VI. Вступні випробування та конкурсний відбір Приймальна комісія двнз «Криворізький національний університет» icon

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір Приймальна комісія двнз «Криворізький національний університет»
Скачати 54.81 Kb.
НазваVI. Вступні випробування та конкурсний відбір Приймальна комісія двнз «Криворізький національний університет»
Дата11.07.2012
Розмір54.81 Kb.
ТипКонкурс

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір


6.1. Приймальна комісія ДВНЗ «Криворізький національний університет» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (див. додаток 3). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

ДВНЗ «Криворізький національний університет» за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим, пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності (додаток 4). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової (повної) вищої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, конкурсний бал обчислюється як сума середнього бала документа про базову (повну) вищу освіту, балів результатів вступних випробувань та додаткових балів у передбачених випадках. Середній бал документа про базову (повну) вищу освіту та бали результатів вступних випробувань обчислюються за 5-бальною шкалою з округленням до сотих бала. Вступники на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти складають вступний екзамен з іноземної мови.

При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються всі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, диференційованих заліків, практик, оцінки за державну атестацію.

6.3.1. Для проведення фахових випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра наказом ректора університету створюються фахові атестаційні комісії. Для проведення вступного випробування у формі вступного екзамену з іноземної мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр наказом ректора університету створюється предметна екзаменаційна комісія.

6.3.2. Для проведення фахових випробувань та вступного екзамену з іноземної мови кафедри складають Програми фахового випробування та вступного екзамену з іноземної мови, які розміщуються на інформаційних стендах випускових кафедр та веб-сайті Приймальної комісії університету.

6.3.3. Додаткові бали для вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра додаються за участь у наукових дослідженнях, олімпіадах, конференціях, участь у конкурсах наукових і творчих робіт, наявність публікацій враховуються на підставі документально підтверджених результатів.

6.3.4. На основі обчисленого конкурсного балу вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра формується та оприлюднюється рейтинговий список вступників на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті ДВНЗ «Криворізький національний університет».

6.3.5. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра та при вступі подали до Приймальної комісії копії документів про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього впродовж трьох календарних днів після оприлюднення рейтингового списку осіб, зобов’язані подати оригінали вищеперерахованих документів до Приймальної комісії ДВНЗ «Криворізький національний університет».

6.3.6. Особи, які в установлений строк не виконали умови п. 6.3.5, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за скороченим терміном підготовки, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних фахових випробувань, середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст. Середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала (додаток 4). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів за вступне фахові випробування складає не менше 4 балів.

Оцінки з документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.5. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.6. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» на основі повної середньої освіти проводяться творчі конкурси:

на навчання за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» – з музики;

на навчання за напрямом підготовки 6.020202 «Хореографія» – з хореографії;

на навчання за напрямами підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво» та 6.020207 «Дизайн» – з живопису та малюнка.

Творчий конкурс проходиться в один етап і оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються ДВНЗ «Криворізький національний університет» не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті ДВНЗ «Криворізький національний університет».

6.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче від встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.8. Апеляційну заяву вступника щодо оцінки, отриманної на вступному екзамені, творчому конкурсі, фаховому випробуванні, розглядають апеляційні комісії ДВНЗ «Криворізький національний університет», які створюються відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом № 1179 від 12 жовтня 2011 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1221/19959, № 1221/19960.

Прийом заяв вступників до апеляційних комісій на результати вступних випробувань здійснюється до 12 години наступного робочого дня після оголошення результатів випробувань.

Апеляційні комісії починають роботу після закінчення прийому заяв вступників на апеляцію. Апеляційні заяви розглядаються в день їх подання.

На засідання апеляційної комісії запрошується лише вступник. Особи, які супроводжують вступника, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

Додаткове опитування при розгляді апеляції не допускається.

6.9. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

Схожі:

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір Приймальна комісія двнз «Криворізький національний університет» iconVI. Вступні випробування та конкурсний відбір Приймальна комісія двнз «Криворізький національний університет»
move to 0-17125806
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір Приймальна комісія двнз «Криворізький національний університет» iconКонкурсного відбору та зарахування на навчання Прийом заяв І документів, вступні випробування, що проводить двнз «Криворізький національний університет»
Двнз «Криворізький національний університет» конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за окр «бакалавр» на основі...
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір Приймальна комісія двнз «Криворізький національний університет» iconКонкурсного відбору та зарахування на навчання Прийом заяв І документів, вступні випробування, що проводить двнз «Криворізький національний університет»
Двнз «Криворізький національний університет» конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за окр «бакалавр» на основі...
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір Приймальна комісія двнз «Криворізький національний університет» iconСтроки прийому заяв І документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у криворізькому педагогічному інституті двнз «криворізький національний університет»
Прийом заяв І документів, вступні випробування, що проводить Криворізький педагогічний інститут двнз «Криворізький національний університет»...
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір Приймальна комісія двнз «Криворізький національний університет» iconСтроки прийому заяв і документів, проведення фахового випробування, конкурсного відбору та зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Прийом заяв І документів, вступні випробування, що проводить двнз «Криворізький національний університет», конкурсний відбір та зарахування...
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір Приймальна комісія двнз «Криворізький національний університет» iconПоложення про апеляційну комісію Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляційних заяв вступників щодо екзаменаційних оцінок, отриманих на вступних випробуваннях у двнз «Криворізький національний університет»
Апеляційна комісія створюється відповідно до закону України «Про вищу освіту» та Положення про приймальну комісію двнз «Криворізький...
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір Приймальна комісія двнз «Криворізький національний університет» iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір Приймальна комісія двнз «Криворізький національний університет» iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір Приймальна комісія двнз «Криворізький національний університет» iconV. Порядок прийому заяв І документів для вступу до двнз «Криворізький національний університет» Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до двнз «Криворізький національний університет»
Двнз «Криворізький національний університет» в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто...
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір Приймальна комісія двнз «Криворізький національний університет» icon«Криворізький національний університет»
Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, у тому числі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи