І. В. Щокотова Відповідальний за випуск В. Д. Черв\

І. В. Щокотова Відповідальний за випуск В. Д. Черв'яков Декан фізико-технічного факультету Г. С. Воробйов
НазваІ. В. Щокотова Відповідальний за випуск В. Д. Черв'яков Декан фізико-технічного факультету Г. С. Воробйов
Сторінка1/4
Дата11.07.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Програма, методичні вказівки та контрольні завдання

з курсу Теорія автоматичного управління

для студентів спеціальності 6.091401

«Системи управління та автоматики»

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу Теорія автоматичного управління / Укладачі: А.В.Павлов, І.В.Щокотова. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 33с.


Кафедра комп’ютеризованих систем управління

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого проректора-

начальник організаційно-методичного

управління В.Б.Юскаєв


Програма, методичні вказівки та контрольні завдання

з курсу Теорія автоматичного управління

для студентів спеціальності 6.091401

«Системи управління та автоматики»

заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий
та фактичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам

Укладачі А.В. Павлов,

І.В. Щокотова


Відповідальний за випуск В.Д. Черв'яков


Декан фізико-технічного факультету Г.С. Воробйов


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Навчальне видання


Програма, методичні вказівки та контрольні завдання

з курсу Теорія автоматичного управління

для студентів спеціальності 6.091401

«Системи управління та автоматики»

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск В.Д.Черв'яков

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання І.В.Щокотова


Підп.до друку 27.06.2008, поз.

Формат 60x84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.
Ум.друк.арк. 2,09. Обл.-вид. арк. 1,66.

Тираж 140 пр. Собівартість вид.

Зам. №

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесения суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


^ КЛЮЧОВІ СЛОВА


Теорія автоматичного управління, робоча програма, контрольна робота, моделі типових динамічних ланок, часові характеристики, частотні характеристики, якість САУ, аналітичний синтез САУ.


Кафедра комп'ютеризованих систем управління


ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………...4

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ………....…………….....5

^ 2 РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО РОЗДІЛІВ КУРСУ………….......…………………..………..7

2.1 Розділ 1. Способи опису лінійних САУ та їх елементів. Характеристики елементарних динамічних

безперервних ланок…….......…...............................................7

2.2 Розділ 2. Характеристики точності та передаточні

функції одноконтурних систем…….………………….......14

2.3 Розділ 3. Стійкість САУ………………………………….....16

2.4 Розділ 4. Показники якості САУ…….……………………..19

2.5 Розділ 5. Принципи структурно-параметричної

оптимізації САУ.....................................................................21

2.6 Перелік лабораторних робіт за курсом……..……..……....22

^ 3 РОЗРАХУНКОВА РОБОТА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ..…………...…...…………………………23

3.1 Мета розрахункової роботи………………..…………..…...23

3.2 Зміст завдання розрахункової роботи…………..…………23

3.3 Методичні вказівки до виконання роботи……..……….....24

Додаток А……………………………………………………....28

Додаток Б…………………………………………………...….29

Додаток В………………………………………………………30

Додаток Г…………………………………………………...….31

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ .................…..……………….................32


ВСТУП


Метою вивчення дисципліни «Теорія автоматичного управління» є ознайомлення із завданнями і методами автоматичного управління промисловими об'єктами. Ця дисципліна належить до фундаментальних дисциплін, і у результаті її вивчення студенти повинні засвоїти принципи побудови автоматичних систем, методи їх аналізу та синтезу, набути навички їх самостійного дослідження.

Для інженерів спеціальності «Системи управління і автоматики» дисципліна «Теорія автоматичного управління» ставиться до розряду базових дисциплін. Курс ґрунтується на знаннях студентів, отриманих під час вивчення курсів: «Вища математика», «Обчислювальна техніка, програмування й алгоритмічні мови», «Фізика», «Теорія електричних і магнітних ланцюгів».

У курсі «Теорія автоматичного управління» більша частина питань присвячена вивченню лінійних безперервних систем автоматичного управління. Так, перший розділ дисципліни присвячений опису САУ (систем автоматичного управління) характеристиками «вхід-вихід», математичному опису САУ. Розглянуто поняття передаточної функції, часових і частотних характеристик, типові з'єднання та моделі типових динамічних ланок САУ.

Другий розділ дисципліни присвячений питанню одержання передаточних функцій типової одноконтурної системи, точності САУ при типових і гармонійних впливах.

Третій розділ дисципліни присвячений питанню стійкості САУ, а також якості перехідних процесів у них.

Четвертий розділ дисципліни присвячений питанню загальної якості САУ, а також класифікації показників якості та методам їх оцінки.

П’ятий розділ дисципліни присвячений питанню аналітичного синтезу САУ та підвищенню якості регулювання в них.


^ 1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Дисципліна «Теорія автоматичного управління» вивчається у весняному семестрі 3 курсу та осінньому семестрі 4 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 6.091401“Системи управління і автоматики”. Робоча програма складена з розрахунку 216 годин, передбачених навчальним планом заочного навчання. Відповідно за навчальним планом передбачається загалом 24 години лекцій, 8 годин практичних й 8 годин лабораторних занять. Загальний обсяг самостійної роботи на всі форми підготовки становить 176 годин. Планом передбачені залік за матеріалом, викладеним у першому семестрі вивчення дисципліни, та іспит у наступному семестрі за матеріалом усього курсу.

У процесі вивчення дисципліни студент виконує одну розрахункову роботу з розділів 1,2,3 та одну курсову роботу за загальним курсом дисципліни на тему «Синтез систем із підпорядкованим регулюванням».

Найбільш складні питання курсу виносяться на настановні лекції за такими розділами:

 1. Способи опису лінійних САУ та їх елементів. Характеристики елементарних динамічних безперервних ланок.

 2. Характеристики точності й передаточні функції одноконтурних систем.

 3. Стійкість САУ.

 4. Показники якості САУ.

 5. Принципи структурно-параметричної оптимізації САУ.

На настановних лекціях викладаються тільки основні питання тем робочої програми, опираючись на які студент за допомогою методичних вказівок самостійно вивчає всі питання теми.

У процесі вивчення тем курсу рекомендується скласти короткий конспект матеріалу теми.

Після вивчення кожної теми студент повинен уміти відповісти на всі питання для самоперевірки. Якщо в процесі вивчення окремих тем під час відповідей на питання для самоперевірки або виконання контрольної роботи виникають труднощі, рекомендується в усній або письмовій формі звернутися за роз'ясненнями й консультаціями до викладача кафедри, який веде курс.

Вивчати теми робочої програми найкраще за рекомендованою літературою, посилання на яку наведені після методичних вказівок за кожною темою із зазначенням сторінок. Однак можна використовувати інші джерела, обсяг і глибина викладу матеріалу в яких відповідають робочій програмі.


^ 2 РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО РОЗДІЛІВ КУРСУ


  1. Розділ 1. Способи опису лінійних САУ та їх елементів. Характеристики елементарних динамічних безперервних ланок


Історичний огляд розвитку теорії автоматичного управління. Об'єкт управління. Завдання управління.

Класифікація систем автоматичного управління. Основні принципи регулювання. Функціональні схеми систем управління. Основні завдання дослідження систем автоматичного управління.

Диференціальні рівняння фізичних елементів та їх лінеаризація. Принципи поділу фізичних елементів на динамічні ланки та їх характеристики. Елементи структурної схеми. Способи з'єднання ланок у САУ. Методика висновку рівнянь динаміки та складання структурної схеми САУ.


2.1.1 Методичні вказівки

Теорію автоматичного управління (ТАУ) на сучасному рівні необхідно розглядати у зв'язку з її історичним розвитком. Перш ніж приступити до поглибленого вивчення розділів теми, необхідно коротко ознайомитися з роллю вітчизняних вчених у розвитку теорії автоматичного управління.

Під час вивчення ролі систем управління в народному господарстві необхідно врахувати таке: ТАУ, яка є однією з наукових дисциплін, що утворюють науку про управління, спочатку створювалася для вивчення процесів у системах управління технічними об'єктами. Однак проникнення автоматизації в усі сфери людської діяльності привело до того, що висновками й результатами ТАУ досить широко користуються під час створення та вивчення економічних, біологічних, організаційних та інших систем.

Ознайомлюючись із основними визначеннями й поняттями теорії автоматичного управління, варто звернути увагу, що система автоматичного управління (САУ) являє собою сукупність об'єктів управління й керуючої системи, у якій основні функції управління здійснюються без участі людини. ТАУ оперує такими поняттями, як вхідні (керуючі) і вихідні (керовані) координати, збурювальні впливи, алгоритми або закони регулювання, відхилення регульованої величини та ін. Необхідно твердо засвоїти ці та інші терміни, перш ніж приступити до поглибленого вивчення розділів курсу. Варто звернути увагу на те, за якою ознакою об'єкти управління поділяються на статичні та динамічні, а також на те, що завдання управління випливають з операцій управління, досліджуваних у ТАУ.

Далі варто засвоїти, що для вирішення будь-якого завдання, пов'язаного з аналізом статичних або динамічних режимів САУ, необхідно насамперед дати математичний опис системи. Математичний опис може бути аналітичним (за допомогою рівнянь) і графічним (за допомогою графіків, структурних схем).

Однією зі складових частин математичного опису є рівняння САУ. Необхідно розрізняти два типи рівнянь: сталих режимів, або рівнянь статики, та перехідних режимів, або рівнянь динаміки процесу управління.

Необхідно вміти записати загальний вигляд диференціального рівняння n-го порядку в диференціальній та операторній формах та показати, що рівняння статики являє собою окремий випадок рівняння динаміки при сталості вихідної величини.

Як правило, САУ описуються нелінійними диференціальними рівняннями. Але в багатьох випадках їх можна лінеаризувати. Вивчіть, при яких допущеннях можлива лінеаризація і що являє собою лінеаризоване диференціальне рівняння.

Вивчаючи даний розділ, варто приділити особливу увагу методу прикладного математичного аналізу - операційному численню, що знайшло широке застосування в ТАУ. В основу операційного числення покладене перетворення Лапласа. Тут необхідно засвоїти, що являє собою пряме і зворотне перетворення Лапласа, а також вивчити основні властивості перетворення Лапласа, що дозволяють операції диференціювання та інтегрування в області оригіналу замінити простими операціями алгебри в області зображення.

Серед властивостей і теорем перетворення Лапласа необхідно виділити та найбільш ретельно вивчити такі:

I) теорему лінійності та її окремі випадки;

2) теорему подібності;

3) теорему гасіння;

4) теорему диференціювання;

5) теорему інтегрування;

6) теорему про початкове значення функції;

7) теорему про кінцеве значення функції;

8) теорему запізнювання;

9) теорему згортання оригіналів;

10) теорему розкладання.

Далі можна приступити до питання про необхідність подання елементів САУ динамічними ланками. Зверніть увагу на визначення динамічної ланки як математичної моделі штучно виділюваної частини системи. Елементарні динамічні ланки є основою для побудови математичної моделі будь-якої складності.

До математичного опису ланки або системи входять, крім рівнянь динаміки, також передаточна функція W(p) і частотні характеристики. Передаточна функція являє собою відношення перетвореного за Лапласом вихідного сигналу ланки або системи до вхідного при нульових початкових умовах. Диференціальні рівняння та передаточні функції є тісно пов'язаними елементами математичного опису. Записаний у лівій частині диференціального рівняння поліном n-го ступеня являє собою власний поліном системи, а поліном m-го ступеня, записаний у правій частині диференціального рівняння, є поліномом впливу. Іншими словами передаточна функція являє собою відношення полінома впливу до власного або характеристичного полінома системи.

Частотні характеристики ланки або системи дозволяють оцінити реакцію на гармонійний сигнал у широкому діапазоні зміни його частоти. Оскільки будь-який сигнал довільної форми може бути представлений у вигляді гармонійного ряду й у лінійних системах справедливий принцип суперпозиції, то частотні характеристики дозволяють оцінити поводження системи автоматичного управління при будь-якому вхідному впливі, якщо відомо його гармонійний склад.

Необхідно розрізняти такі частотні характеристики: амплітудну ^ А(?), фазову ?(?), дійсну U(?) та уявну V(?). Поєднуючи їх попарно, можна побудувати амплітудно-фазову частотну характеристику (АФЧХ). Установіть, що являє собою кожна з перелічених частотних характеристик, як вони можуть бути отримані з передаточної функції ланки або системи та який зв'язок між ними. У практиці автоматичного управління широке поширення мають логарифмічні частотні характеристики. Основними перевагами їхнього використання є: можливість побудови характеристик у широкому діапазоні частот; можливість підсумовування амплітудних характеристик окремих ланок при побудові характеристики всієї системи в цілому; можливість побудови асимптотичних характеристик у вигляді зламаних прямих.

Вивчіть, що являють собою логарифмічні частотні характеристики, як вибирається масштаб за осями абсцис та ординат, що таке частота сполучення, як будуються асимптотичні характеристики.

Під час вивчення часових характеристик найбільшу увагу приділіть перехідним характеристикам h(t).

Далі заглиблено вивчіть і запам'ятайте диференціальні рівняння, передаточні функції W(р), амплітудно-фазові частотні характеристики W(j?), логарифмічні амплітудні L(?) і фазові ?(?), перехідні h(t) характеристики таких елементарних ланок – пропорційної, інтегрувальної, диференціювальної, аперіодичної першого порядку, інерційної другого порядку, коливальної та ланки запізнення. При цьому зверніть увагу, що нахил логарифмічної амплітудно-частотної характеристики (ЛАЧХ) ланки пов'язаний з величиною фазового зрушення, обумовленого його фазовою характеристикою (ФЧХ). Так, нульовому нахилу ЛАЧХ відповідає нульове фазове зрушення, позитивному нахилу (+20 дБ/дек) – фазове зрушення (+?/2), негативному (-20 дБ/дек) – фазове зрушення (-?/2). Збільшення нахилу ЛАЧХ на (20 дБ/дек) призводить до збільшення фазового зрушення на (?/2). Для кращого засвоєння цього матеріалу рекомендується скласти таблицю з повним математичним описом перелічених елементарних ланок.

На наступному етапі вивчення даної теми необхідно засвоїти, що системи автоматичного управління для зручності математичного аналізу представляють у вигляді структурних схем. На відміну від фізичних (принципових) схем, де відбиваються апаратурні особливості, енергетика, фізична природа величин - носіїв сигналу та ін., у структурних ставиться завдання: у найбільш наочній формі показати математичний бік перетворення сигналів, що змінюються в часі, окремими елементами і всією структурною схемою в цілому.

Необхідно знати, що для зручності аналізу структурної схеми вона може бути перетворена з використанням таких правил:

1) перетворення послідовного з'єднання ланок;

2) перетворення паралельного з'єднання ланок;

3) зміна порядку підсумовування;

4) перенесення вузла підсумовування через ланку:

а) з входу на вихід;

б) з виходу на вхід;

5) перенесення точки знімання через ланку:

а) з входу на вихід;

б) з виходу на вхід;

6) охоплення ланки одиничним негативним зворотним зв'язком;

7) охоплення ланки неодиничним негативним зворотним зв'язком.

Складаючи математичний опис системи автоматичного управління, необхідно розбити її на окремі елементарні ланки та компонувати математичний опис залежно від послідовності їхнього з'єднання в системі. Опис послідовного ланцюга ланок прямого каналу являє собою систему диференціальних рівнянь, кожне з яких є диференціальним рівнянням елементарної ланки. Така система доповнюється рівнянням каналу зворотного зв'язку. При записі передаточної функції системи досить з урахуванням правил перетворення структурних схем та конфігурацій структурної схеми об'єднати передаточні функції окремих ланок у єдину передаточну функцію.

Література: [1, с.5-10,39-42,49-55,60-61,71-98; 2, с.30-62,88-98; 3, с.5-10].


2.1.2 Питання для самоперевірки з розділу 1

1 Завдяки якій математичній операції нелінійні системи автоматичного управління можуть бути описані лінійними диференціальними рівняннями?

2 Запишіть диференціальні рівняння та наведіть приклади елементарних ланок:

а) пропорційної;

б) диференціювальної;

в) інтегрувальної;

г) аперіодичної;

д) інерційної другого порядку;

е) коливальної;

ж) ланки запізнення.

3 Що являє собою пряме і зворотне перетворення Лапласа?

4 Які теореми перетворення Лапласа ви знаєте?

5 Сформулюйте та дайте математичний запис таких теорем перетворення Лапласа:

а) теореми лінійності;

б) теореми подібності;

в) теореми загасання;

г) теореми диференціювання;

д) теореми інтегрування;

е) теореми про початкове значення функції;

ж) теореми про кінцеве значення функції;

з) теореми запізнювання;

і) теореми згортання оригіналу;

й) теореми розкладання.

6 Що таке передаточна функція ланки або системи?

7 Запишіть передаточні функції пропорційної, діференціювальної, інтегрувальної, аперіодичної першого порядку, інерційної другого порядку, коливальної та ланки із запізненням.

8 Що являють собою частотні характеристики систем автоматичного управління і які частотні характеристики ви знаєте?

9 Поясніть зв'язок між амплітудно-фазовою частотною характеристикою ланки або системи та її передаточною функцією.

10 Замалюйте і поясніть вигляд амплітудно-фазових частотних характеристик елементарних ланок:

а) пропорційної;

б) диференціювальної;

в) інтегрувальної;

г) аперіодичної;

е) коливальної;

ж) ланки запізнення.

11 Поясніть переваги логарифмічних асимптотичних частотних характеристик.

12 Як вибираються межі зміни частоти, амплітуди, фази при побудові логарифмічних частотних характеристик?

13 Замалюйте та поясніть вигляд логарифмічних асимптотичної амплітудної і фазової частотних характеристик елементарних ланок:

а) пропорційної;

б) диференціювальної;

в) інтегрувальної;

г) аперіодичної;

д) інерційної другого порядку;

е) коливальної;

ж) ланки запізнення.

14 Поясніть зв'язок між нахилом ЛАЧХ та фазовим зрушенням ЛАЧХ елементарних ланок.

15 Які з асимптотичних ЛАЧХ елементарних ланок є точними, а які наближеними?

16 Яка похибка при заміні точних амплітудно-частотних характеристик аперіодичної й коливальної ланок їх асимптотами?

17 Що являє собою перехідна функція ланки або системи?

18 Що являють собою реакції аперіодичної та коливальної ланок на вхідний вплив вигляду одиничний стрибок?

19 Що являють собою структурні схеми систем автоматичного управління?

20 Замалюйте та поясніть структурні схеми аперіодичної ланки першого порядку і коливальної ланки.

21 Назвіть і замалюйте основні правила перетворення структурних схем САУ.


  1. Розділ 2. Характеристики точності та передаточні функції одноконтурних систем


Типова одноконтурна система. Передаточні функції типової одноконтурної системи за завданням і збуренням. Рівняння динаміки системи. Закони (алгоритми) управління. Статична й динамічна точності типової одноконтурної системи. Астатизм.


2.2.1 Методичні вказівки

Найпростішим варіантом САУ є типова одноконтурна система, до якої можна звести будь-який контур регулювання САУ. Необхідно в ході вивчення цього розділу чітко усвідомити, з яких елементарних складових складається типовий контур регулювання, зрозуміти, що таке канал завдання та канал збурення.

Чітке розуміння названих вище понять дозволить на підставі правил, вивчених у розділі 1, записати передаточні функції типової одноконтурної системи і, відповідно, сформулювати рівняння динаміки системи.

Рівняння динаміки системи дозволяє врахувати те, яким чином усі зовнішні впливи на систему формулюють загальний вихідний сигнал системи і записується як сума окремих складових вихідного сигналу, що формуються задаючим впливом, збурювальним впливом та ін.

Після цього необхідно ознайомитися з основними законами регулювання в технічних системах, до яких можна віднести:

– пропорційний;

– інтегральний;

– пропорційно-інтегральний;

– пропорційно-диференціальний;

– пропорційно-інтегрально-диференціальний

та, відповідно, з пристроями, які їх реалізують (регуляторами). Регулятори бувають: П, І, ПІ, ПД та ПІД - відповідно до тих законів регулювання, які вони реалізують.

Наприкінці цього розділу необхідно на підставі рівняння динаміки системи і передаточних функцій типової одноконтурної системи сформулювати поняття статичної та динамічної точності системи, ввести поняття астатизму та відповідну класифікацію САУ.

Література: [1, с.95-100,228-251; 3, с.160-166].


2.2.2 Питання для самоперевірки до розділу 2

1 Що таке типова одноконтурна система?

2 Запишіть передаточні функції типової одноконтурної системи за завданням і збурюванням.

3 Запишіть рівняння динаміки типової одноконтурної системи.

4 Які закони (алгоритми) управління ви знаєте?

5 Які регулятори застосовують у техніці?

6 Дайте визначення статичної й динамічної точності САУ.


2.3 Розділ 3. Стійкість САУ


Визначення стійкості САУ. Фізична сутність питання стійкості. Загальний вміст критеріїв стійкості. Необхідна та достатня умова стійкості. Критерій Гурвіца та Найквіста. Запас стійкості.


   1. Методичні вказівки

Під час вивчення даної теми необхідно звернути увагу на те, що питання стійкості є одним з основних у теорії автоматичного управління, а вимога стійкості - однією з основних вимог до систем автоматичного управління.

Варто знати, що поняття стійкості пов'язане зі здатністю системи повертатися в стан рівноваги після зникнення сил, які вивели її із цього стану. Якщо система нестійка, то вона не повертається в стан рівноваги, з якого її вивели, а віддаляється від нього, або робить довкола нього наростаючі за амплітудою коливання.

Перш ніж розібратися у фізичній суті питань стійкості, необхідно згадати, що розв’язання диференціального рівняння при довільному зовнішньому впливі g
  1   2   3   4

Схожі:

І. В. Щокотова Відповідальний за випуск В. Д. Черв\А. А. Сніжко Відповідальний за випуск В. Д. Черв'яков
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Синтез систем з підпорядкованим регулюванням» з дисципліни «Теорія автоматичного...
І. В. Щокотова Відповідальний за випуск В. Д. Черв\С. О. Темченко Відповідальний за випуск В. Д. Черв'яков
Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни "Теорія автоматичного управління" для студентів спеціальності...
І. В. Щокотова Відповідальний за випуск В. Д. Черв\Методичні вказівки з латинської мови для студентів 1-го курсу
Відповідальний за випуск Г.І. Литвиненко Декан гуманітарного факультету Л. П. Валенкевич
І. В. Щокотова Відповідальний за випуск В. Д. Черв\В. Б. Юскаєв 2751 Збiрник вправ з граматики англiйської мови для студентiв 2-го курсу
Відповідальний за випуск Г.І. Литвиненко Декан гуманітарного факультету Л. П. Валенкевич
І. В. Щокотова Відповідальний за випуск В. Д. Черв\Е. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету О. Г. Гусак
Розділ 1 Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини 8
І. В. Щокотова Відповідальний за випуск В. Д. Черв\Е. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан факультету Тесет о. Г. Гусак Суми «Видавництво СумДУ»
Порядок визнання недійсною та припинення правової охорони географічного зазначення 48
І. В. Щокотова Відповідальний за випуск В. Д. Черв\Методичні вказівки для домашнього читання з навчальної дисципліни "Практичний курс англійської мови " для студентів спеціальності "Переклад"
Укладач Ю. В. Косенко Відповідальний за випуск С. О. Швачко Декан факультету Л. П. Валенкевич
І. В. Щокотова Відповідальний за випуск В. Д. Черв\Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Синхронний переклад" для студентів спеціальності "Переклад
Укладач С. О. Швачко Відповідальний за випуск С. О. Швачко Декан факультету Л. П. Валенкевич
І. В. Щокотова Відповідальний за випуск В. Д. Черв\Укладач І. Л. Гаврилюк Відповідальний за випуск О. Г. Ткаченко Декан гуманітарного факультету Л. П
Комплекс методичних матеріалів до практичних занять із дисципліни «Літературна праця журналіста» / Укладач І. Л. Гаврилюк. – Суми:...
І. В. Щокотова Відповідальний за випуск В. Д. Черв\Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету
Система вправ і завдань дозволяє виробити студентам фізико-технічного факультету автономний механізм професійного мовлення на українській...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи