Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти акушерство та гінекологія icon

Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти акушерство та гінекологія
НазваЦентральний методичний кабінет з вищої медичної освіти акушерство та гінекологія
Сторінка1/8
Дата11.07.2012
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИАКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Програма навчальної дисципліни

для студентів вищих медичних закладів освіти

III - IV рівнів акредитації

Спеціальності: 7.110101 "Лікувальна справа"

 1. "Педіатрія"

 2. "Медико-профілактична справа"

Київ-2008

І

Програма складена: академіком НАН України, професором В.І.Грищенком (Харківський національний медичний університет); академіком АМН України, професором В.М.Запорожаном (Одеський державний медичний університет); професором О.П.Гнатко (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця)

Рецензенти:

Н.М.Зеленіна Доцент кафедри нормальної фізіології

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, к.м.н., член робочої групи по запровадженню положень Болонської декларації у навчальний процес у ВМ(Ф)НЗ (наказ від 17.06.2004 р. №309)

З.М.Дубоссарська Завідувач кафедри акушерства,

гінекології та перинатології

Дніпропетровської державної медичної академії, засл. діяч науки і техніки України, д.м.н., професор

В.В.Щербакова Завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1 Харківської медичної академії післядипломної освіти, д.м.н., професор

Ю.С.Паращук Завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2 Харківського національного медичного університету, д.м.н., професор

Програма обговорена на міжкафедральпій нараді завідувачів однопрофільних кафедр ВМНЗ Украіни (протокол № 23 від 27.09.2007 p.).

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з акушерства та гінекології для вищих медичних закладів освіти України III-ІУ рівнів акредитації складена для спеціальностей "Лікувальна справа" 7.110101, "Педіатрія" 7.110104, "Медико-профілактична справа" 7.110105 напряму підготовки 1101 "Медицина" у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239, експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005, №52. Термін навчання за цими спеціальностями здійснюється протягом б років, а базова медична підготовка - протягом 5 рокі. Кінцеві цілі з дисципліни передбачають набуття знань і вмінь в плані вирішення професійних задач і вміння надання невідкладної медичної допомоги при екстремальних станах в акушерстві і гінекології. Сучасний стан демографічної ситуації в Україні вимагає від лікаря загальної практики поглибленого вивчення питань репродуктивного здоров'я жінки та планування сім'ї.

Базова медична підготовка проводиться в однаковому обсязі на всіх медичних факультетах (лікувальна справа, педіатрія та медико-профілактична справа). 6-й рік навчання передбачає врахування профілізації викладання дисципліни в залежності від спеціальності.

Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними
програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від
16.04.03 за №239 "Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з
напряму підготовки 1101 "Медицина";

 • експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.05 за №52 "Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Лікар" у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації України за спеціальностями "Лікувальна справа";

 • наказом МОЗ України від 17.05.06 за №281 "Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації України, затвердженого наказом МОЗ України від 31.01.05 за №52".
 • рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.04 за №152 "Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін" зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.04 за №492 "Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін";

 • наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 "Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти";

 • інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005)

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами "Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін" (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).

^ З

Акушерство та гінекологія як навчальна дисципліна:

а) базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні медичної біології,
нормальної та патологічної анатомії, топографічної анатомії, нормальної та патологічної
фізіології репродуктивної системи жінки, гістології та ембріології, фармакології й
інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи формування студентами умінь та навичок, які визначаються
кінцевими цілями вивчення акушерства та гінекології як самостійної дисципліни та
можуть бути використані студентами для логічного обгрунтування діагнозу
захворювання, проведення диференціальної діагностики, терапії, профілактики та
реабілітації хворих, вмінні надавати лікарську допомогу при невідкладних станах в роботі
лікаря загальної практики.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни «акушерство та гінекологія» структурована на 5 модулів, до складу яких входять блоки 13 змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS - залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів.

Лекції. Перевага віддається лекціям проблемним, оглядовим та концептуально-аналітичним. Лекція стає процесом, під час якого в студентів формуються знання, забезпечуються мотиваційний компонент і загально-орієнтований етап оволодіння науковими знаннями. Посилюється роль лекцій в якісному управлінні самостійною роботою студентів.

Практичні заняття за кредитно-модульною системою організації навчального процесу проводяться в режимі ротації модулів клінічних дисциплін. Тривалість одного практичного заняття не менше 4 годин. За методикою організації вони є клінічними, спрямовані на контроль засвоєння теоретичного матеріалу й формування практичних вмінь та навичок, а також уміння аналізувати й застосовувати одержані знання для вирішення практичних завдань; вони передбачають:

 • збирання анамнезу;

 • огляд вагітної або гінекологічної хворої;

 • планування обстеження вагітної або гінекологічної хворої;

 • інтерпретацію даних лабораторних та інструментальних досліджень;

 • проведення диференціальної діагностики найбільш поширених ускладнень вагітності та гінекологічних захворювань;

 • визначення попереднього клінічного діагнозу;

 • визначення тактики ведення вагітної, родорозрішення або ведення гінекологічної хворої;

 • надання екстреної медичної допомоги;

 • вирішення ситуаційних задач;

 • відпрацювання практичних навичок на муляжах та біля ліжка вагітної або гінекологічної хворої;

 • ведення медичної документації.

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей: планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду; ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового

4

періоду; інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів; ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої; визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи; визначати фактори, що впливають на планування сім'ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім'ї; виконувати необхідні медичні маніпуляції; планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних стнакх в акушерстві і гінекології.

Перелік критеріїв надання акушерсько-гінекологічної допомоги регламентується відповідними протоколами за спеціальністю «акушерство і гінекологія» МОЗ України, Наказами МОЗ України «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» (Наказ МОЗ України № 503 від 28.12.2002), «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатальної допомоги в Україні» (Наказ МОЗ України №620 від 29.12.2003, « Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» ( Наказ МОЗ України № 676 від 31.12.2004 р.)

Засобами контролю є тестові завдання, клінічні ситуаційні задачі; контроль виконання практичних навичок.

^ Самостійна робота студента - одна з організаційних форм навчання, що регламентується робочим навчальним планом і виконується студентом самостійно поза межами аудиторних занять. Можливі види самостійної роботи студентів: підготовка до практичного заняття та вивчення тем, що розглядаються лише в плані самостійної роботи студента, курація вагітної або гінекологічної хворої та написання історії хвороби, пошук та вивчення додаткової літератури, створення алгоритмів, структурно-логічних схем, написання рефератів, анотацій, доповідей для виступу з повідомленнями на практичних заняттях, чергування в клініці поза межами навчального часу. Організація самостійної роботи у відділеннях акушерського або гінекологічного стаціонару повинна забезпечуватися викладачами кафедри.

Індивідуальне завдання - форма організації навчання з метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, тобто індивідуальне навчально-дослідне завдання.

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по його завершенню на підсумковому модульному контрольному занятті.

^ Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.

Кафедри акушерства і гінекології мають право вносити зміни до навчальної програми у межах 15% розподілу часу в залежності від напрямків наукових досліджень, організаційних та діагностичних можливостей клінічних баз, але зобов'язані виконати в цілому обсяг вимог з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія» (IV-VI курси) згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.

5

^ МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кінцеві цілі навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія» ґрунтуються на базі навчальних цілей, визначених в освітньо-професійній програмі (ОПП). Вони визначаються таким чином:

 • Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду;

 • Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду

 • Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів.

 • Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої.

 • Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи.

 • Визначати фактори, що впливають на планування сім'ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім'ї.

 • Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

 • Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних стнакх в акушерстві і гінекології.


6

^ СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА МОДУЛІ ТА ЗМІСТОВІ МОДУЛІ

Модуль 1.: Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду Змістовий модуль 1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового

періоду

Змістовий модуль 2. Перинатологія. Фактори ризику перинатального періоду. Модуль 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового

періоду

Модуль 3. Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім'ї. Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги

Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сім'ї

Модуль 4. Акушерство і гінекологія Змістовий модуль 8. Фізіологічне акушерство Змістовий модуль 9. Патологія вагітності та пологів Змістовий модуль 10. Перинатальна патологія

Змістовий модуль 11. Вікова фізіологія жіночої репродуктивної системи, методи обстеження гінекологічних хворих

Змістовий модуль 12. Гінекологічні захворювання Змістовий модуль 13. Неплідність у шлюбі. Планування сім'ї

7

Опис навчального плану з дисципліни "Акушерство та гінекологія" для студентів медичних факультетів, які начаються за спеціальністю 7.110101 «Лікувальна справа»


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

|

«

я

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичн их занять

Годин/ кредитів ECTS

450/15

ЗО

220

200

4-6
Модуль 1: Змістових модулів 2

90 год. / 3,0 кредити ECTS

10

40

40

4

Поточний та підсумковий модульний контроль

Всього за 4 рік навчання

90 год. / 3,0 кредити ECTS

10

40

40

4
Модуль 2: Змістових модулів 1

60 год. /2,0

кредитів

ECTS

10

30

20

5

Поточний та підсумковий модульний контроль

МодульЗ: Змістових модулів 4

75 год./2,5

кредитів

ECTS

10

40

25

5

Поточний та підсумковий модульний контроль

Всього за 5 рік навчання

135 год./ 4,5

кредитів

ECTS

20

70

45

5
Модуль 4: Змістових модулів 3

225 год./7,5

кредитів

ECTS
ПО

115

6

Поточний та підсумковий модульний контроль

Всього за 6 рік навчання

225 год. / 7,5

кредитів

ECTS
ПО

115

6

8

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

МОДУЛЬ 1: Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та після поло­гового періоду

Змістовий модуль І. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового
періоду І1Й,

^ Конкретні цілі:

 1. Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів, жіночого тазу. ,, .

 2. Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів, післяпологового періоду та періоду новонародженості. ......

 3. Виконувати обстеження вагітної, роділлі та породіллі, первинний огляд та туалет новонародженого.

Тема 1. Організація акушерської допомоги. Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань і смертності.

Тема 2. Жіночий таз. Плід як об'єкт пологів.

Будова жіночого таза. Таз з акушерської точки зору. Тазове дно. Ультразвукова пельвіометрія. Будова голівки плода. Розміри голівки плода та інши розміри.

ТемаЗ. Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія.

Будова статевих клітин. Запліднення та розвиток плідного яйця. Капацитація, клітинний фактор запліднення. Плацентація. Органогенез. Розвиток плідних оболонок. Навколоплідні води. Плацента, її будова і функція. Критичні періоди розвитку ембріона і плода. Вплив на ембріон і плід шкідливих факторів навколишнього середовища. Фізіологічні зміни в організмі жінки під час вагітності. Гігієна і дієтичне харчування вагітної. Методи обстеження вагітної. Діагностика ранніх строків вагітності. Зовнішнє і внутрішнє акушерське дослідження вагітності. Акушерська термінологія. Визначення життя і смерті плода. Визначення допологової відпуски і дати пологів. Перинатологія, як науковий напрямок в акушерстві.

Тема 4. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів

Причини початку пологів. Регуляція пологової діяльності. Передвісники пологів, прелімінарний період. Біологічна готовність організму до пологів. Пологові сили, зміни в матці. Біомеханізми пологів при передньому і задньому видах потиличного передлежання. Клінічний перебіг пологів. Ведення пологів. Акушерська допомога та моніторинг стану роділлі та плода в пологах. Знеболювання пологів.

Тема 5. Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості.

Клініка післяпологового періоду. Зміни в організмі породіллі, статевих органах, молочних залозах. Догляд за породіллю. Лікувальна фізкультура. Гігієна породіллі. Профілактика післяпологових захворювань. Післяпологова відпустка. Профілактика та лікування гіпогалактії.

Анатомо-фізіологічні особливості періоду новонародженості. Догляд і годування новонароджених. Організація роботи відділення новонароджених.

Медична деонтологія і етика лікаря.

9

Змістовий модуль 2. Перинатологія. Фактори ризику перинатального періоду.

Конкретні цілі:

 1. Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду;

 2. Планувати тактику ведення ускладненень вагітності, пологів, післяпологового періоду та періоду новонародженості.
 1. Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів.

 2. Планувати та надавати акушеську допомогу при ускладненому перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду.

 3. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

Тема 6. Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи при аномаліях кісткового таза. Проблеми макросом!!' в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді.

Класифікація тазових передлежань. Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Діагностика, перебіг вагітності при тазовому передлежанні. Біомеханізм пологів при тазовому передлежанні. Ведення пологів при тазовому передлежанні. Вузький таз. Класифікація вузького таза. Діагностика вузького таза. Особливості перебігу вагітності і пологів при вузькому тазі. Біомеханізм пологів при різних формах звуження таза. Ведення пологів при вузькому тазі.

Етіологія. Методи діагностики. Особливості перебігу пологів при крупному плоді. Перебіг періоду новонародженності при макросомії.

Тема 7. Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітность. Аномалії положення плода.

Аномалії позазародкових елементів плідного яйця /плаценти, плідних оболонок і пупкового канатика/. Трофобластичні захворювання. Багатоводдя і маловоддя. Багатоводдя: причини, клініка, тактика ведення вагітності, наслідки для плода і новонародженого.

Перебіг вагітності при багатоплідності. Особливості перебігу і ведення пологів при багатоплідній вагітності.

Аномалії положення плода. Неправильне положення плода і засоби його виправлення під час вагітності. Особливості перебігу вагітності та пологів, ведення пологів при неправильному положенні плода. Передній і задній асинклітизм. Розгинальне перед лежання голівки. Високе пряме і низьке поперечне стояння стрілоподібного шва. Перебіг і ведення пологів.

Тема 8.4 Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода.

Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Спадкові та вроджені захворювання плода. Діагностика, профілактика. Біопсія хоріону, кордоцентез. УЗД , ЕКГ, ФКГ, амніоскопія, амніоцентез, кордоцентез, цитогенетичні та біохімічні методи дослідження стану плода у різні строки вагітності, КТГ. Біофізичний профіль плода та інші методи дослідження фетоплацентарного комплексу. Роль медико-генетичних консультацій.

Етіологія, патогенез фетоплацентарної недостатності, ретардації, гіпотрофії, гіпоксії плода та асфіксії новонародженного. Методи діагностики фетоплацентарної недостатності. Лікування фетоплацентарної недостатності. Гіпоксія плода (гостра, хронічна). Ретардація, гіпотрофія плода.

10

Тема 9. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. , Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новонародженого. Токсико-септичні захворювання новонародженних. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.

Імунологічна несумісність крові матері та плода (резус-конфлікт, несумісність за системою АВО, ізолейкоцитарна та ін.). Патогенез, сучасна система діагностики та лікування. Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новонародженого. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого, народженого в асфіксії.Токсико-септичні захворювання новонародженних. Етіологія, клініка, діагностика, профілактика. Заходи під час спалаху токсико-септичних захворювань у пологовому будинку. Діагностика розвитку. Нагляд та лікування новонародженого, який переніс асфіксію, травму, імуноконфлікт.

Тема 10. Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичной етики та деонтології. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських препаратів.

Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичной етики та деонтології. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських препаратів Медична деонтологія і етика лікаря.

Тема 11. Курація вагітних та породіль, підготовка учбової історії хвороби. Захист учбової історії пологів.

Самостійне обстеження вагітної, роділлі та породіллі під наглядом викладача. Участь в проведенні пологів. Робота з медичною документацією. Захист учбової історії пологів.

МОДУЛЬ 2: Патологічний перебіг вагітності, пологів та

післяпологового періоду

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Конкретні цілі:

 1. Ставити попередній діагноз та проводити диференційний діагноз при різних видах акушерської патології

 2. Планувати тактику ведення при патології вагітності, пологів та післяпологового періоду;

 3. Планувати профілактичні та реабілітаційні заходи у разі різних видів акушерської патології.

 1. Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві.

 2. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

Тема 12. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

Сучасні уявлення про етіологію і патогенез гестозів. Ранній гестоз. Гіперсалівація. Блювота. Клініка, діагностика і лікування раннього гестозу. Класифікація пізнього гестозу. Клініка і діагностика пізнього гестозу. Сучасні методи лікування пізнього гестозу. Роль жіночої консультації в профілактиці гестозу. Рідкі форми гестозів.

11

Тема 13. Невиношування вагітності.

Причини мимовільного переривання вагітності в різні строки вагітності. Класифікація, клініка, діагностика, лікування і профілактика мимовільного аборту. Передчасні пологи. Перебіг передчасних пологів, особливості їх ведення. Профілактика недоношування вагітності.

Тема 14. Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки

Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки

Етіологія. Патогенез. Методи діагностики переношування вагітності. Профілактика

і терапія ускладнень, пов'язаних з переношуванням. Пролонгована вагітність. Комплексне

медикаментозне лікування переношування вагітності.

Класифікація, етіологія, патогенез різних видів аномалій пологової діяльності. Сучасні

методи діагностики і лікування порушень пологової діяльності. Профілактика порушень

пологової діяльності.

Тема 15. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. Захворювання серцево-судинної системи /вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія/. Захворювання крові. Ендокринні захворювання. Захворювання органів сечовидільної системи. Захворювання органів дихання. Хвороби органів травлення. Інфекційні захворювання. Вагітність при аномаліях розвитку жіночих статевих органів. TORCH-інфекції у вагітних, клінічний перебіг, діагностика, лікування, профілактика.

Тема 16. Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

Акушерська кровотеча. Позаматкова вагітність. Передлежання плаценти. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика. Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів. Терапія. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Етіологія, клініка, діагностика. Особливості ведення вагітності і пологів. Матка Кювелера. Маткова кровотеча в послідовому і ранньому післяпологовому періоді. Порушення процесів відшарування плаценти. Гіпотонічна кровотеча. Коагулопатична кровотеча (емболія навколоплідними водами та інші причини). Шок, термінальні стани в акушерстві. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві. Етіологія, класифікація, діагностика, клініка, лікування позаматкової вагітності. Роль ендоскопічних методів у діагностиці та лікуванні позаматкової трубної вагітності. Профілактика. Післяопераційна реабілітація. Вагітність у рудиментарному розі матки. Шийкова вагітність.

Тема 17. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

Загальні відомості про акушерські операції. Показання, Умови. Протипоказання. Підготовка. Знеболювання операцій. Інструментарій. Асептика і антисептика. Ведення післяопераційного періоду.

Операції переривання вагітності в ранні та пізні строки. Операції для підготовки пологових шляхів (перинео- та епізіотомія, розтин шийки матки, амніотомія). Класичний поворот плода на ніжку. Акушерські операції у випадках тазового передлежання (витягання плода за ніжку або ніжки). Акушерські щипці. Вакуум-екстракція плода. Кесарський розтин. Захисні варіанти операцій кесарського розтину.

12

Оперативні втручання в послідовому та післяпологовому періоді. Ручне відокремлення плаценти, виділення посліду. Ручне та інструментальне обстеження матки після пологів. Надпіхвова ампутація, екстирпація матки. Перев'язка внутрішніх здухвинних артерій. Плодоруйнівні операції.

Травматичні ушкодження вульви, піхви, промежини. Розрив шийки матки. Розрив матки. Етіологія. Теорії виникнення розриву матки. Механізм виникнення. Класифікація. Особливості розриву матки за рубцем. Оцінка стану рубця на матці. Клінічна картина розриву матки: загрозливого, того, що почався і вже відбувся. Діагностика. Лікування і профілактика. Виворот матки. Розходження і розриви зчленувань таза. Післяпологові нориці. Етіологія, лікування, профілактика. Пологовий травматизм плода

Тема 18. Післяпологові септичні захворювання

Класифікація. Етіологія, патогенез. Діагностика. Сучасні принципи лікування, профілактика Мастит лактаційний, клініка, сучасна терапія. Методи пригнічення лактації.

МОДУЛЬ 3: Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім'ї.

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи

Конкретні цілі:

1. Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів.

2. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори гінекологічних захворювань,
пов'язаних з ендокринними порушеннями.

3. Ставити попередній діагноз гінекологічних захворювань, пов'язаних з ендокринними
порушеннями, планувати обстеження та тактику ведення хворої.

 1. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

 2. Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в гінекології.

/. Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори порушень менструальної
функції жінки.


2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину порушень менструальної функції жінки.

3. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та
інструментальних обстежень при порушеннях менструальної функції жінки та їх
ускладненнях.


4. Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного
лікування, реабілітаційні заходи) при порушеннях менструальної функції жінки та їх
ускладненнях


5. Проводити первинну профілактику порушень менструальної функції жінки.

 1. Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз порушень менструальної функції жінки .

 2. Оволодіти вмінням виконувати необхідні медичні маніпуляції

Тема 19. Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи об­стеження гінекологічних хворих.

Зовнішні статеві органи. Піхва. Матка та її відділи. Функції матки. Маткові труби, їх функція. Яєчники, їх функція. Зв'язуючий апарат матки. Кровозабезпечувальна і лімфатична системи. Фізіологічні зміни в жіночих статевих органах в різні вікові періоди.

13

Сучасні знання про менструальну функцію. Нейроендокринна регуляція функції статевої системи. Роль гормонів, біологічно активних речовин.

Загальні та спеціальні методи обстеження гінекологічних хворих: бімануальне,
вагінальне, через пряму кишку, за допомогою вагінального дзеркала. Особливості
збирання спеціального гінекологічного анамнезу. Методи функціональної діагностики
стану яєчників. Біопсія. Пункція через заднє склепіння. Ендоскопичні методи дослідження.
Кольпоскопія, гістероскопія, цистоскопія, лапароскопія Питання лабораторної

діагностики.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти акушерство та гінекологія iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти моз україни в грудні 2009 р
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти акушерство та гінекологія iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Робоча навчальна програма з пропедевтики внутрішніх хвороб складена на підставі програми з пропедевтики внутрішньої медицини для...
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти акушерство та гінекологія iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти акушерство та гінекологія iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти акушерство та гінекологія iconМіністерство охорони здоров’я України Центральний методичний кабінет з вищої освіти Українська медична стоматологічна академія Горішний Б.
Стан Здоров'я військовослужбовців забезпечується продуманою системою лікувально-профілактичних заходів у військах у мирний час та...
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти акушерство та гінекологія iconРобоча навчальна програма передатестаційного циклу навчання (стажування) лікарів-слухачів за спеціальністю “Акушерство І гінекологія” Тривалість циклу 1 міс./156год
Акушерство І гінекологія – кафедра акушерства, гінекології та перинатології (розрахунок на одну академічну групу)
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти акушерство та гінекологія iconПрактична гінекологія навчально-методичний посібник
Практична гінекологія : навчально-методичний посібник / В. В. Маркевич. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 258 с
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти акушерство та гінекологія iconПерелік навчально-методичних І науково-методичних установ державної форми власності, що передаються до сфери управління монмолодьспорту
Державна установа “Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів”
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти акушерство та гінекологія iconМiнiстерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Програми з пропедевтичної, факультетської I госпiтальної педiатрiї для студентiв вищих медичних навчальних закладiв III-IV рiвнiв...
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти акушерство та гінекологія iconПоложення про методичний кабінет середнього закладу освіти України ( це Положення дійсне для інформаційно-методичного центру школ и); положення про методичний кабінет середнього закладу освіти
Наказ Міністерства освіти України від 28. 10. 1997 р. №385 «Про затвердження Положення про методичний кабінет середнього закладу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи