Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Сторінка4/8
Дата12.07.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8
^

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Заліковий модуль 1. "Загальні положення та суб'єкти адміністративного права"


Змістовий модуль 1.

Змістовий модуль 2.

Змістовий модуль 3.

Модульний контроль

Кількість балів за видами робіт

Лекція -1

Лекція -1

Лекція -18

Семінарське

заняття - 3

Семінарське

заняття - 3

Семінарське

заняття - 3

ІРС -2

ІРС-2

ІРС-2

СРС -2

СРС -2

СРС -2

Всього - 8

Всього - 8

Всього - 8

Загальна кількість балів за заліковий модуль 1- 32


^ Заліковий модуль 2. "Правові акти та відповідальність в адміністративному праві"

Кількість балів за видами робіт

Лекція -1

Лекція -1

Лекція -18

Семінарське

заняття - 3

Семінарське

заняття - 3

Семінарське

заняття - 3

ІРС-2

ІРС-2

ІРС-2

СРС -2

СРС -2

СРС -2

Всього - 8

Всього - 8

Всього - 8

Загальна кількість балів за заліковий модуль 2- 32


^ Заліковий модуль 3. " Адміністративно-правове регулювання держуправління в економічній, соціально-культурній та адміністративно-політичній сферах "

Кількість балів за видами робіт

Лекція -1

Лекція -1

Лекція -18

Семінарське

заняття - 3

Семінарське

заняття - 3

Семінарське

заняття - 3

ІРС-2

ІРС-2

ІРС-2

СРС -2

СРС -2

СРС -2

Всього - 8

Всього - 8

Всього - 8

Загальна кількість балів за заліковий модуль 3- 32

^ Науково-дослідницька робота (участь у конференціях, дослідницьких проектах, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, підготовка наукових статей) - 4

Загалом за навчальну дисципліну – 100 балів
^

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


 1. Поняття адміністративного права. Адміністративне право як галузь права.

 2. Адміністративне право як юридична наука і учбова дисципліна.

 3. Поняття адміністративного права. Його значення, предмет і метод. Система адміністративного права.

 4. Поняття адміністративно-правових відносин.

 5. Адміністративно-правовий статус іноземців, біженців, осіб без громадянства.

 6. Адміністративно-правовий статус суб'єктів підприємницької діяльності.

 7. Акти Кабінету Міністрів України.

 8. Акти місцевих органів державної виконавчої влади.

 9. Акти Президента України.

 1. Акти центральних органів державної виконавчої влади.

 1. Види адміністративних правовідносин. Вертикальні і горизонта­льні адміністративно-правові відносини.

 1. Види адміністративного примусу.

 1. Види реалізації норм адміністративного права (виконання, використання, додержання, застосування).

 1. Виконання матеріально-технічних операцій.

 1. Вимоги до застосування норм адміністративного права (закон­ність, обґрунтованість, доцільність).

 1. Вимоги до правових актів державного у правління.

 1. Відокремлення актів державного управління від законів, судових актів, актів прокурорських органів, цивільно-правових угод, актів гро­мадських організацій, службових документів.

 1. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.

 2. Відповідальність за порушення режиму надзвичайного стану.

 1. Властивості і призначення правових актів державного управління, правових актів державного управління.

 1. Громадський контроль.

 2. Громадяни як суб'єкти адміністративного права.

 1. Державне управління як різновид соціального управління.
  Основні ознаки (риси) державного управління.

 1. Державні органи управління в сфері економіки.

 2. Державні службовці як суб'єкти адміністративного права.

 3. Державні суб'єкти міжгалузевого управління.

 4. Джерела адміністративного права.

 1. Дія актів у часі і просторі. Підстави припинення дії правових ак­тів державного управління.

 1. Завдання державного управління на сучасному етапі розвитку суспільства.

 2. Загальна характеристика органів юстиції України.

 1. Застосування норм права (видання ненормативних актів управ­ління, видання індивідуальних актів управління, видання актів застосуван­ня норм права, адміністративна розпорядливість).

 1. Заходи адміністративного попередження.

 2. Заходи адміністративного припинення.

 3. Заходи адміністративного стягнення.

 1. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності у державному управлінні.

 1. Класифікація адміністративно-правових норм за спрямованістю змісту.

 2. Класифікація адміністративно-правових норм за адресатами або суб'єктами.

 3. Класифікація адміністративно-правових норм за повнотою викладення.

 4. Класифікація адміністративно-правових норм за ступенем спільності.

 5. Класифікація адміністративно-правових норм за галузевою належністю.

 6. Класифікація адміністративно-правових норм за межею дії.

 7. Класифікація адміністративно-правових норм за формою припису.

 8. Класифікація адміністративно-правових норм за юридичною силою.

 1. Класифікація методів державного управління залежно від конкретного засобу, який використовується для рішення управлінських завдань (адміністративні та економічні).

 2. Класифікація методів державного управління залежно від по­
  треб управлінського процесу (методи переконання, заохочення, примусу).

 1. Конституційні засади контрольно-наглядової діяльності.

 2. Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади.

 3. Контроль з боку органів місцевого самоврядування.

 4. Контроль з боку центральних органів виконавчої влади.

 5. Контрольно-наглядові повноваження державних інспекцій.

 1. Нагляд прокуратури як спосіб забезпечення законності у держа­вному управлінні.

 1. Ненормативні акти та їх ознаки.

 2. Нормативні акти та їх ознаки.

 3. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права.

 4. Органи державної виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права.

 5. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного права.

 6. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

 7. Організаційно-правові форми управління у сфері захисту прав споживачів.

 1. Парламентський контроль.

 2. Переконання, заохочення і примус в діяльності правозастосовчих органів державного управління.

 3. Повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування у
  сфері управління економікою.

 4. Повноваження органів місцевого самоврядування в адміністративно-політичній сфері.

 5. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціально-культурного будівництва.

 6. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері міжгалузевого управління.

 7. Поняття актів державного управління.

 8. Поняття законності у державному управлінні і види способів її забезпечення.

 1. Поняття і основні універсальні (кібернетичні) категорії управ­ління. Управлінська система.

 2. Поняття і правові основи підприємницької діяльності.

 3. Поняття і структура адміністративно-політичної сфери.

 4. Поняття і структура адміністративно-правової норми. Відмінності адміністративно-правових норм від норм інших галузей права.

 5. Поняття і структура соціально-культурної сфери.

 6. Поняття і структура сфери економіки.

 7. Поняття методів державного управління. Відокремлення методів
  державного управління від метода правового регулювання.

 8. Поняття міжгалузевого (функціонального) управління та його
  місце у державному управлінському механізмі.

 9. Поняття форм державного управління. Взаємозв'язок форм і ме­тодів державного управління.

 10. Поняття, особливості і цілі адміністративного примусу.

 11. Права споживачів та їх захист.

 12. Правові акти державного управління як владні дії державних
  виконавчо-розпорядчих органів (дії-волевиявлення).

 13. Правові і неправові форми державного управління.

 14. Президент України як суб'єкт адміністративного права.

 15. Президентський контроль.

 16. Принципи державного управління.

 17. Роль і значення адміністративного права в державному будівництві.

 18. Система органів управління в галузі внутрішніх справ.

 19. Соціальні та юридичні ознаки суб'єкта адміністративного права.

 20. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.

 1. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади.

 2. Співвідношення переконання, заохочення і примусу в держав­ному управлінні.

 3. Суб'єкти державного управління соціально-культурною сферою,
  їх повноваження.

 4. Суб'єкти державною управління адміністративно-політичною сферою.

 5. Судовий контроль.

 6. Сутність соціального управління, його види та роль у суспільстві.

 7. Укладення адміністративних договорів.

 8. Управління агропромисловим комплексом.

 9. Управління використанням і охороною природних ресурсів.

 10. Управління державною безпекою.

 11. Управління житловим господарством.

 12. Управління зв'язком.

 1. Управління іноземними справами.

 2. Управління капітальним будівництвом.

 3. Управління культурою.

 4. Управління наукою.

 1. Управління обороною.

 2. Управління освітою.

 3. Управління охороною здоров'я.

 4. Управління побутовим обслуговуванням.

 5. Управління промисловістю.

 6. Управління соціальним захистом громадян.

 7. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами.

 8. Управління справами молоді, фізичною культурою і спортом.

 9. Управління транспортом і шляховим господарством.

 10. Управління торгівлею.

 11. Управління у сфері стандартизації та метрології.

 12. Управління у сфері статистики та обліку.

 13. Управління у сфері фінансів та кредиту.

 14. Управління у сфері ціноутворення

 15. Реформування органів юстиції .

 16. Управлінська діяльність органів державної влади і місцевого
  самоврядування в умовах надзвичайного стану.

 17. Урядовий контроль.1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Адміністративне право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Адміністративне право” для студентів напряму...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи