2008. – № 6. – С. 8 – 15.

68. Стейскал, В. Дистанционный курс – составляющая менеджмента знаний / В. Стейскал, Е. Коваленко // Новий колегіум. – 2008. – № 6. – С. 43 – 48.

69. Таланчук, П. Дистанційне навчання – це повноцінна вища освіта / П. Таланчук // Освіта України. – 2006. – № 34. – 12 травня. – С. 6.

70. Тиманюк, В. Курс биофизики для дистанционного обучения / В. Тиманюк, Н. Кокодий, Я. Панкратова // Новий колегіум. – 2008. – № 4. – С.4.

71. Туренко, А. Технічне забезпечення навчання. Використання інформаційних комп’ютерних технологій у ХНАДУ / А. Туренко // Освіта України. – 2007. – № 78. – 19 жовтня. – С. 6.

72. Федорович, О.Е. Интерактивный программный комплекс для дистанционного обучения и контроля знаний студентов / О.Е. Федорович, А.В. Прохоров, К.В. Головань // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – №.4. – С. 37 – 41.

73. Фурда, А.Б. Планирование и управление дистанционным обучением на уровне учебного заведения, программы, курса / А.Б. Фурда. – Ивано-Франковск: МБЕРИФ-Бизнес-центр, 2005.

74. Хара, О. Виникнення та сучасні умови функціонування дистанційної освіти / О. Хара // Шлях освіти. – 2006. – № 3. – С. 15.

75. Хоботова, Э.Б. Принципы создания методического комплекса для дистанционного обучения специальным химическим и экологическим дисциплинам / Э.Б. Хоботова, М.И. Уханева // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2008. – Т.3. – Вип. 7. – С. 116 – 119.

76. Ціделко, В. Моніторинг систем дистанційного навчання / В. Ціделко, Н. Яремчук, В. Шведова // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 54 – 61.

77. Швець, Ю. Научно-методическая работа с учетом требований дистанционной формы обучения / Ю. Швець // Новий колегіум. – 2006. – № 1. – С. 39.

78. Шпекторенко, І. До питання про стандарти дистанційних модулів підвищення кваліфікації державних службовців / І. Шпекторенко // Актуальні проблеми державного управління. – 2006. – Вип. 2. – С. 201 – 206.

79. Шуневич, Б. Дистанційний курс англійської мови для студентів спеціальності „Радіофізика і електроніка” / Б. Шуневич, Ю. Яременко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – № 4. – С. 82 – 90.

80. Яворская, Н. Виртуальная учеба: [в Украине система дистанционного образования только развивается] / Н. Яворская // Сегодня. – 2008. – 13 мая. – С. 5.

81. Яценко, Г. Комунікативна складова дистанційного навчання: аналіз поняття та рівні реалізації / Г. Яценко // Вища освіта України. – 2007. – № 4. – С. 88 – 94.

82. Яценко, Г. Комунікативна сутність дистанційного навчання: постановка проблеми / Г. Яценко // Вища освіта України. – 2007. – № 3. – С. 70.

^ ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ


83. Аверьянов, Л.Я. Роль дистанционного образования в преодолении социальных противоречий нашего времени / Л.Я. Аверьянов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2007. – № 11. – С. 8 – 15.

84. Александравичюте, Б. Маркетинг университетского дистанционного образования / Б. Александравичюте, Л. Краютайтите, А. Пячкайтите // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – № 6. – С. 63.

85. Андрианов, С.Н. Некоторые проблемы дистанционного обучения на естественнонаучных факультетах / С.Н. Андрианов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2007. – № 9. – С. 38 – 44.

86. Анисимов-Спиридонов, Г.Д. Дистанционное обучение в аспекте психолого-педагогических проблем (по результатам анкетирования) / Г.Д. Анисимов-Спиридонов, Н.А. Сухарева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 4. – С. 53 – 58.

87. Барчуков, И.С. Социальная стратегия и приоритеты дистанционного образования в сельских регионах России / И.С. Барчуков, В.Г. Брыкова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 4. – С. 57 – 60.

88. Бейзеров, В.А. Дистанционное образование в Беларуси / В.А. Бейзеров // Народна освіта. – 2005. – № 11. – С. 15 – 18.

89. Бейзеров, В.А. Медиа и дистанционное образование в эпоху глобализации / В.А. Бейзеров // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 10. – С. 10 – 18.

90. Бейзеров, В.А. Развитие медиа и дистанционного образования в Республике Беларусь / В.А. Бейзеров // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2007. – № 12. – С. 44 – 46.

91. Бердашкевич, А. Правовой статус технологий дистанционного образования / А. Бердашкевич // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2008. – № 1. – С. 4 – 12.

92. Бернасовская, В. Издержки модульной системы / В. Бернасовская // Ректор. – 2009. – № 3. – С. 50 –52.

93. Биккулова, Г.Р. Все «за» и «против» дистанционного обучения через Интернет / Г.Р. Биккулова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 5. – С. 47 – 53.

94. Биккулова, Г.Р. Дистанционное обучение в России / Г.Р. Биккулова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 4. – С. 4 – 13.

95. Богданов, В.М. Электронное дистанционное обучение в вузовском курсе физической культуры / В.М. Богданов, В.С. Пономарев, А.В. Соловов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 5. – С. 38 – 49.

96. Борисов, Н.А. Интенсификация учебного процесса с использованием средств дистанционного обучения / Н.А. Борисов, П.А. Рогов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 2. – С. 7 – 14.

97. Борисов, Н.А. Создание виртуального университета средствами системы дистанционного обучения е-Learning Suite / Н.А. Борисов, П.А. Рогов, А.А. Морозова // Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании: сборник материалов ХVII Международной научно-технической конференции. – Пенза, 2006.

98. Бурлакова, Н.В. Изменение функций и роли преподавателя в условиях использования новых образовательных технологий / Н.В. Бурлакова // Инновации в образовании. – 2006. – № 3. – С. 33 – 37.

99. Буртовая, Е.В. Инновации в образовании на примере Русского Гуманитарного Интернет-университета / Е.В. Буртовая // Инновации в образовании. – 2006. – № 1. – С. 106 – 111.

100. Васенин, Д.А. Дистанционное обучение: метод. пособие для преподавателей и разработчиков электронных курсов в системе дистанционного образования ПГТУ / Д.А. Васенин, О.И. Мухин. – 2-е изд., доп. – Пермь: Изд-во ПГТУ, 2005.

101. Васильева, И.Е. Обучение на расстоянии: аспекты формирования педагогической технологии / И.Е. Васильева, Л.М. Завьялова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 9. – С. 39 –43.

102. Виштак, О.В. Использование технологий дистанционного обучения в вузе / О.В. Виштак // Педагогика. – 2005. – № 1.

103. Волков, А.А. Интегративно-аксиологический подход к созданию систем дистанционного образования. Педагогические инновации с использованием IT-технологий в образовательном процессе МГТУ им. Н.Э.Баумана / А.А. Волков, С.А. Гастев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 5. – С. 57 – 61.

104. Выбор терминала видеоконференций для реализации успешного дистанционного обучения / В.Б. Лузгина, В.А. Майстренко, С.П. Шамец, А.А. Духовских // Труды ХIV Всероссийская Научно-методическая конференция «Телематика - 2007», Санкт-Петербург, 18-21 июня 2007 г. Т.1. – СПб.: ИТМО, 2007.

105. Гаврилов, Н.А. Моделирование дистанционной образовательной среды в системе повышения квалификации работников образования / Н.А. Гаврилов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 4. – С. 61 – 67.

106. Гвернзи, Л. Одновременное дистанционное обучение. 5 профессоров совместно используют Интернет-видео / Л. Гвернзи // Дайджест-выпуск. – 2005. – № 12. – С. 12.

107. Гейхман, Л.К. От знаний, навыков и умений к компетенциям: языковое образование средствами ИКТ технологий / Л.К. Гейхман, Е.В. Демидова, Э.И. Клейман // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 11. – С. 55 – 65.

108. Глаголев, В.В. Опыт применения системы дистанционного обучения в Тульском университете / В.В. Глаголев, В.Д. Кухарь, В.И. Латышев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 12. – С. 38 – 49.

109. Галицын, Р.И. Использование дистанционных образовательных технологий в очном учебном курсе / Р.И. Галицын, Е.И. Никифорова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 1. – С. 9 – 11.

110. Гришина, О.А. Инструменты для дистанционной подготовки экономистов: тезисы к ХV Всероссийской научно-методической конференции «Телематика 2007» / О.А. Гришина, К.В. Козлова, М.Р. Меламуд. – СПб, 2008.

111. Димова, А.Л. Дистанционное обучение студентов-спортсменов в условиях информатизации высшего профессионального образования / А.Л. Димова // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 1. – С. 63 – 65.

112. Еремин, А. Дистанционные образовательные технологии: проблемы авторского права / А. Еремин, Ю. Руденко // Высшее образование в России. – 2007. – № 5. – С. 84 – 87.

113. Жарова, Е.Е. Использование методик дистанционного обучения в преподавании английского языка / Е.Е. Жарова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 8. – С. 68 – 73.

114. Зуева, А.В. Интерактивные системы обучения в высшем образовании / А.В. Зуева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2007. – № 9. – С. 52 – 54.

115. Ибышев, Е. Дистанционное обучение в Казахстане: [использование информационно-телекоммуникационных средств] / Е. Ибышев // Инновации в образовании. – 2008. – № 4. – С. 22 – 32.

116. Ибышев, Е.С. Дистанционное обучение и отношения с работодателями / Е.С. Ибышев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 5. – С. 41 – 45.

117. Инькова, Н.А. Научно – методический подход к разработке сетевых информационных и образовательных ресурсов / Н.А. Инькова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 1. – С. 4 – 31.

118. К вопросу об организации дистанционной поддержки образовательной программы ИЦПК / под ред. И.Е. Васильевой. – Ярославль, 2005.

119. Казарян, М. Инновационные подходы к решению проблемы передачи информации в образовательных системах: [дистанционное образование] / М. Казарян // Инновации в образовании. – 2008. – № 4. – С. 33 – 42.

120. Казарян, М.Л. Об улучшении процесса передачи информации по каналам связи в образовательных системах / М.Л. Казарян // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 1. – С. 12 – 15.

121. Калмыков, А.А. Дистанционное обучение / А.А. Калмыков, О.А. Орчаков, В.В. Попов. – М., 2005. – 179 с.

122. Калмыков, А.А. Ожидание педагогической революции / А.А. Калмыков // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 5. – С. 50 – 56.

123. Карпенко, Н.П. Концепция Национальной программы развития всеобщего и непрерывного образования на основе информационно – коммуникационных технологий / Н.П. Карпенко // Инновации в образовании. – 2005. – № 1.

124. Ким, В.С. Учет мотивации испытуемых при организации тестового контроля знаний / В.С. Ким // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. –№ 4. – С. 59 – 70.

125. Клейман, Э.И. Становление учебной компетентности студента в условиях дистанционного образования: автореф. дис. … канд. пед. наук / Э.И. Клейман. – Пермь, 2007.

126. Кобзев, А.В. Организация дистанционного обучения в условиях интеграции вузов / А.В. Кобзев, А.Ф.Уваров // Высшее образование сегодня. – 2005. – № 3. – С. 24 – 34.

127. Ковалев, Е.Е. Использование технологий дистанционного и смешанного обучения для формирования компетентности кадров в области муниципальной информатизации / Е.Е. Ковалев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 4. – С. 46 – 64.

128. Ковшикова, Ю.А. О некоторых направлениях развития информационной образовательной среды / Ю.А. Ковшикова // Инновации в образовании. – 2006. – № 1. – С. 111 – 115.

129. Кондакова, М.Л. Организация учебного процесса в целях реализации программ дистанционного образования всех уровней на базе ЦДО стран СНГ: методические рекомендации / М.Л. Кондакова, Е.Я. Подгорная, Т.В. Рычагова. – М., 2005.

130. Крук, Б.И. Концепция построения корпоративной системы дистанционного обучения в крупной телекоммуникационной компании / Б.И. Крук, Е.Г. Соломина, О.Б. Журавлева // Открытое и дистанционное образование. – 2005. – № 4. – С. 32.

131. Крук, Б. Особенности производства и потребления учебной информации в системах дистанционного обучения на базе интернет-технологий / Б. Крук, Е. Колмогорова, А. Шабанов // Инновации в образовании. – 2007. – № 1. – С. 83 –94.

132. Кулагина, С. Дистанционное обучение как один из факторов повышения конкурентноспособности современных организаций / С. Кулагина // Открытое образование. – 2006. – № 5. – С. 62 – 68.

133. Лазичев, А. Курсовое дистанционное обучение: [технология курсового дистанционного обучения] / А. Лазичев // Высшее образование в России. – 2008. – № 6. – С. 72 – 76.

134. Левин, В.И. Дистанционное обучение? / В.И. Левин // Дайджест выпуск. – 2005. – № 12. – С. 28.

135. Левкин, Г.Г. Перспективы развития дистанционного обучения в системе дополнительного образования / Г.Г. Левкин // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. – С. 4 – 8.

136. Логункова, Ю.С. Профессиональное образование в условиях дистанционного обучения / Ю.С. Логункова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2007. – № 12. – С. 37 – 40.

137. Лузгина, В.Б. Использование видеотелефонии для организации видеоконференций в дистанционном обучении / В.Б. Лузгина // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 7. – С. 47 – 55.

138. Лупанов, В.Н. Интерактивные видеоконференции в системе открытого образования: опыт, проблемы и перспективы / В.Н. Лупанов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. – С. 24 – 28.

139. Миннибаев, Е. Дистанционное образование в России: реальные условия и проблемы развития / Е. Миннибаев // Ректор. – 2009. – № 1. – С. 44 – 50.

140. Морев, И.А Как учить решению задач дистанционного образования. Технология мягкого тестирования / И.А. Морев // Открытое и дистанционное образование. – 2005. – № 4. – С. 27.

141. Неудачин, И. Интернет-коммуникации дистанционного обучения / И. Неудачин // Открытое образование. – 2007. – № 3. – С. 16 –27.

142. Никитин, Н.В. В дистанционном обучении заложен огромный потенциал / Н.В. Никитин // Высшее образование сегодня. – 2005. – № 3.

143. Павлов, И.В. Личностно-ориентированный подход в дистанционном образовании / И.В. Павлов // Открытое и дистанционное образование. – 2009. – № 1. – С. 36 – 40.

144. Переверзев, В. Педагогические тесты для дистанционного контроля знаний / В. Переверзев, А. Егоров, Г. Сибирцева // Высшее образование в России. – 2007. – № 1. – С. 106 – 110.

145. Позднеев, Б. Качество электронного обучения: стандарты и методы / Б. Позднеев // Ректор. – 2009. – № 2. – С. 44 – 50.

146. Программы и проекты в области информационно-коммуникационных технологий в зарубежном образовании / под ред. А.А. Сытника.– Саратов: Саратов. госуд. соц.-эконом. ун-т, 2006.

147. Рожина, Л.В. Иркутский виртуальный университет: анализ результатов опроса слушателей / Л.В. Рожина // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 7. – С.39 – 46.

148. Романов, А.Н. Заочное экономическое образование на основе информационно-коммуникационных образовательных технологий / А.Н. Романов, В.С. Торопцов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 4. – С. 14 – 25.

149. Рыбанов, А. Моделирование динамики процесса формирования ответов на тестовые задания закрытой формы при дистанционном тестировании знаний / А. Рыбанов // Открытое образование. – 2006. – № 6. – С. 43 – 50.

150. Садков, В. Оппонент на проводе: [дистанционная защита диссертаций позволит решить многие проблемы] / В. Садков, Д. Аронов, П. Машков // Поиск. – 2008. – 11 апреля.(№15). – С. 6.

151. Сервисы дистанционных образовательных технологий // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования. Вып. 6: Новые информационные технологии в образовании. – М.: ФИРО, 2008. – С. 3 –18.

152. Сергеев, С.А. Условия обеспечения качества дистанционного образования / С.А. Сергеев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 1. – С. 32 – 40.

153. Системы дистанционного образования на основе сетевых технологий / В.В. Гуров, Д.М. Михайлов, Д.В. Гуров, П.В. Кузнецова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2007. – № 11. – С. 40 – 44.

154. Смирнова, И.Э. Модели обучения в системе высшего образования / И.Э. Смирнова // Инновации в образовании. – 2006. – № 1. – С. 5 – 15.

155. Соловов, А.В. Организационно-методические и технологические аспекты создания и применения банка ЭОР СГАУ / А.В. Соловов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 12. – С. 15 – 22.

156. Соловов, А.В. Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология / А.В. Соловов. – Самара: Новая техника, 2006.

157. Соловьева, Л.Ф. Особенный учебник для особенного ученика, а значит… для каждого: учеб.- метод. комплекс „Информатика и ИКТ” с электронным учебником на DVD) / Л.Ф. Соловьева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 2. – С. 15 – 55.

158. Сытник, А.А. Организация проектной деятельности с использованием дистанционных технологий в сфере образования / А.А. Сытник, Г.А. Сумина, С.Ф. Аверьянова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 12. – С. 50 – 57.

159. Тихомирова, Н.В. Организация дистанционного обучения в университетах США / Н.В. Тихомирова, Л.В. Шилова // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 3. – С. 50 – 53.

160. Тихомирова, Н.В. Регулирование дистанционного обучения / Н.В. Тихомирова, Л.В. Шилова // Высшее образование сегодня. – 2005. – № 1. – С. 41 – 43.

161. Толкачев, В.А. Повышение качества обучения студентов в системе дистанционного образования на основе совершенствования тестовых заданий / В.А. Толкачев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2007. – № 12. – С. 29 – 36.

162. Толкачев, В.А. Повышение квалификации сотрудников вуза как фактор обеспечения качественной подготовки специалистов в системе дистанционного обучения / В.А. Толкачев, Н.В. Черепанова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 1. – С. 3 – 8.

163. Топчий, И.В. Особенности создания информационных ресурсов для поддержки специальных дисциплин архитектурного образования / И.В. Топчий // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 6. – С. 27 – 31.

164. Фадеев, Г.Н. Интегративно-аксиологический подход к созданию систем дистанционного образования. Ч.1. / Г.Н. Фадеев, А.А.Волков, С.А. Гастев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2008. – № 11. – С. 27 – 32.

165. Фадеев, Г.Н. Интегративно-аксиологический подход к созданию систем дистанционного образования. Ч.2: Теоретические предпосылки / Г.Н. Фадеев, А.А. Волков, С.А. Гастев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 1. – С. 41 – 49.

166. Фадеев, Г.Н. Интегративно-аксиологический подход к созданию систем дистанционного образования. Ч. 3: Иерархия нормативных методико-дидактических материалов в системе дистанционного образования / Г.Н. Фадеев, А.А. Волков, С.А. Гастев // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – №. 3. – С. 31 – 39.

167. Філіпова, Л. Дистанційне навчання фахівців у галузі бібліотекознавства та інформатики в США і питання його акредитації // Л. Філіпова, О. Олійник // Вісник кн. палати. – 2005. – № 3. – С. 30 –32.

168. Фокина, В.Н. Тест-тренинг компетентностей проектировочной деятельности в дистанционных образовательных технологиях / В.Н. Фокина, М.В. Воронов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2007. – № 12. – С. 15 – 22.

169. Что такое distant learning // Ректор. – 2007. – № 3. – С. 42 – 45.

170. Шенникова, О. Дистанционная форма высшего образования / О. Шенникова // Дайджест выпуск. – 2005. – № 12. – С. 57.

171. Широбоков, С.М. Нормативное и правовое обеспечение системы дистанционного образования – актуальная задача развития системы образования России / С.М. Широбоков // Вестник высшей школы. – 2008. – № 4. – С. 26 – 35.

^ ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК


Аверьянов Л.Я. – 83

Аверьянова С.Ф. – 158

Аврунін О. – 63

Александравичюте Б. – 84

Алексеєнко Н.М. – 64

Алексєєв С.В. – 26

Андрианов С.Н. – 85

Анисимов А.М. – 3

Анисимов-Спиридонов Г.Д. – 86

Аронов Д. – 150

Артеменко В. – 4, 5


Барахас М. – 6

Барчуков И.С. – 87

Бейзеров В.А. – 88, 89, 90

Бердашкевич А. – 91

Бернасовская В. – 92

Биккулова Г.Р. – 93, 94

Биков В.Ю. – 7

Богданов В.М. – 95

Бойко О.В. – 55

Болотских М. – 8

Болюбаш Н.М. – 9

Бондаренко В. – 65

Бондаренко М. – 10, 11

Борисов Н.А. – 96, 97

Бочаров Б.П. – 12

Бриксін С. – 36

Брыкова В.Г. – 87

Бурлакова Н.В. – 98

Буртовая Е.В. – 99


Васенин Д.А. – 100

Васильева И.Е. – 101, 118

Васюра А.С. – 50

Виштак О.В. – 102

Владимирская Е.Ю – 13, 14

Власенко К. – 15

Воеводина М.Ю – 12, 16.

Войченко А. – 17

Волков А.А. – 103, 164, 165, 166

Воробьев А. – 17

Вороненко Ю.В. – 18

Воронов М.В. – 168


Гаврилов Н.А. – 105

Галицын Р.И. – 109

Ганнавей Г. – 6

Гастев С.А. – 103, 164, 165, 166

Гвернзи Л. – 106

Гейхман Л.К. – 107

Герасимюк І.Є. – 19

Глаголев В.В. – 108

Гладкий І. – 65

Гойер Х. – 20

Головань К.В – 72

Гончарова О. – 21

Гороховський О.І. – 22, 23

Гришина О.А. – 110

Гуров В.В. – 153

Гуров Д.В. – 153


^ Даниленко Л. – 24

Демидова Е.В. – 107

Димова А.Л. – 111

Духовских А.А. – 104


Євстіфєєв В. – 28

Егоров А. – 144

Еремин А. – 112


^ Жарких Ю. – 40

Жарова Е.Е. – 113

Журавлева О.Б. – 130


Завьялова Л.М. – 101

Загірняк М. – 28

Зачко О. – 5

Зуева А.В. – 114


^ Ибышев Е.С. – 115, 116

Инькова Н.А. – 117


Кабачій В.В. – 50

Казарян М.Л. – 119, 120

Калмыков А.А. – 121, 122

Калюжная Г. – 17

Карамышев Д. – 36

Карпенко Н.П. – 123

Карпенко Н.Ю. – 30

Каук В. – 63

Ким В.С. – 124

Клейман Э.И. – 107, 125

Клокар Н. – 31, 32

Кобзев А.В. – 126

Коваленко Е. – 68

Коваленко О. – 33

Ковалёв Е.Е. – 127

Коваль М. – 34

Ковшикова Ю. – 128

Кожурина Т. – 35

Козлова К.В. – 110

Кокодій Н. – 70

Колмогорова Е – 131

Коломоєць М. – 54

Кондакова М.Л. – 129

Кононов І. – 36

Костриба О.В. – 37

Краснов В.В. – 18

Крауклис К. – 41

Краютайтите Л. – 84

Крук Б.И. – 130, 131

Кудіна А.Л. – 64

Кузнецова П.В. – 153

Кулагина С. – 132

Кухаренко В.М. – 38, 39, 65

Кухарь В.Д. – 108


Лавенделс Ю. – 41

Лазичев А. – 133

Латышев В.И. – 108

Левиков Ю.В. – 30

Левин В.И. – 42, 134

Левківський К. – 43

Левкин Г.Г. – 135

Лєсна Н. – 10

Лещенко І. – 44

Лисоченко С . – 40

Логунова Ю.С. – 136

Лузгина В.Б. – 104, 137

Лукін В.Є. – 45

Лупанов В.Н. – 138

Ляшок Я. – 46


Майстренко В.А. – 104

Маклаков Г.Ю. – 47, 48

Маклакова Г.Г. – 48, 49

Машков П. – 150

Меламуд М.Р. – 110

Мінецька І. – 51

Миннибаев Е. – 139

Мінцер О.П. – 18

Михайлов Д.М. – 153

Молодих Г.С. – 7

Морев И.А. – 140

Морозова А.А. – 97

Москвін О.М. – 50

Москвіна С.М. – 50

Мухин О.И. – 100


Неудачин И. – 141

Нікітін В. – 65

Никитин Н.В. – 142

Никифорова Е.И. – 109

Носенко Е. – 57


Овчарук О.В. – 52

Озерянський В.С. – 55

Олійник О. – 167

Омелянчук І. – 53

Орчаков О.А. – 121


Павлов И.В. – 143

Панкратова Я. – 70

Переверзев В. – 144

Пішванова В. – 56

Подгорная Е.Я. – 129

Позднеев Б. – 145

Поляков М. – 57

Пономарёв В.С. – 95

Попов В.В. – 121

Прохоров А.В – 72

Прудка О.В. – 58

Пуголовок К. – 59

Пячкайтите А. – 84


Рєпка В. – 10

Рибалко О. – 38

Рогов П.А. – 96, 97

Рожина Л.В. – 147

Розмариця В. – 24

Романенко І.О. – 25, 26

Романов А.Н. – 61, 148

Рубан І.В. – 26

Руденко Ю. – 112

Рыбанов А. – 149

Рычагова Т.В. – 129


Садков В. – 150

Селіхова Л.Г. – 62

Семенець В. – 63

Сергеев С.А. – 152

Сергиенко Л. – 46

Сибирцева Г. – 144

Сізова К.Л. – 64

Слободянюк Ю.Я. – 55

Смирнова И.Э. – 154

Снігур А.В. – 22, 23, 55

Соловйов В.І. – 66

Соловьёва Л.Ф. – 157

Соловов А.В. – 95, 155, 156

Соломина Е.Г. – 130

Сословский В. – 67

Стаєєв Ю.В. – 25

Стейскал В. – 68

Степаненко С. – 43

Сумина Г.А. – 158

Сусь Б. – 40

Сухарева Н.А. – 86

Сытник А.А. – 146, 158


Таланчук П. – 69

Твердохлебова Н – 38

Тиманюк В. – 70

Тимошенко Н. – 43

Тихомирова Н.В. – 159, 160

Ткаченко В.І. – 25

Толкачёв В.А. – 161, 162

Топчий И.В. – 163

Торопцов В.С. – 61, 148

Тохтарь Г. – 67

Трояновська Т. – 22, 23

Туренко А. – 71


^ Уваров А.Ф. – 126

Уханёва М.И. – 75

Ушакова Т. – 46


Фадеев Г.Н. – 164, 165, 166

Федонюк Я.І. – 19

Федорович О.Е. – 72

Філіпова Л. – 167

Фокина В.Н. – 168

Фонарёв А. – 67

Фурда А.Б. – 73


Хара О. – 74

Хоботова Э.Б. – 75


Ціделко В. – 76


Черепанова Н.В – 162

Чміль А. – 24


Шабанов А. – 131

Шамец С.П. – 104

Шведова В. – 76

Швець Ю. – 77

Шенникова О. – 170

Шилова Л.В. – 159, 160

Широбоков С.М. – 171

Шитиков В. – 41

Шпекторенко І. – 78

Шуневич Б. – 34, 79


Ющак М.В. – 19


Яворская Н. – 80

Яременко Ю. – 79

Яремчук Н. – 76

Яценко Г. – 81, 82


Схожі:

Бібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном iconНаказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
«Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 29 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної...
Бібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном iconБібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном
П 78 Проблеми та пріоритети регіонального розвитку в Україні й за кордоном (2000 – 2008 рр.) [Текст] : бібліогр покажчик / Харк нац...
Бібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном iconПрізвище Ім'я
...
Бібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном iconВступ
Україні й за кордоном. Сучасний стан, галузі застосування І перспективи розвитку конструкцій з деревини та пластичних мас в будівництві....
Бібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном iconПрограма розвитку туризму міста (регіону, держави)
Вас про проведення Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку...
Бібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном iconЗбірка матеріалів Звітної науково-практичної конференції «перспективи розвитку галузевого законодавства в україні»
«перспективи розвитку галузевого законодавства в україні» та «інститути громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи...
Бібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном iconУдк 336. 713. 2 Сучасні тенденції оптимізації філіальної мережі банків за кордоном та в україні
У статті досліджено та систематизовано основні тенденції розвитку філіальної мережі банківських установ за кордоном. Автором визначено...
Бібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном iconШановні колеги!
Вас про проведення Шостої Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії...
Бібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном iconСучасний стан проблеми формування механізму підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств на базі концепції вартісно-орієнтованого управління в україні та світі

Бібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном iconПоложення про спеціальну загальноосвітню школу для дітей з вадами фізичного та (або) психічного розвитку. Принципи навчання в допоміжній школі. Загальна характеристика методів навчання в олігофренопедагогіці
Сучасний стан корекційної освіти в Україні. Система закладів корекційної освіти (за нозологіями)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи