Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 147.83 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Дата11.07.2012
Розмір147.83 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

з дидактичним забезпеченням до практичних занять

з дисципліни „Технологія туристської діяльності”

(для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”)


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 - „Туризм”). / Укл.: Сегеда І.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 16 с.


Укладач: Сегеда І.В.


Рецензент: доц., к. т. н. Давидова О.Ю.


Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства

протокол засідання № 1 від 31 серпня 2007 р.


ВСТУП


^ Практичне (семінарське) заняття — форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентом теоретичних знань, отриманих як на лекційних заняттях, так і в процесі самостійного вивчення матеріалу, а також під час виконання індивідуальної роботи.

У процесі проведення семінарського заняття з дисципліни „Технологія туристської діяльності” організується дискусія навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів, а також проблемні питання, відповідь на які має бути знайдена у ході обговорення. Практичне заняття - форма навчального заняття, спрямована на формування вмінь та навичок виконання певних видів роботи в туристській діяльності, обґрунтування пропозицій та висновків щодо напрямів покращення туристської діяльності в Україні та за кордоном.

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або в малих групах (при попередньому поясненні викладача) вирішують запропоновані завдання різного рівня складності, виробничі ситуації чи ділові ігри. Наприкінці заняття з метою виявлення ступеня засвоєння матеріалу викладачем проводиться перевірка роботи, яку виконували студенти, та підведення підсумків з виставленням відповідної оцінки залежно від результатів виконаної роботи.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ)

ЗАНЯТЬ


МОДУЛЬ 1. ТЕХНОЛОГІЯ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Змістовий модуль 1.1. Технологічна система туристської діяльності на вітчизняному й міжнародному рівнях


Практичне заняття 1


Тема: Соціально-економічна сутність туризму і туристської діяльності (2 год.).

Мета заняття: визначити сутність туризму і туристської діяльності в соціально-економічному просторі.

Зміст теми:

1. Внутрішні й зовнішні фактори, що впливають на розвиток туризму.

2. Класифікації туризму.

3. Класифікація туристських підприємств.

4. Туристський продукт і туристська послуга.

Запитання для самоконтролю:

  1. Дайте визначення «туризму» згідно із Законом України «Про туризм».

  2. Наведіть основні зовнішні фактори, що впливають на розвиток туризму.

  3. Наведіть основні внутрішні фактори, що впливають на розвиток туризму.

  4. За якими ознаками класифікують туризм?

  5. Які види туристських підприємств Ви знаєте?

  6. Що таке туристський продукт? Що таке туристська послуга?

Завдання: навести приклади туристських продуктів та туристських послуг залежно від пори року.

Практичне заняття 2


Тема: Загальні умови організації туристської діяльності (2 год.).

Мета заняття: проаналізувати й визначити основні умови організації туристської діяльності.

Зміст теми:

1. Організаційні вимоги, що висуваються перед суб`єктами туристської діяльності.

2. Вимоги до службових приміщень.

3. Вимоги до кадрового складу.

4. Формування пакету туристських послуг.

5. Ціноутворення в туризмі.

Запитання для самоконтролю:

  1. Які вимоги висуваються перед суб’єктами туристської діяльності?

  2. Дайте характеристику вимогам до службових приміщень.

  3. Проаналізуйте вимоги до кадрового складу.

  4. На основі яких даних складаються показники фінансово-економічної діяльності туристського підприємства?

  5. Назвіть етапи процесу ціноутворення туристських послуг.

  6. Яким може бути результат діяльності туристського підприємства залежно від принципу ціноутворення?

  7. Які основні статті включає вартість туристської подорожі?

  8. За якими складовими визначається собівартість послуг туристських підприємств?

  9. Якими загальноприйнятими методами регулюється встановлення ціни на туристські послуги?

Завдання: сформувати власний пакет турпослуг і проаналізувати схему його ціноутворення.


Практичне заняття 3


Тема: Договірні відносини в туристському бізнесі (4 год.).

Мета заняття: визначити правила й основні реквізити укладання договорів у туризмі.

Зміст теми:

1. Правові основи договірних відносин. Агентський договір.

2. Договори з постачальниками й підрядчиками.

3. Договори із страховими компаніями.

4. Договори з клієнтами (договори на туристське обслуговування).

5. Договори між туристом й окремими суб`єктами туристської індустрії.

Запитання для самоконтролю:

1. Що являє собою агентський договір? Які він містить реквізити?

2. Який порядок укладання договорів з постачальниками й підрядчиками?

3. У чому особливість договору страхування туристів?

4. Дайте характеристику договорам між туристом й окремими суб`єктами туристської індустрії.

Завдання: укласти один з перелічених видів договорів.


Практичне заняття 4


Тема: Міжнародна співпраця та організації в туризмі (2 год.).

Мета заняття: визначити основні туристські організації й вивчити їх функції; проаналізувати законодавство України про виїзд за кордон.

Зміст теми:

1. Правила оформлення візових документів для в'їзду в Україну.

2. Закон України „Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України” (21 січня 1994 року N 3857-XII).

3. Міжнародні туристські організації.

4. Міжнародне регулювання туристської діяльності. Роль та значення всесвітньої туристської організації (ВТО).

Запитання для самоконтролю:

1. Назвіть основні правила оформлення візових документів для в'їзду в Україну.

2. Який порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України?

3. Назвіть основні Міжнародні туристські організації.

4. Які завдання висуває перед собою Всесвітня туристська організація (ВТО)?

Завдання: розробити пропозиції щодо пересікання кордону України.


Змістовий модуль 1.2. Функціонування технологічних процесів

виробництва, надання та споживання туристських послуг

туристського підприємства


Практичне заняття 5


Тема: Уніфікація технологій туристських послуг туристського підприємства (4 год.).

Мета заняття: визначити сутність і мету уніфікованих технологій туристських послуг; технологію партнерських відносин.

Зміст теми:

1. Концепція уніфікованих технологій туристських послуг.

2. Чинники, що визначають появу нових технологій.

3. Організація туристського товарообігу і технологія партнерських відносин.

4. Абревіатура фахових термінів в індустрії гостинності.

Запитання для самоконтролю:

1. Що являють собою технології туристського підприємства?

2. Дайте характеристику поняттям технологія і технологічний процес.

3. У чому різниця між основними й допоміжними технологічними процесами.

4. Що таке технологічний цикл?

5. Що таке технологічні операції? Які існують технологічні операції?

6. У чому полягає уніфікація технологічних процесів розміщення?

7. Технологічні інновації. Еволюційні зміни технологій.

8. Як організується товарообіг у туризмі?

9. У чому полягає технологія партнерських відносин?

Завдання: розробити пропозиції щодо подальшої уніфікації технологій туристських послуг туристського підприємства.


Практичне заняття 6


Тема: Функціонально-планувальна організація технологічних процесів надання туристських послуг (2 год.).

^ Мета заняття: проаналізувати організацію технологічних процесів та правила надання туристських послуг.

Зміст теми:

1. Організатори туризму.

2. Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів.

3. Заклади розміщення туристів. Види готелів.

4. Система ресторанного господарства.

Запитання для самоконтролю:

1. Назвіть основних організаторів туризму?

2. У чому полягає основна функція туристського підприємства?

3. Дайте класифікацію транспортним подорожам за різними ознаками.

4. Дайте характеристику видам транспортних засобів.

5. Які види готелів Ви знаєте?

6. Назвіть правила надання послуг ресторанного господарства.

Завдання: скласти план надання туристських послуг туристу.


Практичне заняття 7


Тема: Функціонування туристської індустрії: регуляторні особливості (4 год.).

Мета заняття: вивчити стан і перспективи розвитку нормативно-правової бази України в сфері туризму.

Зміст теми:

1. Організаційно-правове забезпечення туристської індустрії в Україні.

2. Основи державної туристської політики.

3. Міжнародні відносини України у сфері туризму.

Запитання для самоконтролю:

1. Які законодавчо-правові акти регулюють туристську діяльність в Україні?

2. У чому полягає державна туристська політика?

3. На якому рівні здійснюються міжнародні відносини України в сфері туризму?

4. Які перспективи міжнародних відносин України в сфері туризму?

Завдання: розробити власні пропозиції щодо покращення нормативно-правової бази в сфері туризму.


Практичне заняття 8


Тема: Методика розрахунку обсягів туристської діяльності ( 8 год.).

Мета заняття: вивчити методику розрахунку обсягів туристської діяльності.

Зміст теми:

1.Загальні положення „Методики”.

2. Джерела інформації „Методики”.

3. Алгоритм розрахунків „Методики”.


Запитання для самоконтролю:

1. З якою метою була розроблена Методика розрахунку обсягів туристської діяльності?

2. Про що йдеться у загальних положеннях даної Методики?

3. Які джерела інформації необхідні для того, щоб провести всі необхідні розрахунки згідно з Методикою?

4. Яка послідовність розрахунків?

5. Як розраховують кількість відвідувачів?

6. Як розраховують середню тривалість перебування?

7. Як розраховують кількість суб`єктів галузі туризму.

8. Як розраховують обсяг послуг, наданих підприємствами сфери туризму.

Завдання: провести розрахунки обсягів туристської діяльності туристського підприємства згідно з Методикою.


Практичне заняття 9


Тема: Класифікація груп клієнтів. Шкала потреб клієнтів (2год.).

Мета заняття: вивчити основні групи клієнтів та їх потреби.

Зміст теми:

1. Фактори, що впливають на поведінку покупця.

2. Класи обслуговування.

3. Шкала потреб клієнтів.

Запитання для самоконтролю:

1. Дайте визначення покупцю.

2. Що таке поведінка покупця?

3. Які фактори впливають на поведінку покупця?

4. Які класи обслуговування Ви знаєте? Дайте характеристику кожному з них.

5. Проведіть аналіз шкали потреб клієнтів. У чому її сутність?

Завдання: скласти шкалу власних потреб.

Практичне заняття 10


Тема: Формування професійної етики працівників сервісу (2год.).

Мета заняття: визначити основні якості працівників сервісу.

Зміст теми:

1. Основні якості працівників служби сервісу.

2. Професійні стандарти працівників.

3. Основи етикету.

Запитання для самоконтролю:

1. Які якості повинні бути притаманні працівникам служби сервісу?

2. З якою метою діють професійні стандарти працівників?

3. Назвіть особливості спілкування.

4. Назвіть особливості спілкування по телефону.

Завдання: проведіть розмову по телефону з клієнтом, який замовляє на Вашому підприємстві туристську послугу (тур).


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Нормативно-правові акти


 1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР.

 2. Закон України „ Про внесення змін до закону України „Про туризм” від 18.11.2003 р. №1282-IV.

 3. Закон України „Про державний кордон України” від 3 квітня 2003 р. N 662-IV

 4. Закон України „Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України”  від 3 червня 2004 р. N 1742-IV

 5. ГОСТ Р 50690-2000 «Організація туристської діяльності. Туристські послуги. Загальні вимоги».

 6. ГОСТ Р 50644-94 „Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов”

 7. ГОСТ Р-50681-94 „Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг”

 8. ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА розвитку туризму на 2002 - 2010 роки, Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. N 583. 

 9. Директива Совета Европы в области организации туристской деятельности.

 10. ДСТУ 4268:2003 „Засоби розміщення”.

 11. Методика розрахунку обсягів туристської діяльності від 8 грудня 2003 р. N 1128/8449.

 12. Перечень «Характерные туристические товары и услуги» в соответствии с ДК 016-97.

 13. ПРАВИЛА оформлення візових документів для в'їзду в Україну, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. N 227. 

 14. Правила оформлення та видачі консульськими установами України паспортів громадян України для виїзду за кордон, посвідчень на повернення в Україну громадян України та проїзних документів дитини, затверджені наказом Міністерства закордонних справ України від 1 липня 1997 р. N 93-сд.

 15. Приказ Государственной туристической администрации Украины «Об утверждении порядка оформления ваучера на предоставление туристических услуг и его использования» от 06.06.2005 г. № 50.


Основна


 1. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. – Издание 6-е, перераб. и доп. – СПб.: «Изд. дом Герда», 2004. – 448 с.

 2. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. Учебное пособие – М.: Нолидж – 1996. – 312 с.

 3. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Книги - XXI, 2003. – 300 с.

 4. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Начальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

 5. Организация туризма: Уч. пособие/А. П. Дурович, Н. И. Кабушкин, Т. М. Сергеева и др.; Под общ. ред. Н. И. Кабушкина и др. – Минск: Новое знание, 2003. – 632 с.

 6. Рудяк Ю., Кузнєцов В., Клименко А. Усе про облік та організацію туристичної діяльності. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Харьков: Фактор, 2006. – 278 с.

 7. Туристична діяльність. Нормативна база. / Роїна О.М. – К.: КНТ, 2005. – 448 с.

 8. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. – М: ЮНИТИ, 1999. – 463 с.

 9. Уокер Дж. Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: Учебник для студентов вузов / Джон Р. Уокер; Пер. с англ. [В.Н. Егорова]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 880 с.

 10. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В.К. Федорченка; Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища шк., 2001. – 237 с.

 11. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Уч. пособие. – М.: Советский спорт, 2002. – 320 с.

 12. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: Навч. посібник. – К.: Атака, 2006. – 264 с.


Додаткова


 1. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – К.: ВИРА-Р, 2001. – 208 с.

 2. Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров. Серия «Учебники и учебные пособия». - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. – 416 с.

 3. Бойцова М., Піроженко О., Кузнєцов В. Усе про облік та організацію готельного бізнесу. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харьков: Фактор, 2006. - 256 с.

 4. История туризма: Уч. пособие // Абрамов В.В., Тонкошкур М.В. - Харьков: ХНАГХ, 2005. – 312 с.

 5. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

 6. Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Избр. труды. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 256 с.

 7. Квартальнов В.А., Федорченко В.К. Туризм социальный: история и современность: Учеб. пособие. – К.: Вища школа, 1989. – 342 с.

 8. Кузнєцов В., Маханько О. Усе про облік та організацію громадського харчування. – 2-ге вид., перероб. і доп. - Харьков: Фактор, 2006. - 307с.

 9. Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 348 с.

 10. Окладникова Е. А.Международный туризм. География туристских ресурсов мира: Учеб. пособие. - М.,СПб.:ИФК Омега-Л; Учитель и ученик, 2002. - 384 с.

 11. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. проф., д.э.н. Чудновского А. Д. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Изд-во „ЭКМОС”, 2001. – 400 с.

 12. Устименко Л.М., Афанасьєв І.Ю. Історія туризму: Навчальний посібник. – К.: Альтер-прес, 2005. – 320 с.

 13. Этикет / Авт.-сост. Н.В. Белов. – М.: АСТ; МН.: Харвест, 2005. – 528 с.

 14. Экономика гостиничного хазяйства: Учеб. пособие. – М.: Изд-во РДЛ, 2006. – 224 с.

 15. Яновська Н., Філатов С. Туризм: організація і облік. – 3-тє вид., перероб. – Харьков: Фактор, 2002. – 220 с.


Ресурси мережі Internet


 1. www.world-tourism.org

 2. www.travel-web.com

 3. www.hotels.net

 4. www.tourism.gov.ua

 5. www/travel.com.uaНавчальне видання


Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 „Туризм”)


Укладач: Ірина Василівна Сегеда


Редактор: М.З. Аляб’єв


^

План 2007 (додатково)

Підп. до друку 11.10.2007

Друк на ризографі

Замовл. №

Формат 60 х 84 1/16

Умовн.-друк. арк. 0,7

Тираж 100 прим.

Папір офісний


Обл.-вид. арк. 1,2

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи