Тема  регіональне прогнозування І планування icon

Тема  регіональне прогнозування І планування
Скачати 122.18 Kb.
НазваТема  регіональне прогнозування І планування
Дата11.07.2012
Розмір122.18 Kb.
ТипДокументи


Тема 6. РЕГІОНАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ


6.1. Структура стратегії економічного і соціального розвитку регіону.

6.2. Зміст і етапи розробки програми економічного і соціального розвитку регіону.

6.3. Алгоритм розробки та реалізації регіональної програми.


6.1. Структура стратегії економічного і соціального розвитку регіону


Стратегія економічного і соціального розвитку регіону – це документ, у якому комплексно відображений рівень економічного та соціального розвитку регіону в перспективі. Залежно від періоду розробки стратегії визначають стратегічні регіональні перспективи. На регіональному рівні стратегію доцільно розробляти, як правило, на період від 5 до 10 років. Комплексність стратегії економічного і соціального розвитку полягає в тому, що в ній представлена інформація, яка всебічно представляє перспективні бачення на розвиток регіону. Практично стратегія економічного і соціального розвитку регіону (області) представляє перспективний план стратегічних заходів, які необхідно здійснити для досягнення певних цілей розвитку регіону. Таким чином, результатом реалізації прогнозування регіонального розвитку як однієї з функцій регіонального менеджменту є розробка та реалізація соціально-економічної стратегії розвитку регіону.

Стратегію економічного і соціального розвитку розробляють у декількох альтернативних варіантах, ґрунтуючись на одному з принципів прогнозування. У сучасних умовах господарювання розробляють: оптимістичний, базовий варіант і песимістичний варіант стратегії. Це обумовлено тим, що важко прогнозувати умови, які складуться в перспективі, й виявити, як це вплине на досягнення перспективних цілей розвитку регіону. У процесі реалізації стратегії залежно від отриманих результатів, їх аналізу, а також умов реалізації стратегічних заходів стратегію мають коригувати. Слід зазначити, що соціально-економічна стратегія розвитку регіону є складовою частиною стратегії соціально-економічного розвитку країни.

Більш наочне уявлення про стратегію економічного і соціального розвитку регіону дає її структура, що включає наступні елементи:

проблеми й тенденції розвитку регіону;

перспективні цілі й пріоритети;

стратегічні заходи, що розробляються в альтернативних варіантах, а саме за оптимістичним, песимістичним та базовими сценаріями;

наявні ресурси (рівень розвитку сукупного потенціалу регіону) й засоби реалізації стратегічних заходів;

соціально-економічні результати, які повинні бути досягнуті в перспективі (за всіма напрямками економічної та соціальної діяльності регіону).

Прикладом стратегії економічного і соціального розвитку може бути стратегія розвитку Північно-Східного регіону (Полтавська, Сумська і Харківська області) відповідно до Плану українського прориву, запропонованого А.Кінахом [7].

Північно-Східний регіон належить до найбільш індустріально розвинених регіонів України, розташований на важливих шляхах сполучення з економічними регіонами Росії і портами Чорного та Азовського морів, а також країнами Центральної та Західної Європи, поблизу металургійних баз Донбасу та Придніпров'я. У регіоні зосереджено потужний індустріально-аграрний господарський комплекс За результатами комплексної компонентної оцінки якості життя регіон посідає третє місце в Україні, за економічним розвитком – перше.

Північно-Східний регіон забезпечує близько 12% валової доданої вартості країни, промислової продукції на одну особу виробляють на рівні 5234 грн. Зручне економіко-географічне положення регіону зумовлює його близькість до джерел палива та сировини. Енергетичні ресурси складають природні горючі гази, нафта з невеликим вмістом сірки, кам'яне, буре вугілля, торф та ін.

Основою територіально-виробничого комплексу Північно-Східного економічного регіону є машинобудівна й металообробна, харчова, хімічна й легка промисловість. Добре розвинена промисловість будматеріалів.

Соціально-економічні й природні умови регіону є сприятливими для розвитку високоінтенсивного сільського господарства. Більшість сільськогосподарських підприємств спеціалізуються на вирощуванні зернових, цукрових буряків, соняшника та на м'ясо-молочному тваринництві. Частка тваринництва у структурі сільськогосподарського виробництва регіону складає близько 50%. У зв'язку з цим у регіоні сконцентрована відносно висока частка сільського населення, що свідчить про резерви трудових ресурсів, які можуть бути залучені в господарський оборот.

У регіоні спостерігається диференціація за показниками соціального розвитку. Так, у Сумській області рівень безробіття у 2003 р. складав 13,2% від економічно активного населення працездатного віку, у Полтавській області – 8,8%, у Харківській – 10,6%.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника у Харківській області за перше півріччя 2004 р. становила 526 грн., у Полтавській – 514 грн., у Сумській – 434 грн. Поряд із значним рівнем розвитку регіону існують проблеми, які стримують його розвиток. Так у структурі промислового комплексу регіону значне місце посідають підприємства воєнно-промислового комплексу, які потребують перепрофілювання. У промисловому комплексі домінує важка індустрія. Повільне технологічне оновлення машинобудівного комплексу стримує виробництво високоякісної конкурентоспроможної продукції.

У регіоні, на жаль, не набула поширення мережа технопарків, за допомогою яких реалізується науково-технічний потенціал і пере­ваги прикордонного розташування. Це пов'язано як з недостатньо сприятливими умовами діяльності у таких структурах, так і відсутністю зацікавленості (а іноді й можливості) у потенційних інвесторів вкладати кошти у довгострокові ризикові проекти в науково-технологічній сфері.

Незважаючи на високий потенціал розвитку сільського господарства, у регіоні залишається недостатньо розвиненою матеріально-технічна база сільського господарства для транспортування, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції, що негативно позначається на загальному рівні розвитку регіону.

У регіоні є інвестиційно привабливі можливості для розвитку рекреаційного господарства, але їх поки що використовують недостатньо.

Розв'язання існуючих проблем регіону потребує комплексного системного підходу, який передбачає реалізацію таких кроків інноваційної моделі розвитку:

досягнення повного використання науково-технологічного потенціалу великих промислових підприємств і наукових установ (ВАТ "Лтава" (м. Полтава), ВАТ НПО ім. Фрунзе, ВАТ "Турбоатом", ВАТ "ХТЗ", ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод", ДП "Завод імені В.О. Малишева", ВАТ "Хартрон", Харківське державне авіаційне виробниче підприємство) на основі стимулювання за рахунок коштів державного бюджету та приватних інвесторів наукових досліджень;

залучення інвестиційних ресурсів на потреби конверсії та реструктуризації воєнно-промислового комплексу (м. Харків), в тому числі шляхом виконання довгострокових проектів за рахунок коштів бюджету розвитку;

прискорення розвитку хімічного комплексу, в тому числі розробка та впровадження у виробництво нових матеріалів (ВАТ "Сумихімпром");

забезпечення розвитку харчової і легкої промисловості (Ромни, Суми, Харків, Куп'янськ, Чугуїв);

максимальне використання рекреаційних ресурсів регіону (Миргород, Березівські мінеральні води, Хорол, Нові Санжари), пожвавлення розвитку туристичної галузі;

розвиток венчурного підприємництва у великих промислових центрах (Харків, Суми, Кременчук);

впровадження нових технологій сільськогосподарського виробництва.

Впровадження і реалізація вказаних заходів дасть Північно-Східному регіону змогу збільшити обсяги виробництва доданої вартості, підвищити рівень життя населення, значно підсилити соціальну складову.

За прогнозними розрахунками, щорічний приріст промислового виробництва складе 14%, щорічне зростання інвестицій у регіон – 35%, обсяг освоєння капітальних інвестицій в 2009 р. складе щонайменше 5160 млн. грн. (в тому числі інноваційного спрямування – 3614 млн. грн.), оптимально – 15480 млн. грн. (в тому числі інноваційного спрямування – 10844 млн. грн.), середня заробітна плата у регіоні на кінець 2009 року становитиме 2159 грн., щорічне зростання сільськогосподарського виробництва буде на 10%. Частка інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції буде на рівні 17%. Валова додана вартість у регіоні в 2009 р. складе 50828 млн. грн., а обсяг промислової продукції на одну особу на кінець періоду – 14100 грн.


^ 6.2. Зміст і етапи розробки програми економічного і соціального розвитку регіону


Програма економічного і соціального розвитку регіону – це документ, у якому комплексно відтворюється вся інформація, яка стосується рівня основних показників, що характеризують економічні й соціальні напрямки регіонального розвитку, який необхідно забезпечити показникам за певний період, як правило за рік.

Розробка регіональної програми соціально-економічного розвитку здійснюється поетапно:

1. Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку регіону в певному періоді за напрямками: ринок праці й доходи населення; інвестиційно-інноваційна діяльність регіону; грошово-кредитна й бюджетна сфера; виробництво, у тому числі сільськогосподарське; розвиток підприємницької діяльності. При цьому по кожному напрямку у результаті аналізу з'ясовують невирішені питання, які є резервами подальшого соціально-економічного розвитку регіону.

2. Формулювання головної мети та основних цілей регіонального розвитку у визначеному періоді.

3. Формулювання головних дій по основних цілях за названими напрямками соціально-економічного розвитку регіону.

4. Визначення критеріїв досягнення основних цілей за цими напрямками.

5. Виявлення і обґрунтування ризиків досягнення основних цілей програми.

6. Розробка програмних заходів, реалізація яких забезпечить досягнення основних цілей програми й головної мети.

7. Формування і обґрунтування ресурсного забезпечення програмних заходів.

8. Організація управління реалізацією програми – розробка організаційного механізму реалізації програмних заходів.

Зміст програми економічного й соціального розвитку доцільно розглянути на прикладі м. Харкова: Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2005 р. має наступні розділи й структурні елементи:

Вступ

1. Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній період. Головні проблеми розвитку економіки та соціальної сфери

2. Цілі та головні дії у 2005 році

3. Реалізація економічного потенціалу міста (розвиток реального сектора економіки, ринкові перетворення, механізми регулювання

3.1. Розвиток підприємництва і ринкової інфраструктури

3.2. Управління об’єктами комунальної власності

3.3. Реформування земельних відносин

3.4. інвестиційна діяльність

3.5. Промисловість

3.6. Транспорт і зв’язок

3.7. Споживчий ринок товарів та послуг

4. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво

5. Соціальна сфера

5.1. Демографічна ситуація

5.2. Зайнятість населення та ринок праці

5.3. Грошові доходи населення та заробітна плата

5.4. Соціальне забезпечення

5.5. Житлово-комунальне господарство

5.6. Містобудування

6. Гуманітарна сфера

6.1. Охорона здоров’я

6.2. Освіта

6.3. Культура

6.4. Молодіжна політика. Фізкультура та спорт

7. Природокористування та безпека життєдіяльності людини

8. Захист прав і свобод громадян. Зміцнення законності та правопорядку

9. Додатки

Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2005 рік

Основні заходи щодо забезпечення виконання завдань програми економічного і соціального розвитку міста на 2005 рік

Перелік цільових програм, які передбачаються до фінансування у 2005 році

Програма капітального будівництва за замовленням міськвиконкому (бюджет розвитку міста)

Показники розвитку підприємств і організацій комунальної власності

Перелік робіт, запланованих для виконання за пропозиціями виборців, внесених депутатам Харківської міської ради у 2005 р.


^ 6.3. Алгоритм розробки й реалізації регіональної програми


Рівень економічного розвитку регіону визначає рівень життя його населення, тому що економіка є основою для розвитку соціальної сфери. Тому підвищити рівень життя населення неможливо без розвитку економіки, зокрема регіональної. Правильно розроблена й успішно реалізована програма економічного і соціального розвитку регіону дозволяє підвищити рівень розвитку регіональної економіки і на цій основі забезпечити зростання рівня та поліпшення якості життя населення. Алгоритм, представлений на рис. 6.1, дозволяє визначити порядок дій, які треба здійснити для розробки й реалізації регіональної програми.


Перший блок алгоритму передбачає здійснення цілеполагання в регіональному розвитку, що здійснюється на основі принципу побудови «дерева-цілей" економічного і соціального розвитку регіону. При цьому необхідно враховувати, що вирішення поставлених завдань забезпечує досягнення основних цілей, що, у свою чергу, дозволяє досягти головної мети економічного й соціального розвитку регіону.

Другий блок алгоритму передбачає здійснення комплексного аналізу рівня економічного і соціального розвитку регіону, виявлення і характеристику тенденцій регіонального розвитку за основними напрямками у певному періоді, а саме:

ринок праці та доходи населення, у тому числі заробітна плата;

інвестиційна діяльність та інноваційна діяльність регіону;

розвиток реального сектора економіки, насамперед, регіональної промисловості, сільськогосподарського виробництва та будівництва;

грошово-кредитний сектор економіки та фінансова сфера;

розвиток підприємництва;

зовнішньоекономічна діяльність населення;

сфера послуг;

діяльність соціальних галузей: охорони здоров'я; освіти; культури і мистецтва; фізкультури і спорту.

Третій блок передбачає безпосередньо розробку програмних заходів, реалізація яких забезпечить досягнення поставлений цілей. Програмні заходи представляють опис конкретних дій, який необхідно виконати в рамках регіональної програми. Наприклад, для покращення інвестиційного клімату в м. Харкові передбачається отримання міжнародного кредитного рейтингу; залучення коштів інвесторів у розвиток інфраструктури міста й підприємств різних форм власності; розвиток ринку вторинних інвестицій у вітчизняні виробництва; проведення презентації ділових та інвестиційних можливостей міста і його підприємств, організацій, установ на інвестиційних форумах, конференціях, виставках тощо.

Четвертий блок програми передбачає оцінку ресурсного забезпечення, тому що без визначеного обсягу ресурсів неможливо реалізувати програмні заходи. При цьому при недостатньому обсязі наявних ресурсів, треба шукати додаткові джерела їх залучення. Якщо це неможливо, тоді необхідно або переглядати цілеполагання програми (цілі можуть бути реально недосяжними), або ранжувати за ступенем значущості програмні заходи й вибирати найбільш важливі з розроблених (блок 5).

Шостий блок алгоритму передбачає розробку організаційного механізму реалізації програмних заходів. З цього моменту добре розроблена програма може бути не реалізована через відсутність ефективного управління її реалізацією. Організаційний механізм реалізації регіональної програми – це внутрішня організація, яка визначає порядок здійснення реалізації програмних заходів щодо економічного й соціального розвитку регіону. Організаційний механізм має забезпечувати ефективне управління реалізацією програмних заходів на основі прийняття оптимальних управлінських рішень, спрямованих на вирішення певних завдань, їх реалізацію за умовами мінімізації сукупних ресурсів (включаючи тимчасовий ресурс) на шляху досягнення головної мети програми. Перевагами організаційного механізму реалізації програмних заходів є те, що в його рамках визначаються виконавці, які наділені відповідними повноваженнями та несуть відповідальність за кінцевий результат.

Сьомий блок алгоритму передбачає здійснення злагоджених дій у рамках організаційного механізму з метою реалізації програмних заходів. Надалі треба оцінити результати реалізації програмних заходів для того, щоб можна було скоригувати програмні дії у випадку якщо це викликано об'єктивними причинами. Наприклад, може змінитися законодавство, що регламентує правове поле реалізації програми. Однак коригування в процесі реалізації регіональної програми можна вносити тільки за умови об'єктивної зміни середовища її реалізації (восьмий блок).

Одержання позитивних результатів реалізації програмних заходів означає, що головна мета її розробки досягнута, завдяки вирішенню поставлених завдань шляхом реалізації програмних заходів і досягнення основних цілей програми. У противному разі, необхідно перевіряти якість реалізації 6-8 блоків алгоритму (9.10 блоки).

Таким чином, алгоритм розробки й реалізації програми економічного і соціального розвитку регіону дозволяє комплексно підійти до цього процесу й здійснити його завдяки дотримки порядку дій.


^ Контрольні запитання:


1. Дайте визначення стратегії та програми економічного і соціального розвитку регіону. Як взаємопов’язані концепція, стратегія та програма економічного і соціального розвитку регіону?

2. Чому в назві регіональної стратегії та програми присутні поняття “економічний і соціальний розвиток”?

3. Для чого необхідно розробляти стратегію економічного і соціального розвитку регіону в декількох альтернативних варіантах?

4. Назвіть і охарактеризуйте структурні елементи стратегії економічного і соціального розвитку регіону.

5. Назвіть і охарактеризуйте етапи формування програми економічного і соціального розвитку регіону.

6. Чим етапи формування програми економічного і соціального розвитку регіону відрізняються від алгоритму формування та реалізації програми?

7. Дайте пояснення логіці цілеполагання в процесі розробки програми економічного і соціального розвитку регіону.

8. Охарактеризуйте організаційний механізм реалізації програми економічного і соціального розвитку регіону.

9. Обґрунтуйте послідовність блоків алгоритму (рис. 6.1). Чому недоцільно поміняти місцями перший блок алгоритму з другим?

10. В якому блоці алгоритму (рис. 6.1) використовуються показники, що характеризують економічний і соціальний розвиток регіону?

Схожі:

Тема  регіональне прогнозування І планування iconДисципліни «територіальне І регіональне планування»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Територіальне І регіональне планування» (для студентів 5 курсу денної...
Тема  регіональне прогнозування І планування iconТема №8 Кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі злочинністю
Кримінологічне прогнозування це процес отримання, обробки й аналізу інформації з метою визначення майбутнього стану злочинності чи...
Тема  регіональне прогнозування І планування iconПротокол №1 від «8» лютого 2012 р
Програма, програмування, проектування, процедура, регресивна залежність, системний підхід, система прогнозування, стратиграфічне...
Тема  регіональне прогнозування І планування iconПротокол №1 від «13» лютого 2013 р
Програма, програмування, проектування, процедура, регресивна залежність, системний підхід, система прогнозування, стратиграфічне...
Тема  регіональне прогнозування І планування iconІнституційні передумови імплементації Стратегічної екологічної оцінки: аналіз стану державного планування та прогнозування соціально-економічного розвитку
Сного стану державного планування та прогнозування соціально-економічного розвитку як одного з основних напрямків впровадження сео...
Тема  регіональне прогнозування І планування iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “Географія” для квалікаційних рівнів “магістр”, “спеціаліст”
Програма, програмування, проектування, процедура, регресивна залежність, системний підхід, система прогнозування, стратиграфічне...
Тема  регіональне прогнозування І планування iconТема 10. Прогнозування як функція менеджменту поняття прогнозування
Поняття прогнозування. Динамічний І невизначений характер зовнішнього середовища підприємства робить необхідним прогнозування її...
Тема  регіональне прогнозування І планування iconМіністерство освіти І науки України
Тема Макроекономічне прогнозування та планування соціально-економічного розвитку країни
Тема  регіональне прогнозування І планування iconМіністерство освіти І науки України сумський державний університет
Метою викладання дисципліни “Економічне прогнозування” є вивчення студентами основ теорії І практики прогнозування І макроекономічного...
Тема  регіональне прогнозування І планування iconМіністерство освіти І науки України сумський державний університет
Метою викладання дисципліни “Економічне прогнозування” є вивчення студентами основ теорії І практики прогнозування І макроекономічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи