Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Сторінка7/8
Дата12.07.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8
^

8. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОКОНТРОЛЮ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ МАТЕРІАЛУ ТА ЗАСОБИ ЙОГО КОНТРОЛЮВАННЯ З КОЖНОГО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯВнеаудіторна самостійна робота студентів – це планована учбова, учбово-дослідницька, науково-дослідна робота студентів, яка виконується у внеаудіторний час за завданням і при методичному керівництві викладача, при цьому вона несе суто індивідуальний характер.

Самостійна робота є основним засобом оволодіння та засвоєння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Тому головною формою роботи студентів є самостійна робота над предметом. Адже будь-яка освіта, в тому числі вища, є перш за все, безумовно, самоосвітою. Якою б плідною не була допомога викладачів у процесі читання лекцій, проведення семінарських та практичних занять, консультацій, перевірки виконання поточних і підсумкових завдань, все ж таки здобуває, систематизує, постійно перевіряє, критично осмислює і поглиблює власні знання студент самостійно.

Основною метою самостійної роботи студентів є більш глибоке всебічне самостійне оволодіння матеріалом з тієї чи іншої теми, розвиток в них навичок роботи з книгою, в тому числі з основною чи додатковою літературою, а також нормативними актами, вміння узагальнювати практичні результати, готувати доповіді, реферати та інше. Самостійна робота студентів сприяє розвитку самостійності, відповідальності і організованості, творчого підходу до рішення проблем учбового і професійного рівня. В більшості випадків під час цієї роботи студентам доцільно безпосередньо готуватись до наступних семінарів, контрольних робіт та тестування.

Для організації самостійної роботи необхідні наступні умови:

 • готовність студентів до самостійної праці;

 • мотивація отримання знань;

 • наявність і доступність всього необхідного навчально-методичного і довідкового матеріалу;

 • система регулярного контролю якості виконаної самостійної роботи;

 • консультаційна допомога викладача.

Семінарські та практичні заняття - одна з основних форм навчання при вивченні дисципліни з адміністративного права. Їх мета полягає у засвоєнні головних теоретичних положень і відпрацюванні навичок практичного за­стосування норм адміністративного права для вирішення питань, що вини­кають у сфері державного управління.

У процесі проведення семінарських занять студенти вирішують такі основні завдання: засвоєння теоретичних положень науки адміністратив­ного права; норм чинного законодавства; формування навичок застосуван­ня у практичній діяльності здобутих знань і норм адміністративного права під час вирішення конкретних завдань.

Дисципліна "Адміністративне право України" вивчається студентами 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" та напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" варіативної компоненти "МАД" Донецького державного університета управління.

Програму розроблено на правовій основі Конституції України, нормативних актах Президента, Верховної Ради та Уряду України, актах органів виконавчої влади і місцевого самоврядуван­ня, Конституційного суду України та міжнародно-правових актів, що ви­знані нашою державою.

При підготовці до семінарського заняття кожному студенту необхідно вивчити запропоновану літературу та ознайомитись з відповідними нормативними джерелами і скласти перелік термінів, які в них використовуються. Найважливіші з них, за вказівкою викладача, конспектуються.

Рекомендується не обмежуватися наявними в бібліотеці університету нормативними та літературними джерелами, бажано використовувати можливості бібліотек міста та Інтернету.

Наявність конспектів лекцій та нормативних джерел, поряд з іншими даними враховується викладачем при визначенні оцінки знання предмету.

Самостійна робота студента є одною із форм навчально-виховального процесу, яка направлена на покращення підготовки студентів. Передбачається декілька видів самостійних робіт:

 • складання логічних схем за вивченими темами курсу;

 • конспектування окремих питань теми;

 • написання рефератів;

 • анотація по темам курсу;

 • бібліографія по темам курсу;

 • підготовка доповідей за актуальними питаннями державної служби та державного управління.

Складовими критеріями оцінки доповіді є:

 1. повнота розкриття теми;

 2. культура оформлення роботи;

вміння спілкуватися з аудиторією (надання інформації усно)

Під час самостійної роботи передбачається підготовка відповідей на контрольно-перевірочні питання, питання для самостійного опрацювання, складення рефератів, вирішення студентами практичних завдань, вивчення основних питань для підготовки до підсумкового контролю.

^ Підготовка відповідей на контрольно-перевірочні питання передбачає вивчення літературних та нормативних джерел, запропонованих в планах семінарських та практичних занять або підібраних студентом самостійно, складання плану відповіді та викладення основного змісту в зошиті.

Складення реферату передбачає вибір теми, опрацювання запропонованої та додаткової літератури, складення плану, написання реферату.

Структура реферату наступна: план, вступ, висвітлення питань, висновки, список використаних джерел. Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі), яка займає центральне місце у рефераті, визначається актуальність обраної проблематики, об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження. В основній частині розглядається сама проблема, надаються погляди та думки вчених та фахівців з цього питання. У висновках викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми (задачі). Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють ступінь проблемності питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої проблеми (задачі).

^ Обсяг реферату повинен складати від 5 до 7 аркушів формату А4.

Відповідь на питання для самостійного вивчення може бути викладена також і у науковій доповіді, яку студент зробить на аудиторному занятті. Вирішення студентами практичних завдань передбачає розв’язання задач, викладених в планах семінарських занять. Рішення задач виконується в письмовій формі.

Під час рішення задачи необхідно:

 1. прочитати текст задачи та проаналізувати викладені обставини;

 2. визначити питання, на які потрібно дати відповіді для вірного вирішення здачі;

 3. зазначити конкретні норми законодавства та теоретичні положення, за допомогою яких можливо аргументувати рішення.

Рішення задачи повинно бути обґрунтованим, детальним, мотивованим і містити конкретні посилання на відповідні положення законів та інших нормативних джерел, з урахуванням змін в законодавстві.

В робочої програмі наводиться тематичний план, перелік основних і додаткових нормативних та літературних джерел, назви тем та контрольно-перевірочні питання, завдання для проведення практичних занять з вказівками для самостійної підготовки до них і питаннями для самоконтролю.

Студентам рекомендується звертати особливу увагу на ті норми права та законодавства, якими вони будуть керуватися в своїй наступній діяльності.

Вивчення проблем державної служби та державного управління, насамперед, пов’язане із становленням нової Української держави, а разом із тим – формуванням самого інституту державної служби. Тому, питання правового регулювання державного управління, державної служби та державних службовців мають не тільки теоретичне, а і практичне значення.

Дані методичні рекомендації передбачають теми для самостійного вивчення та її короткий зміст, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання, задачи, перевірочні тести та список рекомендованої літератури, яка застосовується при вивченні цих тем.

В ході самостійної роботи над конкретною темою студент повинен:

 • ознайомитися з рекомендованою літературою, нормами чинного законодавства, стосовно вказаної теми;

 • законспектувати основні положення проблем теми;

 • вивчити та засвоїти рекомендований матеріал з метою застосування його в подальшому вивченні курсу і майбутній діяльності;

 • для контролю потрібно самостійно відповісти на контрольні питання та виконати завдання.

Самостійна робота студентів перевіряється викладачем за допомогою опитувань на семінарських заняттях, виконанням аудиторних контрольних робіт, написання рефератів, а також при підсумковому контролі. Поточний та підсумковий контроль знань студентів може здійснюватися за допомогою тестів та контрольних робіт.

Основні питання для підготовки до підсумкового контролю - це питання, які виносяться на залік. Їм необхідно приділити підвищену увагу, визначитись з тими питаннями, засвоєння яких викликає певні складнощі або студент не може самостійно знайти відповідь взагалі. В таких випадках необхідно звернутися до викладача для отримання додаткової консультації.

Самостійній контроль знань передбачає відповіді на питання для самостійного контролю, а також розв’язання тестових завдань.

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Адміністративне право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Адміністративне право” для студентів напряму...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи