Тема регіональний менеджмент як наука І сфера практичної діяльності icon

Тема регіональний менеджмент як наука І сфера практичної діяльності
Скачати 208.66 Kb.
НазваТема регіональний менеджмент як наука І сфера практичної діяльності
Дата11.07.2012
Розмір208.66 Kb.
ТипДокументи


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Тема 1. РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАУКА І СФЕРА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


1.1. Зміст і основні поняття, які пов’язані з регіональним менеджментом.

1.2. Регіональна економічна політика.


1.1. Зміст і основні поняття, які пов’язані з регіональним менеджментом


Розвиток сучасної економіки пов'язаний з необхідністю забезпечення ефективного управління на регіональному рівні. Предметом такого управління є економіка регіону й всі процеси, які з цим пов’язані, а об'єктом – регіон. У сучасній науковій літературі не існує єдиного визначення поняття «регіон», однак це поняття необхідно визначити з погляду об'єкта управління економікою. Регіон – це територіально спеціалізована й адміністративно визначена частина території країни, що характеризується цілісністю відтворювального процесу і єдиною системою управління. Регіон відзначається спільністю природних, соціально-економічних, національно-культурних та інших умов. Регіон є складною соціально-економічною системою.

Наука регіонального менеджменту сформувалася з початку ХХ ст., коли виникла необхідність забезпечення ефективного управління відносно великими територіями. Розподіл території на регіони й формування органів управління цією територією дозволило забезпечити економічний розвиток регіону і соціальний розвиток населення, яке проживає на цій території. Сформувалося поняття “адміністративно-територіальний устрій”. Це розподіл території країни на частині з метою раціональної організації управління основними економічними процесами й соціально-культурним розвитком на місцях. Такий розподіл здійснюється з урахуванням соціально-економічних, природно-географічних і етнокультурних особливостей розвитку (табл. 1.1, 1.2). Регіональний менеджмент вивчає методологію управління соціально-економічним розвитком території, яка має ознаки регіону.
^

Таблиця 1.1

Кількість адміністративно-територіальних одиниць по регіонах України [8]


(на 1 січня 2005 р.)
^

Регіони

України


Райони

Міста

Райони
у містах

Селища
міського
типу

Сільсь-кі
насе-лені
пункти

всього

у тому числі
держав-ного,
республі-
канського
і обласного
значення
Україна

490

456

178

118

886

28585

Автономна
Республіка Крим

14

16

11

3

56

956

Області:Вінницька

27

18

6

3

29

1466

Волинська

16

11

422

1053

Дніпропетровська

22

20

13

18

46

1438

Донецька

18

52

28

21

131

1124

Житомирська

23

11

5

2

43

1624

Закарпатська

13

11

519

579

Запорізька

20

14

5

7

23

918

Івано-Франківська

14

15

524

765

Київська

25

25

1130

1129

Кіровоградська

21

12

4

2

26

1012

Луганська

18

37

14

4

109

792

Львівська

20

43

9

6

35

1849

Миколаївська

19

9

5

4

17

901

Одеська

26

19

7

8

33

1136

Закінчення табл. 1.1

Полтавська

25

15

5

5

21

1827

Рівненська

16

11

416

1003

Сумська

18

15

7

2

20

1491

Тернопільська

17

18

117

1020

Харківська

27

17

7

9

61

1683

Херсонська

18

9

3

3

30

658

Хмельницька

20

13

624

1415

Черкаська

20

16

6

2

15

825

Чернівецька

11

11

2

3

8

398

Чернігівська

22

15

3

2

30

1494

містаКиїв1

1

10

Севастополь2

1

4

1

29


Таблиця 1.2

^ Адміністративно-територіальний поділ України за регіонами [7]


Регіони
^

Місце регіону в Україні за показниками


якості життя

економіч-ного розвитку

природно-ресурсного потенціалу
^

Столичний регіонКиївська область

16

13

6

Житомирська область

15

17

15

Чернігівська область

24

5

10

^ Центральноукраїнський регіон


Черкаська область

23

14

13

Кіровоградська область

20

22

13

^ Причорноморський регіон


АРК

4

9

4

Миколаївська область

7

25

15

Одеська область

1

21

8

Херсонська область

11

24

15

Закінчення табл. 1.2

^ Північно-Східний регіон


Харківська область

3

1

5

Полтавська область

14

6

12

Сумська область

6

3

18

^ Придніпровський регіон


Дніпропетровська область

8

4

2

Запорізька область

2

7

7

^ Східний регіон


Донецька область

21

8

1

Луганська область

25

23

3

^ Волинський регіон


Волинська область

12

15

24

Рівненська область

13

10

23

^ Подільський регіон


Вінницька область

22

19

10

Хмельницька область

19

16

18

Тернопільська область

9

20

22

^ Карпатський регіон


Львівська область

15

2

8

Івано-Франківська область

8

18

21

Закарпатська область

15

12

20

Чернівецька область

18

11

25


Примітка: економічний розвиток областей визначали з урахуванням таких показників:

  • розвиток промисловості (виробництво промислової продукції на душу населення);

  • розвиток сільського господарства (виробництво сільськогосподарської продукції на душу населення;

  • розвиток торгівлі й платних послуг (обсяг платних послуг на душу населення);

  • стан бюджету (доходи бюджетів усіх рівнів на душу населення);

  • темпи зростання показників.


Дані табл. 1.2 дозволяють стверджувати, що в Україні в межах адміністративно-територіального розподілу існують дев'ять регіонів. Однак обласні державні адміністрації як органи виконавчої влади на місцях, діють у кожній області, тому доцільно визначити поняття «обласний регіон», яким треба оперувати в процесі вивчення дисципліни «Регіональний менеджмент». Обласний регіон – це частина території України, що виділена у межах адміністративно-територіального поділу країни з метою забезпечення ефективного управління соціально-економічним розвитком. Обласний регіон має такі ознаки:

відносна самостійність господарювання в межах національної економіки за рахунок самозабезпечення природними, матеріальними, трудовими й фінансовими ресурсами;

наявність регіонального органа управління (облдержадміністрації в кожній області України);

наявність територіально-виробничої структури в межах обласного регіону;

можливість створення кінцевої продукції на основі територіального поділу праці;

функціонування регіональної інфраструктури (ринкової, виробничої, соціальної, комунікаційної, транспортної).

Регіональний менеджмент безпосередньо зв'язаний з економічними, демографічними й соціальними науками. Це дозволяє при вивченні даної дисципліни освоїти методологію управління на регіональному рівні економічними, демографічними й соціальними об'єктами. Такий взаємозв'язок дає змогу розглядати регіон з погляду соціально-економічної системи й знаходити шляху вирішення виникаючих проблем на основі комплексного підходу, що враховє специфіку сучасного соціально-економічного розвитку території.

Таким чином, регіональний менеджмент є відносно молодою областю наукового знання, що сформувалася і розвивається під впливом соціально-економічних процесів, які відбуваються на певній території з використанням методології регіонального управління.


^ 1.2. Регіональна економічна політика


Регіональна економічна політика – це сукупність напрямків, які розробляють і приймають органи державної влади для ефективного розвитку регіонів на основі раціонального використання їх ресурсного потенціалу. Економічна регіональна політика є складовою частиною регіональної політики (рис. 1.3).
^

Рис. 1.3. Схема регіональної політики за її видамиРегіональна економічна політика є складовою частиною стратегії економічного й соціального розвитку України.

Структура регіональної економічної політики складається з наступних елементів:

аналіз ситуації в економічному розвитку регіону, в тому числі стан діючого законодавства, що регламентує основні напрямки економічного розвитку регіону, а також виявлення позитивних тенденцій у цьому розвитку;

визначення ключових проблем регіонального економічного розвитку, що вимагають поетапного вирішення;

формулювання головної мети регіональної економічної політики, основних цілей, реалізація яких сприяє досягненню головної мети, а також постановка конкретних завдань;

розробка критеріїв досягнення головної і основних цілей;

характеристика ризиків, пов'язаних з реалізацією намічених цілей і поставлених завдань регіональної економічної політики;

розробка заходів, спрямованих на створення сприятливих умов реалізації регіональної економічної політики;

формування ресурсного забезпечення реалізації напрямків регіональної економічної політики.

Регіональна економічна і соціальна політики тісно зв'язані одна з одною, тому в основі змісту структурних елементів регіональної політики лежать такі показники:

валова додана вартість, створена в регіоні за певний період часу, як правило за рік; валова додана вартість у розрахунку на душу населення регіону;

обсяг продукції та послуг промисловості, сільського господарства і будівництва, який вироблений в регіоні і рівень їх споживання;

виробництво та споживання товарів народного споживання в регіоні;

обсяг інвестицій в основний капітал і обсяг освоєних інвестицій у регіоні;

обсяг іноземних інвестицій і їх освоєння в регіоні;

кількість створених нових робочих місць (при збереженні діючих);

податки й збори, що мобілізуються в бюджети всіх рівнів на території регіону;

індекс споживчих цін, що характеризує динаміку загального рівня цін;

середньомісячна заробітна плата (реальна й номінальна) працівників, зайнятих у галузях економіки регіону, а також структура доходів населення регіону;

рівень безробіття в регіоні, що відображує ситуацію на ринку праці.

Цілі та завдання регіональної політики залежать від рівня і специфіки розвитку регіону, а також від його місця в міжрегіональному і міжнародному поділі праці.

Головною метою регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку території і усунення регіональних диспропорцій. Головною метою економічної регіональної політики є раціональне використання сукупного ресурсного потенціалу регіону як основи підвищення його конкурентоздатності шляхом інноваційного розвитку.

Для досягнення головної мети регіональної економічної політики повинні бути сформульовані й реалізовані основні цілі. Вони розробляються для кожної складової регіональної економічної політики. Основні цілі деталізуються в певні завдання регіональної економічної політики, що можуть бути різними залежно від зміни головної і основних цілей.

В умовах дефіциту ресурсів необхідно формувати пріоритетні завдання розвитку регіонів, формулювання яких залежить від поставлених цілей, пріоритетів і можливості залучення ресурсів для їх досягнення.

На сучасному етапі розвитку України до пріоритетних завдань регіональної економічної політики слід віднести:

оптимізацію структури господарства регіонів, що полягає у використанні ефективних форм господарювання на основі раціонального використання потенційних ресурсів: матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних і часових;

об'єднання фінансових ресурсів регіональних бюджетів і бюджетів місцевого самоврядування для зміцнення фінансової основи розвитку економіки регіону;

розвиток міжрегіонального і міжнародного економічного співробітництва;

розширення повноважень і посилення відповідальності за регіональний розвиток місцевих органів влади, а також виконавчої влади в системі місцевого самоврядування;

забезпечення розробки системної стратегії регіонального розвитку, що враховує регіональну специфіку.

Державна регіональна політика базується на здійсненні перерозподілу ресурсів для підтримки депресивних територій та розв’язання проблем, що за своїми масштабами є загальнодержавними. Уряд гарантує стандарт якості життя, визначений для кожного громадянина незалежно від місця його проживання. Необхідна для цього державна підтримка має надаватися на основі чітких критеріїв визначення територій, що потребують підтримки. Місцеві органи влади повинні мати адекватні інструменти впливу на соціально-економічний регіональний розвиток. З цією метою необхідно забезпечити:

узгодження стратегічних цілей і пріоритетів розвитку національних і регіональних інтересів, забезпечення стабільність й прогнозованість відносин між центральними і місцевими органами виконавчої влади щодо розвитку територій;

здійснення державних інвестицій у поліпшення регіональної інфраструктури;

реалізацію масштабних проектів приватного інвестування, що потребують підтримки виконавчої вдади, і спрямування кредитів міжнародних фінансових організацій на соціально-економічний розвиток територій;

мобільність робочої сили шляхом реформування професійної освіти й системи підвищення кваліфікації працівників, запровадження новітніх технологій регіонального менеджменту, в тому числі муніципального, вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з регіонального управління;

децентралізацію і розмежування повноважень між центральними й місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо надання послуг, розширення прав і посилення відповідальності цих органів за розв’язання соціально-економічних проблем розвитку регіонів, запровадження прозорого механізму контролю, в тому числі громадського, на кожному рівні управління;

чітке розмежування функцій між центральними, регіональними і місцевими органами влади стосовно питань бюджету, власності, державної влади та механізму надання соціальних послуг;

створення правових, економічних та організаційних умов для ефективної реалізації завдань і функцій місцевого самоврядування;

врегулювання основних засад і визначення порядку здійснення права комунальної власності, управління об’єктами комунальної власності;

удосконалення міжбюджетних відносин.


Контрольні запитання:


1. Що вивчає регіональний менеджмент?

2. Назвіть об'єкт і предмет регіонального менеджменту.

2. Визначіть поняття «регіон».

3. Для чого необхідний адміністративно-територіальний поділ країни?

4. Назвіть основні ознаки обласного регіону.

5. Що таке регіональна політика?

6. Визначіть види регіональної політики.

7. Назвіть основні структурні елементи регіональної політики й визначіть їх зміст.

8. Які показники лежать в основі змісту структурних елементів регіональної політики. В яких одиницях вони вимірюються?

9. Які завдання відносяться до пріоритетних на сучасному етапі регіонального розвитку України?

Схожі:

Тема регіональний менеджмент як наука І сфера практичної діяльності iconТема  теоретичні основи регіонального менеджменту
Регіональний менеджмент – це наука, що вивчає складові системи управління розвитком території, взаємозв’язок між ними при врахуванні...
Тема регіональний менеджмент як наука І сфера практичної діяльності iconЗавдання до контрольнаої роботи №1 з дисципліни "методологія І логіка наукових досліджень" Теоретичні питання Тема: Наука як сфера людської діяльності
Предмет і сутність методології як науки. Основні функції, мета та види методології
Тема регіональний менеджмент як наука І сфера практичної діяльності iconІ. О. Тимченко Регіональний менеджмент
Регіональний менеджмент : конспект лекцій / укладачі: А. Ю. Жулавський, О. О. Павленко, Ю. А. Опанасюк, І. О. Тимченко. – Суми :...
Тема регіональний менеджмент як наука І сфера практичної діяльності iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050200...
Тема регіональний менеджмент як наука І сфера практичної діяльності iconМ. М. Новікова тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “регіональний менеджмент”
Тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “Регіональний менеджмент” (для студентів денної та...
Тема регіональний менеджмент як наука І сфера практичної діяльності iconМетодичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “регіональний менеджмент” для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050200 – „Менеджмент організацій”
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни “Регіональний менеджмент” (для студентів денної І заочної форм...
Тема регіональний менеджмент як наука І сфера практичної діяльності iconVii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології
Тема Методологія дитячої практичної психології. Психолого-педагогічний експеримент – зміст, функції і складові елементи
Тема регіональний менеджмент як наука І сфера практичної діяльності iconМ. М. Новікова регіональний менеджмент

Тема регіональний менеджмент як наука І сфера практичної діяльності iconДисципліни
Менеджмент як певна категорія людей, соціальних шар тих, хто здійснює роботу по управлінню. Менеджмент як специфічна область знань...
Тема регіональний менеджмент як наука І сфера практичної діяльності iconРобоча програма з дисципліни регіональний менеджмент
Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого навчального плану, освітньо-професійної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи