Затверджую ректор Сумcького державного університету А. В. Васильєв положення icon

Затверджую ректор Сумcького державного університету А. В. Васильєв положення
Скачати 53.36 Kb.
НазваЗатверджую ректор Сумcького державного університету А. В. Васильєв положення
Дата11.07.2012
Розмір53.36 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумcького

державного університету


________А.В.Васильєв


ПОЛОЖЕННЯ

Про науковий центр патоморфологічних досліджень

«___» __________2010 р. м.Суми №____ 1. Загальні положення.

  1. Науковий центр патоморфологічних досліджень (далі Центр) має статус міжкафедрального та є структурним науковим підрозділом медичного інституту СумДУ.

  2. Центр діє у рамках Статуту університету і проводить свою діяльність на підставі:

 • постанови Кабінету Міністрів України №796 від 27.08.10 р. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності»;

 • Ліцензії Міністерства охорони здоров'я України № 333438 серія АБ виданої 25 травня 2007 р. Сумському державному університету на медичну практику терміном дії до 02.03.2012 р;

 • Існуючої на період роботи Центру загальнодержавної та внутрішньо університетської нормативної бази та даного Положення.

2. Мета та напрями наукової діяльності Центру.


2.1. Метою Центру є створення в університеті сучасної наукової бази для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень на клінічному та морфологічному рівнях з використанням найновітніших технологій, що відповідають світовим стандартам.

2.2. Основним напрямом наукової діяльності Центру є дослідження клінічних і морфологічних особливостей при розвитку найпоширеніших хвороб та ефективності їхнього лікування.

У тому числі робота Центру спрямовується на:

  • вивчення морфологічних передумов розвитку уражень опорно-рухового апарату, зубо-щелепної системи, внутрішніх органів, нервової системи та їхніх ускладнень;

  • дослідження особливостей клінічних та морфологічних проявів шлунково-кишкових, бронхолегеневих хвороб та при їхньому лікуванні;

  • встановлення залежності між патоморфозом і розвитком ускладнень ендокринної патології та ефективністю їхнього лікування;

  • оцінку поширеності патоморфозу пухлинного росту серед населення м. Суми, Сумської області та інших регіонів України;

  • дослідження патоморфозу та факторів, що спричиняють розвиток поширених інфекцій дорослих (гепатитів, вірусної інфекції, кандидозів), дітей (нейроінфекції) і плода (TORCH – інфекції);

  • вивчення ролі адаптивно-компенсаторних механізмів у забезпеченні стійкості організму до дії токсичних чинників зовнішнього середовища;

  • проведення профілактичних заходів щодо попередження поширення шкідливих звичок серед населення.

  1. У Центрі вивчаються особливості клінічних та морфологічних змін людини та експериментальних тварин в умовах розвитку різних патологічних процесів і хвороб шляхом дослідження в біологічних об’єктах гістологічних, гістохімічних, імуноморфологічних змін.

  2. Діяльність Центру надає можливість:

  • організації комплексної наукової тематики із залученням усіх кафедр медичного інституту та інших структурних підрозділів СумДУ;

  • налагодження співпраці з ВНЗ, науковими установами і лабораторіями України та інших країн;

  • участі в конкурсах проектів наукових робіт на отримання відповідних грантів;

  • вивчення особливостей патоморфозу захворювань людей, з’ясування його ролі у розвитку найпоширеніших в Україні хвороб та особливостей їх лікування;

  • здійснення підготовки науково-педагогічних кадрів;

  • залучення здібних студентів до виконання наукових досліджень у сучасній науковій лабораторії;

  • проведення діагностики онкологічних патологій, вірусних хвороб (СНІДу, гепатитів та інших інфекцій) на господарсько-договірних умовах на замовлення практичної охорони здоров’я Сум і Сумської області та населення.

 1. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру.

3.1. Керівництво діяльності Центру здійснюється науковим керівником Центру, що призначається наказом ректора СумДУ.

3.2. Науковий керівник Центру має такі права і обов’язки:

- здійснює загальне керівництво науковими роботами;

- відповідає за виконання договірних зобов'язань і їх технічне забезпечення;

- відповідає за організацію і діяльність Центру як науково-дослідницької структури;

- визначає методичне і матеріально-технічне забезпечення роботи центру відповідно до сучасного стану розвитку науки;

- щорічно складає комплексний тематичний план наукових досліджень, що виконуються як безпосередньо Центром, та подає його на затвердження науковою радою медичного інституту;

- періодично звітує про діяльність Центру на науковій раді медичного інституту, науковій раді СумДУ;

- забезпечує раціональне та цільове використання коштів.

  1. Науковий керівник у своїй діяльності керується посадовою інструкцією, підпорядковується директору медичного інституту, його заступнику з наукової роботи та функціонально – начальнику НДЧ СумДУ.

3.4. Функціонування Центру забезпечується його співробітниками з числа:

- штатних наукових, інженерно-технічних та інших працівників Центру;

- професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу та працівників сторонніх організацій на умовах сумісництва або за договорами цивільно-правового характеру;

- студентів та аспірантів у вільний від основних занять час.

3.5. Центр розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі медичного інституту.

4. Фінансово-господарська діяльність Центру.

4.1. Центр може бути виконавцем науково-дослідних робіт, що фінансуються з коштів загального фонду державного бюджету; господарських договорів (із закладами охорони здоров’я, іншими організаціями і установами, приватними особами); грантів від державних і міжнародних наукових фондів.

4.2. Центр згідно з чинним законодавством може надавати на підставі господарських договорів платні послуги для населення, пов’язані з дослідженням біопсійного матеріалу, виконання гістологічних, гістохімічних та імуногістохімічних досліджень, консультацій випадків смерті, мікропрепаратів.

4.3. Облік коштів від господарських договорів та грантів, які виконує Центр, здійснюється відповідними підрозділами СумДУ на спеціальному фонді університету в установленому порядку.

4.4. Вартість виконаних робіт та платних послуг, що надаються, розраховуються відповідними кошторисами з урахуванням:

- усіх видів діяльності, пов’язаних з виконанням роботи;

- відрахувань, передбачених чинним законодавством України;

- витрат на оплату праці та забезпечення функціонування і розвитку Центру.

Кошториси до договорів погоджуються з керівником Центру, начальником НДЧ, іншими посадовими особами у встановленому порядку, затверджується проректором з наукової роботи.

5. Прикінцеві положення.

5.1. Положення набирає чинності з дати його затвердження ректором.

5.2. Зміни та доповнення до даного Положення можуть вноситись рішенням Вченої ради університету.


ПОГОДЖЕНО


Проректор з наукової роботи А.М.Чорноус

Проректор з ФЕД В.О.Касьяненко

Начальник НДЧ В.А.Осіпов

Директор медичного інституту В.Е.Маркевич

Головний бухгалтер В.В.Коваленко

Завідуючий кафедрою патоморфології А.М.Романюк

Голова профспілкового комітету В.О.Боровик

Юристконсульт О.М.Вакуленко


Положення розглянуто і схвалено науковою радою університету

Протокол № _____ від «___» ________ 2010 р.

Схожі:

Затверджую ректор Сумcького державного університету А. В. Васильєв положення iconЗатверджую ректор Сумського державного університету А. В. Васильєв
Положення про систему контролю якості навчального процесу у сумському державному університеті
Затверджую ректор Сумcького державного університету А. В. Васильєв положення iconЗатверджую ректор А. В. Васильєв
Експертна комісія Сумського державного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Затверджую ректор Сумcького державного університету А. В. Васильєв положення iconЗатверджую ректор А. В. Васильєв 200 р. Акт експертизи
Експертна комісія Сумського державного університету Міністерства освіти та науки України, у складі
Затверджую ректор Сумcького державного університету А. В. Васильєв положення iconСумський державний університет кафедра філософії
Ректор Сумського державного університету професор Васильєв Анатолій Васильович – Голова Оргкомітету
Затверджую ректор Сумcького державного університету А. В. Васильєв положення iconСумський державний університет кафедра філософії
Ректор Сумського державного університету професор Васильєв Анатолій Васильович – Голова Оргкомітету
Затверджую ректор Сумcького державного університету А. В. Васильєв положення iconЗатверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв
Сумського державного університету – це самостійна громадська діяльність осіб, які навчаються в Сумду І проживають у гуртожитках (далі...
Затверджую ректор Сумcького державного університету А. В. Васильєв положення iconЗатверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв
Сумського державного університету – це самостійна громадська діяльність осіб, які навчаються в Сумду І проживають у гуртожитках (далі...
Затверджую ректор Сумcького державного університету А. В. Васильєв положення iconВ. Васильєв 2008р. Положення
Про стипендіальне забезпечення студентів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів Сумського державного університету
Затверджую ректор Сумcького державного університету А. В. Васильєв положення iconВ. Васильєв 2008р. Положення
Про стипендіальне забезпечення студентів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів Сумського державного університету
Затверджую ректор Сумcького державного університету А. В. Васильєв положення iconІіі всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Перекладацькі інновації"
Голова оргкомітету – васильєв анатолій Васильович, ректор Сумського державного університету, професор, академік Міжнародної інженерної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи