Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Сторінка1/8
Дата12.07.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни «Адміністративне право»

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.050200 Менеджмент

7.052001 Менеджмент організацій

8.050201 Менеджмент організацій

8.050206 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

варіативної компоненти: «Логістика», «МЗД», «МНС», «УСЕК», «МВ», «МПД»

освітньо-кваліфікаційного рівень – бакалавр

форма навчання – денна

курс – II


ЗАТВЕРДЖЕНА

на засіданні кафедри

адміністративного права

протокол № від


Донецьк – 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузь знань 6.050200 Менеджмент, 7.052001 Менеджмент організацій, 8.050201 Менеджмент організацій, 8.050206 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; варіативної компоненти: «Логістика», «МЗД», «МНС», «УСЕК», «МВ», «МПД» / Укладач: Сидоренко В.В. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 41 с.


Вміщує тематичний план, питання для семінарських, практичних занять, завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів, способи проведення поточного і підсумкового контролю знань, перелік нормативно-правових актів та літератури.


Укладач В.В. Сидоренко, викл.


Програму розглянуто та ухвалено

на засіданні ПМК


Протокол № від «» р.


Завідувач кафедри

адміністративного права,

к.ю.н., доцент І.Л. Олійник


^ ЗМІСТ

Стор.

2. РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІН (НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ) НА ЗМІСТОВІ МОДУЛІ, ЇЇ ОБСЯГ І ФОРМИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. 7

3. БАЛЬНА ШКАЛА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ДИСЦИПЛІНИ (НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ) 8

4. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 9

З КОЖНОГО ЗАЛІКОВОГО МОДУЛЯ 9

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 11

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 12

7. ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КОЖНОГО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ З ВИЗНАЧЕННЯМ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ, ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 16

ЗАДАЧА №1 27

ЗАДАЧА №2 27

ЗАДАЧА №3 27

ЗАДАЧА №4 27

ЗАДАЧА №5 27

8. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОКОНТРОЛЮ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ МАТЕРІАЛУ ТА ЗАСОБИ ЙОГО КОНТРОЛЮВАННЯ З КОЖНОГО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 33

9.ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 37

НОРМАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 37

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Адміністративне право є однією з фундаментальних галузей права, що базується на положеннях Конституції України, законодавчих актах Верховної Ради, актах Президента та Уряду країни, актах центральних і місцевих органів державної виконавчої влади.

Воно щільно пов’язано із теоретичними положеннями таких суміжних юридичних дисциплін, як теорія держави і права, конституційне (державне) право, цивільне право, кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія, трудове право, фінансове право.

Адміністративне право посідає особливе місце в процесі реформування суспільства, подоланні кризових явищ в економіці і соціальній сфері. На цю галузь припадає основне навантаження щодо юридичного забезпечення адміністративної реформи, конституційних засад організації виконавчої влади, гуманізації діяльності держави, прав юридичних і фізичних осіб.

Призначення (мета) навчальної дисципліни «Адміністративне право» полягає у прищепленні студентам комплексу знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання ними своїх службових обов’язків на необхідному професійному рівні.

Найважливішими завданнями дисципліни є надання студентам глибоких знань щодо основних категорій адміністративного права, сутності виконавчої влади, механізмів адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини, управління галузями і функціями держави. Майбутній спеціаліст повинен вільно орієнтуватися у діючому адміністративному законодавстві, системі і структурі органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, принципах, методах і формах державного управління, неухильно додержуватись вимог законності в практичній діяльності, забезпечувати захист конституційних прав і свобод громадян.

В адміністративному праві традиційно виділяють дві частини – Загальну і Особливу.

 • Загальна частина адміністративного права об’єднує норми, якими закріплюються основні принципи державного управління, регулюється правове положення його суб'єктів, визначаються методи та форми виконавчо-розпорядчої діяльності, встановлюється адміністративна відповідальність за порушення цих норм, регламентуються процесуально-процедурні питання, що забезпечують діяльність органів виконавчої влади.

 • Особлива частина адміністративного права об’єднує норми, якими закріплюються правові основи виконавчо-розпорядчої діяльності держави в адміністративно-політичній сфері, в сферах економіки і соціально-культурного будівництва, підприємництва, міжгалузевого управління, а також забезпечення законності в державному управлінні.

Зміст Загальної і Особливої частин адміністративного права взаємозалежне і складає єдине ціле.

Особливого значення вивчення даної дисципліни набуває у зв'язку зі змінами, що відбулися в державно-правовій системі України, закріпленням світових та європейських стандартів відносно прав і свобод людини і громадянина.

В наш час відбувається переосміслення сутності і суспільного призначення адміністративного права, формується нова його доктрина, основою якої є визнання пріоритетності прав людини для державної діяльності, розуміння цього права як права забезпечення і захисту прав людини.

Адміністративно-правове законодавство порівняно з законодавством інших галузей права є найбільш мобільним та нестабільним. Це вимагає від студентів підвищеної уваги до тих змін та поновлень, що відбуваються в змісті та структурі механізму адміністративно-правового регулювання, чинному законодавстві, а також поглиблення їх творчої активності та самостійності при засвоєнні основних розділів дисципліни.

Опанування дисципліни «Адміністративне право» передбачає відпрацювання тем на лекційних, семінарських та практичних заняттях, самостійне оволодіння теоретичним матеріалам, поточний контроль у формі тестування та підсумковий контроль у формі заліку.

Програмою дисципліни передбачено, щоб після вивчення предмета «Адміністративне право» студенти знали:

 • основи державного управління;

 • механізм правового регулювання суспільних відносин у сфері виконавчої влади;

 • поняття та систему форм і методів державного управління, сутність та принципи державного управління, види та правовий статус його суб’єктів;

 • систему органів виконавчої влади, правове положення суб’єктів, що її здійснюють;

 • сутність адміністративного права, його зв’язок з державним управлінням;

 • зміст законодавства про адміністративні правопорушення, систему та правовий статус органів адміністративної юрисдикції;

 • види, зміст та загальні правила накладення адміністративних стягнень;

 • сутність, нормативні основи, фактичні підстави та процедури адміністративної відповідальності;

 • поняття законності в державному управлінні та способи її забезпечення;

 • зміст, систему та правовий стан органів державного управління економікою, соціально-культурним будівництвом, адміністративно-політичною діяльністю та державного управління.

 • сучасний стан організаційно-правових засад діяльності виконавчої влади та напрями й завдання її реформування.


Уміли:

 • орієнтуватися в системі чинного адміністративного законодавства;

 • тлумачити чинне адміністративне законодавство;

 • використовувати в практичній діяльності методи державного управління;

 • використовувати основні теоретичні положення соціального управління у вирішенні професійних завдань;

 • правильно застосовувати адміністративно-правові норми до конкретних суспільних відносин;

 • розробляти проекти юридичних актів та процесуальних документів;

 • орієнтуватися в системі та структурі законодавства, що регулює відносини в сфері державного управління;

 • здійснювати функції по забезпеченню законності в державному управлінні;

 • приймати вірне рішення щодо застосування в кожній конкретній ситуації норм адміністративного законодавства та заходів адміністративного впливу, виходячи із чинного законодавства;

 • здійснювати роботу із пропозиціями, заявами та скаргами громадян;

 • сприяти забезпеченню конституційних прав та свобод громадян.  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Адміністративне право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Адміністративне право” для студентів напряму...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи