Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Сторінка5/8
Дата12.07.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8

7. ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КОЖНОГО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ З ВИЗНАЧЕННЯМ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ, ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1


Змістовий модуль 1. Сутність управління та його роль у суспільстві. Предмет і система адміністративного права та його місце в правовій системі держави


Навчальні питання

 1. Поняття управління та управлінської системи, їх характеристика.

 2. Сутність, ознаки і функції державного управління.

 3. Виконавча влада: поняття, місце в механізмі поділу влади. Основні функції та принципи організації виконавчої влади. Форми здійснення виконавчої влади та її співвідношення із державним управлінням.
 4. ^
  Поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Місце адміністративного права в правовій системі.
 5. Адміністративне право як наука.


Література:[1; 17-20; 22-26; 37; 40;52; 56;63;64;67;68]


Питання для самоконтролю знань студентів:

 1. Загальне поняття управління.

 2. Соціальне управління та його сутнісні характеристики.

 3. Види та завдання державного управління на сучасному етапі розвитку суспільства.

 4. Характеристика компонентів системи державного управління та їх особливості.

 5. Організаційні принципи побудови апарату державного управління.

 6. Розкрити суть понять: "об’єкт управління", "суб’єкт управління", "управлінський процес", "управлінська взаємодія", "управлінські відносини", "мета управління", "функції управління", "принципи управління", "система управління", "механізм управління".


Теми рефератів:

 • Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади.

 • Соціальне призначення адміністративного права.

 • Предмет та норми адміністративного права.


Індивідуальні завдання:

Завдання 1. Охарактеризуйте роль адміністративного права в реалізації виконавчої влади (управління) і місцевого самоврядування.

Завдання 2. Підібрати та записати по два приклади джерел адміністративного права таких форм: кодекс, закон, указ, постанова, розпорядження, статут, наказ, інструкція, правила. Зазначити, які державні органи мають право видавати акти у цих формах.

Завдання 3. Визначити місце адміністративного права в правовій системі України; показати взаємозв’язок.

Завдання 4. Проаналізуйте й вкажіть, як співвідносяться поняття адміністративного права та адміністративного законодавства.

Завдання 5. Використовуючи юридичні та інші енциклопедії надати тлумачення понять „система" „управлінська система", „соціальна система". Які відмінності?


Змістовий модуль 2. Адміністративно-правові норми і відносини


Навчальні питання

 1. Механізм адміністративно-правового регулювання: поняття, зміст, особливості.

 2. Адміністративно-правові норми та їх структура.

 3. Види адміністративно-правових норм.

 4. Реалізація адміністративно-правових норм.

 5. Поняття та види адміністративно-правові відносин.


Література:[1; 17-20; 22-26; 31; 37; 40;52; 56;63;64-68;70]


Питання для самоконтролю знань студентів:

 1. Метод адміністративно-правового регулювання суспільних відносин (зміст, значення, практичне застосування).

 2. Адміністративне право як юридична наука і навчальна дисципліна; її співвідношення з іншими галузями права.

 3. Система, джерела, наука адміністративного права.

 4. Проблеми скорочення сфери адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.

 5. Поняття механізму адміністративно-правового регулювання та характеристика його елементів.

 6. Державні гарантії дії адміністративно-правових норм.

 7. Структура та класифікація адміністративно-правових норм.

 8. Види (форми) реалізації адміністративно-правових норм.

 9. Вимоги до застосування норм адміністративного права (законність, обґрунтованість, доцільність).

 10. Адміністративно-правові відносини та їх види. Вертикальні і горизонтальні адміністративно-правові відносини.


Теми рефератів:

 • Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.

 • Організація та місце виконавчої влади України в механізмі поділу влади

 • Поняття норми адміністративного права як різновиду соціальних норм


Індивідуальні завдання:

Завдання 1. Порівняйте і вкажіть відмінності адміністративно-процесуальних норм від адміністративно-матеріальних норм.

Завдання 2. На прикладі окремих статей (41, 78, 113,124,164) КпАП визначити структуру адміністративно-правової норми та обґрунтувати свою відповідь.

Завдання 3. Визначити підстави виникнення, зміни i припинення адміністративно-правових відношень.

Завдання 4. Охарактеризуйте механізм створення адміністративно-правових відносин.


Змістовий модуль 3. Суб'єкти адміністративного права


Навчальні питання

 1. Поняття суб'єкта адміністративного права.

 2. Громадяни як суб'єкти адміністративного права.

 3. Адміністративно-правові гарантії прав і свобод громадян.

 4. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян і осіб без громадянства.

 5. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права.

 6. Уряд України та його повноваження.

 7. Місцеві органи державної виконавчої влади: структура, правові основи діяльності.

 8. Адміністративно-правовий статус державних службовців.

 9. Адміністративно-правовий статус підприємств, установ, організацій.


Література: [1;2;10;12;13;14;16;17-26;28-31;34-43;45-65;71]


Питання для самоконтролю знань студентів:

 1. Виникнення, зміст, особливості адміністративно-правових відносин. Поняття суб’єкта і об’єкта регулювання адміністративно-правових відносин.

 2. Характеристика суб’єктів адміністративно-правових відносин, їх дієздатність і правоздатність.

 3. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян і осіб без громадянства.

 4. Адміністративно - правові гарантії прав і свобод громадян.

 5. Органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права

 6. Органи державного управління, як різновид державних органів. Правове положення державного органу. Зміст адміністративного статусу органа виконавчої влади.

 7. Адміністративно-правовий статус Президента України і Адміністрації Президента України.

 8. Адміністративно-правовий статус уряду України.

 9. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

 10. Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади та урядових органів.

 11. Місцеві органи виконавчої влади.

 12. Основи адміністративно-правового статусу державних службовців. Права і обов'язки державного службовця. Відповідальність державних службовців.

 13. Підприємства і установи як суб'єкти адміністративного права

 14. Громадські організації (об'єднання) як суб'єкти адміністративного права


Теми рефератів:

 • Громадяни як суб'єкти адміністративного права

 • Конституційне повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в суспільстві на сучасному етапі докорінного реформування держави.

 • Органи місцевого самоврядування та інші юридичні і фізичні особи як суб'єкти адміністративного права.


Індивідуальні завдання:

Завдання 1. Користуючись Конституцією України визначити місце та повноваження Президента України в системі виконавчої влади.

Завдання 2. Представити структурно систему виконавчих органів Автономної Республіки Крим та визначити особливості організації роботи РМ АРК.

Завдання 3. Визначити адміністративно-правове регулювання порядку проходження державної служби та види державних службовців.

Завдання 4. Порівняєте адміністративно-правовий статус громадян України і іноземців.

Завдання 5. Порівняйте і вкажіть відмінності об'єднань громадян і державних органів.

Завдання 6. Порівняйте і вкажіть, яким чином співвідносяться легалізація і реєстрація об'єднань громадян.


^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2


Змістовий модуль 4. Форми, методи та правові акти державного управління


Навчальні питання

 1. Поняття форм управління. Види і характеристика форм управління.

 2. Поняття і види методів діяльності виконавчої влади.

 3. Переконання в державному управління.

 4. Поняття і види адміністративного заохочення.

 5. Поняття і види актів виконавчої влади. Вимоги до актів виконавчої влади.

 6. Адміністративний договір.


Література: [17-20; 22-26; 31; 37; 40;52; 56;63;64-68;70]


Питання для самоконтролю знань студентів:

 1. Поняття, суть форм управлінської діяльності і методів державного управління.

 2. Співвідношення форм і методів виконавчої влади. Правові та неправові форми.

 3. Поняття засобів державного управління. Співвідношення засобів державного управління та управлінського впливу.

 4. Класифікація засобів державного управління. Засоби переконання, примусу та заохочення.

 5. Поняття, особливості та види адміністративного примусу (попереджувальні заходи, запобіжні заходи та заходи стягнення).

7. Поняття актів державного управління (правовий та управлінський). Основні ознаки та вимоги до правових актів державного управління.

8.Класифікація актів державного управління (по юридичним властивостям, по території дії, по характеру компетенції органів, що видають акти тощо). Вимоги до правових актів державного управління.


Теми рефератів:

 • Переконання та його види.

 • Призначення правових актів та розмежування актів державного управління від законів, судових, прокурорських, громадянсько-правових актів, службових документів.

 • Адміністративний примус, як вид державного примусу


Індивідуальні завдання:

Завдання 1. Визначити призначення правових актів та розмежування актів державного управління від законів, судових, прокурорських, громадянсько-правових актів, службових документів.

Завдання 2. Порівняйте і вкажіть відмінності методу адміністративно-правового регулювання суспільних відносин від адміністративно-правового методу (методу управління).

Завдання 3. Зробіть адміністративно-правову характеристику видів форм управлінської діяльності.

Завдання 4. Порівняєте правові і неправові форми державного управління.

Завдання 5. Охарактеризуйте співвідношення форми управління і функції управління.

Завдання 6. Порівняйте і вкажіть відмінності актів управління від інших юридичних актів і управлінських рішень.

Завдання 7. Порівняйте і охарактеризуйте методи субординації і координації в державному управлінні.

Завдання 8. Порівняйте і вкажіть особливості адміністративно-правового договору разом з цивільно-правовим договором.

Змістовий модуль 5. Адміністративний примус та адміністративна відповідальність


Навчальні питання

 1. Види заходів адміністративного примусу та їх нормативно-правова характеристика.

 2. Адміністративно-попереджувальні заходи. Адміністративно-припинювальні заходи.

 3. Юридичний склад адміністративного правопорушення, види адміністративних правопорушень.

 4. Поняття і основні риси адміністративної відповідальності. Поняття і відповідальність спеціальних суб'єктів за вчинення правопорушень.

 5. Загальні правила накладення адміністративних стягнень за правопорушення, порядок, обчислення строків і строки накладення адміністративного стягнення.

 6. Обставини, що виключають та звільняють від адміністративної відповідальності.

 7. Обставини, які пом’якшують і обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення.

Література: [17-21; 45; 48; 58; 56;65;67]


Питання для самоконтролю знань студентів:

 1. Переконання та примус, як методи адміністративно-правового впливу. Заходи адміністративного примусу, що застосовуються органами виконавчої влади та їх характеристика.

 2. Поняття адміністративного примусу та його відзнаки від інших видів державного примусу. Види заходів адміністративного примусу.

 3. Адміністративно-запобіжні заходи. Поняття, сутність, мета, підстави та порядок застосування адміністративно-запобіжних заходів.

 4. Адміністративно-технічні засоби. Адміністративно-санітарні заходи. Адміністративно-ветеринарні та інші запобіжні заходи.

 5. Спеціальні запобіжні заходи.

 6. Заходи адміністративного припинення (адміністративне затримання, вилучення речей та документів тощо).

 7. Адміністративне правопорушення та його юридичний склад:

 • Об’єкт правопорушення. Об’єктивна сторона. Основні і факультативні ознаки об'єктивної сторони адміністративного правопорушення.

 • Суб’єкт адміністративного правопорушення.

 • Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення.

 1. Адміністративна відповідальність і її відмінність від інших видів юридичної відповідальності.

 2. Поняття та види адміністративного стягнення.

Теми рефератів:

 • Поняття адміністративного примусу та його відзнаки від інших видів державного примусу.

 • Додержання законності при накладення адміністративних стягнень в справах про адміністративні правопорушення.

 • Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень.

 • Додержання законності при застосуванні заходів адміністративного примусу компетентними органами.Індивідуальні завдання:

Завдання 1. Порівняйте і охарактеризуйте переконання і примус в державному управлінні.

Завдання 2. Проаналізувати правовий режим різних видів адміністративного примусу.

Завдання 3. Користуючись статтями 254-258 КпАП скласти зміст протоколу про адміністративне правопорушення.

Завдання 4. Порівняйте і вкажіть відмінності видів адміністративного примусу.


^ ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ:

ЗАДАЧА №1. На Ігнатову за хуліганство в громадському місці й образу працівників парку матеріали передані в суд. В Ігнатової двоє неповнолітніх дітей у віці 13 і 15 років.

Ви суддя. Виносите рішення.

^ ЗАДАЧА №2. П'ятнадцятирічний школяр оштрафований начальником РВВС за розпивання спиртних напоїв у шкільному дворі.

Зробіть адміністративно-правовий аналіз ситуації.

^ ЗАДАЧА №3. Переєдов під'їхав на мотоциклі до залізничного переїзду, шлагбаум якого був закритий. Через кілька хвилин Переєдов розгорнув мотоцикл біля самого шлагбаума і поїхав у зворотну сторону. Інспектор дорожньо-патрульної служби Кануніков зупинив Переєдова і зажадав сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху в розмірі 17 гр. Переєдов погодився сплатити штраф тільки за умови складання протоколу і точної вказівки в ньому як відповідної статті КпАП, так і пункту Правил дорожнього руху, що він порушив. Кануніков пояснив, що в даному випадку стягнення може накладатися і стягуватися без складання Протоколу.

Чи має місце порушення законодавства?

^ ЗАДАЧА №4. Р. звернулася в районний відділ міліції зі скаргою на К., що той у день свого сімнадцятиріччя, знаходячись у нетверезому стані, привселюдно принизив і образив її. У скарзі вона вимагала, щоб на К. оштрафували.

Ви начальник районного відділу міліції. Вам вирішувати справу.

^ ЗАДАЧА №5. С., робітник коксохімічного заводу, за бійку в громадському місці притягнутий до виправних робіт на 1 місяць з утриманням 1 рік заробітної плати 20 відсотків. С. не згодний, але не знає як обґрунтувати скаргу і куди неї направити. С. затверджує, що двоє невідомих хотіли відібрати в нього гроші, з появою міліціонера вони сховалися.

Допоможіть йому. Напишіть скаргу.

^ ЗАДАЧА №6. За хуліганство і непокору працівнику міліції У. арештована на 15 діб. Вона просить чергового міліціонера тимчасово відпустити її додому, тому що на її утриманні знаходиться паралізована мати. Для її підтримки та догляду на час арешту У. треба викликати родичів з Росії. До їх приїзду У. не може залишити мати. Черговий відповів, що згідно зі ст. 326 КоАП, рішення суду про адміністративний арешт провадиться у виконання негайно. У. Дзвонить своєму адвокату.

Ви адвокат, які Ваші дії?

^ ЗАДАЧА №7. Н. нецензурно сварився на вулиці і був затриманий працівником РВВС. Через 5 діб заступник начальника РВВС виніс постанову про накладення на нього штрафу в розмірі 120 гривень.

Чи правомірна дана постанова? Напишіть висновок у справі.

^ ЗАДАЧА №8. Швидченко, керуючи машиною, на великій швидкості, проїхавши по калюжі, обляпав пішохода. Інспектор ДАІ наклав на нього штраф у розмірі мінімальної заробітної плати за порушення правил дорожнього руху і направив протокол у суд для залучення Швидченко до відповідальності за дрібне хуліганство. По постанові судді Швидченко піддадуть арешту на 10 діб. Вважаючи себе несправедливо покараним, він подає начальнику РВВС скаргу, однак черговий її не приймає, посилаючись на те, що справи про дрібне хуліганство оскарженню не підлягають.

Які порушення були допущені учасниками адміністративного процесу? Напишіть висновок.

^ ЗАДАЧА №9. Учні технікуму Юрченко (17 років) і Бойченко (15 років), знаходячись у гуртожитку в п'яному виді, курили в холі, лихословили. Наступного дня, посилаючись на показання інших учнів технікуму, що проживають у гуртожитку, дільничний інспектор склав протокол про адміністративне правопорушення.

Чи будуть вони притягнуті до відповідальності? Ким здійснюється контроль за виконанням постанов про накладення адміністративних стягнень. Напишіть висновок у справі.

^ ЗАДАЧА №10. Громадянин Турецької Республіки Іфтер притягнутий до адміністративної відповідальності в місті Макіївці по ст. 159 КоАП України. англійською мовою Іфтер просить знайти перекладача, тому що не володіє ні українським, ні російським мовою. Суд відмовляє йому в цьому через відсутність у м. Макіївці перекладачів, що говорять по-турецьки і штрафує на два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян України.

Що ж тепер робити громадянину Турецької Республіки Ліфтеру? Проаналізуйте складену ситуацію?

^ ЗАДАЧА №11

Гр. Марков П. І. За нецензурну лайку в приміщенні готелю, образливе чіпляння до його мешканців і заважання роботі адміністратора був затриманий нарядом міліції і притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Однак давати пояснення і розписуватись у протоколі категорично відмовився, на підставі того, що рахує себе невинним. Штраф платити йому нема за що, так як він не працює і тому у постанові про накладення штрафу свій підпис ставити не збирається.

ЗАВДАННЯ:

 1. Проаналізуйте складену ситуацію.

 2. Назвіть стадії провадження у справі адміністративне правопорушення.

 3. Як згідно адміністративного законодавства вирішується питання по виконанню постанови про накладення штрафу?

^ ЗАДАЧА №12

Перевіряючи додержання паспортного режиму у відомчому чоловічому гуртожитку воєнізованого рятувального загону "Донбас", був встановлений факт проживання без прописки сторонніх громадян. ДІМ з цього приводу 10 травня 2006р. склав протокол на коменданта Петрову Н. П. Який тільки 10 вересня 2006р. потрапив на адміністративну комісію де був розглянутий з винесенням постанови про порушення паспортного режиму і накладення виправних робіт на 3 місяці на коменданта Петрову Н.Н.

Ситуація 1:

Протокол 15 травня 2006р. потрапив на адмінкомісію, яка розглянула його 1 червня 2006р.

Ситуація 2:

Протокол 17 травня 2006р. був розглянутий начальником райвідділу, який наклав штраф на коменданта Петрову Н. П.

ЗАВДАННЯ:

 1. Дайте правовий аналіз вказаним ситуаціям.

 2. Які документи потрібно скласти (зібрати) ДІМ на першій стадії провадження.

^ ЗАДАЧА №13

По справі про дрібне розкрадання державного майна судді були надані:

 1. Протокол про адміністративне правопорушення, складений міліціонером ДСО.

 2. Пояснення правопорушника, в якому він власноручно написав: "….. після закінчення роботи я взяв із складу з метою відремонтувати вдома сарай відро цементу, 3 дерев’яні рейки та банку краски….."

 3. Суддя не прийняв до розгляду справу мотивуя тим, що для доказу провини в матеріалах недостатньо речових доказів.

ЗАВДАННЯ:

 1. Дайте юридичну характеристику цьому факту, зробіть правовий аналіз ситуації.

 2. Визначить правомірність дій судді.

 3. Які потрібні бути зібрані документи і складені адміністративно-процесуальні акти?

^ ЗАДАЧА №14.

Гр. Васькин С. В. у салоні рейсового автобуса, який слідував маршрутом "Аеропорт – Південний автовокзал" знаходився у нетверезому стані, заважав виконувати службові обов’язки контролеру Ковальчук К. О., чіплявся до пасажирів, образив ганебними словами водія. На зроблене зауваження припинити безобразну поведінку, виругався нецензурною лайкою, продовжував чинити непокору контролеру Ковальчук К. О., за що був затриманий працівником міліції. В ході розгляду справи Васькин С. В. категорично заперечував ці факти.

ЗАВДАННЯ:

 1. Дайте юридичну характеристику складеній ситуації та правовий аналіз дій гр. Васькина С. В.

 2. Якими правами наділена особа, яка притягується до адміністративної відповідальності.

 3. Які документи повинні підтверджувати вину Васькина? На якій стадії провадження здійснюється їх достатній збір та розгляд?


Змістовий модуль 6. Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні


Навчальні питання

 1. Додержання законності при застосуванні законів при провадженні справ про адміністративні правопорушення.

 2. Повноваження ОВС, органів прокуратури та судів по забезпеченню захисту прав громадян.

 3. Зміст державного і громадського контролю, адміністративний нагляд та його види.

 4. Оскарження незаконних дій, як форма забезпечення законності.

 5. Контроль судових органів за додержанням законності.

 6. Нагляд органів прокуратури за забезпеченням законності.


Література: [1;11;15;17-21; 45; 48; 58; 56;65;67]


Питання для самоконтролю знань студентів:


 1. Поняття законності у державному управлінні.

 2. Способи забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні: загальна характеристика.

 3. Контроль з боку органів законодавчої влади.

 4. Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів.

 5. Контроль з боку представницьких органів місцевого самоврядування.

 6. Судовий контроль.

 7. Прокурорський нагляд за законністю і дисципліною в державному управлінні.

 8. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні.

 9. Громадський контроль.

Теми рефератів:

 • Вузький та широкий підхід до розуміння сутності адміністративного процесу.

 • Адміністративний нагляд та його відмінності


^ ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Адміністративне право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Адміністративне право” для студентів напряму...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи